ORDIN nr. 4.079/268/1.480/2001privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 4.079 din 23 iulie 2001
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI Nr. 268 din 10 iulie 2001
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 1.480 din 2 august 2001
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 6 august 2001  Ministrul muncii și solidarității sociale, ministrul comunicațiilor și tehnologiei informatiei și ministrul finanțelor publice,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001 pentru completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit,emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Angajații agenților economici care își desfășoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislația în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (activități prevăzute de codul CAEN 7220), precum și angajații persoanelor juridice române de drept public beneficiază de scutirea pe impozitul pe venit, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:1. posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupatiile menționate în anexa;2. postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatica, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: centru de calcul, direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;3. au diploma de absolvire eliberata de o instituție de învățământ superior acreditata, cu specializarea Automatica, Calculatoare, Informatica, Cibernetica, Matematica sau Electronică, și prestează efectiv una dintre activitățile prezentate în anexa;4. angajatorul realizează din activitatea de creare de programe pentru calculator un venit anual de cel puțin 10.000 dolari S.U.A. pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea pe impozitul pe venit conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001.  +  Articolul 1^1Prin activitatea de creație de programe pentru calculator, în sensul Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001, se înțelege activitățile menționate în anexa nr. 1. (la 22-11-2001, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 1^2Diplomele de absolvire prevăzute la art. 1 pct. 3 sunt diplomele de absolvire a unei forme de învățământ superior de lungă durata având înscrisă una dintre specializările: Automatica, Calculatoare, Informatica, Matematica, Cibernetica, Electronică, respectiv una dintre specializările cuprinse în anexa nr. 2. (la 22-11-2001, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 1^3(1) Venitul de 10.000 dolari S.U.A. menționat la art. 1 pct. 4 este venitul realizat de către angajator în anul fiscal precedent și înregistrat distinct în balantele analitice, ca urmare a activității de creare de programe pentru calculator destinate comercializării pe bază de contract.(2) Calculul venitului menționat la alin. (1) se face pe baza respectivelor înregistrări, utilizându-se cursul de schimb valutar mediu lunar corespunzător lunii în care a fost înregistrat venitul, curs de schimb valutar comunicat de Institutul Național de Statistica. (la 22-11-2001, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 2Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor în prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001 sunt, conform ocupatiilor specifice prezentate în anexă:a) actul constitutiv, în cazul societăților comerciale;b) organigrama angajatorului;c) fișa postului;d) copie legalizată de pe diploma de absolvire;e) carnetul de muncă sau copie de pe carnetul de muncă;f) statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 94/2001;g) comanda interna, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care să ateste procesul de creare de programe pentru calculator;h) balanța analitica în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.  +  Articolul 2^1Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului, la organele fiscale fiind depuse declarațiile privind impozitul pe venitul global prevăzute de normele legale în vigoare. (la 22-11-2001, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 2^2Statul de plată întocmit separat pentru angajații care beneficiază de scutirea de impozit, în conformitate cu art. 2 lit. f), se va depune lunar la inspectoratele teritoriale de muncă. (la 22-11-2001, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 3Scutirea de impozit prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 94/2001 se aplică lunar, numai pentru veniturile de natura salariala obținute în baza unui contract individual de muncă. (la 22-11-2001, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 3, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 3^1Încadrarea unei persoane în categoriile de activități sau de ocupații, în scopul beneficierii de scutirea de impozit prevăzută de Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 94/2001, constituie responsabilitatea angajatorului. (la 22-11-2001, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 22-11-2001, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 5, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )  +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin vor fi aduse la îndeplinire de către Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informatiei și de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea. I.
  p. Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor
  și tehnologiei informației,
  Dan Nica
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
   +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând ocupatiile specifice activităților
  de creare de programe pentru calculator
  Nr. crt.OcupațiaDescrierea activității
  1.AnalistActivități de realizare a analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor
  2.ProgramatorActivități de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile
  3.Proiectant de sistem informaticActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare bazate pe cunoștințe de specialitate, cu cunoștințe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii și implementării unor soluții funcționale care să corespundă cerințelor predefinite sau unor necesități organizaționale
  4.Inginer/Programator de sistem informaticActivități care combină aptitudinile analitice și de proiectare cu cunoștințe adecvate de tehnologie software și hardware în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării și modificării sistemelor informatice ce conțin software ca principală componentă
  5.Administrator baze de dateActivități de furnizare a expertizei de specialitate și a asistenței practice în managementul sistemelor de baze de date și în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerințelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viață, în conformitate cu criteriile de calitate definite
  6.Inginer softwareActivități de adaptare și/sau de armonizare a soluțiilor hardware, software și a sistemelor de operare și ale aplicațiilor existente sau proiectate la necesitățile reale sau estimate ale utilizatorilor, în ideea îndeplinirii cerințelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
  7.Manager de proiect informaticActivități de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicațiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului și urmărirea cerințelor proiectelor (informații/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează și stabilesc prioritățile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, stabilesc fazele și termenele de execuție ale proiectelor
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  cuprinzând specializările
  1. Automatica și informatica industriala2. Calculatoare, Inginerie electrica și calculatoare3. Electronică, Electronică aplicată, Electronică și telecomunicații, Comunicații4. Matematica, Matematica informatica5. Informatica, Informatica economică, Informatica aplicată6. Cibernetica și informatica economică, Cibernetica și previziune economică, Contabilitate și informatica de gestiune (la 22-11-2001, Anexa nr. 2 a fost introdusă de Punctul 7, Articolul 1 din ORDINUL nr. 661 din 6 noiembrie 2001, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 22 noiembrie 2001 )
  -------