HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 martie 2013  Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. II și III din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 5 februarie 2018:
  ”Articolul II
  Pentru anul 2018 toate dispozițiile modificate ale actului primar sunt valabile începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul III
  Pentru anul 2018, informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1)-(3) din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, cu modificările și completările ulterioare, se transmit în termen de 6 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 104 alin. (2)-(4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 9 alin. (1) și (3) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități de învățământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2018, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. (la 05-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 ) (1^1) Finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar ”bunuri și servicii” se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat. (la 05-02-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 ) (2) Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora pentru unitățile de învățământ se face pe baza costului standard per elev/preșcolar. Nu sunt incluse în această categorie de cheltuieli cheltuielile pentru alocații pentru transportul la și de la locul de muncă, precum și cheltuielile salariale în natură, acestea nefăcând parte din finanțarea de bază.(3) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile prevăzute la alin. (2) se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de numărul de elevi/preșcolari, de limba de predare, de alți indicatori specifici de învățământ și de mediul urban/rural.(4) Finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" se face pe baza costului standard per elev/preșcolar.(5) Costul standard per elev/preșcolar se determină pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, în funcție de mărimea și tipul unităților de învățământ, mediul urban/rural și coeficienții de temperatură pe zone geografice, după caz, pentru cheltuielile prevăzute la alin. (4).(6) Cheltuielile cu pregătirea profesională includ și cheltuielile legate de formarea continuă și evaluarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.  +  Articolul 2(1) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru coeficientul 1, corespunzător costului standard per elev din învățământul gimnazial din mediul urban, este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 ) (3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (la 05-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 ) (4) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 3, la valoarea costului standard per elev corespunzător coeficientului 1.(5) Unităților de învățământ care au în componență și clase cu elevi ce studiază în limba maternă a minorităților li se alocă suplimentar sume aferente coeficienților prevăzuți în anexa nr. 3.(6) Costul standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru activitatea de cămine-cantine, se calculează în funcție de numărul de elevi cazați din învățământul gimnazial, liceal, postliceal și profesional. Sumele se alocă unităților de învățământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învățământ preuniversitar de stat la care studiază elevii.  +  Articolul 3(1) Costul standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" este calculat potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 4.(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei. (la 05-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 ) (3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar ”bunuri si servicii”, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 5. (la 05-02-2018, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 ) (4) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii" sunt determinate prin aplicarea coeficienților de diferențiere, prevăzuți în anexa nr. 6, la valoarea costului standard corespunzător coeficientului 1.  +  Capitolul II Modalitatea de alocare a finanțării de bază  +  Articolul 4(1) Unitățile de învățământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an calendaristic, inspectoratelor școlare județene, respectiv al municipiului București numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexele nr. 2 și 5. Directorii unităților de învățământ cu personalitate juridică răspund de corectitudinea datelor transmise. Numărul de elevi/preșcolari pe nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pentru întreaga unitate cu personalitate juridică, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în același termen și ordonatorilor principali de credite ai unității administrativ-teritoriale pe raza căreia funcționează unitatea de învățământ preuniversitar de stat.(2) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București transmit Ministerului Educației Naționale, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an calendaristic, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 2, pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (2), din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale transmit direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, până la data de 1 noiembrie, datele primite de la unitățile de învățământ potrivit alin. (1), pe structura prevăzută în anexa nr. 5, atât pentru întreaga unitate administrativ-teritorială, cât și pentru fiecare unitate de învățământ cu personalitate juridică, în vederea repartizării sumelor pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 alin. (4), a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.(4) Repartizarea sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se face prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratului școlar, avându-se în vedere datele comunicate potrivit structurii din anexa nr. 5.(6) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), aferente unui inspectorat școlar județean, respectiv al municipiului București, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 2.(7) Stabilirea nivelului sumelor pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4), aferente unei unități administrativ-teritoriale, se face prin înmulțirea numărului de elevi/preșcolari cu costurile standard prevăzute în anexa nr. 5.(8) Pentru unitățile de învățământ din zonele izolate în care, din cauze obiective, numărul de elevi este redus, pot fi alocate sume suplimentare, în urma unei analize efectuate de inspectoratele școlare. (la 05-02-2018, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 5(1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București răspund de repartizarea sumelor, aprobate de Ministerul Educației Naționale, pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 2.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale răspund de repartizarea sumelor pe unități de învățământ, pe baza numărului de elevi/preșcolari și a costurilor standard prevăzute în anexa nr. 5 și le supun aprobării autorităților deliberative.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2).(4) Ordonatorul principal de credite și directorul unității de învățământ cu personalitate juridică, în calitate de ordonator de credite, răspund de încadrarea în bugetul aprobat pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (4).(5) Plata cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și a contribuțiilor aferente acestora se face pe baza statelor de plată ale unităților de învățământ, verificate și validate de către inspectoratele școlare județene/al municipiului București, potrivit precizărilor aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale, al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene și al ministrului finanțelor publice.(6) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (2), inspectoratele școlare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unități de învățământ de pe raza județului/municipiului București sau pot proceda la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate unor unități de învățământ de pe raza unor județe diferite se realizează de către Ministerul Educației Naționale.(7) Atunci când, la nivelul unor unități de învățământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt insuficiente pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), la unele unități de învățământ cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate județului/municipiului București prin legea bugetului de stat, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cu asistența tehnică de specialitate a inspectoratelor școlare, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate pe comune, orașe, municipii și pe sectoare ale municipiului București cu această destinație.(8) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, pentru plata drepturilor prevăzute la art. 1 alin. (4), se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul conform al inspectoratului școlar.(9) Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit prevederilor alin. (6) și (7), conduce implicit la modificarea bugetelor inițiale aprobate, calculate pe baza costurilor standard per elev/preșcolar.(10) Aprobarea redistribuirii sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică, pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2), se va face numai după verificarea de către inspectoratul școlar a modului de angajare și utilizare a sumelor alocate pentru finanțarea de bază, pe baza costurilor standard per elev/preșcolar, și după verificarea corelării numărului de personal cu numărul de elevi/preșcolari. În urma verificării, inspectoratul școlar împreună cu ordonatorii de credite stabilesc sumele ce pot fi redistribuite. (la 05-02-2018, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 )  +  Articolul 6Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1, autoritățile administrației publice locale pot aloca, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, și sume din bugetele proprii ale acestora.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru învățământul special și centrele de resurse și asistență educațională, finanțarea acestora realizându-se în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  București, 27 februarie 2013.Nr. 72.  +  Anexa nr. 1
  METODOLOGIA DE CALCUL
  pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile,
  sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
   +  Capitolul I Costul standard per elev/preșcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora  +  Articolul 1(1) Prin cost standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora se înțelege suma medie necesară acoperirii cheltuielilor de bază cu pregătirea unui elev/preșcolar pe parcursul unui an calendaristic.(2) Costul standard per elev/preșcolar se calculează anual. Atunci când nu sunt modificări de la un an la altul ale elementelor care au stat la baza costului standard per elev/preșcolar se poate menține costul standard din anul precedent.(3) Modelul de referință pentru calcularea costului standard per elev/preșcolar îl reprezintă elevul din nivelul de învățământ gimnazial din mediul urban.  +  Articolul 2Costul standard per elev/preșcolar se calculează prin însumarea tuturor componentelor care intră în cadrul cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, în cuantum corespunzător pentru un elev/preșcolar care urmează un proces didactic conform standardelor de calitate specificate prin lege.  +  Articolul 3Costul standard per elev/preșcolar se obține ca sumă între costul standard pentru personalul didactic de predare și costul standard pentru alte categorii de personal, respectiv directorii și directorii adjuncți de unități de învățământ, pentru activitatea degrevată, de conducere, îndrumare și control, precum și personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic.  +  Capitolul II Costul standard per elev/preșcolar pentru personalul didactic de predare  +  Articolul 4Principala componentă a costului standard o reprezintă cheltuielile cu personalul de predare, respectiv costul standard pentru personalul didactic de predare per elev/preșcolar, și reprezintă cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul mediu de elevi pe cadru didactic.  +  Articolul 5(1) Costul standard pentru personalul didactic de predare se determină potrivit formulei: cost standard pentru personalul didactic de predare = cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic raportate la numărul de elevi pe cadru didactic.(2) Salariul mediu anual reprezintă salariul de încadrare la care se adaugă sporurile și indemnizațiile, precum și contribuțiile angajatorului către bugete.(3) Cheltuielile salariale medii anuale pentru un cadru didactic se determină ca medie ponderată a cheltuielilor cu fiecare categorie de cadre didactice, ponderate cu procentul existent al membrilor din categoria respectivă în sistemul actual din învățământul românesc gimnazial.(4) Valoarea cheltuielilor salariale pentru fiecare categorie este determinată pe baza reglementărilor legale în vigoare. În cadrul cheltuielilor salariale brute sunt incluse toate tipurile de cheltuieli: salarii, sporuri, sume compensatorii, contribuții și alte drepturi salariale în bani care fac obiectul finanțării de bază, potrivit dispozițiilor art. 104 alin. (2) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Raportul elevi-cadre didactice, respectiv numărul mediu de elevi pe cadru didactic, se determină potrivit formulei: elevi pe cadru didactic = medie elevi (clasa) x ore pe săptămână (cadru didactic)/ore pe săptămână (elev), prin multiplicarea numărului mediu de elevi pe clasă cu norma didactică, raportând rezultatul la numărul mediu de ore ale unui elev pe săptămână, stabilit conform prevederilor planurilor-cadru.(2) Pentru numărul de elevi pe clasă se folosesc valorile medii stabilite prin lege, diminuate, după caz, pentru mediul rural.(3) Numărul de ore pentru un cadru didactic pe săptămână, respectiv norma didactică, reprezintă numărul de ore pe săptămână pe care trebuie să le predea la o clasă un cadru didactic pentru o normă întreagă. Norma didactică este considerată cea standard, excepțiile fiind integrate prin creșterea proporțională a cheltuielilor salariale. Pentru numărul de ore este utilizată valoarea specificată de planurile-cadru.  +  Capitolul III Costul standard pentru alte categorii de personal  +  Articolul 7Personalul, altul decât cadrele didactice de predare, ale cărui salarii trebuie incluse în costul standard per elev/preșcolar este format din:a) directori de unități de învățământ;b) directori adjuncți de unități de învățământ;c) personalul didactic auxiliar;d) personalul nedidactic.  +  Articolul 8Metodologia de repartizare a finanțării de bază are în vedere aplicarea standardelor de calitate pentru învățământul preuniversitar, actele normative care reglementează salarizarea personalului didactic și nedidactic, reglementările privind volumul și structura personalului nedidactic, precum și schimbările curriculare cu impact asupra procesului didactic.  +  Articolul 9(1) Informațiile specifice, precum numărul și structura elevilor fizici pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu, sunt transmise de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat, până la data de 20 noiembrie a fiecărui an, pentru fundamentarea bugetului pe anul calendaristic următor.(2) Repartizarea alocației bugetare pentru finanțarea de bază a învățământului preuniversitar pe entități, respectiv județe, autorități locale, școli cu personalitate juridică, se face pe baza cuantumului total al sumei alocate și a informațiilor specifice, prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 10(1) Repartizarea sumelor se realizează luându-se în calcul numărul de elevi fizici pe diferite niveluri de învățământ, medii de învățământ, respectiv urban/rural, filieră, profil, limba de predare, cu o eventuală ajustare în funcție de densitatea populației școlare și/sau a elevilor în clasă, pe baza coeficienților de diferențiere a costurilor per elev/preșcolar.(2) Coeficienții de diferențiere prevăzuți la alin. (1) se calculează pentru fiecare nivel de învățământ, filieră, profil, specializare/domeniu și mediu de învățământ, respectiv urban/rural.
   +  Anexa nr. 2
  Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile
  și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământNumăr mediu de elevi pe clasăStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei -Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților) - lei -
  UrbanRuralUrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi20182926320029263200
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi20205367536753675367
  3Învățământ primarzi24183368401239414695
  3.1Învățământ primar - integrat*zi5724572466986698
  4Învățământ primar „step-by-step“zi24245367536762806280
  5Învățământ primar „A doua șansă“-15122595312530373657
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi24204237506748655817
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi24247503750382548254
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi3694369436943694
  8Învățământ gimnazialzi25204413507550455801
  8.1Învățământ gimnazial - integrat*zi7503750385768576
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-15122940353133614036
  10Învățământ gimnazial vocațional(altul decât specializarea muzică)zi25205296604659856832
  10.1Învățământ gimnazial vocațional(altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi883883883883
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2525926892681019510195
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi4413441344134413
  12Învățământ gimnazialFR25221788211920442423
  13Învățământ liceal teoreticzi28284413441349434943
  14Învățământ liceal teoreticseral28283271327136643664
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi28284564456451125112
  16Învățământ liceal tehnologicseral28283557355739843984
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportivzi28285826582665266526
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi282812357123571384013840
  19Învățământ licealFR28281722172219291929
  19.1Învățământ liceal integrat*zi7503750385768576
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi28284833483353175317
  21Învățământ postliceal/maiștrizi28284833483348334833
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral28283557355739843984
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-1748174817481748
  Notă
  * Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați individual în clasele/grupele unităților de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora. Pentru finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial.
  (la 05-02-2018, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 3
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție
  pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile,
  indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege,
  precum și contribuțiile aferente acestora
  Nr. crt.Nivel/filieră/profilForma de învățământStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluriStandarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri (pentru învățământul în limbile minorităților)
  UrbanRuralUrbanRural
  1Învățământ preșcolar cu program normalzi0,6630,7250,0000,000
  2Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânalzi1,2161,2160,0000,000
  3Învățământ primarzi0,7630,9090,1700,170
  3.1Învățământ primar - integrat*zi1,2971,2970,1700,170
  4Învățământ primar „step-by-step“zi1,2161,2160,1700,170
  5Învățământ primar „A doua șansă“-0,5880,7080,1700,170
  6Învățământ primar vocațional (altul decât specializarea muzică)zi0,9601,1480,1480,148
  7Învățământ primar cu specializarea muzicăzi1,7001,7000,1000,100
  7.1Învățământ primar cu specializarea muzică în regim suplimentarzi0,8370,8370,0000,000
  8Învățământ gimnazialzi1,0001,1500,1430,143
  8.1Învățământ gimnazial - integrat*zi1,7001,7000,1430,143
  9Învățământ secundar inferior „A doua șansă“-0,6660,8000,1430,143
  10Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică)zi1,2001,3700,1300,130
  10.1Învățământ gimnazial vocațional (altul decât specializarea muzică) în regim suplimentarzi0,2000,2000,0000,000
  11Învățământ gimnazial cu specializarea muzicăzi2,1002,1000,1000,100
  11.1Învățământ gimnazial cu specializarea muzică în regim suplimentarzi1,0001,0000,0000,000
  12Învățământ gimnazialFR0,4050,4800,1430,143
  13Învățământ liceal teoreticzi1,0001,0000,1200,120
  14Învățământ liceal teoreticseral0,7410,7410,1200,120
  15Învățământ liceal tehnologic, militar, pedagogic și teologiczi1,0341,0340,1200,120
  16Învățământ liceal tehnologicseral0,8060,8060,1200,120
  17Învățământ liceal artistic (toate specializările, exceptând specializarea muzică) și sportivzi1,3201,3200,1200,120
  18Învățământ liceal specializarea muzicăzi2,8002,8000,1200,120
  19Învățământ licealFR0,3900,3900,1200,120
  19.1Învățământ liceal integrat *zi1,7001,7000,1430,143
  20Învățământ profesional (inclusiv stagiile de pregătire practică)/Învățământ dualzi1,0951,0950,1000,100
  21Învățământ postliceal/maiștrizi1,0951,0950,0000,000
  21.1Învățământ postliceal/maiștriseral0,8060,8060,1200,120
  22Cantine-cămine (elevi cazați)-0,3960,3960,0000,000
  * Coeficienții de diferențiere se aplică numai elevilor cu cerințe educative speciale integrați în unități de învățământ de masă, care urmează curriculumul acestora. (la 05-02-2018, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 4
  FUNDAMENTAREA
  costului standard per elev/preșcolar, pentru coeficientul 1, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"
   +  Articolul 1Termeni și definiții(1) Criteriul de calcul reprezintă mulțimea elementelor de aceeași natură care influențează variația cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor, precum și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la nivel național.(2) Criteriile de calcul reprezentative sunt acele criterii de calcul considerate a influența în mod direct variația cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", la nivel național.(3) Criteriile de calcul suplimentare sunt acele criterii de calcul necesare determinării cu acuratețe sporită a costului standard per elev/preșcolar, considerate a influența în mod indirect variația cheltuielilor materiale, generând coeficienți specifici de corecție.(4) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1), pentru coeficientul 1.(5) Criteriile de calcul reprezentative sunt folosite la determinarea coeficienților de corecție aferenți costului standard pentru cheltuielile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 2Criterii de calculCriteriile de calcul utilizate, care generează variația cheltuielilor materiale la nivel național, sunt:a) criteriul de calcul 1: praguri numerice de elevi/preșcolari cumulat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din România;b) criteriul de calcul 2: tipurile de unități de învățământ preuniversitar de stat din România;c) criteriul de calcul 3: mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învățământ;d) criteriul de calcul 4: zona de temperatură în care este încadrat județul unde este situată unitatea de învățământ preuniversitar de stat, conform hărții de temperaturi medii multianuale elaborate de către Administrația Națională de Meteorologie. Criteriul de calcul 4 generează coeficienți de corecție specifici prezentați în anexa nr. 5 la hotărâre.  +  Articolul 3Sunt considerate trei criterii de calcul reprezentative, criteriile 1-3, și un criteriu de calcul suplimentar, respectiv criteriul 4.  +  Articolul 4(1) Criteriul de calcul 1 stabilește intervalul în care se încadrează unitatea de învățământ preuniversitar de stat în funcție de numărul de elevi/preșcolari.
  Criteriul de calcul 1
  1 - 300 elevi/preșcolari
  301 - 800 elevi/preșcolari
  peste 800 elevi/preșcolari
  (2) Criteriul de calcul 2 stabilește tipurile de unități de învățământ preuniversitar de stat.
  Criteriul de calcul 2*)
  Grădiniță
  Școală gimnazială
  Liceu tehnologic
  Liceu
  Colegiu
  Școală postliceală
  Școală profesională
  *) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ, conform clasificației de la criteriul de calcul 2, se va lua în calcul nivelul cel mai înalt de învățământ. Unitățile de învățământ care școlarizează elevi în învățământul primar sunt incluse la categoria școli gimnaziale.
  (3) Criteriul de calcul 3 stabilește mediul administrativ-teritorial în care este localizată unitatea de învățământ, respectiv mediul urban și mediul rural.(4) Criteriul de calcul 4 stabilește zona de temperatură în care este încadrat județul unde este situată unitatea de învățământ preuniversitar de stat, conform hărții temperaturilor medii multianuale elaborate de Administrația Națională de Meteorologie.
  Criteriul de calcul 4*)
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  *) Clasificația zonelor de temperatură conform hărții temperaturilor medii multianuale elaborate de Administrația Națională de Meteorologie.
   +  Articolul 5Coeficienții de corecție sunt determinați utilizându-se o metodologie unică de calcul pe baza criteriilor de calcul reprezentative stabilite la art. 3. Coeficienții de corecție sunt prezentați în anexa nr. 5 la hotărâre.  +  Articolul 6Procedura de calcul al costului standard pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii", pentru coeficientul 1(1) Etapele de calcul al valorilor cheltuielii medii pentru fiecare element al criteriilor de calcul sunt următoarele:Etapa 1: se utilizează datele privind cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), referitoare la un exercițiu bugetar finalizat.Etapa 2: se iau în calcul cheltuielile, conform clasificației bugetare, prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b), c) și d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.Etapa 3: se utilizează succesiv criteriile de calcul 1, 2, 3, respectiv elementele acestora, definite la art. 4.Etapa 4: se determină numărul unităților de învățământ atât la nivel național, cât și la nivel județean, iar în interiorul județelor în funcție de mediul unității administrativ-teritoriale, respectiv urban și rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.Etapa 5: se determină cheltuielile aferente unităților de învățământ stabilite la etapa 4, atât la nivel național, cât și la nivel județean, iar în interiorul județelor cuantificate pe mediul unității administrativ-teritoriale, respectiv urban și rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.Etapa 6: se determină numărul total de elevi/preșcolari, corespunzător numărului unităților de învățământ determinate la etapa 4, atât la nivel național, cât și la nivel județean, iar în interiorul județelor în funcție de mediul unității administrativ-teritoriale, respectiv urban și rural, corespunzător fiecărui element al criteriilor de calcul reprezentative.Etapa 7: se determină cheltuiala medie per elev/preșcolar pentru fiecare criteriu de calcul reprezentativ, respectiv pentru fiecare element al criteriului de calcul reprezentativ utilizat.(2) Agregarea rezultatelor obținute în vederea calculării costului standard per elev/preșcolar privind "cheltuielile materiale" - coeficientul 1Etapa 1: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel național pentru fiecare element al criteriului.Etapa 2: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel județean pentru fiecare element al criteriului.Etapa 3: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel județean - mediul urban, pentru fiecare element al criteriului.Etapa 4: pentru fiecare criteriu de calcul, pe baza rezultatelor obținute utilizând metodologia de calcul descrisă la alin. (1), se determină media valorilor obținute la nivel județean - mediul rural, pentru fiecare element al criteriului.Etapa 5: utilizând cele 4 valori medii obținute pentru fiecare criteriu de calcul, reprezentând cheltuielile medii per elev/preșcolar, pe cele 4 paliere analizate, respectiv național, județean, județean urban și județean rural, se calculează o medie, obținând astfel câte un cost mediu per elev/preșcolar specific fiecărui criteriu.Etapa 6: pentru a obține costul standard pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (1), pentru coeficientul 1, se realizează media dintre costurile medii specifice fiecărui criteriu.
   +  Anexa nr. 5
  Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională,
  cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la
  articolul bugetar „bunuri și servicii“, pentru anul 2018
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță381385392403415426
  Școală gimnazială365369376387398409
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual414419427439452464
  Școală postliceală284287293301310318
  301-800Gradiniță382386394405417428
  Școală gimnazială367371378389400411
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual416420429441454466
  Școală postliceală286289295303312320
  PESTE 800Grădiniță386390398410421433
  Școală gimnazială371374382393404415
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual420424433445458471
  Școală postliceală290293299307316325
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  (la 05-02-2018, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 6
  Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru
  cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și
  cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „Bunuri și servicii“
  Praguri numericeTipuri de unitățiCoeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
  ZONA 1ZONA 2ZONA 3ZONA 4ZONA 5ZONA 6
  1-300Grădiniță1,07101,08171,10311,13521,16741,1995
  Școală gimnazială/Primară1,02701,03731,05781,08861,11941,1502
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,16611,17781,20111,23611,27111,3061
  Școală postliceală0,79950,80750,82350,84740,87140,8954
  301-800Grădiniță1,07601,08681,10831,14061,17281,2051
  Școală gimnazială1,03201,04231,06301,09391,12491,1559
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,17111,18291,20631,24141,27651,3117
  Școală postliceală0,80450,81250,82860,85280,87690,9010
  PESTE 800Grădiniță1,08701,09791,11971,15231,18491,2175
  Școală gimnazială1,04311,05351,07441,10571,13701,1682
  Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual1,18221,19401,21771,25311,28861,3241
  Școală postliceală0,81550,82370,84000,86450,88890,9134
  Zone de temperatură:
  Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
  Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
  Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
  Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
  Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
  Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava
  (la 05-02-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 30 din 25 ianuarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 05 februarie 2018 )
  ------