ORDIN nr. 443 din 25 martie 2019privind protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 2 aprilie 2019  Văzând Referatul de aprobare al Serviciului medicină de urgență nr. S.P. 3.978/2019, având în vedere prevederile art. 4, 16 și cele ale titlului IV „Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile art. I alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe este un protocol care stabilește modul în care se realizează activitatea de triaj în structurile de urgență din cadrul unităților sanitare din România. (2) În înțelesul prezentului ordin, termenii și noțiunile folosite au următoarele semnificații:a) structură de primiri urgențe - unitățile de primiri urgențe, compartimentele de primiri urgențe care funcționează, după caz, la nivelul spitalelor județene, regionale, orășenești, municipale, al celor aparținând ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare;b) triaj în structurile de primiri urgențe - mecanismul sau procedura de evaluare și clasificare a pacienților care se prezintă în structurile de urgență, în vederea stabilirii priorității și a nivelului de asistență medicală necesară;c) asistentul medical de triaj - asistentul medical cu pregătire specifică, cu experiență de cel puțin 3 ani în domeniul acordării asistenței medicale de urgență, desemnat responsabil cu desfășurarea activității de triaj în structurile de primiri urgențe;d) spațiu pentru triaj - un spațiu în cadrul structurii de primiri urgențe, aflat la intrare, unde se desfășoară activitatea de triaj; o structură de primiri urgențe are un singur spațiu de triaj;e) calea de evaluare rapidă este procedura care permite efectuarea unor manevre medicale sau luarea unor decizii, în anumite situații bine definite, cu scopul de a micșora timpul de așteptare al pacientului și de a permite o soluționare mai rapidă a problemelor pentru care acesta s-a prezentat.  +  Articolul 2 (1) Triajul se efectuează numai de către asistentul medical de triaj în spațiul pentru triaj o singură dată, la momentul intrării pacientului în structura de primiri urgențe, indiferent de mijlocul de prezentare.(2) După efectuarea triajului, pacientul este îndrumat către spațiul de așteptare, care este un spațiu destinat pacienților a căror stare clinică permite așteptarea, integrat în spațiul pentru triaj, aflat sub directa supraveghere a asistentului medical de triaj sau a unei alte persoane calificate, special desemnată acestui scop, de către asistentul șef de tură. (3) Fiecare structură de primire a urgențelor va asigura minimum 2 asistenți medicali de triaj pe tură, astfel încât intervalul de timp maximum continuu pentru un asistent în desfășurarea activității de triaj este de 6 ore.  +  Articolul 3(1) Pentru aplicarea căii de evaluare rapidă, în cadrul fiecărei structuri de primiri urgențe va fi desemnat un medic specialist sau primar care va desfășura această activitate în conformitate cu prevederile protocolului național de triaj. (2) Calea de evaluare rapidă se aplică într-un spațiu delimitat corespunzător din cadrul structurii de primiri urgențe, care va fi în permanență disponibil pentru evaluarea pacienților care se încadrează în criteriile specifice acestei proceduri.  +  Articolul 4(1) Protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe este cuprins în anexa nr. 1 la prezentul ordin. (2) Planul de învățământ al programului de pregătire pentru asistenții medicali de triaj și curriculumul de pregătire în cadrul programului sunt elaborate de către Comisia de medicină de urgență și dezastre a Ministerului Sănătății și sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătății, cu avizul secretarului de stat, șef al Departamentului pentru situații de urgență din Ministerul Afacerilor Interne.(3) Programul de pregătire pentru asistenții medicali de triaj este implementat de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București.(4) Sarcinile specifice asistentului medical de triaj se stabilesc prin anexă la fișa postului asistentului medical desemnat în acest sens. Structura-cadru a acestei anexe se regăsește în anexa nr. 2 la prezentul ordin.(5) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului național de triaj al pacienților din structurile pentru primirea urgențelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 4 februarie 2009.  +  Articolul 6Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București și structurile de primiri urgențe organizate la nivelul unităților sanitare de toate categoriile, la nivel național, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Dan Octavian Alexandrescu,
  secretar de stat
  București, 25 martie 2019.Nr. 443.  +  Anexa nr. 1PROTOCOL NATIONALde triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe  +  Anexa nr. 2
  Anexă la fișa postului - asistent medical pentru triaj
  Nume: ...................................................................................Prenume: ..............................................................................Precizări suplimentare pentru asistentul de triaj din structurile pentru primirea urgențelor:I. Criterii de evaluare:1. Experiența necesară efectuării operațiunilor specifice:a) Minimum un an vechime în unitateb) Minimum un an vechime în asistența medicală de urgență într-o structură pentru primirea urgențelorc) Minimum 15 ture efectuate ca dublură a asistentului de triaj din structura pentru primirea urgențelor - documentate prin programul de lucru2. Pregătire specifică și abilități:a) Asistent medical generalistb) Parcurgerea și promovarea cursului de triaj în structurile pentru primirea urgențelor (Protocolul național de triaj al pacienților din structurile de primiri urgențe, denumit în continuare Protocol național de triaj)3. Responsabilități, atribuții și obligații specifice:a) răspunde de prioritizarea corectă, în conformitate cu prevederile Protocolului național de triaj, a pacienților prezentați în structura pentru primirea urgențelor, pe toată perioada desfășurării activității de triaj;b) răspunde de informarea corectă și promptă a asistentului-șef sau a medicului-șef asupra tuturor problemelor ivite în timpul desfășurării activității și care au influență negativă asupra derulării normale a activității de triaj, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu în cadrul programului de activitate;c) are obligația de a evalua și tria toți pacienții prezentați în urgență, fără nicio discriminare, în conformitate cu prevederile Protocolului național de triaj, precum și cu prevederile legale în vigoare;d) are obligația de a reevalua toți pacienții din zona de așteptare, în modul și la intervalele de timp stabilite prin Protocolul național de triaj;e) are obligația documentării întregii activități desfășurate, precum și a stării pacienților, atât în momentul efectuării triajului, cât și ulterior, în timpul reevaluării pacienților aflați în zona de așteptare;f) are obligația de a anunța asistența socială în cazul în care persoana prezentată în urgență nu are domiciliu, a fost abuzată sau este victimă a abuzului domestic, în cazul copiilor abandonați, în cazul tentativei de suicid, precum și în orice alte situații în care pacientul poate reprezenta un caz social;g) are obligația de a părăsi zona de triaj a pacienților doar cu acordul asistentului responsabil de tură și doar după desemnarea unui alt asistent de triaj;h) va anunța medicul desemnat pentru activitatea de cale rapidă atunci când sunt întrunite condițiile prevăzute în Protocolul național de triaj.4. Rolul și abilitățile necesare:a) abilitatea de a recunoaște pacientul bolnav sau pe cel care nu este bolnav;b) abilitatea de a anticipa și de a cunoaște planuri de rezolvare pentru diferite situații care pot să apară;c) abilități pentru gestionarea relațiilor interpersonale și de comunicare (soluționarea conflictelor, luarea deciziilor etc.);d) cunoașterea Regulamentului de ordine internă al unității sanitare în care își desfășoară activitatea;e) îndemânare excelentă în stabilirea priorităților din punctul de vedere al criteriilor Protocolului național de triaj;f) capacitate de gândire critică;g) abilități de organizare;h) flexibilitate, adaptabilitate;i) capacitate de adaptare la stres;j) tact, răbdare.5. Sfera de relații:a) ierarhice:(i) de subordonare: medicului-șef al structurii pentru primirea urgențelor, asistentului-șef, medicului responsabil de gardă din structura pentru primirea urgențelor, asistentului șef de tură;(ii) în subordine: personalul auxiliar, voluntari;b) funcționale: cu celelalte compartimente din cadrul structurii pentru primirea urgențelor;c) de colaborare: cu tot personalul din cadrul structurii pentru primirea urgențelor;d) profesionale: cu bolnavii și însoțitorii acestora.6. Integrarea în structura organizațională:– Poziția postului în cadrul structurii organizației:(i) postul imediat superior: asistent șef de tură;(ii) postul imediat inferior: personalul auxiliar, voluntari care activează cu statut de cadre medii sau auxiliare;(iii) este subordonată: medic-șef, asistent-șef, medic responsabil de tură, asistent șef de tură;(iv) are în subordine: personalul auxiliar, voluntari care activează cu statut de cadre medii sau auxiliare;(v) este înlocuită de: alt asistent de triaj, asistent șef de tură, asistent-șef;(vi) înlocuiește pe: orice asistent din cadrul UPU.II. Standardul de performanță:1. Cantitatea:– numărul total al pacienților evaluați corect raportat la total pacienți evaluați2. Calitatea:a) promptitudinea:(i) preluării pacienților în zona de triaj și alocarea corectă și în timp optim a nivelului de triaj;(ii) monitorizării și reevaluării acestora;b) supravegherea continuă a bolnavilor și anunțarea medicului despre evoluția stării bolnavilor, precum și documentarea corectă în fișa de urgență;c) comunicarea corespunzătoare cu pacienții și familiile acestora;d) prevenirea și gestionarea situațiilor conflictuale în zona de triaj3. Costuri:– utilizarea eficientă a aparaturii și a materialelor din dotare4. Timp:– efectuarea manevrelor și manoperelor la standardul cerut și în timp optim5. Utilizarea resurselor:– utilizarea tuturor resurselor din dotarea serviciului, în funcție de pregătire6. Mod de realizare:– prin integrarea completă în cadrul echipei
  Am luat cunoștință.
  Data
  ...../...../20.....
  Semnătura
  .....................
  ----