ORDIN nr. 4.156 din 28 decembrie 2017pentru aprobarea informațiilor conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, precum și metodologia și procedura de înregistrare a acestora
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 12 ianuarie 2018  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 3^1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 736.542 din 22.12.2017,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă informațiile conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, după caz, denumit în continuare Registru, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaționalizare a Registrului, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se aprobă metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Se aprobă metodologia și procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Direcția generală de informații fiscale, Direcția generală coordonare inspecție fiscală, Direcția generală antifraudă fiscală, Centrul național pentru informații financiare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și unitățile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 10-04-2019, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 )  +  Articolul 7Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 28 decembrie 2017.Nr. 4.156.  +  Anexa nr. 1
  INFORMAȚIILE
  conținute în registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale
  instalate în județe și în sectoarele municipiului București
  1. Numărul curent reprezintă poziția din registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București, denumit în continuare Registru, corespunzătoare fiecărui aparat de marcat electronic fiscal înregistrat în Registru și este alocat incremental, în ordine cronologică. 2. Datele de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat, a unității acreditate pentru comercializare și/sau service sunt următoarele:2.1. cod de identificare fiscală;2.2. denumire;2.3. calitate:a) producător; b) importator;c) persoană juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale;d) distribuitor autorizat; e) unitate acreditată pentru comercializare; f) unitate acreditată pentru service;2.4. număr și dată de emitere a autorizației de distribuție;2.5. date de contact:a) e-mail; b) numărul de telefon.3. Datele referitoare la persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscale sunt următoarele:3.1 nume, prenume, cod numeric personal/număr de identificare fiscală;3.2 date de contact:a) e-mail; b) numărul de telefon;3.3. elemente de identificare a certificatului digital calificat utilizat pentru transmiterea informațiilor și/sau efectuarea de înregistrări în Registru: a) numărul serial al certificatului digital calificat; b) autoritatea emitentă a certificatului digital calificat;3.4. calitate:a) tehnician de service;b) alta;3.5. drepturile acordate persoanelor prevăzute la subpct. 3.4 pot fi, după caz:a) utilizator al serviciului acces controlat la Registru;b) utilizator al serviciului acces controlat la Registru și administrator de cont.4. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:4.1. numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal;4.2. elemente de identificare a certificatului digital instalat pe aparat: a) certificatul digital în format PKCS7 cert only codificat base 64; b) autoritatea emitentă a certificatului digital;4.3. seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal și/sau modificările aduse acesteia;4.4. certificat digital inițial/înlocuit.5. Datele privind localizarea/amplasarea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:5.1. adresa completă a locului de depozitare/instalare/ intervenție, respectiv județ, localitate, stradă, număr, bloc, scara, etaj, apartament; 5.2. coordonatele GPS ale locului de depozitare/ instalare/intervenție, respectiv longitudinea și latitudinea exprimate în grade, minute și secunde (DMS);5.3. numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de taxi;5.4. utilizat în activitățile de comerț/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de transport.6. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele:6.1. furat/dispărut/distrus/dezmembrat pentru piese de schimb;6.2. exportat/livrat intracomunitar/exportat temporar/reexportat;6.3. adaptat pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care a obținut avizul tehnic favorabil;6.4. fiscalizat/nefiscalizat;6.5. alte indicii despre starea de funcționare a aparatului și/sau a locului unde este amplasat/depozitat etc.7. Datele cu privire la starea societății ce are calitatea de producător, importator, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitor autorizat, unitate acreditată pentru comercializare și/sau service, sunt următoarele: 7.1. declarată inactivă potrivit legii și data de la care a fost înscrisă inactivitatea; 7.2. radiată de către Oficiul Național al Registrului Comerțului și data cu care a fost efectuată radierea societății din registrul comerțului.8. Datele cu privire la operatorul economic beneficiar al transferului sau livrării unuia sau mai multor aparate de marcat electronice fiscale și la documentele care atestă transferul sau livrarea sunt următoarele: 8.1. cod de identificare fiscală; 8.2. denumire; 8.3. seria, numărul și data avizului de însoțire a mărfii/facturii; 8.4. seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal înscrisă în avizul de însoțire a mărfii/factură;8.5. codul/codurile CAEN al/ale activității/activităților pentru care este utilizat aparatul de marcat electronic fiscal; 8.6. numărul, data și perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condițiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată; 8.7. date de contact:a) e-mail; b) numărul de telefon.9. Datele privind instalarea și intervențiile efectuate asupra aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: 9.1. modalitatea agreată pentru notificare defecțiune, conform celor convenite de părțile contractante, potrivit dispozițiilor art. 1 alin. (8^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:a) poșta electronică;b) fax;c) altele;9.2. codul de identificare fiscală a distribuitorului autorizat sau a unității de service acreditate care efectuează instalarea sau intervenția asupra aparatului de marcat electronic fiscal; 9.3. numărul de identificare a tehnicianului de service;9.4. tipul intervenției și, după caz, documentul întocmit; 9.5. data și ora instalării/efectuării intervenției; 9.6. constatarea unei intervenții neautorizate asupra aparatului de marcat electronic fiscal.10. Datele privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: 10.1. numărul unic de identificare sau, după caz, seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal; 10.2. factorul generator:a) reorganizarea distribuitorului autorizat prin fuziune sau divizare sau cesiunea realizată în condițiile legii;b) confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate;c) încetarea activității distribuitorului autorizat/utilizatorului;10.3. documentul întocmit:a) tipul documentului: factură, proces-verbal, altele;b) seria, numărul și data;10.4. entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal: a) cod de identificare fiscală; b) denumire.11. Datele privind conexiunea la internet la locul de utilizare al aparatului de marcat electronic fiscal sunt următoarele: există/nu există.12. Datele privind momentul înregistrării informațiilor în Registru, precum și al rectificării sau actualizării acestora sunt următoarele: an, lună, zi, oră, minut.13. Orice alte informații necesare bunei funcționări a Registrului, cu excepția celor menționate în ordin, pot fi obținute inclusiv din bazele de date proprii ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau, după caz, de la terți, în conformitate cu prevederile legale.
   +  Anexa nr. 2
  METODOLOGIA ȘI PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE
  a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului
  1. Prin etapa preoperaționalizare se înțelege perioada până la data implementării Registrului.2. Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, înregistrează informații privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziționat intracomunitar, fără excepție, prin completarea „formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil“, prevăzut în anexa nr. 2A.3. (1) Organul fiscal competent emite „Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale“, prevăzut în anexa nr. 2B, pentru aparatele de marcat electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, la solicitarea scrisă a utilizatorului.(2) Numărul unic de identificare astfel atribuit este comunicat utilizatorului și este înscris de către tehnicianul de service în memoria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal la instalarea acestuia.(3) La solicitarea, atribuirea, respectiv comunicarea numărului unic de identificare al aparatelor de marcat electronice fiscale se aplică în mod corespunzător dispozițiile Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează informații privind instalarea aparatului de marcat, prin completarea „Formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate“, prevăzut în anexa nr. 2C.(2) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare, după caz, înregistrează informații privind schimbări ale stării sau situației, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale pentru care a fost îndeplinită procedura de la pct. 2, prin completarea «Formularului pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația, precum și livrarea/achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale», prevăzut în anexa nr. 2 D. (la 10-04-2019, Alineatul (2) din Punctul 4. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 ) 5. Formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4 alin. (1) și (2), completate și validate, în format PDF cu fișier XML atașat, se transmit organului fiscal competent prin mijloace electronice de transmitere la distanță și pot conține informații privind unul sau mai multe aparate de marcat electronice fiscale.6. (1) Ori de câte ori intervin schimbări privind situația aparatului de marcat electronic fiscal, utilizatorii informează organul fiscal competent prin transmiterea notificării prevăzute în anexa nr. 2 E. (la 10-04-2019, Alineatul (1) din Punctul 6. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 ) (2) Notificarea se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în format PDF cu xml atașat, la care sunt atașate, după caz, documente probatoare.(3) Informațiile astfel furnizate sunt preluate în aplicația informatică prevăzută la pct. 7.7. Direcția generală de tehnologia informației pune la dispoziția organelor fiscale competente o aplicație informatică care permite preluarea informațiilor din formularele prevăzute la pct. 2, pct. 4 alin. (1) și (2), din notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) și emiterea Certificatului de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzut la pct. 3 alin. (1).8. (1) Formularul prevăzut la pct. 2 se transmite organului fiscal competent în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale.(2) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de 2 zile lucrătoare de la data întocmirii sau, după caz, primirii „Declarației de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale“.(3) Formularul prevăzut la pct. 4 alin. (2) se transmite organului fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la pct. 6.1 sau 6.2 sau la pct. 10.2 din anexa nr. 1 la ordin sau de la data ieșirii din gestiune, după caz, de la data intrării în gestiune a aparatelor de marcat livrate sau achiziționate, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale. (la 10-04-2019, Alineatul (3) din Punctul 8. , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 ) (4) Notificarea prevăzută la pct. 6 alin. (1) se transmite organului fiscal competent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația.(5) La stabilirea competenței organului fiscal se aplică în mod corespunzător dispozițiile Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.9. Pentru completarea și transmiterea formularelor prevăzute la pct. 2 și pct. 4 alin. (1) și (2), producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum și unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) dețin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service;b) dețin certificat digital calificat emis în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată. (la 10-04-2019, Punctul 9. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 ) 10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie și procedură:– Anexa nr. 2 A „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil“– Anexa nr. 2 B „Certificat de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale“– Anexa nr. 2 C „Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate“– Anexa nr. 2 D „Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale“– Anexa nr. 2 E „Notificare“11. Anexele nr. 2A-2E sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Anexa nr. 2A
  Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar
  și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor
  art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici
  de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  și care au obținut avizul tehnic favorabil
  ^1) Se precizează calitatea deținută.^2) Include autoritatea emitentă, poate conține maximum 10.000 de caractere.^3) Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de depozitare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare. (la 10-04-2019, Anexa nr. 2A din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 2Bla Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a RegistruluiMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Adresa și datele de contact ale Direcției Generale RegionaleAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ a Finanțelor Publice emitentă/DirecțieiDirecția Generală Regională a Finanțelor Publice (denumire) Generale de Administrare a Marilor ContribuabiliDirecția Generală de Administrare a Marilor ContribuabiliDenumirea utilizatorului aparatului de marcat electronic fiscal ………...CUI …………………….Adresa completă a operatorului economic/utilizatorului ......................Nr. ………../…………
  Certificat de atribuire a numărului unic de identificare
  a aparatelor de marcat electronice fiscale
  Nr. crt.Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscalNumăr unic de identificare atribuit aparatului de marcat electronic fiscal
  1.
  Director general,...................... (semnătura)
   +  Anexa nr. 2Cla Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa preoperaționalizare a Registrului
  FORMULAR
  pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate
  I. Date de identificare a distribuitorului autorizat/unității acreditate pentru service care a efectuat instalareaA.
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Distribuitor autorizat
  Unitate acreditată pentru service
  Se completează la fiecare comunicare de informații. Se pot selecta, după caz, una sau mai multe calități.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informații.
  II. Persoana desemnată să transmită informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice fiscaleA. Date de identificare
  Nume și prenume
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  Se completează la fiecare comunicare de informații.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informații.
  C. Calitate
  Tehnician de service
  Alta*
  Se selectează o singură variantă. Se completează la fiecare comunicare de informații. Notă
  * Se precizează calitatea deținută.
  III. Date cu privire la utilizatorul aparatelor de marcat electronice fiscale instalateA.
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  B. Numărul, data și perioada de valabilitate a contractului de service încheiat, în condițiile legii, de utilizator cu unitatea de service acreditată
  IV. Date de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal și a tehnicianului de service care a efectuat instalarea
  Numărul de identificare a tehnicianului de service care a efectuat instalarea
  A. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
  B. Data instalării
  V. Date de identificare a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal
  A. Adresa completă
  Județ/sector
  Localitate
  Stradă
  Număr
  Bloc
  Scara
  Etaj
  Apartament
  B. Numărul de înmatriculare al autoturismului utilizat în activitatea de transport în regim de taxi
  C. Utilizat în activitățile de comerț/servicii prestate în regim ambulant sau în mijloacele de transport
  Se completează caseta A, B sau C, după caz, pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal instalat. Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
   +  Anexa nr. 2D
  Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația,
  precum și livrarea/ achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale
  ^1) Se precizează calitatea deținută.^2) Include autoritatea emitentă, poate conține maximum 10.000 de caractere.^3) Se precizează denumirea documentului. (la 10-04-2019, Anexa nr. 2D din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 2E
  Notificare
  Dacă se selectează E.1, se precizează adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal sau, după caz, informații privind utilizarea aparatului de marcat electronic fiscal în activități de comerț/servicii prestate în regim ambulant sau în activitatea de transport în regim de taxi, precum și motivul care a condus la schimbarea comunicată.Adresa completă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscalsausauDacă se selectează E.5, se completează și informațiile de la E.5.1, E.5.2 și E.5.3.Date de identificare a operatorului economic care a achiziționat aparatul de marcat electronic fiscalE.5.3. Motiv înstrăinareDacă se selectează E.6, se precizează situația în care se află aparatul de marcat electronic fiscal, alta decât cele prezentate la E.1-E.5.Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din acest document sunt corecte și complete.Semnătura electronică^1) Se completează ori de câte ori identificarea corectă a locului de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal necesită furnizarea de detalii suplimentare.^2) Se precizează motivul.^3) Dacă printr-o singură notificare se transmit informații referitoare la mai multe situații și aparate de marcat electronice fiscale, se anexează un singur fișier care conține documentele privind fiecare situație notificată. (la 10-04-2019, Anexa nr. 2E din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 857 din 28 martie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 10 aprilie 2019 )
   +  Anexa nr. 3
  METODOLOGIA ȘI PROCEDURA
  de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale
  în etapa postoperaționalizare a Registrului
  1. Prin etapa post-operaționalizare se înțelege perioada de după data implementării Registrului. Prevederile acestei anexe se aplică cu data operaționalizării în totalitate a Registrului.2. (1) Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale înscrie în Registru, pentru fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziționat intracomunitar, fără excepție, informațiile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 și 2.5, pct. 3, pct. 4 subpct. 4.2 și 4.3 și pct. 5 subpct 5.1 și 5.2 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Distribuitorul autorizat înscrie în Registru informațiile de la pct. 2 subpct. 2.1, 2.3 și 2.5 din anexa nr. 1 la ordin, atât pentru sine, cât și pentru entitățile din rețeaua sa de comercializare și/sau service, imediat după obținerea statutului de unitate acreditată pentru cel puțin una dintre aceste activități.(3) După înscrierea în Registru a informațiilor prevăzute la alin. (1), distribuitorul autorizat obține un document electronic care conține numerele unice de identificare corespunzătoare aparatelor de marcat electronice fiscale înregistrate.3. Cu ocazia fiecărui transfer sau a fiecărei livrări a aparatului de marcat electronic fiscal, până ce acesta ajunge la utilizator, distribuitorul autorizat sau, după caz, unitatea acreditată pentru comercializare înscrie în Registru datele prevăzute la pct. 5 subpct. 5.1 și 5.2, pct. 6 subpct. 6.4 și punctul 8 subpct. 8.1-8.4 din anexa nr. 1 la ordin.4. (1) La prima punere în funcțiune a aparatului de marcat electronic fiscal, distribuitorul autorizat/unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează în Registru informațiile prevăzute la punctul 5 subpct. 5.1 și 5.2 sau, după caz, subpct. 5.3 sau 5.4, pct. 8 subpct. 8.5, 8.6 și 8.7, pct. 9 subpct. 9.1-9.5 și 9.11, pct. 11 din anexa nr. 1 la ordin, apoi personalul autorizat parcurge următoarele etape:a) înscrierea numărului unic de identificare în memoria fiscală a aparatului;b) emiterea și printarea unui „bon fiscal de test“ ce are rolul de a verifica faptul că aparatul funcționează; c) înscrierea în Registru a informațiilor prevăzute la pct. 6 subpct. 6.4 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se efectuează la sediul distribuitorului/unității de service acreditată, pentru aparatele de marcat electronice fiscale utilizate în puncte de lucru care nu dispun de niciun mijloc de conexiune la internet, la solicitarea utilizatorului exprimată prin „Declarația pe propria răspundere“, prevăzută în anexa nr. 3A. (3) Declarația pe propria răspundere, întocmită de către administratorul sau reprezentantul legal al utilizatorului, împreună cu copia actului de identitate a declarantului și, după caz, a împuternicirii notariale, se arhivează la distribuitorul autorizat sau la unitatea de service acreditată care efectuează punerea în funcțiune și este prezentată, la cerere, structurilor cu atribuții privind controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor legale.5. (1) Ori de câte ori aparatul de marcat electronic fiscal este supus unei intervenții sau este transferat la alt punct de lucru al utilizatorului, distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, furnizează informațiile prevăzute la pct. 5 și, după caz, pct. 9 subpct. 9.2-9.6 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Unitatea de service acreditată, prin persoanele desemnate, înregistrează în Registru modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 8 subpct. 8.6 din anexa nr. 1 la ordin.6. (1) Distribuitorul autorizat sau unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service, după caz, înregistrează în Registru informații privind situațiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1, 6.2 și 6.5 din anexa nr. 1 la ordin. Informațiile prevăzute la pct. 10 din anexa nr. 1 la ordin sunt înregistrate de către distribuitorul autorizat.(2) Utilizatorii informează organul fiscal competent în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit una dintre situațiile prevăzute la pct. 6 subpct. 6.1 sau la pct. 10 subpct. 10.2 lit. b) și c) din anexa nr. 1 la ordin prin completarea „Formularului utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale“, prevăzut în anexa nr. 3B.(3) Formularul prevăzut la alin. (2) este pus la dispoziția utilizatorilor online, simultan cu operaționalizarea Registrului. 7. (1) Înregistrarea informațiilor în Registru se efectuează de către persoanele desemnate în termen de:a) 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării/ieșirii, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale, a aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar;b) 2 zile lucrătoare pentru înregistrarea sau actualizarea informațiilor în celelalte situații.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) se raportează la:a) data emiterii avizului de însoțire a mărfii sau a facturii în cazul aparatelor transferate sau livrate intern;b) data schimbării locului de utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;c) data finalizării oricărei intervenții asupra aparatului de marcat electronic fiscal;d) data la care intervin modificări ale informațiilor care necesită actualizarea acestora;e) data la care a intervenit o schimbare în situația aparatului de marcat electronic fiscal.(3) Rectificarea informațiilor se efectuează de îndată ce se constată existența unei înregistrări eronate.8. Pentru înregistrarea informațiilor în Registru, producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, precum și unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service desemnează persoane care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) dețin calitatea de tehnician de service sau altă calitate, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv cu distribuitorul autorizat sau cu unitatea acreditată pentru comercializare și/sau service;b) dețin certificat digital calificat emis în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.9. Registrul este administrat de Agenția Națională de Administrare Fiscală și permite interogarea după criterii constituite din oricare combinație a informațiilor conținute de Registru. 10. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie și procedură: – Anexa nr. 3 A „Declarație pe propria răspundere“– Anexa nr. 3 B „Formularul utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale“11. Anexele nr. 3 A și 3 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Anexa nr. 3Ala Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaționalizare a Registrului
  DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
  Subsemnatul/Subsemnata, …………………………, domiciliat(ă) în ………………………, str. ……………… nr. …, bl. …, sc. …, ap. …, județul/sectorul ………………, legitimat(ă) cu B.I./C.I./pașaport, seria …………, nr. ……………, eliberat(ă) de ………………… la data de …………, având CNP/NIF………………….……, în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului ………………………………, având CIF/CNP/NIF……………….……, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declarații*), declar pe propria răspundere următoarele:Aparatul de marcat electronic fiscal cu seria de fabricație nr. …………………… urmează să fie instalat și utilizat la adresa din localitatea ………………, str. …………… nr. … bl. …, sc. …, ap. …, județul/sectorul ……….Solicit ca punerea în funcțiune și fiscalizarea să fie efectuate la sediul distribuitorului autorizat/unității acreditate pentru service S.C. …………………………, CIF …………, deoarece adresa de utilizare este lipsită de oricare mijloc de conexiune la internet.Am luat cunoștință de obligația prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală.Dau prezenta declarație spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.Data Semnătura,............................... ............................... Notă
  *) Art. 326 Falsul în declarații din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare:Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
   +  Anexa nr. 3Bla Metodologia și procedura de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale în etapa postoperaționalizare a Registrului
  FORMULARUL
  utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale
  I. Datele de identificare a utilizatorului aparatului de marcat electronic fiscal
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Se completează la fiecare comunicare de informații.
  II. Datele de identificare a persoanei care furnizează informațiile privind aparatul de marcat electronic fiscalA. Date de identificare
  Nume și prenume
  Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală
  Se completează la fiecare comunicare de informații.
  B. Date de contact
  Adresa e-mail
  Numărul de telefon
  Se completează la fiecare comunicare de informații.
  C. Calitatea
  Asociat
  Administrator
  Angajat
  Alta*
  Notă
  *) Se precizează calitatea deținută.
  III. Datele de identificare a aparatului de marcat electronic fiscalA. Numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal
  B. Seria de fabricație a aparatului de marcat electronic fiscal
  Inițială
  Modificată
  În cazul în care se comunică seria modificată, se completează și seria de fabricație inițială.
  IV. Datele referitoare la starea aparatului de marcat electronic fiscal
  Furat
  Dispărut
  Distrus
  V. Datele privind schimbările intervenite în situația aparatului de marcat electronic fiscalA. Factorul generator
  Confiscare conform legii sau preluare spre valorificare de către societățile bancare ca urmare a neachitării împrumutului contractat pentru achiziționarea acestor aparate
  Încetare activitate utilizator
  Se selectează o singură variantă.
  B. Documentul întocmit
  Proces-verbalFacturaAltele*
  Seria
  Numărul
  Data
  Notă
  * Se precizează denumirea actului.
  C. Entitatea în patrimoniul căreia intră aparatul de marcat electronic fiscal
  Cod de identificare fiscală
  Denumire
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
   +  Anexa nr. 4
  METODOLOGIA ȘI PROCEDURA
  de înregistrare a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate
  pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999
  privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată,
  cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil
  1. (1) Aducerea aparatelor de marcat electronice fiscale în parametrii tehnici specifici tipului și modelului de aparat avizat este efectuată de către distribuitorii autorizați și este atestată prin întocmirea, în 2 exemplare, a unui proces-verbal de aducere în parametri, semnat de reprezentantul distribuitorului autorizat și de reprezentantul utilizatorului.(2) Procesul-verbal prevăzut la alin. (1) se arhivează pentru a fi prezentat, la cerere, structurilor cu atribuții privind controlul funcționării și utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale, potrivit prevederilor legale, după cum urmează: primul exemplar al procesului-verbal este preluat de către distribuitorul autorizat, iar exemplarul al doilea rămâne la utilizator.2. (1) În etapa preoperaționalizare Registru, producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv distribuitorul autorizat înregistrează aparatele de marcat electronice fiscale adaptate, prin completarea și transmiterea formularului pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care au obținut avizul tehnic favorabil.(2) Termenul de transmitere a formularului este de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în gestiune a intrării/ieșirii aparatelor de marcat electronice fiscale supuse unor modificări ale caracteristicilor tehnice, pe baza documentelor întocmite în acest scop în conformitate cu prevederile legale, sau, după caz, de la data emiterii avizului de însoțire a mărfii sau a facturii. 3. (1) În etapa postoperaționalizare Registru, distribuitorul autorizat înregistrează în Registru, pe lângă informațiile prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, informațiile de la pct. 6 subpct. 6.3 din anexa nr. 1 la ordin.(2) Înregistrarea informațiilor se efectuează de către persoanele desemnate potrivit prevederilor pct. 8 din anexa nr. 3 la ordin, cu respectarea termenelor prevăzute la pct. 7 din anexa nr. 3 la ordin.
   +  Anexa nr. 5
  METODOLOGIA ȘI PROCEDURA
  privind autentificarea cu certificat digital calificat
  1. Accesul în vederea furnizării informațiilor prevăzute de prezentul ordin se realizează prin autentificare cu certificat digital calificat, emis în condițiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.2. (1) Pentru utilizarea serviciului de acces controlat la Registru, existent pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat potrivit prevederilor pct. 8 din anexa nr. 3 la ordin, efectuează următoarele operațiuni:a) în vederea obținerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, documentul de confirmare a certificatului calificat, semnat digital de către solicitant și confirmat prin semnătura electronică a autorității de certificare, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru;b) în vederea obținerii drepturilor de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru, persoanele desemnate transmit, în format electronic, formularul 154 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont“, prevăzut în anexa nr. 5A, existent pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru. Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont se listează, se semnează, conform legii, și se depune de către persoana împuternicită la organul fiscal competent;c) cererea în format hârtie va fi însoțită de următoarele documente:– documentul de identitate a solicitantului, în original și în copie;– documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul de administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat la Registru;d) persoanele desemnate de către producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, care dobândesc calitatea de administrator de cont, efectuează înrolarea/ revocarea electronică a utilizatorilor serviciului de acces controlat la Registru din cadrul propriei unități, precum și din cadrul unităților acreditate pentru comercializare și/sau service, folosind aplicația „Serviciul de acces controlat Registru“.(2) Pe baza documentelor depuse prevăzute la alin. (1) lit. c), organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului și documentul privind dreptul de utilizator sau administrator de cont al solicitantului la serviciul de acces controlat Registru se anexează la cerere.(3) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru, semnată electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001, republicată, se transmite persoanei solicitante, prin poștă electronică, la adresa menționată în cerere.3. (1) Revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea și transmiterea formularului 155 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru și a drepturilor de administrator de cont“, prevăzut în anexa nr. 5B, aflat pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului de acces controlat la Registru se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin funcționalitățile puse la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) În situația în care revocarea dreptului de administrator de cont al serviciului de acces controlat la Registru se solicită de către o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru și a drepturilor de administrator de cont“ se depune în format hârtie, semnată, conform legii, la organul fiscal competent. (3) Cererea va fi însoțită de următoarele documente:a) documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea dreptului de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru al persoanei pentru care acest drept a fost obținut, în original și în copie;b) documentul eliberat de producător, importator sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de administrator de cont la serviciul de acces controlat la Registru, al persoanei pentru care acest drept a fost obținut.4. Următoarele anexe fac parte integrantă din prezenta metodologie și procedură:– Anexa nr. 5 A formularul 154 „Cerere pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont“– Anexa nr. 5 B formularul 155 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru și a drepturilor de administrator de cont“5. Anexele nr. 5 A și 5 B sunt disponibile în format editabil pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.  +  Anexa nr. 5Ala Metodologia și procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat154
  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  CERERE
  pentru utilizarea unui certificat calificat și acordarea drepturilor de administrator de cont
  A. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
  Cod de identificare fiscală
  Denumire/Nume și prenume
  Adresa
  B. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită dreptul de utilizare a serviciului acces controlat la registru, pe baza certificatului calificat
  CNP/NIF
  Nume și prenume
  Adresa e-mail
  Număr certificat
  Autoritate de certificare emitentă
  C. Se acordă drepturi de administrator de cont:
  DA*)
  NU**)
  Notă
  *) Se completează în cazul în care se solicită și drepturi de administrator de cont, în plus față de acordarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru.
  **) Se completează în cazul în care se solicită doar acordarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la Registru.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
   +  Anexa nr. 5Bla Metodologia și procedura privind autentificarea cu certificat digital calificat155
  Agenția Națională de Administrare Fiscală

  CERERE
  pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat
  la registru și a drepturilor de administrator de cont
  A. Date de identificare a producătorului, importatorului, persoanei juridice române care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv a distribuitorului autorizat
  Cod de identificare fiscală
  Denumire/Nume și prenume
  Adresa
  B. Date de identificare a persoanei care solicită revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la registru
  CNP/NIF
  Nume și prenume
  Adresa e-mail
  C. Date de identificare a persoanei pentru care se solicită revocarea dreptului de administrator de cont și/sau utilizare a serviciului acces controlat la registru*)
  CNP/NIF
  Nume și prenume
  Notă
  *) Se completează în cazul în care revocarea dreptului de utilizare se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut.
  Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte și complete.Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
  -----