HOTĂRÂRE nr. 174 din 29 martie 2019pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 3 aprilie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 47, litera a) va avea următorul cuprins:a) încheierea de contracte cu Agenția pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea. Cheltuielile, cu excepția costului apei și a costului energiei electrice pentru pomparea apei pentru irigații în aducțiunea principală, vor fi suportate de către federații. Cheltuielile privind costul apei și al energiei electrice se suportă de către Agenție, care va încheia contracte pentru resursele de apă și energie electrică cu prestatorii de servicii în cauză, după rezilierea de către federații a abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă și a contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate cu alți prestatori de servicii de irigații;2. La articolul 73, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 73(1) Organizațiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenției, administrarea societăților, institutelor de cercetare și producție agricolă, unităților de învățământ agricol și silvic, precum și a altor instituții publice, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 27 din lege.3. Articolul 74 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 74Infrastructura de îmbunătățiri funciare, aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fără extras de carte funciară, în proprietatea organizațiilor ori a federațiilor prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, sub condițiile rezolutorii prevăzute la art. 27 alin. (1) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de protocol încheiat între reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, și organizație sau federație, pe de altă parte.4. Articolul 80 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se declară de utilitate publică, în condițiile legii.(2) O amenajare de îmbunătățiri funciare sau o parte autonomă funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare este declarată de utilitate publică potrivit următoarelor criterii, care se îndeplinesc cumulativ:a) deservește o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigură unei suprafețe de teren calitățile necesare utilizării potrivit destinației sale sau protejează o suprafață de teren împotriva factorilor distructivi, condiții care fără intervenția Agenției nu ar putea fi realizate;b) este din punct de vedere tehnic în stare de funcționare sau poate fi repusă în stare de funcționare în baza proceselor-verbale de constatare a situației din teren, emise de Agenție;c) exploatarea, întreținerea și reparațiile amenajărilor contribuie la protecția mediului înconjurător și a obiectivelor sociale și economice;d) încheierea de către federații, organizații, exploatații agricole cu Agenția a contractelor pentru prestări de servicii în cadrul amenajărilor de îmbunătățiri funciare.(3) Reacordarea recunoașterii de utilitate publică a unei amenajări de îmbunătățiri funciare sau a unei părți autonome funcțional a unei amenajări de îmbunătățiri funciare se face pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2).(4) Odată cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, întreținere și reparații ale amenajărilor de îmbunătățiri funciare declarate de utilitate publică, Agenția evaluează îndeplinirea criteriilor prevăzute la alin. (2) și înaintează ministerului propuneri în vederea retragerii statutului de utilitate publică sau reacordării recunoașterii de utilitate publică, potrivit art. 39 din lege. Pe baza propunerilor ministerului, în condițiile legii, se aprobă lista amenajărilor de îmbunătățiri funciare sau a părților de amenajare declarate de utilitate publică, lista acelora cărora se retrage statutul de utilitate publică și lista acelora cărora li se reacordă recunoașterea de utilitate publică. În termen de 60 de zile de la data retragerii recunoașterii de utilitate publică, Agenția înaintează ministerului propuneri fundamentate de aplicare a măsurilor prevăzute în lege cu privire la trecerea în conservare. Până la aplicarea prevederilor legii cu privire la trecerea în conservare, Agenția asigură paza amenajărilor de îmbunătățiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Agenției.5. Articolul 82 se abrogă.6. La articolul 84, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 86 se abrogă.8. Articolul 90 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 90Agenția calculează și percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin rețeaua de desecare, calculate conform legislației în vigoare pentru punerea în funcțiune a stațiilor de pompare de desecare la solicitarea beneficiarilor, cu excepția situațiilor în care stațiile de pompare sunt pornite prin situații de urgență, conform art. 4 alin. (1) lit. l) și alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIRegulamentul de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 30 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Agenția are în structura sa o unitate centrală și 41 de filiale teritoriale, fără personalitate juridică, care pot avea în alcătuire unități de administrare.2. Anexele nr. 1-3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana Petcu,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 29 martie 2019.Nr. 174.  +  Anexa nr. 1*)*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la regulament)
  LISTA
  cuprinzând filialele teritoriale ale Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare
  Nr. crt.Denumirea filialei teritorialeSediul filialei teritoriale
  1.Filiala de îmbunătățiri funciare AlbaAlba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 4, județul Alba, cod poștal 510193
  2.Filiala de îmbunătățiri funciare AradArad, str. Splaiul Mureș nr. 6/D, județul Arad, cod poștal 310132
  3.Filiala de îmbunătățiri funciare ArgeșArgeș, Str. Agrosemului nr. 9, județul Argeș, cod poștal 117715
  4.Filiala de îmbunătățiri funciare BacăuBacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, județul Bacău, cod poștal 420135
  5.Filiala de îmbunătățiri funciare BihorLocalitatea Nojorid, nr. 141D, județul Bihor, cod poștal 417345
  6.Filiala de îmbunătățiri funciare Bistrița-NăsăudBistrița, Cartierul Unirea nr. 337, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 420004
  7.Filiala de îmbunătățiri funciare BotoșaniBotoșani, Aleea Mihail Kogălniceanu nr. 4, județul Botoșani, cod poștal 710193
  8.Filiala de îmbunătățiri funciare BrăilaBrăila, Str. Vapoarelor nr. 13, județul Brăila, cod poștal 810349
  9.Filiala de îmbunătățiri funciare BrașovBrașov, Calea Feldioarei nr. 6A, județul Brașov, cod poștal 500450
  10.Filiala de îmbunătățiri funciare BuzăuBuzău, str. Frăsinet nr. 2, județul Buzău, cod poștal 120052
  11.Filiala de îmbunătățiri funciare CălărașiCălărași, Prelungirea București nr. 2, județul Călărași, cod poștal 910048
  12.Filiala de îmbunătățiri funciare Caraș-SeverinReșița, Str. Sportului nr. 4A, județul Caraș-Severin, cod poștal 320110
  13.Filiala de îmbunătățiri funciare ClujCluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, județul Cluj, cod poștal 400270
  14.Filiala de îmbunătățiri funciare ConstanțaConstanța, Str. Zburătorului nr. 4, județul Constanța, cod poștal 900419
  15.Filiala de îmbunătățiri funciare CovasnaSfântu Gheorghe, Str. Morii nr. 5, județul Covasna, cod poștal 520071
  16.Filiala de îmbunătățiri funciare DâmbovițaTârgoviște, str. I. C. Brătianu nr. 23, județul Dâmbovița, cod poștal 130148
  17.Filiala de îmbunătățiri funciare DoljȘimnicu de Sus, str. M. Eminescu nr. 16, județul Dolj, cod poștal 207550
  18.Filiala de îmbunătățiri funciare GalațiGalați, Str. Științei nr. 97, județul Galați, cod poștal 800189
  19.Filiala de îmbunătățiri funciare Giurgiu Giurgiu, Șos. Sloboziei nr. 193, județul Giurgiu, cod poștal 080334
  20.Filiala de îmbunătățiri funciare GorjTârgu Jiu, Calea Severinului nr. 186, județul Gorj, cod poștal 210330
  21.Filiala de îmbunătățiri funciare Harghita Miercurea-Ciuc, str. Bolyai nr. 21, județul Harghita, cod poștal 530111
  22.Filiala de îmbunătățiri funciare Hunedoara Deva, Str. Depozitelor nr. 6, județul Hunedoara, cod poștal 330179
  23.Filiala de îmbunătățiri funciare Ialomița Slobozia, str. Cuza Vodă nr. 5, județul Ialomița, cod poștal 920057
  24.Filiala de îmbunătățiri funciare Iași Iași, Str. Sărăriei nr. 16, județul Iași, cod poștal 700083
  25.Filiala de îmbunătățiri funciare Ilfov Comuna Berceni, str. 1 Mai nr. 241, județul Ilfov, cod poștal 077020
  26.Filiala de îmbunătățiri funciare Maramureș Baia Mare, Str. Mărgeanului nr. 2, județul Maramureș, cod poștal 430014
  27.Filiala de îmbunătățiri funciare Mehedinți Drobeta-Turnu Severin, bd. Carol I nr. 1A, județul Mehedinți, cod poștal 220099
  28.Filiala de îmbunătățiri funciare Mureș Târgu Mureș, Str. Zăgazului nr. 14, județul Mureș, cod poștal 540312
  29.Filiala de îmbunătățiri funciare Neamț Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 15, județul Neamț, cod poștal 610004
  30.Filiala de îmbunătățiri funciare Olt Caracal, str. Vornicul Ureche nr. 15, județul Olt, cod poștal 235200
  31.Filiala de îmbunătățiri funciare Prahova Ploiești, Str. Cosminelor nr. 11A, județul Prahova, cod poștal 100245
  32.Filiala de îmbunătățiri funciare Satu Mare Satu Mare, str. Decebal nr. 4, județul Satu Mare, cod poștal 440006
  33.Filiala de îmbunătățiri funciare Sălaj Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 77, județul Sălaj, cod poștal 450250
  34.Filiala de îmbunătățiri funciare Sibiu Sibiu, Str. Autogării nr. 12, județul Sibiu, cod poștal 550135
  35.Filiala de îmbunătățiri funciare Suceava Suceava, Str. Universității nr. 3, județul Suceava, cod poștal 720225
  36.Filiala de îmbunătățiri funciare Teleorman Comuna Piatra, DN 51A km 23 + 100, județul Teleorman, cod poștal 147245
  37.Filiala de îmbunătățiri funciare Timiș Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, et. III-IV, județul Timiș, cod poștal 300011
  38.Filiala de îmbunătățiri funciare Tulcea Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, județul Tulcea, cod poștal 820075
  39.Filiala de îmbunătățiri funciare Vaslui Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, județul Vaslui, cod poștal 730139
  40.Filiala de îmbunătățiri funciare Vâlcea Râmnicu Vâlcea, str. Mihai Viteazu nr. 49, județul Vâlcea, cod poștal 240195
  41.Filiala de îmbunătățiri funciare Vrancea Focșani, Str. Brăilei nr. 121 bis, județul Vrancea, cod poștal 620122
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 3 la regulament)
  Normativ de mijloace de transport și de intervenție pentru Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare
  care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Nr. crt.DenumireaNumărul maximConsumul lunar maxim
  1.Autoturisme și/sau autoutilitare257400 litri
  2.Bărci intervenție la stații plutitoare1620-50 litri/oră, în funcție de capacitatea cilindrică a ambarcațiunilor din dotare, pentru maximum 80 de ore pe lună
  3.Utilaje, autolaboratoare etc.23Conform numărului de ore de muncă și specificațiilor din cărțile tehnice
  4.Motopompe, pompe de epuisment, motocositori, drujbe, alte unelte, scule și mijloace de intervențieconform inventarConform numărului de ore de muncă și specificațiilor din cărțile tehnice
  NOTĂ:Nu se consideră depășiri la consumul normat de la mijloacele de transport și de intervenție consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport și de intervenție aprobat.
  -----