PROTOCOL din 19 decembrie 2018privind colectarea de către organismul de gestiune colectivă CREDIDAM pentru și în numele ARAIEX a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2019  Notă
  Conținut de Decizia nr. 41 din 12 martie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2019.
   +  Capitolul I Părți  +  Articolul 1.1Subscrisele:Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți - CREDIDAM, cu sediul în str. C.A. Rosetti nr. 34, sectorul 2, București, tel. 037.2723.146/147/148, fax 021.318.58.13, e-mail office@credidam.ro, înființat prin H.J. nr. 207/1996, pronunțată de Judecătoria Sector 1 București, C.I.F. RO9089320, reprezentat legal prin director general Ștefan Gheorghiu, în calitate de organism de gestiune colector,și Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți - ARAIEX, cu sediul in Bd. Unirii nr. 19, bl. 4B, sc. 1, ap. 14, sector 4, București, și sediul de corespondență în București, Bd. Carol I nr. 61, etaj 4, camera 1 și 2, sector 2, tel. 031.110.81.07, fax 031.110.77.69, e-mail contact@asociatiaartistilor.ro, înregistrată în RSMJ Partea I A, secțiunea 1, cu nr. 70/20.06.2011, în baza Încheierii de ședință nr. 157/2011, pronunțată de Judecătoria Sectorului 3 București, având cod fiscal 28793232, reprezentată legal prin director general Cristina Todor, în calitate de organism de gestiune colectivă beneficiar,având în vedere dispozițiile art. 168 alin. (9) din Legea nr. 8/1996, în forma astfel cum a fost republicată, care conferă posibilitatea organismelor de gestiune colectivă de a conveni printr-un protocol desemnarea unui colector comun, pe un domeniu de plătitori privind remunerațiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea,având în vedere că organismul de gestiune colectivă CREDIDAM reprezintă, în temeiul mandatului de gestiune acordat, drepturile și interesele patrimoniale ale artiștilor interpreți sau executanți, membri CREDIDAM, români și străini, în temeiul acordurilor bilaterale încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă similare, iar ARAIEX reprezintă, în temeiul mandatului de gestiune acordat, interesele propriilor membri pentru colectarea remunerațiilor cuvenite acestora,având în vedere că ambele organisme de gestiune colectivă colectează remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative în considerarea atribuțiilor care le revin conform dispozițiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, în forma astfel cum a fost republicată, în raport cu utilizatorii,se convine la încheierea prezentului protocol după cum urmează:  +  Capitolul II Obiectul protocolului  +  Articolul 2.1Părțile convin ca organismul de gestiune colectivă CREDIDAM să colecteze remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, în relația cu utilizatorii și care, potrivit metodologiilor în vigoare, au obligația de a achita remunerațiile datorate pentru următoarele drepturi care fac obiectul gestiunii colective facultative:– pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual, de către organismele de televiziune, conform Deciziei nr. 149/19.09.2012 privind modificarea Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 45/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Asociația Română pentru Artiști Interpreți sau Executanți - ARAIEX drept colector al remunerațiilor datorate artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune;– pentru comunicarea publică a prestațiilor artistice din domeniul audiovizual în cinematografe, conform art. 145 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, sursă de colectare pentru care este desemnat drept colector organismul de gestiune colectivă CREDIDAM, în temeiul Deciziei ORDA nr. 11/18.01.2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 1 februarie 2006.  +  Articolul 2.2În această calitate, respectiv de colector comun, CREDIDAM va colecta, pentru și în numele ARAIEX, remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative indicate în art. 2.1, în măsura în care utilizatorii datorează remunerații artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de CREDIDAM, începând cu data de 1 ianuarie 2019, iar pentru trecut, până la data-limită a termenului legal de prescripție de 3 ani.  +  Articolul 2.3Colectarea remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți se va efectua în temeiul metodologiilor incidente pentru drepturile care fac obiectul gestiunii colective facultative indicate în art. 2.1, în limita repertoriilor gestionate de către cele două organisme de gestiune colectivă.  +  Articolul 2.4ARAIEX mandatează CREDIDAM să formuleze pretenții de orice fel în instanță în legătură cu sumele datorate de utilizatori pentru drepturile indicate în art. 2.1 din prezentul protocol, inclusiv de a promova căi de atac împotriva hotărârilor judecătorești ori de a renunța la judecată sau de a încheia tranzacții cu utilizatorii, după caz, și de a urmări sumele datorate de utilizatori prin executarea lor silită, inclusiv să emită autorizații/licențe neexclusive utilizatorilor plătitori pentru remunerațiile recuperate începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol.  +  Articolul 2.5CREDIDAM va acționa în instanță, inclusiv în numele ARAIEX, utilizatorii care nu achită remunerațiile datorate artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de cele două organisme de gestiune colectivă, începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol. În cazul în care utilizatorii datorează remunerația numai pentru artiștii interpreți sau executanți, membri ARAIEX, atunci ARAIEX îi va acționa în instanță, CREDIDAM neavând nicio obligație în acest sens.  +  Capitolul III Durata protocolului  +  Articolul 3.1Prezentul protocol este valabil pentru o perioadă de 1 an de la data încheierii lui, termenul de valabilitate prelungindu-se în mod tacit pe perioade succesive de 1 an, în situația în care niciuna din părți nu notifică celeilalte încetarea prezentului protocol cu cel mult 60 de zile înaintea expirării termenului de valabilitate.  +  Capitolul IV Obligațiile colectorului față de beneficiar  +  Articolul 4.1Remunerațiile colectate de CREDIDAM pentru artiștii interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX se vor vira trimestrial către ARAIEX, până pe data de 25 a lunii următoare trimestrului pentru care s-au colectat. Sumele astfel colectate de CREDIDAM se evidențiază în conturi analitice distincte.  +  Articolul 4.2CREDIDAM va pune la dispoziția ARAIEX următoarele informații cu privire la sumele colectate pentru și în numele artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, pe bază de mandat:a) suma brută colectată pentru membrii ARAIEX, cu indicarea distinctă a TVA-ului;b) suma brută repartizată pentru membrii ARAIEX;c) perioada în care a fost colectată suma de la lit. a), precum și perioada din care provine aceasta;d) suma brută repartizată titularilor de drepturi reprezentați de organismul de gestiune colectivă beneficiar, respectiv ARAIEX, din suma menționată la lit. a), după deducerea comisionului prevăzut la lit. h);e) criteriile repartizării sumei prevăzute la lit. d);f) dobânzi, penalități și perioada din care provin acestea;g) sume recuperate sau plătite cu întârziere, altele decât penalitățile, cu indicarea perioadei din care provin;h) comisionul de colectare reținut de colector (CREDIDAM) din suma brută repartizată organismului beneficiar (ARAIEX), valoarea acestuia fiind indicată atât procentual, cât și în lei;i) modalitatea de utilizare a costului de colectare reținut de la lit. h);j) playlisturile comunicate de către utilizatorii plătitori, care șiau dat acordul pentru comunicarea acestora către organismul beneficiar sau care au fost obținute ca urmare a pronunțării unei hotărâri judecătorești, vor fi comunicate ARAIEX.  +  Articolul 4.3Pentru remunerațiile recuperate în temeiul prezentului protocol, CREDIDAM va elibera utilizatorilor autorizații/licențe neexclusive distinct pentru fiecare drept indicat în art. 2.1 din prezentul protocol.  +  Articolul 4.4CREDIDAM va ține o evidență, în format electronic, a autorizațiilor/licențelor neexclusive eliberate utilizatorilor începând cu data intrării în vigoare a prezentului protocol, în care va menționa numele utilizatorului, perioada pentru care a fost eliberată autorizația/licența neexclusivă, remunerația încasată și/sau datorată.  +  Capitolul V Obligațiile beneficiarului față de colector  +  Articolul 5.1ARAIEX va comunica CREDIDAM la data încheierii prezentului protocol, precum și trimestrial și ori de câte ori este nevoie lista actualizată a membrilor pe care îi reprezintă și repertoriul declarat de aceștia, conform cerințelor Deciziei ORDA nr. 52/2014, în format electronic.  +  Articolul 5.2ARAIEX are obligația de a informa CREDIDAM, în cel mai scurt termen posibil, cu privire la orice modificare care intervine în lista membrilor reprezentați de aceasta, de exemplu, deces, retragere mandat, retragere categorie de drept gesionat, limitare mandat etc., precum și cu privire la orice alte informații necesare colectării remunerației cuvenite membrilor acesteia.  +  Articolul 5.3ARAIEX va comunica CREDIDAM lista utilizatorilor cu care a încheiat convenții în vederea obținerii autorizației/ licenței neexclusive, precum și a celor cărora le-a eliberat deja autorizație/licență neexclusivă până la data încheierii prezentului protocol, indicând pentru fiecare în parte situația lor juridică, precum și informații cum ar fi, însă fără a se limita la durata autorizației/licenței neexclusive eliberate, sumele scadente și restante, eventualele litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată.  +  Articolul 5.4CREDIDAM va prelua de la ARAIEX datele și informațiile prevăzute la alineatele precedente, în format electronic, pe bază de proces-verbal.  +  Articolul 5.5În situația în care un artist interpret sau executant reprezentat de ARAIEX renunță la calitatea sa de membru ARAIEX, ulterior încheierii prezentului protocol, și solicită repartizarea remunerațiilor cuvenite pentru perioada acoperită de prezentul protocol, în mod direct de la CREDIDAM, ARAIEX garantează CREDIDAM că va achita artistului remunerația cuvenită acestuia, stabilită potrivit propriilor criterii de repartiție.  +  Articolul 5.6ARAIEX se obligă față de CREDIDAM să se abțină de la orice demers de natură să obstrucționeze activitatea de colectare a remunerațiilor, inclusiv, dar fără a se limita la cereri adresate autorităților publice ori instanțelor de judecată prin care se urmărește declinarea calității de colector a CREDIDAM, suspendarea procedurilor de stabilire a formei finale a metodologiilor în relația cu utilizatorii, intervenirea în relația cu utilizatorii de natură să creeze confuzie ori să îngreuneze colectarea remunerațiilor datorate de aceștia, asocierea ori înțelegerea cu alte organisme de gestiune colectivă de orice natură, inclusiv în vederea recuperării remunerației datorate artiștilor interpreți sau executanți.  +  Capitolul VI Cheltuieli  +  Articolul 6.1Pentru activitatea de colectare, organismului colector îi revine un procent de maximum 8% din sumele colectate, care reprezintă cheltuielile reale utilizate de CREDIDAM privind colectarea sumelor pentru și în numele ARAIEX, respectiv:– salariile angajaților responsabili pentru fiecare sursă indicată în art. 2.1 din prezentul protocol;– comisioanele bancare;– costurile de funcționare cu posturile telefonice;– consumabile (toner, hârtie etc.);– cheltuielile aferente chiriei spațiului în care își desfășoară activitatea salariații angajați pentru cele trei surse de colectare indicate în art. 2.1 din prezentul protocol;– cheltuielile judiciare și de executare silită pentru recuperarea remunerațiilor, penalităților etc. și depunerea raportărilor (taxe de timbru, timbru judiciar, onorarii experți contabili, onorarii avocați, onorarii executori judecătorești etc.), pentru cele trei surse de colectare indicate în art. 2.1 din prezentul protocol;– cheltuielile poștale;– cheltuielile de mentenanță și de actualizare a programelor informatice pentru realizarea în format unitar a raportărilor de către utilizatori;– cheltuieli pentru mijloace tehnice necesare (calculatoare, inclusiv programele informatice aferente, imprimante, copiatoare, scaner etc.).  +  Articolul 6.2Comisionul de colectare se va reține trimestrial la repartizarea sumelor către ARAIEX.  +  Capitolul VII Răspunderea părților  +  Articolul 7.1În situația apariției unei situații litigioase privind încheierea, executarea, interpretarea sau încetarea prezentului protocol, părțile convin să încerce soluționarea pe cale amiabilă, urmând ca, în cazul în care acest demers eșuează, să apeleze la instanțele judecătorești competente.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 8.1Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor comunicate între acestea în condițiile prezentului protocol. Partea care va divulga terților orice fel de informații care țin de executarea prezentului protocol va fi direct răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate.  +  Articolul 8.2Angajații ARAIEX vor colabora cu organismul de gestiune colectivă CREDIDAM în vederea îndeplinirii clauzelor prezentului protocol.  +  Articolul 8.3Orice modificare a prezentului protocol este posibilă prin acte adiționale încheiate între părți, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.Prezentul protocol s-a încheiat astăzi, 19 decembrie 2018, în 3 (trei) exemplare originale, fiecare parte semnatară primind câte un exemplar, iar unul urmează a fi depus la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă beneficiar.
  CREDIDAM,
  Director general,
  Ștefan Gheorghiu
  Avizat
  Av. Mariana Savu
  ARAIEX,
  Director general,
  Cristina Todor
  Avizat
  Camelia Vasile
  -----