METODOLOGIE din 9 septembrie 2010 de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 20 octombrie 2010    Notă
    Aprobată prin ORDINUL nr. 5.219 din 9 septembrie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 701 din 20 octombrie 2010.
     +  Articolul 1Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.  +  Articolul 2(1) Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obținute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC.(2) Nivelul de competență digitală corespunzător certificatelor menționate la alin. (1) se stabilește după cum urmează:a) "utilizator de nivel mediu", pentru posesorii certificatului ECDL START;b) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET;c) "utilizator avansat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC;d) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC.(3) Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obținute la examenele CERTIPORT, finalizate cu certificatele IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5.(4) Nivelul de competență digitală acordat posesorilor certificatelor IC3 GLOBAL STANDARD 4 sau IC3 GLOBAL STANDARD 5 este "utilizator experimentat".  +  Articolul 3Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele menționate la art. 2 se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.  +  Articolul 4(1) Candidații la examenul de bacalaureat care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului menționat la art. 2.(2) Depunerea documentelor menționate la alin. (1) se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaților.(3) În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea pot depune, în perioada menționată la alin. (2), o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație.(4) În situațiile menționate la alin. (3), candidatul care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.  +  Articolul 5Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele menționate la art. 2, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:a) verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor se află printre cele menționate la art. 2;b) verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaștere și echivalare depuse de candidat.  +  Articolul 6(1) Pentru candidații pentru care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la art. 5 lit. a) și b), comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenul menționat la art. 2, pentru care a fost depusă copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.(2) Pentru candidații pentru care nu este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile menționate la art. 5 lit. a) și b), comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenul menționat la art. 2 cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.  +  Articolul 7(1) Procedura descrisă la art. 5 și rezultatele finale ale acesteia, stabilite conform art. 6, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de președintele, secretarul și membrii comisiei.(2) Procesul-verbal cuprinde, sub formă de tabel, următoarele date: numele și prenumele candidatului, numărul și data de înregistrare a cererii de recunoaștere și echivalare, denumirea examenului cu recunoaștere europeană pentru care candidatul solicită recunoașterea și echivalarea, confirmarea/infirmarea faptului că examenul se află printre cele menționate la art. 2, existența/inexistența în termenul prevăzut a copiei legalizate a certificatului și tipul acestuia, precum și rezultatul final al procedurii - sub forma "se aprobă" sau "se respinge" cererea de recunoaștere și echivalare. Pentru cererile respinse se menționează explicit condiția sau condițiile care nu au fost îndeplinite.(3) Procesul-verbal menționat la alin. (1) este elaborat în două exemplare originale.(4) Un exemplar al procesului-verbal menționat la alin. (1) este păstrat la dosarul comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, iar al doilea exemplar se transmite comisiei de bacalaureat din centrul de examen la care este arondată unitatea de învățământ liceal și devine anexă a catalogului de examen.(5) Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la unul dintre examenele menționate la art. 2 cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - se consemnează și în catalogul electronic.(6) O copie a procesului-verbal menționat la alin. (1) se afișează la avizierul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea probei de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective a examenului de bacalaureat.  +  Articolul 8(1) Candidații pentru care se recunosc și se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale nu mai susțin proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.(2) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1) nu se eliberează certificatul care atestă nivelul de competență digitală, prevăzut de metodologia de organizare și desfășurare a examenului de bacalaureat.(3) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1), care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: "examen .... (denumirea examenului) ...... recunoscut și echivalat cu proba D)".(4) Pentru candidații aflați în situația precizată la alin. (1) se menționează pe diploma de bacalaureat și nivelul de competență digitală, stabilit conform prevederilor art. 2.----------Metodologia a fost înlocuită cu metodologia conținută de anexa din ORDINUL nr. 3.682 din 22 aprilie 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2016, conform modificării aduse de art. I din același act normativ.------