ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 121 din 4 decembrie 2003pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 10 decembrie 2003  Având în vedere faptul că adoptarea și punerea în practică a acquisului comunitar în domeniul concurenței constituie o condiție esențială a Comisiei Europene pentru închiderea provizorie a negocierilor la cap. 6 "Politica în domeniul concurenței",ținând seama de faptul că modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 reprezintă unul dintre obiectivele cuprinse în Planul de măsuri prioritare pentru perioada decembrie 2003-decembrie 2004,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, se modifică și se completează după cum urmează: (la 27-05-2004, Partea introductivă a Articolului I a fost modificată de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Administrarea prezentei legi și punerea ei în aplicare sunt încredințate Consiliului Concurenței, ca autoritate administrativă autonomă, învestită în acest scop, în condițiile, modalitățile și limitele stabilite prin dispozițiile ce urmează.2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Prețurile produselor și tarifele serviciilor și lucrărilor se determină în mod liber prin concurență, pe baza cererii și ofertei. Prețurile și tarifele practicate în cadrul unor activități cu caracter de monopol natural sau al unor activități economice, stabilite prin lege, se stabilesc și se ajustează cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, cu excepția celor pentru care, prin legi speciale, sunt prevăzute alte competențe. (la 27-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 4 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sunt interzise orice înțelegeri exprese sau tacite între agenții economici ori asociațiile de agenți economici, orice decizii luate de asociațiile de agenți economici și orice practici concertate, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a prețurilor de vânzare ori de cumpărare, a tarifelor, a rabaturilor, a adaosurilor, precum și a oricăror alte condiții comerciale;b) limitarea sau controlul producției, distribuției, dezvoltării tehnologice ori investițiilor;c) împărțirea piețelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriu teritorial, al volumului de vânzări și achiziții ori pe alte criterii;d) aplicarea, în privința partenerilor comerciali, a unor condiții inegale la prestații echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziția concurențială;e) condiționarea încheierii unor contracte de acceptare de către parteneri a unor clauze stipulând prestații suplimentare care, nici prin natura lor și nici conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitații sau la orice alte forme de concurs de oferte;g) eliminarea de pe piață a altor concurenți, limitarea sau împiedicarea accesului pe piață și a libertății exercitării concurenței de către alți agenți economici, precum și înțelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiți agenți economici fără o justificare rezonabilă.(2) Pot fi exceptate de la interdicția stabilită la alin. (1) înțelegerile, deciziile luate de asociațiile de agenți economici sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ condițiile de la lit. a)-d) și una dintre condițiile de la lit. e), după cum urmează:a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrângerea concurenței provocată de respectivele înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate;b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigură un avantaj corespunzător celui realizat de părțile la respectiva înțelegere, decizie luată de către o asociație de agenți economici sau practică concertată;c) eventualele restrângeri ale concurenței sunt indispensabile pentru obținerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înțelegere, decizie luată de către o asociație de agenți economici sau practică concertată părților nu li se impun restricții care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);d) respectiva înțelegere, decizie luată de o asociație de agenți economici sau practică concertată nu dă agenților economici sau asociațiilor de agenți economici posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte substanțială a pieței produselor ori serviciilor la care se referă;e) înțelegerea, decizia luată de o asociație de agenți economici sau practica concertată în cauză contribuie ori poate contribui la:1. ameliorarea producției ori distribuției de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;2. promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătățirea calității produselor și serviciilor;3. întărirea pozițiilor concurențiale ale întreprinderilor mici și mijlocii pe piața internă;4. practicarea în mod durabil a unor prețuri substanțial mai reduse pentru consumatori.(3) Regimul exceptării sub formă de dispensă, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informațiile de prezentat, durata și condițiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurenței, prin regulamente și instrucțiuni. Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurenței pentru cazuri individuale de înțelegeri, decizii luate de asociații de agenți economici sau practici concertate și se stabilește prin regulamente ale Consiliului Concurenței pentru cazurile de exceptare pe categorii de înțelegeri, decizii ale asociațiilor de agenți economici sau practici concertate. Agenții economici sau asociațiile de agenți economici pot solicita Consiliului Concurenței dispensă, probând îndeplinirea condițiilor stabilite la alin. (2). (la 27-05-2004, Alineatul (3) din Articolul 5 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (4) Categoriile de înțelegeri, deciziile luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum și condițiile și criteriile de încadrare pe categorii de acordare și de retragere a beneficiului exceptării se stabilesc de Consiliul Concurenței, prin regulament. (la 27-05-2004, Alineatul (4) din Articolul 5 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (5) Înțelegerile, deciziile luate de asociațiile de agenți economici și practicile concertate care se încadrează în vreuna dintre categoriile exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2) și stabilite prin prevederile alin. (3) sunt considerate legale, fără obligația notificării sau obținerii unei decizii din partea Consiliului Concurenței. Agenții economici sau asociațiile de agenți economici, care se prevalează de beneficiul exceptării pe categorii, sunt ținuți să facă dovada îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute la alin. (3) și (4). (la 27-05-2004, Alineatul (5) din Articolul 5 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înțelegeri, decizii ale asociațiilor de agenți economici ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (3), vor prevedea data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum și condițiile și obligațiile ce trebuie respectate de către beneficiari.(7) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înțelegere, decizie luată de o asociație de agenți economici ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare condițiile cerute, și poate fi revocată dacă condițiile în care a fost acordată nu mai corespund; decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informații false, inexacte ori incomplete în raport cu cele solicitate. (la 27-05-2004, Alineatul (7) din Articolul 5 , Punctul 3. , Articolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziții dominante deținute de către unul sau mai mulți agenți economici pe piața românească ori pe o parte substanțială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurențiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea activității economice ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în: (la 27-05-2004, Partea introductivă a Articolului 6 din Punctul 4. , Articolul I a fost modificată de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) a) impunerea, în mod direct sau indirect, a prețurilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor ori a altor clauze contractuale inechitabile și refuzul de a trata cu anumiți furnizori sau beneficiari;b) limitarea producției, distribuției sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor ori consumatorilor;c) aplicarea, în privința partenerilor comerciali, a unor condiții inegale la prestații echivalente, provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziția concurențială;d) condiționarea încheierii unor contracte de acceptare, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestații suplimentare care, nici prin natura lor și nici conform uzanțelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;e) realizarea de importuri fără competiție de oferte și tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor și serviciilor care determină nivelul general al prețurilor și tarifelor în economie;f) practicarea unor prețuri excesive sau practicarea unor prețuri de ruinare, în scopul înlăturării concurenților sau vânzarea la export sub costul de producție, cu acoperirea diferențelor prin impunerea unor prețuri majorate consumatorilor interni;g) exploatarea stării de dependență în care se găsește un alt agent economic față de un asemenea agent sau agenți economici și care nu dispune de o soluție alternativă în condiții echivalente, precum și ruperea relațiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiții comerciale nejustificate.5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Dacă, prin măsurile luate și prin sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței, conform prevederilor cap. IV-VI, unui agent economic abuzând de poziția sa dominantă, nu se obțin restabilirea situației și prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurenței, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere Curții de Apel București să ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziției dominante pe piață a acestuia, instanța judecătorească putând dispune, după caz:a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv poziția dominantă;b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrări creatoare de poziție dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauză s-ar fi constituit o nouă persoană juridică;c) limitarea sau interdicția accesului pe piață;d) vânzarea de active;e) restructurarea prin divizare a agentului economic.(2) Consiliul Concurenței trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicită a fi ordonate de instanță, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecății, a oricăreia dintre ele ori a tuturor, iar instanța neputând dispune o altă măsură decât cea sau cele la care se referă cererea.(3) Instanța judecătorească va putea ordona una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub condiția să fie evitată orice creștere a prețurilor din această cauză sau afectarea executării de către agentul economic a obligațiilor asumate față de terți.(4) În cazul regiilor autonome, al societăților comerciale la care participarea statului este majoritară, precum și al unor instituții sau altor organisme publice care realizează activități de producție, distribuție ori servicii, dar fără ca prin aceasta să exercite prerogative de autoritate publică, Consiliul Concurenței va sesiza, în prealabil, organul competent al administrației publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzător în vederea restabilirii situației și prevenirii repetării abuzului, prin restructurare ori prin alte modalități adecvate situației, putând sesiza Curtea de Apel București numai în cazul neluării de către organul administrativ a unei decizii corespunzătoare în termen de 30 de zile de la sesizare.(5) Se consideră interes public major, motivând cererea Consiliului Concurenței pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenți economici independenți, bunăstarea consumatorilor și regulile prudențiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumbă Consiliului Concurenței.(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administrației publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedură civilă.(7) Împotriva sentinței Curții de Apel București, sesizată conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție Consiliul Concurenței, agenții economici supuși măsurilor dispuse prin aceasta, precum și, în situațiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administrației publice.6. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Prevederile art. 5 nu se aplică în cazul agenților economici sau grupărilor de agenți economici la care cifra de afaceri pentru exercițiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurențiale nu depășește un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurenței și:– cota de piață totală a agenților economici implicați în înțelegerea, decizia asociației de agenți economici sau practica concertată nu depășește 5% pe nici una dintre piețele relevante afectate, în cazul înțelegerilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici sau practicilor concertate dintre agenții economici concurenți;sau– cota de piață a fiecărui agent economic implicat în înțelegerea, decizia asociației de agenți economici sau practica concertată nu depășește 10% pe nici una dintre piețele relevante afectate, în cazul înțelegerilor, deciziilor luate de asociațiile de agenți economici sau practicilor concertate dintre agenții economici care nu sunt concurenți.(2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurențiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc prețuri, tarife, acorduri de partajare a pieței sau licitații.7. La articolul 9 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:(3) În cazul în care organele administrației publice centrale sau locale nu se conformează deciziei Consiliului Concurenței, acesta are posibilitatea de a ataca acțiunea la Curtea de Apel București.8. Articolul 10 se abrogă.9. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care conferă, fiecare în parte ori luate împreună și ținând seama de circumstanțele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influență determinantă asupra unui agent economic, în special din:a) drepturi de proprietate sau de folosință asupra totalității ori a unei părți a bunurilor unui agent economic;b) drepturi sau contracte care conferă o influență determinantă asupra constituirii, deliberărilor ori deciziilor organelor unui agent economic.10. Alineatul (5) al articolului 11 va avea următorul cuprins:(5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agenții economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor menționate la alin. (4) sau care, fără a fi titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influența determinantă conferită de acestea.11. Literele b) și c) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:b) băncile și alte instituții de credit, instituțiile financiare și societățile financiare, societățile de servicii de investiții financiare sau societățile de asigurare și reasigurare, a căror activitate normală include tranzacții și negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul terților, dețin, cu titlu temporar, participări de capital la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzării lor, cât timp ele nu exercită drepturile de vot aferente acestor participări astfel încât să determine comportamentul concurențial al respectivului agent economic ori le exercită numai în vederea revânzării acestei participări, cu condiția ca revânzarea respectivei participări să intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurenței poate proroga termenul, dacă solicitantul dovedește că revânzarea participării dobândite nu a fost rezonabil posibilă în termenul fixat;c) controlul este dobândit de persoanele sau agenții economici menționați la art. 11 alin. (2) lit. b), cu condiția ca drepturile de vot aferente participării deținute să nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere și control ale agentului economic la care dețin participarea, decât în scopul salvgardării valorii integrale a acestei investiții, fără a determina direct sau indirect comportamentul concurențial al agentului economic controlat;12. După litera c) a articolului 12 se introduce litera d) cu următorul cuprins:d) agenții economici, inclusiv cei care fac parte din grupuri economice, realizează operațiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activități. (la 27-05-2004, Litera d) din Articolul 12 , Punctul 12. , Articolul I a fost modificată de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 13. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:(2) Concentrările economice susceptibile a conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia pot fi autorizate dacă părțile interesate în operațiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:a) operațiunea de concentrare urmează a contribui la creșterea eficienței economice, la ameliorarea producției, distribuției sau progresului tehnic ori la creșterea competitivității la export;b) efectele favorabile ale concentrării compensează efectele nefavorabile ale restrângerii concurenței;c) de avantajele rezultate profită într-o măsură rezonabilă și consumatorii, în special prin prețuri reale mai reduse.14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Prevederile prezentului capitol nu se aplică operațiunilor de concentrare economică, atunci când cifra de afaceri cumulată a agenților economici implicați nu depășește echivalentul în lei a 10.000.000 euro și nu există cel puțin doi agenți economici implicați în operațiune care să realizeze pe teritoriul României, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 4.000.000 euro. Echivalentul în lei se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru ultima zi a exercițiului financiar din anul anterior operațiunii.15. Articolul 16 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Concentrările economice care depășesc pragurile prevăzute la art. 15 sunt supuse controlului și trebuie notificate Consiliului Concurenței.(2) Concentrările economice care se realizează prin fuziunea a doi sau mai multor agenți economici trebuie notificate de către fiecare dintre părțile implicate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către persoana, agentul economic sau agenții economici care dobândesc controlul asupra unuia sau mai multor agenți economici ori asupra unor părți ale acestora.(3) Procedura de notificare, termenele, documentele și informațiile de prezentat, comunicările și prezentarea de observații de către agenții economici interesați se stabilesc prin regulament și instrucțiuni adoptate de Consiliul Concurenței.(4) Este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică până la emiterea de către Consiliul Concurenței a unei decizii în conformitate cu art. 51.(5) Consiliul Concurenței poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituită la alin. (4); cererea de acordare a derogării trebuie să fie motivată. În decizia pe care o va emite Consiliul Concurenței va ține cont de efectele suspendării concentrării economice asupra unuia sau mai multora dintre agenții economici implicați în operațiune, asupra unei terțe părți, precum și de efectele asupra concurenței. Această derogare poate fi condiționată de impunerea unor obligații ce trebuie îndeplinite de către părți și poate fi acordată oricând, atât anterior, cât și ulterior notificării.(6) Validitatea oricărei operațiuni realizate în contradicție cu alin. (4) va depinde de decizia pe care Consiliul Concurenței o va lua cu privire la operațiunea notificată, conform art. 51 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. a), b) sau c) sau alin. (3).16. Capitolul IV va avea următorul titlu:Consiliul Concurenței17. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Se înființează Consiliul Concurenței, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurenței, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile potrivit prevederilor prezentei legi. Sediul Consiliului Concurenței este în municipiul București.18. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Plenul Consiliului Concurenței este un organ colegial și este format din 7 membri, după cum urmează: un președinte, 2 vicepreședinți și 4 consilieri de concurență. Numirea membrilor plenului Consiliului Concurenței se realizează de către Președintele României, la propunerea Guvernului.(2) Durata mandatului membrilor plenului Consiliului Concurenței este de 5 ani, aceștia putând fi reînvestiți cel mult încă o dată. La numirea primului plen al Consiliului Concurenței după intrarea în vigoare a prezentei legi, un vicepreședinte și 2 consilieri de concurență vor avea un mandat de 2 ani și jumătate, stabilit prin decretul de numire în funcție.(3) Președintele, vicepreședinții și consilierii de concurență trebuie să aibă o independență reală și să se bucure de o înaltă reputație profesională și probitate civică. Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurenței se cer studii superioare, înaltă competență profesională, o bună reputație și vechime de minimum 10 ani în activități din domeniile: economic, comercial, al prețurilor și concurenței sau juridic. (la 27-05-2004, Alineatul (3) din Articolul 18 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (4) Președintele trebuie să fi îndeplinit o funcție de conducere cu largi responsabilități, în care a făcut dovada competenței sale profesionale și manageriale.(5) Abrogat. (la 27-05-2004, Alineatul (5) din Articolul 18 , Punctul 18. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (6) Calitatea de membru al Consiliului Concurenței este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte activități profesionale sau de consultanță, cu participarea directă sau prin persoane interpuse, la conducerea sau administrarea unor entități publice ori private sau cu deținerea de funcții ori de demnități publice, cu excepția activității didactice din învățământul superior. Ei nu pot fi desemnați experți sau arbitri, nici de părți și nici de instanța judecătorească sau de către o altă instituție.(7) Membrii plenului Consiliului Concurenței nu reprezintă autoritatea care i-a numit și sunt independenți în luarea deciziilor.(8) Membrii plenului Consiliului Concurenței și inspectorii de concurență nu pot face parte din partide sau alte formațiuni politice.(9) Mandatul de membru al plenului Consiliului Concurenței încetează:a) la expirarea duratei;b) prin demisie;c) prin deces;d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;e) la survenirea unei incompatibilități dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), conform prevederilor alin. (12); (la 27-05-2004, Litera e) din Alineatul (9) , Articolul 18 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) f) prin revocare, pentru încălcarea gravă a prezentei legi și pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, pentru săvârșirea unei infracțiuni. (la 27-05-2004, Litera f) din Alineatul (9) , Articolul 18 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (10) Membrii plenului Consiliului Concurenței sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (9) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești penale ei pot fi suspendați din funcție de către aceeași autoritate.(11) În caz de vacanță a unui loc în plenul Consiliului Concurenței pentru una dintre situațiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea și numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcția devenită vacantă.(12) Membrii Consiliului Concurenței sunt obligați să notifice de îndată Consiliului survenirea oricărei situații de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (6) și (8), ei fiind de drept suspendați din funcție din momentul survenirii acestei situații, iar dacă situația se prelungește peste 10 zile consecutive, mandatul încetează și se procedează conform prevederilor alin. (10) și (11). (la 27-05-2004, Alineatul (12) din Articolul 18 , Punctul 18. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 19. Articolului 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenței încep de la data depunerii jurământului de către aceștia și expiră la împlinirea termenelor prevăzute la art. 18 alin. (2), calculate de la această dată.(2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, președintele Consiliului Concurenței desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul cu respectarea dispozițiilor art. 19, membrii Consiliului Concurenței în exercițiu își vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către președintele Consiliului, desemnat pentru mandatul următor sub conducerea președintelui anterior. (la 27-05-2004, Articolul 20 din Punctul 19. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 20. Alineatele (1) și 6 ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Consiliul Concurenței își desfășoară activitatea, deliberează și ia decizii în plen și în comisii, cu majoritatea voturilor membrilor................................................................(6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurenței în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către președinte, în numele Consiliului Concurenței; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel București; sentința va fi pronunțată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. (la 27-05-2004, Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 21. Alineatul (4) al articolului 21 va avea următorul cuprins:(4) În aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurenței examinează în plen:a) rapoartele de investigație, cu eventualele obiecții formulate la acestea, și decide asupra măsurilor de luat;b) autorizarea concentrărilor economice;c) sesizarea instanțelor judecătorești în aplicarea prevederilor art. 7;d) punctele de vedere, recomandările și avizele de formulat în aplicarea dispozițiilor prezentei legi;e) categoriile de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici și practici concertate propuse pentru exceptare;f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare;g) raportul anual asupra situației concurenței;h) analiza încălcărilor prevederilor art. 9.22. Articolul 23 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) În vederea exercitării atribuțiilor sale, Consiliul Concurenței își elaborează și își adoptă regulamentul de organizare, funcționare și procedură și își constituie aparatul propriu, la nivel central și local.(2) Nomenclatorul de funcții al aparatului propriu, cuprinzând inspectori de concurență și alte categorii de personal, condițiile de încadrare pe funcții, de promovare în grad și de stimulare, precum și atribuțiile fiecărei funcții se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurenței, cu respectarea reglementărilor privind funcția publică și funcționarii publici și a reglementărilor privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar.(3) Funcția publică de specialitate pentru Consiliul Concurenței este cea de inspector de concurență.23. Alineatul (3) al articolului 26 va avea următorul cuprins:(3) Sumele reprezentând tarife, taxe și amenzi sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat, în condițiile legii.24. Articolul 27 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Consiliul Concurenței are următoarele atribuții:a) efectuează, la inițiativa sa sau în urma unei plângeri, sesizări sau notificări, investigațiile privind aplicarea art. 5, 6, 13 și 16;b) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozițiilor art. 5, 6, 9, 13 și 16, constatate în urma investigațiilor efectuate de către inspectorii de concurență, în baza prevederilor legii și abilitării cu puteri de inspecție prin ordin al președintelui; o copie a acestui ordin va fi înmânată de inspectorii de concurență abilitați agentului economic sau asociației de agenți economici supuși investigației. (la 27-05-2004, Litera b) din Articolul 27 , Punctul 24. , Articolul I a fost modificată de Punctul 11, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) c) certifică, la cererea agenților economici sau a asociațiilor de agenți economici și, atunci când consideră necesar, în urma declanșării unei investigații, pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru intervenția sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6;d) ia decizii de acordare a dispenselor în cazurile de exceptări individuale de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum și decizii în cazurile de concentrări economice;e) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii;f) efectuează, din proprie inițiativă, investigații utile pentru cunoașterea pieței;g) sesizează Guvernul asupra existenței unei situații de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) și (3), și propune acestuia adoptarea măsurilor necesare pentru remedierea disfuncționalităților constatate;h) sesizează instanțele judecătorești asupra cazurilor în care acestea sunt competente;i) urmărește aplicarea dispozițiilor legale și a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;j) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administrației publice centrale și locale în aplicarea prezentei legi;k) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurențial și propune modificarea acelora care au un asemenea efect;l) face recomandări Guvernului și organelor administrației publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieței și a concurenței;m) propune Guvernului sau organelor administrației publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispozițiile obligatorii ale Consiliului Concurenței;n) realizează studii și întocmește rapoarte privind domeniul său de activitate și furnizează Guvernului, publicului și organizațiilor internaționale specializate informații privind această activitate;o) reprezintă România și promovează schimbul de informații și de experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale de profil și cooperează cu autoritățile de concurență străine și comunitare;p) stabilește și aprobă misiunea, strategia generală și programele de activitate ale autorității de concurență;r) ia orice alte decizii în îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din prezenta lege.24^1. - La articolul 27, după litera d) se introduce litera d^1) cu următorul cuprins:d^1) ia decizii de retragere a beneficiului exceptării de la prevederile art. 5 alin. (1), stabilit prin regulament al Consiliului Concurenței pentru unele categorii de înțelegeri, decizii luate de asociațiile de agenți economici sau practici concertate, atunci când constată că acestea nu mai îndeplinesc prevederile art. 5 alin. (2); (la 27-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 12, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 25. Alineatele (1)-(3) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Consiliul Concurenței adoptă regulamente și instrucțiuni, emite ordine, ia decizii și formulează avize, face recomandări și elaborează rapoarte în aplicarea prevederilor prezentei legi.(2) Consiliul Concurenței adoptă regulamente, în special cele care privesc:a) organizarea, funcționarea și procedura;b) autorizarea concentrărilor economice;c) exceptarea unor categorii de înțelegeri, decizii ale asociațiilor agenților economici sau practici concertate; (la 27-05-2004, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 28 , Punctul 25. , Articolul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) d) regimul dispenselor;e) constatarea și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezenta lege;f) tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentație și eliberare de copii sau extrase;g) inspectorii de concurență;h) regimul disciplinar al personalului.(3) Consiliul Concurenței adoptă instrucțiuni, în special cele care privesc:a) notificările de concentrări economice;b) solicitările de dispense și prorogarea de dispense;c) calcularea cifrei de afaceri și a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege;d) definirea pieței relevante în scopul stabilirii părții substanțiale de piață;e) plata taxelor și a tarifelor stabilite prin prezenta lege și prin regulamente.26. Alineatul (4) al articolului 28 va avea următorul cuprins:(4) Consiliul Concurenței emite ordine prin care stabilește plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă propriile reglementări adoptate, dispune efectuarea de investigații, ordonă inspecții și măsurile de luat în privința agenților economici. (la 27-05-2004, Alineatul (4) din Articolul 28 , Punctul 26. , Articolul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 27. Alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:(2) Reglementările Consiliului Concurenței pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare, respectiv publicarea actului atacat.27^1. Litera d) a articolului 30 va avea următorul cuprins:d) organizațiilor profesionale, patronale și sindicale interesate, incluzând printre acestea și Camera de Comerț și Industrie a României; (la 27-05-2004, Articolul I a fost completat de Punctul 15, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 28. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramură sau sectoriale, Consiliul Concurenței va consulta ministerele de resort și alte organe ale administrației publice centrale sau locale, precum și organizațiile patronale în cauză.29. După alineatul (2) al articolului 31 se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale Consiliul Concurenței se va consulta cu organele administrației publice centrale sau locale și va solicita informații și asistență din partea acestora.(4) Consiliul Concurenței, ca autoritate națională în domeniul concurenței, va fi responsabil de relația cu instituțiile Comunității Europene, în conformitate cu prevederile incidente din legislația comunitară.30. Articolul 33 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Prin prezenta lege se instituie următoarea taxă: taxa de autorizare a concentrărilor economice, care se plătește în cazul emiterii unei decizii de autorizare conform art. 51 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. b) și c).(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabilește la o cotă de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a agenților economici implicați în concentrarea economică autorizată și se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exercițiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată conform reglementărilor Consiliului Concurenței.(3) Sumele provenind din plata taxei prevăzute la alin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen și conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.31. Secțiunea a II-a a capitolului IV se abrogă.32. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:Procedura de examinare preliminară, de investigare și de luare a deciziilor33. Alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) Descoperirea și investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi incumbă Consiliului Concurenței care acționează prin inspectorii de concurență.34. Alineatul (3) al articolului 39 se abrogă.35. Articolul 40 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40Consiliul Concurenței dispune efectuarea de investigații, potrivit atribuțiilor sale, în condițiile art. 46:a) din oficiu;b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real și direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 și 16;c) la cererea agenților economici sau a asociațiilor de agenți economici interesați, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2);d) la cererea oricăreia dintre autoritățile, instituțiile, organizațiile sau a oricăruia dintre organele menționate la art. 30 lit. a)-f).36. Articolul 41 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41În realizarea investigațiilor, precum și a atribuțiilor conferite în baza prezentei legi, inspectorii de concurență pot solicita agenților economici sau asociațiilor de agenți economici informațiile și documentele care le sunt necesare, menționând baza legală și scopul solicitării, și pot stabili termene până la care aceste informații și documente să le fie furnizate, sub sancțiunea prevăzută în prezenta lege. (la 27-05-2004, Articolul 41 din Punctul 36. , Articolul I a fost modificat de Punctul 16, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 37. Articolul 42 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) Pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurență sunt abilitați cu puteri de inspecție, cu excepția debutanților, și au următoarele puteri de inspecție:a) să între în spațiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care agenții economici ori asociațiile de agenți economici le dețin legal; (la 27-05-2004, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 42 , Punctul 37. , Articolul I a fost modificată de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) b) să examineze orice documente, registre, acte financiarcontabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea agenților economici sau asociațiilor de agenți economici, indiferent de locul în care sunt depozitate;c) să ia declarații reprezentanților și angajaților agentului economic sau asociației de agenți economici referitoare la fapte sau documente considerate relevante;d) să ridice sau să obțină în orice formă copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau din alte evidențe legate de activitatea agentului economic sau asociației de agenți economici;e) să sigileze orice amplasament destinat activităților agentului economic sau asociației de agenți economici și orice documente, registre, acte financiar-contabile și comerciale sau alte evidențe legate de activitatea agentului economic sau asociației de agenți economici, pe durata și în măsura necesară inspecției.(2) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție, prevăzuți la alin. (1), vor proceda la actele prevăzute la alin. (1) numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare și inventariere. (la 27-05-2004, Alineatul (2) din Articolul 42 , Punctul 37. , Articolul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (3) Inspectorii de concurență cu puteri de inspecție pot face inspecții inopinate și pot solicita orice fel de informații sau justificări legate de îndeplinirea misiunii, atât la fața locului, cât și la convocare la sediul Consiliului Concurenței.38. La articolul 42 se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:(4) Exercitarea puterilor de inspecție se face în conformitate cu regulamentul privind organizarea, funcționarea și procedura Consiliului Concurenței.39. Articolul 43 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 43În baza autorizării judiciare date prin încheiere, conform art. 44, inspectorul de concurență poate efectua inspecții în orice alte spații, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparținând conducătorilor, administratorilor, directorilor și altor angajați ai agenților economici sau asociațiilor de agenți economici supuși investigației.40. Articolul 44 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Inspectorii de concurență pot proceda la inspecții, în conformitate cu prevederile art. 43, doar în baza unui ordin emis de către președintele Consiliului Concurenței și cu autorizarea judiciară dată prin încheiere de către președintele tribunalului în a cărui circumscripție sunt situate locurile de controlat sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripțiile unor tribunale diferite și acțiunea trebuie desfășurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre președinții tribunalelor competente poate emite o încheiere unică. (la 27-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 44 , Punctul 40. , Articolul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informațiile de natură a justifica inspecția, iar judecătorul sesizat este ținut să verifice dacă cererea este întemeiată.(3) Inspecția și actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea și sub controlul judecătorului care le-a autorizat.(4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenției, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea inspecției.(5) Oricare ar fi împrejurările, inspecția nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 și trebuie efectuată în prezența ocupantului locului sau a reprezentantului său; numai inspectorii de concurență, ocupantul locului sau reprezentantul său pot lua cunoștință de piese și documente înaintea ridicării acestora.(6) Inventarele și punerile de sigilii se fac conform dispozițiilor Codului de procedură penală; originalele procesului-verbal și ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat inspecția, iar piesele și documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.(7) Încheierea menționată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la curtea de apel; recursul nu este suspensiv de executare.(8) Consiliul Concurenței este informat de îndată despre începerea inspecției și despre operațiunile efectuate.41. Articolul 45 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) Organele administrației publice centrale și locale, precum și orice alte instituții și autorități publice sunt obligate să permită inspectorilor de concurență accesul la documentele, datele și informațiile deținute de acestea, potrivit puterilor de inspecție stabilite de președintele Consiliului Concurenței, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date și informații. (la 27-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 45 , Punctul 41. , Articolul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (2) Inspectorii de concurență, primind acces la documentele, datele și informațiile menționate la alin. (1), sunt ținuți la respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date și informații.42. Articolul 46 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) La primirea unei cereri sau plângeri denunțând, respectiv acuzând o practică anticoncurențială, Consiliul Concurenței examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt și de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigații.(2) Dacă cererea sau plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigații, Consiliul Concurenței o respinge, comunicând decizia, în scris, autorului, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii. Decizia de respingere va fi precedată de ascultarea argumentelor reclamantului în fața comisiei Consiliului Concurenței care coordonează compartimentul de specialitate implicat.(3) În cazul în care cererea sau plângerea înaintată nu cade sub incidența prezentei legi, Consiliul Concurenței va răspunde, în scris, în termenele prevăzute prin legi speciale. (la 27-05-2004, Alineatul (3) din Articolul 46 , Punctul 42. , Articolul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 43. Articolul 47 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 47(1) De câte ori dispune pornirea unei investigații, președintele Consiliului Concurenței desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigației, comunicarea lui părților în cauză, primirea observațiilor și prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurenței, dacă este cazul.(2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigație, propunând Consiliului Concurenței dispunerea măsurilor care sunt de competența acestuia.44. După articolul 47 se introduce articolul 47^1 cu următorul cuprins:  +  Articolul 47^1Atunci când, în urma declanșării unei investigații, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței, acesta, prin ordin al președintelui, va putea închide investigația și va informa de îndată părțile implicate. Cu excepția situației în care investigația s-a declanșat ca urmare a unei plângeri, închiderea unei investigații nu necesită audierea în plenul Consiliului Concurenței.45. Alineatele (1) și (2) ale articolului 48 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) Cu excepția situației prevăzute la art. 47^1, orice procedură de investigație necesită audierea agenților economici participanți la înțelegerea, decizia luată de asociații de agenți economici, practica concertată, abuzul de poziție dominantă sau la concentrarea economică, obiect al investigației. Audierea este dispusă de președintele Consiliului Concurenței.(2) Președintele Consiliului Concurenței poate desemna experți și poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamației, la cererea acestuia, precum și a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că deține date și informații relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.46. Articolul 50 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50După audierile dispuse și, dacă este cazul, admise și după examinarea observațiilor părților asupra raportului de investigație, Consiliul Concurenței poate decide, după cum urmează:a) în cazul unei investigații, dispusă din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurențiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părților condiții speciale și alte obligații, să aplice agenților economici amenzi în condițiile prevăzute la cap. VI;b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (3), să emită o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensă pentru înțelegerea, decizia luată de asociații de agenți economici ori practica concertată în cauză.47. Literele a) și b) ale alineatului (1) al articolului 51 vor avea următorul cuprins:a) va emite o decizie de neintervenție, când va ajunge la concluzia că operațiunea de concentrare economică notificată nu cade sub incidența prezentei legi;b) va emite o decizie de neobiecțiune, când va constata că, deși operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența prezentei legi, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal;48. Litera c) a alineatului (2) al articolului 51 va avea următorul cuprins:c) va emite o decizie prin care stabilește obligațiile și/sau condițiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operațiunii de concentrare economică, dacă se constată că aceasta, cu modificările respective, ar putea fi compatibilă cu un mediu concurențial normal.49. Alineatul (3) al articolului 51 va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care Consiliul Concurenței nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) și (2), operațiunea de concentrare economică notificată poate avea loc.50. După alineatul (3) al articolului 51 se introduc alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:(4) În situația în care notificarea unei operațiuni de concentrare economică necesită completări, termenele prevăzute la alin. (1) și (2) încep să curgă de la data la care părțile au furnizat Consiliului Concurenței informațiile solicitate în vederea completării notificării.(5) Consiliul Concurenței poate stabili, prin regulament, o procedură simplificată pentru analiza anumitor operațiuni de concentrare economică.51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Înainte de emiterea unei decizii conform art. 50 și 51, Consiliul Concurenței poate impune - printr-o decizie privind măsuri interimare - agenților economici implicați luarea oricărei măsuri pe care o consideră necesară în scopul restabilirii mediului concurențial și repunerii părților în situația anterioară.(2) Măsurile de suspendare sau de interdicție a practicilor anticoncurențiale constatate, precum și dispozițiile obligatorii date agenților economici de a reveni la situația anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurenței, în aplicarea prevederilor art. 50 și 51, numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurențiale prohibite expres de prezența lege și care trebuie eliminate fără întârziere, pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav și cert. (la 27-05-2004, Alineatul (2) din Articolul 52 , Punctul 51. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) trebuie să fie strict limitate, atât în durată, cât și în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija afectarea liberei concurențe. (la 27-05-2004, Alineatul (3) din Articolul 52 , Punctul 51. , Articolul I a fost modificat de Punctul 21, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) (4) Deciziile luate de Consiliul Concurenței în aplicarea prevederilor alin. (1) și ale art. 50 și 51 vor fi comunicate de îndată părților; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București în termen de 30 de zile de la comunicare. Instanța poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.52. Articolul 55 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancționării următoarele fapte:a) omisiunea notificării unei concentrări economice cerute de art. 16;b) furnizarea de informații inexacte sau incomplete prin solicitarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (3) ori prin notificarea făcută conform prevederilor art. 16;c) furnizarea de informații inexacte sau incomplete ori de documente incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate conform prevederilor art. 41;d) furnizarea de informații, documente, înregistrări și evidențe într-o formă incompletă în timpul inspecțiilor desfășurate conform prevederilor art. 42;e) refuzul de a se supune unei inspecții desfășurate conform prevederilor art. 42 și 43.53. Articolul 56 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancțiunii următoarele fapte:a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13;b) punerea în practică a unei operațiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4) și (5);c) începerea unei acțiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurenței, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a);d) neîndeplinirea unei obligații sau a unei condiții impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), Consiliul Concurenței va stabili, prin instrucțiuni, condițiile și criteriile de aplicare a unei politici de clemență, care poate merge până la absolvire de răspundere pecuniară.54. Articolul 57 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Individualizarea sancțiunii în cazul săvârșirii vreuneia dintre contravențiile prevăzute la art. 55 și 56 se face ținând seama de gravitatea și durata faptei și a consecințelor sale asupra concurenței. Sancțiunile vor fi gradate pe tranșe, prin instrucțiuni adoptate de către Consiliul Concurenței.55. Alineatul (1) al articolului 59 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Consiliul Concurenței poate obliga, prin decizie, agenții economici sau asociațiile de agenți economici la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 5% din cifra de afaceri zilnică medie din anul financiar anterior sancționării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 și ale art. 13;b) să aplice măsurile enunțate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 50 lit. a) și b), ale art. 51 alin. (2) lit. c) și ale art. 52 alin. (1) și (2);c) să furnizeze în mod complet și corect informațiile și documentele care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41;d) să se supună inspecției prevăzute la art. 42-44.56. Alineatele (2) și (3) ale articolului 59 se abrogă.57. Alineatele (1)-(3) ale articolului 60 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 60(1) Contravențiile prevăzute în prezenta lege se constată și se sancționează de către Consiliul Concurenței în plen, comisii sau prin inspectorii de concurență.(2) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 55 lit. b)-e) și la art. 56 alin. (1) lit. d) se aplică de către inspectorii de concurență.(3) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 55 lit. a) și la art. 56 alin. (1) lit. c) și d), precum și amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurenței prin decizii. (la 27-05-2004, Alineatul (3) din Articolul 60 , Punctul 57. , Articolul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 58. După alineatul (3) al articolului 60 se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:(3^1) Sancțiunile pentru contravențiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) și b) se aplică de către plenul Consiliului Concurenței prin aceeași decizie prin care s-a constatat săvârșirea respectivei contravenții. Instanța competentă este cea prevăzută la art. 52 alin. (4).59. Alineatul (4) al articolului 60 va avea următorul cuprins:(4) Deciziile luate în condițiile alin. (3) și (3^1) pot fi atacate la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare.60. Alineatul (5) al articolului 60 va avea următorul cuprins:(5) În baza deciziei Consiliului Concurenței profiturile sau, după caz, veniturile suplimentare realizate de agenții economici ca urmare a săvârșirii contravențiilor prevăzute și sancționate de prezenta lege vor fi confiscate și vărsate la bugetul de stat.61. Articolul 61 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Contravențiilor prevăzute la art. 55 lit. b)-e) și la art. 56 alin. (1) lit. d) li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 28 și 29.62. Alineatul (1) al articolului 62 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 62(1) Deciziile emise conform art. 50, 51, 59 și 60 vor fi comunicate părților în cauză de către Consiliul Concurenței și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz, ori pe pagina de Internet a Consiliului Concurenței. (la 27-05-2004, Alineatul (1) din Articolul 62 , Punctul 62. , Articolul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 ) 63. După articolul 62 se introduc articolele 62^1 și 62^2 cu următorul cuprins:  +  Articolul 62^1(1) Dreptul Consiliului Concurenței de a aplica sancțiuni contravenționale pentru încălcările prevederilor prezentei legi se prescrie după cum urmează:a) în termen de 3 ani, în cazul încălcării prevederilor art. 55 lit. c), d) și e);b) în termen de 5 ani, în cazul tuturor celorlalte încălcări ale prevederilor prezentei legi.(2) Prescripția dreptului la acțiune al Consiliului Concurenței începe să curgă de la data încetării practicii anticoncurențiale. În cazul încălcărilor legii, ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripția începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt anticoncurențial în cauză.  +  Articolul 62^2(1) Orice acțiune întreprinsă de către Consiliul Concurenței în scopul unei examinări preliminare sau în scopul declanșării unei investigații în legătură cu o anumită încălcare a legii va întrerupe cursul termenelor de prescripție prevăzute la art. 62^1. Întreruperea termenului de prescripție va avea efect de la data comunicării acțiunii întreprinse de către Consiliul Concurenței, făcută către cel puțin un agent economic sau o asociație de agenți economici care a participat la săvârșirea încălcării legii.(2) Acțiunile ce pot fi întreprinse de către Consiliul Concurenței și care întrerup cursul termenului de prescripție includ, în principal, următoarele:a) solicitări de informații, în scris;b) ordin al președintelui Consiliului Concurenței de declanșare a unei investigații;c) începerea procedurilor legale.(3) Întreruperea termenului de prescripție își produce efectele față de toți agenții economici sau asociațiile de agenți economici care au participat la săvârșirea încălcării legii.(4) În cazul întreruperii termenului de prescripție, un nou termen, cu o durată similară, începe să curgă de la data la care Consiliul Concurenței a întreprins una dintre acțiunile menționate la alin. (2). Termenul de prescripție va expira cel mai târziu în ziua în care se împlinește perioada egală cu dublul termenului de prescripție, aplicabil pentru săvârșirea încălcării în cauză, în situația în care Consiliul Concurenței nu a impus nici una dintre sancțiunile prevăzute de prezenta lege.64. Articolul 66 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 66În cazul în care încadrarea juridică făcută printr-o notificare de agenții economici implicați nu este corectă, Consiliul Concurenței poate schimba această încadrare.65. Alineatul (2) al articolului 67 va avea următorul cuprins:(2) Când o operațiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă activelor constituind obiect al tranzacției.66. Articolul 68 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 68Cifra de afaceri este înlocuită:a) pentru societăți bancare, instituții de credit sau financiare și societăți financiare, prin a zecea parte din valoarea bilanțului lor;b) pentru societățile de asigurări, prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasigurătorilor, după deducerea impozitelor și a taxelor identificate de către Consiliul Concurenței prin instrucțiuni.67. Articolul 69 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 69În scopul aplicării prevederilor art. 8 și 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) și (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societățile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăți comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a respectivului grup, conform bilanțului consolidat al acestuia.68. Articolul 70 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70Plafoanele valorice stabilite, conform dispozițiilor prezentei legi, prin raportare la cifra de afaceri vor fi actualizate periodic prin decizie a plenului și puse în aplicare prin ordin al președintelui Consiliului Concurenței, ținându-se seama de evoluția piețelor.69. Articolele 71, 72, 73 și 74 se abrogă.  +  Articolul IIAbrogat. (la 01-01-2010, Articolul II a fost abrogat de Punctul 32, Articolul 48, Capitolul VI, Partea a III-a din LEGEA -CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 09 noiembrie 2009 )  +  Articolul III(1) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice se organizează o direcție generală de specialitate, precum și compartimente în cadrul unităților teritoriale, având, în principal, următorul obiect de activitate:a) aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de principal furnizor de ajutor de stat, a legislației în domeniul ajutorului de stat;b) aplicarea dispozițiilor legale în domeniul prețurilor, pentru care legea abilitează Ministerul Finanțelor Publice;c) urmărirea evoluției prețurilor în economie;d) aplicarea dispozițiilor legale în domeniul concurenței neloiale și al publicității, pentru care legea abilitează Ministerul Finanțelor Publice;e) participarea la schimbul de informații și experiență în relațiile cu organizațiile și instituțiile internaționale, în domeniul său de activitate.(2) Personalul din cadrul Oficiului Concurenței se preia de către Ministerul Finanțelor Publice, cu păstrarea drepturilor salariale deținute anterior preluării, în funcție de atribuțiile stabilite prin prezenta ordonanță de urgență pentru această instituție, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Denumirea Oficiul Concurenței se înlocuiește cu Ministerul Finanțelor Publice în toate actele normative care reglementează domeniile de activitate prevăzute la alin. (1).(4) Plângerile, sesizările și solicitările formulate în temeiul altor acte normative decât Legea nr. 21/1996, aflate în curs de soluționare de către Oficiul Concurenței, vor fi preluate de către Ministerul Finanțelor Publice, pe bază de protocol, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Ministerul Finanțelor Publice va prelua bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau în proprietatea Oficiului Concurenței, corespunzător activităților și personalului preluat, prin protocol, care va fi încheiat între Ministerul Finanțelor Publice, Oficiul Concurenței și Consiliul Concurenței în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(6) În aplicarea alin. (1), (2) și (5), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice va înainta Guvernului un proiect de modificare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul IVRegulamentele și instrucțiunile Consiliului Concurenței, în vigoare, vor fi revizuite în mod corespunzător în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență orice dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul VIPrevederile art. II-IV intră în vigoare în termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul VIILegea concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996, cu modificările și completările aduse prin legea de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. (la 27-05-2004, Articolul VII a fost modificat de Punctul 27, Articolul UNIC din LEGEA nr. 184 din 17 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 24 mai 2004 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 4 decembrie 2003.Nr. 121.----------