ORDIN nr. 867 din 13 martie 2019privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 2 aprilie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul IProcedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 13 martie 2019.Nr. 867.  +  ANEXĂ
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  la Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor
  pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale,
  aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
  1. La articolul 4, definiția cu privire la „Calculul termenelor“ se modifică și va avea următorul cuprins:Calculul termenelor - termenele prevăzute de prezenta procedură se calculează astfel:1. când termenul se socotește pe zile, nu se ia în considerare ziua de la care începe să curgă termenul. De asemenea, în situația în care ultima zi a termenului cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează;2. când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Durata contractelor de finanțare care au fost încheiate pentru o perioadă de valabilitate de 24 de luni se prelungește până la 27 de luni.3. La articolul 5 punctul 11, alineatul (3) se abrogă.4. La articolul 5 punctul 11, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de către UAT și prestator în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii, OCPI va solicita ANCPI deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate.5. La articolul 5 punctul 14, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) OCPI va verifica documentele prevăzute la pct. 13, inclusiv în ceea ce privește corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și în factură.6. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1la procedură JUDEȚUL ......................OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ............................Nr......................../.................
  Către
  Primăria Municipiului/Orașului/Comunei ............................
  Vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (34^3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au fost alocate în bugetul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară .......... următoarele sume aferente finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică: • .......... lei, reprezentând credite de angajament care reprezintă limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanțării lucrărilor de înregistrare sistematică ce pot fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate; • suma totală de ............... lei, reprezentând credite bugetare aferente anului .........., din care: – suma de ............... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ..............., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică aferente Contractului de finanțare nr. .........../data .........., având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate în derulare; – suma de ............... lei, reprezentând credite bugetare, limita maximă în care se pot efectua plăți în anul ..............., sumă destinată efectuării plăților pentru lucrările de înregistrare sistematică ce vor fi inițiate de dumneavoastră, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate. Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale este cea aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, cu modificările și completările ulterioare. Vă transmitem alăturat modelul contractului de finanțare și specificațiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.
  Cu deosebită considerație,
  Director,
  .................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Contabil-șef,
  .................................
  (numele, prenumele și semnătura)
  7. Anexa nr. 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3la procedură JUDEȚUL .......... UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ............................ Nr. .........../..........
  Solicitare de finanțare
  Stimată Doamnă/Stimate Domnule Director, Municipiul/Orașul/Comuna ........................., prin primar ..................., în calitate de reprezentant legal, solicităm încheierea unui contract de finanțare în condițiile art. 9 alin. (34^7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sumă de .......... lei, reprezentând credite de angajament, limita maximă în care se pot încheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, sumă destinată finanțării lucrării de înregistrare sistematică, având ca obiect sectoare cadastrale în cadrul UAT, altele decât cele contractate/finalizate. Atașat prezentei solicitări vă transmitem cele două exemplare ale contractului de finanțare.
  Cu deosebită considerație,
  Primar,
  ........................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  8. Anexa nr. 7 se abrogă.
  ----