ORDIN nr. 3.862 din 4 aprilie 2019pentru suspendarea aplicării unor prevederi și decalarea unor termene și perioade din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 8 aprilie 2019  În temeiul prevederilor art. 147 alin. (1) din Constituția României, republicată,în conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) și alin. (2) lit. n) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că Președintele României a sesizat Curtea Constituțională, la data de 6 iunie 2018, cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 [cu referire la art. 253 alin. (1)] adoptată de Parlamentul Românei, în plenul Camerei Deputaților, la data de 20 martie 2018 și în plenul Senatului, la data de 7 mai 2018, primită spre promulgare la data de 19 mai 2018,luând în considerare faptul că prin Decizia Curții Constituționale nr. 528/2018 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] și 3 [cu referire la art. 254^1 alin. (2^1)] din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, art. I pct. 1 [cu referire la art. 19 alin. (3) din Legea nr. 1/2011] și art. II [cu referire la art. 32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005] din Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației și articolului unic [cu referire la art. 16 alin. (1)] din Legea pentru modificarea art. 16 din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și celor trei legi în ansamblul lor, pe de o parte au fost declarate neconstituționale prevederile articolului unic pct. 2 [cu referire la art. 253 alin. (1)] din legea sesizată de neconstituționalitate, iar pe de altă parte obligă legiuitorul să elimine din dreptul pozitiv soluția legislativă constatată ca fiind neconstituțională, precum cea care se regăsește în actualul art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de faptul că până în prezent nu au fost puse în acord prevederile actualului art. 253 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile Constituției României, republicată,în baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se suspendă aplicarea prevederilor privind repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 și 993 bis din 23 noiembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, până la adoptarea unui act normativ care să asigure baza legală pentru derularea unei noi etape de mobilitate.  +  Articolul 2Termenele și perioadele prevăzute la punctul I, subpunctele 7, 8, 9, 10 și 11 lit. a)-e) din anexa nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educației naționale nr. 5.460/2018, cu modificările și completările ulterioare, se decalează cu cel mult 15 zile lucrătoare.  +  Articolul 3Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală învățământ universitar, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția generală minorități și relația cu Parlamentul din cadrul Ministerului Educației Naționale, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației naționale,
  Ionel Florian Lixandru,
  secretar de stat
  București, 4 aprilie 2019.Nr. 3.862.-----