ORDONANȚA nr. 33 din 16 august 2001privind acordarea de rechizite școlare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 23 august 2001  (la 25-03-2002, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 ) În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 pct. III. 3 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adopta prezenta ordonanță.  +  Articolul 1Se acorda rechizite școlare, în temeiul prevederilor prezentei ordonanțe, elevilor care sunt înscriși în învățământul de stat, primar și gimnazial, la cursuri de zi și care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țara. (la 25-03-2002, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 2(1) În sensul prevederilor art. 1, prin familie se înțelege soțul, sotia și copiii aflați în întreținere a acestora, care locuiesc și se gospodăresc împreună.(2) Se asimilează termenului de familie și persoana singura cu copii aflați în întreținere, care locuiesc și se gospodăresc împreună.  +  Articolul 3(1) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzut la art. 1, se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizația de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copii încredințați sau dati în plasament, burse pentru elevi și studenți acordate în condițiile legii, precum și ajutorul care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.(2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri, mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.  +  Articolul 4(1) Sumele alocate pentru rechizite școlare sunt diferențiate în funcție de nivelul de învățământ, după cum urmează:a) 200.000 lei/elev din învățământul primar;b) 250.000 lei/elev din învățământul gimnazial.(2) Componenta setului de rechizite ce urmează să fie acordat diferențiat în funcție de nivelul de învățământ se aproba prin ordin al ministrului educației și cercetării.(3) Sumele alocate vor fi actualizate de Ministerul Educației și Cercetării la începutul fiecărui an școlar. (la 25-03-2002, Articolul 4 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 5(1) Rechizitele școlare vor fi acordate pe bază de cerere, formulată de părintele sau tutorele legal al elevului, care se înregistrează în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar la școala la care elevul este înscris.(2) Cererea va fi însoțită de actele doveditoare privind venitul mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a anului respectiv. (la 25-03-2002, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 6În termen de 15 zile de la începerea fiecărui an școlar directorii de școli vor stabili elevii care urmează sa beneficieze de rechizite școlare în condițiile prezentei ordonanțe și vor face publică lista acestora. (la 25-03-2002, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 7Directorii de școli vor transmite de îndată lista prevăzută la art. 6 la inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, care vor stabili necesarul de rechizite școlare la nivelul județului și, respectiv, al municipiului București. (la 25-03-2002, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 8Achiziționarea rechizitelor școlare se organizează de către Ministerul Educației și Cercetării, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, astfel încât distribuirea acestora să se poată finaliza până la data de 1 octombrie a fiecărui an. (la 25-03-2002, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 7, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 9Rechizitele școlare vor fi repartizate pe școli de către inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Directorii de școli împreună cu primării vor organiza distribuirea la beneficiari. (la 25-03-2002, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 8, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 10Fondurile necesare achiziționării și distribuirii rechizitelor școlare în condițiile prezentei ordonanțe se asigura din bugetul alocat Ministerului Educației și Cercetării. (la 25-03-2002, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 9, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )  +  Articolul 11(1) Sumele reprezentând contravaloarea rechizitelor școlare nu se iau în calcul la determinarea veniturilor familiale în funcție de care se stabilesc alte drepturi și obligații reglementate prin lege.(2) Acordarea rechizitelor școlare în condițiile prezentei ordonanțe nu afectează dreptul la burse școlare.  +  Articolul 12Metodologia de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe se aproba prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 10 zile de la data publicării legii de aprobare a ordonanței în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 25-03-2002, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 10, Articolul UNIC din LEGEA nr. 126 din 18 martie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 25 martie 2002 )
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul educației
  și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Ministrul administrației
  publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -----------