METODOLOGIE din 18 februarie 2019de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 28 martie 2019    Notă
    Aprobată prin Ordinul nr. 3.177/660/2019, publicat în MOnitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 28 martie 2019.
     +  Capitolul I Generalități  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează procedura de introducere a calificărilor, de actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, denumit în continuare RNCP.  +  Articolul 2O nouă calificare se introduce în RNCP condiționat de existența a minimum o ocupație în Clasificarea ocupațiilor din România, denumită în continuare COR, ce poate fi practicată cu respectiva calificare.  +  Articolul 3Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) actualizează, gestionează și publică pe site-ul său RNCP.  +  Capitolul II Introducerea unei calificări în RNCP  +  Articolul 4Introducerea unei calificări în RNCP se realizează:a) prin preluarea calificărilor din Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificările și completările ulterioare, și din Registrul național al calificărilor profesionale din educație și înscrierea lor în RNCP;b) pe baza standardului ocupațional/standardului de pregătire profesională recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 5(1) Autoritatea Națională pentru Calificări, denumită în continuare ANC, împreună cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, denumit în continuare MMJS, și comitetele sectoriale, analizează fiecare calificare din nomenclatorul calificărilor prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) și elaborează fișa calificării în baza căreia se va realiza introducerea calificării în RNCP, după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.(2) Pentru calificările prevăzute la art. 4 lit. b), ANC realizează fișa calificării după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin și solicită avizul MMJS și al ministerului de resort privind introducerea calificării în RNCP, în maximum 30 de zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupațional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională.(3) Activitatea prevăzută la alin. (1) se va încheia în termen de un an de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6(1) Lista calificărilor nou-introduse în RNCP se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale, la propunerea ANC.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se emite de două ori pe an, în lunile martie și septembrie ale anului calendaristic, sau ori de câte ori consideră necesar cele două ministere de resort.(3) În termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevăzut la alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANC înregistrează și publică în RNCP noile calificări.(4) ANC poate emite o aprobare provizorie pentru introducerea unei noi calificări în RNCP, în perioadele dintre emiterea ordinelor comune ale ministrului educației naționale și ministrului muncii și justiției sociale, prin decizie a președintelui ANC.  +  Capitolul III Actualizarea RNCP  +  Articolul 7(1) Calificările înscrise în RNCP se actualizează de fiecare dată când standardele ocupaționale/de pregătire profesională se revizuiesc conform dinamicii pieței muncii, prin realizarea unei noi fișe conform art. 5 alin (2).(2) Actualizarea calificării ca urmare a revizuirii informațiilor din standardul ocupațional/de pregătire profesională corespunzător poate presupune și redenumirea sau arhivarea calificării, în situația în care aceasta a fost revizuită într-un procent mai mare de 50%.(3) Actualizarea RNCP ca urmare a revizuirii standardului ocupațional/de pregătire profesională se realizează de drept de către ANC pe baza standardului ocupațional/de pregătire profesională revizuit, în termen de maximum 30 zile de la data deciziei de aprobare a standardului ocupațional/ordinului ministrului de aprobare a standardului de pregătire profesională, prin realizarea unei noi fișe după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin și solicitarea avizului MMJS și al ministerului de resort.(4) ANC solicită comitetelor sectoriale confirmarea validității unei calificări înscrise în RNCP cel puțin o dată la 5 ani.  +  Articolul 8Aprobarea provizorie de actualizare a RNCP se realizează prin decizie a președintelui ANC.  +  Capitolul IV Arhivarea  +  Articolul 9(1) Arhivarea unei calificări din RNCP poate fi solicitată de către angajatori, ministere, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizații sindicale, asociații patronale, asociații profesionale și furnizori de formare profesională și/sau alte instituții abilitate sau de reglementare.(2) Activitatea de arhivare a calificării care nu mai este cerută pe piața muncii se realizează la solicitarea persoanelor juridice interesate, prevăzute la alin. (1), prin transmiterea către ANC a unei cereri de arhivare, la care vor fi anexate următoarele documente:a) referat de fundamentare care să cuprindă informații privind necesitatea arhivării calificării;b) avizul MMJS, din care să rezulte acordul privind arhivarea calificării;c) avizul ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, al asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora privind arhivarea calificării;d) avizul comitetului sectorial din domeniu sau, dacă acesta nu există, al Asociației Naționale a Comitetelor Sectoriale din România, din care să rezulte acordul privind arhivarea calificării.(3) Pentru obținerea avizelor prevăzute la alin. (2) lit. b)-d), persoana juridică va depune la respectivele instituții o cerere însoțită de referatul de fundamentare.(4) Lipsa oricăruia dintre documentele prevăzute la alin. (2) atrage respingerea de drept a cererii.(5) ANC poate iniția arhivarea unei calificări în situația actualizării acesteia.  +  Articolul 10(1) Aprobarea provizorie de arhivare a unei calificări din RNCP se realizează prin decizie a președintelui ANC, care se aduce la cunoștință solicitantului în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere.(2) Lista calificărilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii și urmează a fi arhivate de ANC se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului educației naționale, la propunerea ANC.(3) Ordinul prevăzut la alin. (2) se emite de două ori pe an, în lunile martie și septembrie ale anului calendaristic, sau ori de câte ori consideră necesar cele două ministere de resort.(4) În termen de 10 zile de la publicarea ordinului prevăzut la alin. (2) în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANC arhivează electronic calificările care nu mai sunt cerute pe piața muncii.-----