ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 9 iunie 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2010  Având în vedere că transpunerea și implementarea în legislația națională a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie realizată până la data de 11 iunie 2010, adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligațiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pieței interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.Ținând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate a contractelor de credit pentru consumatori aceștia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european și că s-ar crea o denaturare a concurenței,luând în considerare faptul că actul normativ încurajează mobilitatea consumatorilor în sensul de a li se permite acestora mutarea creditelor de la un creditor la altul în condiții contractuale mai avantajoase, posibilitatea consumatorilor de a rambursa anticipat sumele contractate fără a plăti penalități excesive, în condițiile generate de criza economico-financiară cu impact asupra veniturilor per familie, actul normativ creează cadrul necesar pentru relansarea acordării de credite în condiții de transparentă și liberă concurență, instituindu-se astfel mecanisme care să mențină un grad suficient de solvabilitate atât debitorilor, cât și creditorilor,pentru a se evita posibilitatea declanșării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,ținând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Obiect, domeniu de aplicare și definiții  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează drepturile și obligațiile părților în ceea ce privește contractele de credit pentru consumatori.  +  Articolul 2Prezenta ordonanță de urgență se aplică contractelor de credit, cu următoarele excepții:a) contracte de închiriere sau de leasing, în cazul în care obligația de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;b) contracte de credit sub forma «descoperitului de cont"», pe baza cărora creditul trebuie rambursat în termen de o lună;c) contracte de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă și fără alte costuri, precum și contracte de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de 3 luni și pentru care sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se înțelege costuri de până la 0,5% din valoarea contractului de credit;d) contracte de credit acordate de către un angajator angajaților săi cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru aceștia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată pe piață și care nu se oferă în general publicului;e) contracte de credit încheiate cu firmele de investiții, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) și x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, sau cu instituțiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 și 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, în scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzacție referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci când societatea de investiții sau instituția de credit care acordă creditul este implicată într-o astfel de tranzacție;f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronunțate de o instanță sau de o altă autoritate instituită conform prevederilor legale;g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plății unei datorii existente, neînțelegându-se prin acestea contractele de restructurare, de reeșalonare etc.;h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispoziția creditorului un bun mobil, cu titlu de garanție, și în cazul cărora răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garanție. Nu se înțeleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garanție este însuși bunul finanțat;i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza unei dispoziții legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod obișnuit pe piață sau fără dobândă ori în condiții care sunt mai avantajoase pentru consumator decât cele obișnuite de pe piață și cu dobânzi mai mici decât cele practicate în mod normal pe piață.j) contractelor de credit privind vânzarea, respectiv cumpărarea unor bunuri imobile, contractelor de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile, contractelor de credit ce implică un drept legat de un bun imobil. (la 30-09-2016, Lit. j) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (la 02-01-2011, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 3În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont", potrivit cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, se aplică numai art. 1 -8, art. 9 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2), art. 10, art. 21-45, art. 48, 49, 52, 53, art. 63-65 și art. 70-96.  +  Articolul 4În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont cu aprobare tacită" se aplică numai art. 1-7, art. 35-44, art. 56, 57 și art. 79-96.  +  Articolul 5Se aplică numai prevederile art. 1-10, art. 21-29, art. 31-34, art. 45, art. 46 alin. (1) lit. a)-i) și lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-78 și ale art. 80-96 contractelor de credit încheiate de o organizație care îndeplinește următoarele condiții: (la 02-01-2011, Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) a) este constituită în avantajul reciproc al membrilor săi;b) nu obține profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii săi;c) îndeplinește un rol social conform legislației;d) primește și gestionează numai contribuții ale membrilor săi și le oferă surse de creditare numai acestora;e) acordă credit cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obișnuit pe piață sau în limitele unui plafon prevăzut de legislație;f) componența acesteia este limitată la persoane care își au reședința sau locul de muncă într-o anumită regiune sau la angajați și pensionari ai unui anumit angajator ori la persoane care îndeplinesc alte cerințe prevăzute de legislație, cerințe care reprezintă baza pe care se întemeiază o legătură comună între membri.  +  Articolul 6(1) Se aplică numai art. 1- 10, art. 21-29, art. 31-45 și art. 46 alin. (1) lit. a)-j), lit. m) și lit. s), art. 47 alin. (2)-(4), art. 48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-69 și art. 72-96 în cazul contractelor de credit care prevăd punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalități cu privire la metodele de amânare la plată sau de rambursare, în cazul în care:a) consumatorul și-a încălcat deja obligațiile cuprinse în contractul de credit inițial;b) astfel de formalități ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor acțiuni în instanță în legătură cu respectiva încălcare;c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale mai puțin favorabile decât cele din contractul de credit inițial.(2) În cazul în care contractul de credit se înscrie în domeniul de aplicare al art. 3 se aplică numai prevederile respectivului articol.  +  Articolul 7În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. consumator - persoana fizică ce acționează în scopuri care se află în afara activității sale comerciale sau profesionale;2. contract de credit - contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilități financiare similare, cu excepția contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de același fel, atunci când consumatorul plătește pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor;3. contract de credit legat - un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ, următoarele condiții:a) creditul în cauză servește exclusiv finanțării unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;b) contractul de credit și contractul de achiziție de bunuri sau servicii formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială;4. costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către creditor, cu excepția taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obținerea creditului însuși sau pentru obținerea acestuia în concordanță cu clauzele și condițiile prezentate;5. creditor - persoana juridică, inclusiv sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate, care desfășoară activitate pe teritoriul României și care acordă sau se angajează să acorde credite în exercițiul activității sale comerciale ori profesionale;6. dobânda anuală efectivă - costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73, după caz;7. descoperit de cont - contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispoziția unui consumator fonduri care depășesc soldul curent al contului curent al consumatorului;8. descoperit de cont cu aprobare tacită - "descoperit de cont", acceptat în mod tacit, prin care un creditor pune la dispoziția unui consumator fonduri care depășesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau "descoperitul de cont" convenit;9. intermediar de credit - persoană fizică sau juridică ce nu acționează în calitate de creditor și care, în cursul exercitării activității sale comerciale ori profesionale, în schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfășoară cel puțin una din următoarele activități:a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;b) oferă asistență consumatorilor prin organizarea de activități pregătitoare privind contractele de credit, altele decât cele de la lit. a);c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar - persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activității sale principale;11. rata dobânzii aferente creditului - rata dobânzii, exprimată ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;12. rata fixă a dobânzii aferente creditului - convenirea de către părți în contractul de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene parțiale aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termenele parțiale pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;13. valoarea totală a creditului - plafonul sau sumele totale puse la dispoziție pe baza unui contract de credit;14. valoarea totală plătibilă de către consumator - suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului pentru consumator;15. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului să stocheze informații care îi sunt adresate personal, în așa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informațiilor, și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;16. unitate comercială - se consideră că există unitate comercială în una dintre următoarele situații:a) furnizorul sau prestatorul de servicii finanțează el însuși creditul pentru consumator;b) creditul este finanțat de un terț, iar creditorul folosește serviciile furnizorului sau ale prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregătirea acestuia;c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres în contractul de credit.17. entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe - persoane juridice, altele decât creditorii, cu un capital social minim subscris și vărsat ce nu poate fi mai mic de 500.000 lei, care desfășoară activitatea de recuperare creanțe și/sau care obțin drepturile, conform art. 70 alin. (4) asupra unor debite scadente ce rezultă din contractele de credit. (la 30-09-2016, Pct. 17 al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Capitolul II Informații și practici preliminare încheierii contractului de credit  +  Secţiunea 1 Informații standard care trebuie incluse în publicitate  +  Articolul 8Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informații potrivit prevederilor prezentei secțiuni.  +  Articolul 9(1) Informațiile standard specifică, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:a) rata dobânzii aferente creditului, fixă și/sau variabilă, împreună cu informații privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;b) valoarea totală a creditului;c) dobânda anuală efectivă;d) durata contractului de credit;e) în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, prețul de achiziție și valoarea oricărei plăți în avans;f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator și valoarea ratelor.(2) În orice formă de publicitate, informațiile prevăzute la alin. (1) sunt scrise în mod clar, concis, vizibil și ușor de citit, în același câmp vizual și cu caractere de aceeași mărime.(3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, în special o asigurare, este obligatorie pentru obținerea creditului însuși sau pentru obținerea acestuia în concordanță cu clauzele și condițiile prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligația de a încheia un asemenea contract este, de asemenea, menționată în mod clar, concis și vizibil, împreună cu dobânda anuală efectivă.  +  Articolul 10Prezenta secțiune se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor.  +  Secţiunea a 2-a Informații precontractuale  +  Articolul 11(1) Creditorul și, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor și a condițiilor de creditare oferite de către creditor, precum și, după caz, a preferințelor exprimate și a informațiilor furnizate de către consumator, informațiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.(2) Informațiile sunt furnizate:a) cu suficient timp înainte, dar nu cu mai puțin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;b) pe hârtie sau pe alt suport durabil și sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informațiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat; (la 02-01-2011, Lit. b) a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) c) prin intermediul formularului "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2.(2^1) Informațiile precontractuale trebuie redactate astfel încât să nu inducă în eroare consumatorii, prin utilizarea unor expresii tehnice, juridice sau specifice domeniului financiar-bancar, prin utilizarea de prescurtări sau inițiale ale unor denumiri, cu excepția celor prevăzute de lege sau de limbajul obișnuit. Termenii tehnici vor fi explicitați la solicitarea consumatorului, în scris, fără costuri suplimentare. (la 02-01-2011, Alin. (2^1) al art. 11 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.(4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat cerințele de informare prevăzute de prezentul articol și la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Orice informații suplimentare pe care creditorul ar putea să i le furnizeze consumatorului trebuie oferite într-un document separat, care poate fi anexat la formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori".  +  Articolul 13(1) În plus față de formularul "Informațiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, consumatorului i se furnizează, la cerere și gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.(2) În cazul creditelor garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum și al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creșterea valorii unui bun imobil, în plus față de formularul "Informațiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, creditorul are obligația să furnizeze, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b), un exemplar al proiectului de contract de credit, cu excepția cazului prevăzut la alin. (1) teza a doua.  +  Articolul 14(1) Informațiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele:a) tipul de credit;b) identitatea și adresa sediului social și a punctului de lucru al creditorului, precum și, după caz, identitatea și adresa sediului social și/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;c) valoarea totală a creditului și condițiile care guvernează tragerea;d) durata contractului de credit;e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu și în cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv și prețul de achiziție al acestuia;f) rata dobânzii aferente creditului;g) condițiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobânzii, precum și termenele, condițiile și procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului și, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanțe diferite, informațiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;h) dobânda anuală efectivă și valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menționează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit și valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente;i) în cazul în care un contract de credit prevede modalități de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, și creditorul folosește ipoteza prevăzută în anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobânzi anuale efective mai mari;j) suma, numărul și frecvența plăților care vor fi efectuate de către consumator și, după caz, ordinea în care plățile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operațiuni de plată, cât și trageri din credit, cu excepția cazului în care deschiderea unui cont este opțională, împreună cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operațiuni de plată, cât și pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum și condițiile în care aceste costuri pot fi modificate;l) existența taxelor, onorariilor și costurilor pe care consumatorul trebuie să le plătească în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;m) obligația, după caz, de a încheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o asigurare, în cazul în care încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obținerea creditului însuși sau pentru obținerea acestuia în concordanță cu clauzele și condițiile prezentate;n) rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia și orice alte costuri intervenite în caz de nerespectare a contractului;o) o avertizare privind consecințele neefectuării plăților. Avertizarea trebuie să conțină, în mod obligatoriu, termenele la care se fac raportările la Biroul de Credit și termenul minim la care creditorul poate declanșa procedura de executare silită; (la 02-01-2011, Lit. o) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) p) garanțiile solicitate;q) existența sau lipsa dreptului de retragere;r) dreptul de rambursare anticipată și, după caz, informații privind dreptul creditorului la compensație și modul în care aceasta va fi stabilită potrivit prevederilor art. 66-69;s) dreptul consumatorului de a fi informat de îndată și gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date pentru evaluarea bonității sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);ș) dreptul consumatorului de a primi la cerere și gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispoziție nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;t) dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garanție comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum și contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creșterea valorii unui bun imobil. În acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se reformulează după cum urmează: «Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveți dreptul să primiți un exemplar al proiectului de contract de credit.» Această dispoziție nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne; (la 02-01-2011, Lit. t) a alin. (1) al art. 14 a fost modificată de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) ț) după caz, perioada în care informațiile precontractuale au forță juridică obligatorie pentru creditor.(2) În cazul contractelor de credit garantate cu ipotecă, cu o altă garanție comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum și al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau creșterea valorii unui bun imobil, în afară de informațiile prevăzute la alin. (1) creditorul informează consumatorul că acestuia îi pot reveni, în stadiu precontractual, numai următoarele cheltuieli, după caz:a) cheltuieli aferente întocmirii dosarului de credit,b) cheltuieli estimative aferente constituirii ipotecii și evaluării garanțiilor. (la 02-01-2011, Lit. b) a alin. (2) al art. 14 a fost modificată de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 15În cazul comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferită, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, cuprinde cel puțin următoarele:a) elementele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-g) și lit. j);b) dobânda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ;c) valoarea totală plătibilă de către consumator.  +  Articolul 16În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distanță care nu permite furnizarea informațiilor în conformitate art. 11, 12 și 14, în special în situația prevăzută la art. 15, creditorul furnizează consumatorului toate informațiile precontractuale folosind formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, imediat după încheierea contractului de credit.  +  Articolul 17(1) În cazul unui contract de credit în care plățile făcute de consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor și în condițiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informațiile precontractuale cerute potrivit art. 11, 12 și art. 14 cuprind o declarație clară și concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanție de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia.(2) Dacă se oferă o astfel de garanție, declarația nu este necesară.  +  Articolul 18(1) Creditorii și, după caz, intermediarii de credit oferă consumatorului explicații corespunzătoare care să îi permită acestuia să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale și la situația sa financiară.(2) Explicațiile trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:a) explicarea informațiilor precontractuale care sunt furnizate potrivit prevederilor art. 11, 12 și 14;b) caracteristicile esențiale ale produselor propuse și efectele specifice pe care le pot avea asupra consumatorului;c) explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru consumator, astfel încât consumatorii să înțeleagă ce plătesc;d) consecințele neplății din partea consumatorului.  +  Articolul 19Se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul nu se acordă.  +  Articolul 20(1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul răspunde în scris consumatorului sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în altă formă aleasă de consumator și acceptată de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.(2) La primirea cererii de credit și a celorlalte documente ce sunt necesare acordării creditului, furnizorul de servicii financiare are obligația de a înmâna imediat consumatorului un înscris datat, semnat și cu număr de înregistrare, conținând confirmarea creditorului că i s-au predat toate actele necesare acordării creditului.  +  Secţiunea a 3-a Cerințe precontractuale de informare pentru anumite contracte de credit sub forma "descoperit de cont" și pentru anumite contracte specifice de credit  +  Articolul 21Prezenta secțiune se aplică contractelor de credit prevăzute la art. 3, 5 și 6.  +  Articolul 22(1) Creditorul și, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor și a condițiilor de creditare oferite de către creditor, precum și, după caz, a preferințelor exprimate și a informațiilor furnizate de către consumator, informațiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.(2) Informațiile sunt furnizate:a) cu suficient timp, dar nu mai puțin de 15 zile, înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;b) pe hârtie sau pe alt suport durabil și sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p. În cazul în care informațiile sunt redactate pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat; (la 02-01-2011, Lit. b) a alin. (2) al art. 22 a fost modificată de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) c) într-o modalitate prin care să se asigure că toate informațiile au același grad de vizibilitate.(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul expres al consumatorului.(4) Informațiile pot fi furnizate prin intermediul formularului "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevăzut în anexa nr. 3.(5) În cazul în care creditorul a furnizat informații prin formularul "Informații standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevăzut în anexa nr. 3, se consideră că acesta a respectat cerințele referitoare la informații prevăzute în prezentul articol și în art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23În plus, față de informațiile prevăzute la art. 22, art. 25-27, consumatorului i se furnizează, la cerere și gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit care include informațiile contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.  +  Articolul 24În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea consumatorului, folosind un mijloc de comunicare la distanță care nu permite oferirea informațiilor ce trebuie furnizate conform prevederilor art. 22, art. 25-27, creditorul își îndeplinește, imediat după încheierea contractului de credit, obligațiile prevăzute la art. 22, 25 și 26, prin furnizarea informațiilor contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică.  +  Articolul 25Informațiile la care se face referire la art. 22 cuprind următoarele:a) tipul de credit;b) identitatea și adresa sediului social și a punctului de lucru al creditorului, precum și, după caz, numele și adresa sediului social și/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;c) valoarea totală a creditului;d) durata contractului de credit;e) rata dobânzii aferente creditului;f) condițiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit și condițiile în care acele costuri pot fi modificate;g) dobânda anuală efectivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menționează toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii respective;h) condițiile și procedura pentru încetarea contractului de credit;i) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, o mențiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului, după caz;j) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor întârziate, măsurile pentru ajustarea acesteia și, după caz, orice penalități plătibile în caz de neplată;k) dreptul consumatorului de a fi informat imediat și gratuit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonității sale;l) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, informații cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum și, după caz, condițiile în care pot fi modificate aceste costuri;m) după caz, termenul pe parcursul căruia informațiile precontractuale au forță juridică obligatorie pentru creditor.  +  Articolul 26(1) În cazul unui contract de credit în sensul art. 5 și 6, informațiile prevăzute la art. 22 și 25 includ și următoarele:a) valoarea, numărul și frecvența plăților care vor fi efectuate de către consumator și, după caz, ordinea în care plățile se vor aloca, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;b) dreptul de rambursare anticipată și, după caz, informații privind dreptul creditorului la compensație și modul în care aceasta va fi stabilită.(2) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 3 se aplică numai prevederile art. 22 și 25.  +  Articolul 27(1) În cazul comunicării verbale prin telefon și în cazul în care consumatorul solicită ca "descoperitul de cont" să fie disponibil imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puțin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) și i).(2) În plus, în contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 5 și 6, descrierea principalelor caracteristici include menționarea duratei contractului de credit.  +  Articolul 28Fără a aduce atingere excepției prevăzute la art. 2 lit. b), în cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma "descoperit de cont" și care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel puțin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) și i). (la 02-01-2011, Art. 28 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 29(1) Prevederile art. 11-18 și 21-28 nu se aplică furnizorilor de bunuri sau servicii care acționează în calitate de intermediari de credit cu titlu auxiliar.(2) Creditorul are obligația de a se asigura că informațiile precontractuale prevăzute în articolele respective au fost primite de consumator.  +  Capitolul III Obligația de a evalua bonitatea consumatorului și accesul la bazele de date  +  Articolul 30(1) Înainte de încheierea unui contract de credit, creditorul evaluează bonitatea consumatorului, având în vedere inclusiv capacitatea acestora de a face față unor evoluții nefavorabile privind cursul de schimb, rata dobânzii și venitul.(2) Creditorul realizează evaluarea bonității consumatorului pe baza unui volum suficient de informații obținute, inclusiv de la consumator, și, după caz, pe baza consultării bazei de date relevante cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care părțile convin să modifice valoarea totală a creditului după încheierea contractului de credit, creditorul actualizează informațiile financiare aflate la dispoziția sa privind consumatorul și evaluează bonitatea consumatorului înainte de efectuarea oricărei creșteri semnificative a valorii totale a creditului.(4) Prin creștere semnificativă se înțelege o creștere de peste 15% din valoarea totală inițială a creditului.(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică creditorilor nonfinanciari înscriși în Registrul de evidență prevăzut la art. 5 lit. g) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare. (la 30-09-2016, Art. 30 a fost modificat de pct. 3 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 31În scopul evaluării bonității consumatorilor, sistemele de evidență de tipul birourilor de credit asigură, în cazul creditului transfrontalier, accesul creditorilor din alte state membre la bazele de date gestionate în condiții nediscriminatorii față de creditorii naționali.  +  Articolul 32(1) În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, creditorul informează consumatorul imediat și în mod gratuit, în scris sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta și agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări și cu identitatea bazei de date consultate.(2) Informațiile se pun la dispoziție, cu excepția cazului în care furnizarea unor astfel de informații este interzisă prin norme naționale ce transpun legislația europeană sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informațiilor contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.(3) Prezentul articol nu aduce atingere aplicării Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Informații și drepturi privind contractele de credit  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 33(1) Contractele de credit sunt redactate în scris, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12 p, pe hârtie sau pe un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.(2) Contractele de credit trebuie să conțină informații complete, clare și ușor de înțeles, în limba română. Aceste informații vor fi detaliate sau explicate suplimentar de către bancă, la cererea expresă a consumatorului, înainte de semnarea contractului sub forma unei note, anexă la contract. (la 02-01-2011, Art. 33 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 34La momentul semnării contractului, toate părțile contractante primesc câte un exemplar original al contractului de credit, cu excepția contractelor încheiate la distanță. (la 02-01-2011, Art. 34 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 35(1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contractului de credit:a) se interzice majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor și spezelor bancare, cu excepția costurilor impuse prin legislație; (la 02-01-2011, Lit. a) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) b) se interzic introducerea și perceperea de noi comisioane, tarife sau a oricăror alte speze bancare, cu excepția costurilor specifice unor produse și servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract ori care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte adiționale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislație; (la 02-01-2011, Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit.e) se interzice perceperea unui comision, unui tarif, unei speze bancare sau a oricărui alt cost, în cazul în care consumatorul dorește schimbarea datei de scadență a ratelor; (la 02-01-2011, Lit. e) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) f) se interzice perceperea unor comisioane în situațiile în care consumatorii solicită schimbarea garanțiilor, în condițiile în care consumatorul plătește toate costurile aferente constituirii și evaluării noilor garanții. (la 02-01-2011, Lit. f) a alin. (1) al art. 35 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora și să nu conducă la obținerea de venituri suplimentare pentru acesta.(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit condițiilor contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta și agreată de creditor și va pune la dispoziția acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.  +  Articolul 36(1) Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensație în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor și, după caz, dobânda penalizatoare, alte costuri percepute de terți, precum și un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.(2) Comisionul de analiză dosar și cel unic vor fi stabilite în sumă fixă, aceeași sumă fiind percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit în cadrul aceleiași instituții de credit.(3) Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea/înregistrarea/efectuarea de operațiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat consumatorului. În cazul în care acest comision se calculează ca procent, acesta va fi aplicat la soldul curent al creditului. (la 02-01-2011, Art. 36 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 37În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:a) pentru creditele acordate în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcție de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului; (la 02-05-2019, Litera a) din Articolul 37 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 ) a^1) pentru creditele acordate în monedă națională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naționale a României și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor; (la 02-05-2019, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 2, Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019 ) Notă
  Reproducem mai jos prevederile art. XI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 19 din 29 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 29 martie 2019:(1) Prevederile art. II și III intră în vigoare la data de 2 mai 2019 și se aplică creditelor acordate consumatorilor după această dată, precum și refinanțării creditelor acordate consumatorilor aflate în derulare la această dată.(2) Prevederile art. II și III se pot aplica și contractelor aflate în derulare la data prevăzută la alin. (1) cu acordul părților formalizat prin act adițional la contractul de credit.(3) La cererile formulate de consumatori pentru refinanțarea creditelor în derulare sau pentru modificarea contractelor în derulare, instituțiile bancare răspund în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării formulate de aceștia.
  b) abrogată; (la 02-01-2011, Lit. b) a art. 37 a fost abrogată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) c) în acord cu politica comercială a fiecărei instituții de credit, creditorul poate reduce marja și/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referință, acesta având dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să revină la valoarea marjei menționate în contract la data încheierii acestuia și/sau la nivelul real al indicelui de referință; (la 02-01-2011, Lit. c) a art. 37 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) d) modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicității și/sau a condițiilor în care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul majorării, cât și în cel al reducerii acesteia; (la 02-01-2011, Lit. d) a art. 37 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) e) elementele care intră în formula de calcul al dobânzii variabile și valoarea acestora vor fi afișate pe site-urile de internet și la toate punctele de lucru ale creditorilor. (la 02-01-2011, Lit. e) a art. 37 a fost modificată de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )
   +  Articolul 37^1În cazul în care debitorul solicită refinanțarea creditului la aceeași bancă, în măsura în care acesta s-a dovedit bun-platnic, banca va examina cererea și, în funcție de situația financiară a acestuia, poate acorda creditul de refinanțare, respectându-se toate condițiile noii oferte de creditare. (la 02-01-2011, Art. 37^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 38(1) Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face:a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fracției formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadențe, iar la numitorul aceleiași fracții, 365 sau 366 de zile, după caz;b) fie luând în calcul la numărătorul fracției numărul 30 zile, iar la numitorul fracției numărul 360.(1^1) Rambursarea creditelor se poate face în două moduri: prin rate egale (anuități) sau prin rate descrescătoare. Consumatorul are dreptul să aleagă modalitatea prin care dorește să ramburseze creditul. (la 02-01-2011, Alin. (1^1) al art. 38 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Rata dobânzii penalizatoare se calculează pe bază de procent fix ce nu poate fi mai mare de trei puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente și se aplică la principalul restant. (la 30-09-2016, Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 4 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăși cu mai mult de două puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restanță, în cazul în care consumatorul sau soțul/soția acestuia se afla în una dintre următoarele situații: șomaj, reducere drastică a salariului, deces. Prin reducerea drastică a salariului se înțelege o reducere de cel puțin 15% din valoarea acestuia. Această dobândă va fi percepută până la încetarea evenimentului care a generat reducerea veniturilor, dar nu mai mult de 12 luni. În caz de deces, perioada nu poate fi mai mică de 6 luni. (la 02-01-2011, Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (4) Se interzice aplicarea dobânzilor penalizatoare la soldul creditului sau la valoarea totală a creditului ori la valoarea totală plătibilă de către consumator. (la 30-09-2016, Alin. (4) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (5) În toate cazurile, cuantumul dobânzilor penalizatoare nu trebuie să depășească principalul restant. (la 30-09-2016, Alin. (5) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (6) După declararea scadenței anticipate, se poate percepe doar o dobândă penalizatoare, calculată pe bază de procent fix și care ce nu poate fi mai mare de două puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii prevăzute în contract. (la 30-09-2016, Alin. (6) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (7) Prin excepție de la prevederile art. 38 alin. (2) și (4), dobânda penalizatoare se aplică la datoria exigibilă. Se interzice perceperea altor dobânzi după declararea scadenței anticipate. (la 30-09-2016, Alin. (7) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (8) Pe parcursul procedurii de executare silită se interzice perceperea dobânzilor și a dobânzilor penalizatoare. (la 30-09-2016, Alin. (8) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (9) Creditorul poate declara creditul scadent anticipat după înregistrarea unui număr de 90 de zile consecutive restanță de către consumator. (la 30-09-2016, Alin. (9) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (10) Perioada dintre declararea scadenței anticipate și declanșarea executării silite nu poate fi mai mică de 3 luni. La solicitarea expresă a consumatorului, creditorul reduce această perioadă. În cazul în care executarea silită nu este inițiată în cel mult 6 luni de la data declarării scadenței anticipate, începând cu ziua imediat următoare expirării acestui termen, creditorul nu va mai percepe dobânzi penalizatoare. (la 30-09-2016, Alin. (10) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (11) Prevederile alin. (5), (6), (9) și (10) se aplică și procedurilor derulate de entitățile care desfășoară activități de recuperare creanțe. (la 30-09-2016, Alin. (11) al art. 38 a fost introdus de pct. 5 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 39În cazul imposibilității consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunțe unilateral sau să rezilieze contractul. Creditorul trebuie să facă o propunere, transmisă în scris, de reeșalonare sau de refinanțare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului. (la 02-01-2011, Art. 39 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 40(1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adițional, acceptat de consumator.(2) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligențele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor adiționale.(3) În cazul modificărilor impuse prin legislație, nesemnarea de către consumator a actelor adiționale prevăzute la alin. (1) este considerată acceptare tacită. În acest caz se interzice introducerea în actele adiționale a altor prevederi decât cele impuse prin legislație. Introducerea în actele adiționale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislație sunt considerate nule de drept.(4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:a) consumatorul este obligat să păstreze confidențialitatea prevederilor și a condițiilor contractuale;b) creditorul poate declara scadent sau denunța unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputației creditorului; (la 02-01-2011, Lit. b) a alin. (4) al art. 40 a fost modificată de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) c) creditorul poate declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu și-a îndeplinit obligațiile conform altor contracte de credit încheiate cu alți creditori; (la 02-01-2011, Lit. c) a alin. (4) al art. 40 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) d) creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garanție cu o societate agreată de bancă. (la 02-01-2011, Lit. d) a alin. (4) al art. 40 a fost introdusă de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat creditul, cu excepția operatorilor economici care încheie contracte de leasing. (la 02-01-2011, Alin. (5) al art. 40 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 41(1) Orice notificare cu privire la modificarea conținutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea acestora, cu excepția situațiilor în care consumatorul solicită modificări ale contractului care implică schimbarea costurilor, de exemplu prelungirea perioadei de creditare sau modificarea ratelor. (la 02-01-2011, Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Consumatorul are la dispoziție un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opțiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiții.(3) Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul menționat anterior nu este considerată acceptare tacită și contractul rămâne neschimbat.(4) În cazul în care consumatorul nu acceptă noile condiții, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.  +  Articolul 42Creditorii au obligația de a primi și de a înregistra reclamațiile de la consumatori, de a lua toate măsurile necesare pentru a răspunde la aceste reclamații în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora și de a depune diligențele necesare în vederea reparării eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor. (la 02-01-2011, Art. 42 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 43La încetarea contractului de credit, creditorul oferă consumatorului gratuit, din oficiu, un document care fie atestă faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți decurgând din contractul respectiv, fie indică obligațiile contractuale neîndeplinite. Totodată, se închid și conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator și fără plata unor costuri suplimentare, cu excepția următoarelor situații: (la 02-01-2011, Partea introductivă a art. 43 a fost modificată de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) a) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operațiuni;b) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator;c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligații asumate față de creditorul însuși sau față de terți.  +  Articolul 44Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fie semnată, datată și cu număr de înregistrare. Orice notificare ce nu conține aceste minime informații este considerată nulă de drept.  +  Articolul 45Art. 33, 34 și 46-49 nu aduc atingere normelor naționale ce respectă legislația comunitară privind valabilitatea încheierii contractelor de credit.
   +  Secţiunea a 2-a Informații ce trebuie incluse în contractele de credit  +  Articolul 46(1) Contractul de credit specifică în mod clar și concis următoarele:a) tipul de credit;b) identitatea și adresa sediului social și a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părților contractante, precum și, după caz, identitatea și adresa sediului social și/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicați;c) durata contractului de credit;d) valoarea totală a creditului și condițiile care reglementează tragerea creditului;e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu ori în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv și prețul de achiziție al acestuia;f) rata dobânzii aferente creditului și tipul acesteia, fixă sau variabilă; (la 02-01-2011, Lit. f) a alin. (1) al art. 46 a a fost modificată de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) g) condițiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum și termenele, condițiile și procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului și, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanțe diferite, informațiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;h) dobânda anuală efectivă și valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menționează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;i) suma, numărul și frecvența plăților care urmează să fie efectuate de către consumator și, după caz, ordinea în care se vor efectua plățile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;j) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere și gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;k) în cazul în care costurile și dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele și condițiile pentru plata dobânzii și a oricăror costuri aferente creditului;l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operațiunile de plată, cât și tragerile din credit, cu excepția cazului în care deschiderea unui cont este opțională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operațiuni de plată, cât și pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum și condițiile în care aceste costuri pot fi modificate;m) rata dobânzii, în cazul plăților restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit și măsurile pentru ajustarea acesteia și, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată;n) o avertizare privind consecințele neefectuării plăților; contractul de credit va conține obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atenționat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare și/sau la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate, dacă există această obligație de raportare;o) după caz, o mențiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii și costuri în legătură cu încheierea, publicitatea și/sau înregistrarea contractului de credit și a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;p) garanțiile și asigurările necesare, dacă există;q) existența sau inexistența unui drept de retragere, termenul în care acel drept poate fi exercitat și alte condiții pentru exercitarea acestuia, inclusiv informații privind obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă și dobânda, potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) și art. 60, precum și cuantumul dobânzii plătibile pe zi;r) informații privind drepturile care rezultă din art. 63-65, precum și condițiile pentru exercitarea acestor drepturi;s) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum și, după caz, informații privind dreptul creditorului la compensație și modul în care va fi determinată această compensație;ș) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit;t) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumator și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acesta;ț) alte condiții și clauze contractuale;u) adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(2) Toate informațiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aferente unor servicii în privința cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevăzute în contract, fără a se face trimitere la condițiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife și comisioane sau la orice alt înscris.  +  Articolul 47(1) În cazul în care se aplică prevederile art. 46 alin. (1) lit. j), creditorul pune la dispoziția consumatorului un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor condiții:a) în mod gratuit;b) în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit;c) pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului.(2) Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică:a) ratele datorate;b) termenele și condițiile de plată ale acestor sume.(3) Tabelul/graficul conține o detaliere a fiecărei rambursări care să arate:a) rambursarea valorii totale a creditului;b) dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului;c) orice costuri suplimentare.(4) În cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate pe baza contractului de credit, tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică în mod clar și concis că datele cuprinse în tabel/grafic vor rămâne valabile numai până la schimbarea următoare a ratei dobânzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit.  +  Articolul 48(1) În cazul unui contract de credit în care plățile făcute de consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor și în condițiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informațiile cerute potrivit prevederilor art. 46 și 47 cuprind o declarație clară și concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garanție de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia. (la 03-05-2013, Alin. (1) al art. 48 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 noiembrie 2012. ) (2) Dacă se oferă o astfel de garanție, declarația nu este necesară.  +  Articolul 49În cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont" pe baza cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, următoarele informații se specifică în mod clar și concis:a) tipul de credit;b) identitatea și adresa sediului social și a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părților contractante, precum și, după caz, identitatea și adresa sediului social și/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;c) durata contractului de credit;d) valoarea totală a creditului și condițiile care reglementează tragerea;e) rata dobânzii aferente creditului;f) condițiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum și termenele, condițiile și procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului și, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstanțe diferite, informațiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;g) dobânda anuală efectivă și costul total al creditului pentru consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se menționează toate ipotezele folosite pentru calcularea respectivei rate, astfel cum se prevede la art. 73 coroborat cu art. 7pct. 4 și 6;h) o mențiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu mai puțin de 15 zile de la data solicitării;i) informații cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum și, după caz, condițiile în care pot fi modificate aceste costuri.  +  Secţiunea a 3-a Informații privind rata dobânzii aferente creditului  +  Articolul 50(1) Consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului.(2) Informațiile cuprind următoarele:a) valoarea plăților de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului;b) în cazul în care numărul sau frecvența plăților se modifică, informații în legătură cu acestea.  +  Articolul 51La solicitarea expresă a consumatorului, se poate conveni în contractul de credit ca informațiile prevăzute la art. 50 să fie transmise periodic consumatorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este determinată de o modificare a ratei de referință;b) noua rată de referință este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;c) informațiile privind noua rată de referință sunt puse la dispoziție și la locul în care creditorul își desfășoară activitatea.  +  Secţiunea a 4-a Obligații aplicabile în cazul contractelor de credit sub forma "descoperit de cont"  +  Articolul 52(1) În cazul unui contract de credit care are ca obiect un împrumut acordat sub forma "descoperit de cont" consumatorul este informat:a) în mod regulat;b) prin intermediul unui extras de cont;c) pe hârtie sau pe alt suport durabil.(2) Extrasul de cont conține următoarele informații:a) perioada exactă la care se referă extrasul de cont;b) cuantumurile și datele tragerilor;c) soldul din extrasul anterior și data acestuia;d) noul sold;e) datele și sumele plăților efectuate de consumator;f) rata dobânzii aferente creditului aplicată;g) orice costuri care au fost aplicate;h) după caz, suma minimă de plată.  +  Articolul 53(1) În plus, consumatorul este informat cu privire la creșterea ratei dobânzii aferente creditului sau cu privire la creșterea oricăror costuri datorate:a) pe hârtie sau pe alt suport durabil;b) înainte ca modificarea respectivă să intre în vigoare.(2) Părțile pot conveni în contractul de credit ca informațiile privind modificările ratei dobânzii aferente creditului să fie comunicate potrivit art. 52, în cazurile în care:a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este cauzată de o modificare a ratei de referință;b) noua rată de referință este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;c) informațiile privind noua rată de referință sunt puse la dispoziție și la locul în care creditorul își desfășoară activitatea.  +  Secţiunea a 5-a Contractele de credit pe durată nedeterminată  +  Articolul 54(1) Consumatorul poate decide încetarea unui contract de credit pe durată nedeterminată, gratuit, în orice moment, cu excepția cazurilor în care părțile au convenit o perioadă de notificare. Această perioadă nu poate depăși o lună.(2) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul poate decide încetarea unui contract de credit pe durată nedeterminată prin notificarea consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, cu cel puțin două luni înainte.  +  Articolul 55(1) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul, din motive justificate obiectiv, poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pe baza unui contract de credit pe durată nedeterminată.(2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizări neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sunt limitative.(3) Creditorul enumeră în contract motivele considerate justificate în temeiul cărora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri. În mod excepțional, creditorul poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru alte motive justificate obiectiv, motive ce nu sunt prevăzute în contract, cu informarea prealabilă a consumatorului.(4) Creditorul îl informează pe consumator în legătură cu retragerea dreptului și cu motivele acesteia, pe hârtie sau pe alt suport durabil, dacă este posibil înainte de retragere și cel mai târziu imediat ulterior, cu excepția cazului în care furnizarea acestor informații este interzisă prin norme naționale ce transpun legislația comunitară sau ce creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea acestei informații contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.  +  Secţiunea a 6-a "Descoperitul de cont cu aprobare tacită"  +  Articolul 56(1) În cazul existenței unui acord privind deschiderea unui cont curent, atunci când există posibilitatea să i se ofere consumatorului un "descoperit de cont cu aprobare tacită", contractul conține și informațiile prevăzute la art. 25 lit. e) și f).(2) În orice situație, creditorul trebuie să furnizeze aceste informații în mod regulat, pe hârtie sau pe alt suport durabil.  +  Articolul 57(1) În cazul unei depășiri semnificative a limitei de credit pentru o perioadă mai mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator, fără întârziere, pe hârtie sau pe alt suport durabil cu privire la următoarele:a) depășirea limitei de credit;b) suma cu care a fost depășită limita de credit;c) rata dobânzii aferente creditului;d) orice penalități, costuri sau dobânzi aplicabile restanțelor.(2) Prin depășire semnificativă a limitei de credit se înțelege depășirea cu peste 15% a limitei de credit.(3) Prevederile prezentului articol și ale art. 56 nu aduc atingere altor reglementări potrivit cărora creditorul oferă alt tip de creditarea atunci când limita de credit a fost depășită pe parcursul unei durate semnificative.
   +  Capitolul V Dreptul de retragere și dreptul de rambursare anticipată  +  Secţiunea 1 Dreptul de retragere  +  Articolul 58(1) Consumatorul are la dispoziție un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive. Acest termen nu se aplică în cazul contractului de credit legat, acordat exclusiv pentru achiziționarea de bunuri sau servicii, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 63-65, precum și în cazul contractului de leasing. (la 02-01-2011, Alin. (1) al art. 58 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Termenul de retragere începe să curgă de la una dintre următoarele date:a) data încheierii contractului de credit;b) data la care consumatorului îi sunt aduse la cunoștință clauzele, condițiile contractuale și informațiile potrivit prevederilor art. 33-49, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).  +  Articolul 59(1) În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere, acesta are următoarele obligații:a) de a-l notifica pe creditor pe baza informațiilor oferite de acesta potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept să își producă efectele înainte de expirarea termenului de retragere;b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă și dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează pe baza ratei dobânzii convenite.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a):a) se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului și accesibil acestuia;b) este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia;c) este expediată înainte de expirarea termenului.(3) Exercitarea dreptului de retragere își produce efectul de la data expedierii notificării de către consumator.(4) Achitarea către creditor a creditului sau a părții de credit trasă și a dobânzii potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se efectuează fără nicio întârziere nejustificată și nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere către creditor.  +  Articolul 60Creditorul nu este îndreptățit la nicio altă compensație din partea consumatorului în cazul retragerii, cu excepția compensației pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administrației publice.  +  Articolul 61În cazul în care creditorul sau un terț, pe baza unui contract între terț și creditor, prestează un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar consumatorul își exercită dreptul de retragere din contractul de credit potrivit prevederilor din prezenta secțiune, obligațiile consumatorului ce decurg din serviciul accesoriu respectiv încetează.  +  Articolul 62În cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere potrivit prevederilor cuprinse la art. 58-61, se aplică prevederile prezentului act normativ, iar nu prevederile din:a) art. 9-13 din Ordonanța Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare;b) art. 9 și 10 din Ordonanța Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spațiilor comerciale, republicată.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de retragere în cazul contractelor de credit legate  +  Articolul 63În cazul în care consumatorul și-a exercitat un drept de retragere dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanței Guvernului nr. 106/1999, republicată, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligații în temeiul unui contract de credit legat.  +  Articolul 64În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu i-au fost prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate îndrepta împotriva comerciantului în condițiile prevăzute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 65(1) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care nu a reușit să obțină, de la furnizor, satisfacerea pretențiilor la care are dreptul în conformitate cu legislația sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau a serviciilor.(2) Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretenții pe care consumatorul le poate avea împotriva vânzătorului.  +  Secţiunea a 3-a Rambursarea anticipată  +  Articolul 66(1) Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligațiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda și costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate și data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.(2) Dreptul consumatorului de a rambursa anticipat nu poate fi condiționat de plata unei anumite sume minime sau de un anumit număr de rate. (la 02-01-2011, Art. 66 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 67(1) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptățit la o compensație echitabilă și justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului cu condiția ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă.(2) O astfel de compensație nu poate fi mai mare de:a) 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an;b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.(3) Creditorul stabilește o metodă de calcul a compensației clară și ușor verificabilă, pe care o va face cunoscută consumatorului din stadiu precontractual.  +  Articolul 68Nu se solicită o compensație pentru rambursare anticipată în niciunul dintre următoarele cazuri:a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată;b) contractul de credit este acordat sub forma "descoperitului de cont";c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă.  +  Articolul 69Orice compensație nu poate depăși cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit.  +  Capitolul VICesiunea (la 30-09-2016, Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 6 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 70(1) În cazurile în care contractul de credit însuși ori numai creanțele rezultate dintr-un contract de credit se cesionează, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului, orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva cedentului inițial, inclusiv dreptul la despăgubire.(2) Contractele de credit și creanțele rezultate din acestea pot fi cesionate numai către creditori, astfel cum sunt definiți la art. 7pct. 5.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit pot fi cesionate și către entități ce au drept obiect de activitate emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creanțe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creanțelor.(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), creanțele rezultate din contractele de credit neperformante, pentru care creditorul a declarat scadența anticipată ori a inițiat procedura executării silite a consumatorului, pot fi cesionate către entități care desfășoară activitatea de recuperare creanțe, astfel cum sunt definite la art. 7pct. 17. (la 30-09-2016, Art. 70 a fost modificat de pct. 7 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 71(1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70. Cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creanțe, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.(2) Cesionarul contractului de credit, respectiv cesionarul creanței, este obligat să aibă sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravențional și/sau penal în fața autorităților publice.(3) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.(4) Notificarea este redactată în scris, într-un limbaj clar, vizibil și ușor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 12, pe hârtie, și vor menționa cel puțin următoarele:a) numele și datele de contact, inclusiv numărul de telefon, fax, e-mail ale creditorului, ale entității care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum și, după caz, ale reprezentantului acesteia din România;b) numele creditorului original de la care a fost preluată creanța;c) data la care s-a realizat cesiunea;d) cuantumul sumei datorate și documentele ce atestă această sumă;e) conturile în care se vor efectua plățile.(5) În plus față de obligațiile prevăzute la alin. (4), entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe atenționează consumatorul cu privire la:a) termenul în care consumatorul ia legătura cu entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe. Acest termen nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării de către consumator;b) dreptul consumatorului de a transmite entității care desfășoară activitatea de recuperare creanțe o contestație a existenței debitului ori a cuantumului acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării;c) dreptul consumatorului de a primi răspuns în termen de 15 zile calendaristice la contestația formulată;d) dreptul consumatorului de a se adresa direct instanței de judecată în cazul în care contestă existența debitului ori a cuantumului acestuia;e) faptul că necontestarea de către consumator, în termenul de 30 de zile calendaristice, a debitului nu reprezintă o recunoaștere a sumei de către acesta și nu îl privează pe consumator de dreptul de a se adresa instanței de judecată.(6) Reprezentanții entităților care desfășoară activitatea de recuperare creanțe își declină identitatea și, după caz, se legitimează atunci când se adresează consumatorilor. (la 30-09-2016, Art. 71 a fost modificat de pct. 7 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 71^1Entitatea care desfășoară activitatea de recuperare creanțe elaborează, împreună cu consumatorul, un plan de achitare a datoriilor/obligațiilor adaptat la veniturile actuale ale acestuia, ce poate include:a) eșalonarea plății sumelor datorate;b) reducerea sumei totale de plată;c) oferirea unei perioade fără plăți;d) consolidarea mai multor datorii. (la 30-09-2016, Art. 71^1 a fost introdus de pct. 8 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 71^2Se interzice:a) cesionarea contractului de credit și a accesoriilor, precum și a creanței către o entitate care nu are sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România;b) perceperea de comisioane, dobânzi și dobânzi penalizatoare, cu excepția dobânzilor penalizatoare legale, de către entitățile de recuperare creanțe;c) perceperea de costuri aferente activității de recuperare de către entitățile de recuperare creanțe, cu excepția costurilor aferente procedurilor de executare silită;d) derularea activităților de recuperare creanțe în perioada celor 30 de zile calendaristice prevăzute la art. 71 alin. (5) lit. b) și până când este transmis consumatorului răspunsul la contestație;e) utilizarea de tehnici care să hărțuiască sau să abuzeze orice persoană în legătură cu recuperarea creanțelor;f) utilizarea, în cadrul procesului de recuperare creanțe, de amenințări sau alte tehnici agresive, cu scopul de a vătăma fizic ori psihic consumatorul ori rude ale acestuia ori de a-i afecta reputația sau proprietatea;g) contactarea consumatorului, în cadrul procesului de recuperare creanțe, la locul de muncă al acestuia;h) contactarea, în legătură cu recuperarea creanțelor, a oricărei altei persoane diferită de consumator, succesorii legali, avocatul sau împuternicitul acestuia, creditorul, avocatul sau împuternicitul creditorului;i) afișarea la ușa apartamentului/blocului a notificărilor/ somațiilor/adreselor în legătură cu recuperarea creanțelor, cu excepția actelor de procedură afișate la solicitarea executorului judecătoresc ori a instanței de judecată;j) comunicarea entității de recuperare creanțe cu consumatorul în intervalul orar 20,00-09,00. (la 30-09-2016, Art. 71^2 a fost introdus de pct. 8 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Capitolul VII Dobânda anuală efectivă  +  Articolul 72Dobânda anuală efectivă, care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări și costuri, prezente sau viitoare, convenite de creditor și de consumator, este calculată potrivit formulei matematice prevăzute în anexa nr. 1 pct. I.  +  Articolul 73(1) În scopul calculării dobânzii anuale efective se determină costul total al creditului pentru consumator.(2) Sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:a) costurile administrării unui cont care înregistrează atât operațiunile de plată, cât și tragerile;b) costurile de utilizare a unui mijloc de plată atât pentru operațiunile de plată, cât și pentru trageri;c) alte costuri privind operațiunile de plată.(3) Nu sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:a) costurile prevăzute la alin. (2), atunci când deschiderea contului este opțională, iar costurile contului au fost indicate clar și separat în contractul de credit sau în orice alt contract încheiat cu consumatorul;b) costurile suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin contractul de credit;c) alte costuri, în afara prețului de achiziție pe care, pentru achiziții de bunuri și servicii, consumatorul este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzacția este efectuată în numerar sau pe credit.  +  Articolul 74Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul și consumatorul își vor îndeplini obligațiile în condițiile și în termenele convenite în contractul de credit.  +  Articolul 75În cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variații ale ratei dobânzii aferente creditului, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente creditului și celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul inițial și se aplică până la încetarea contractului de credit.  +  Articolul 76Dacă este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa nr. 1 pot fi utilizate la calculul dobânzii anuale efective.  +  Capitolul VIII Anumite obligații ale intermediarilor de credit față de consumatori  +  Articolul 77Intermediarul de credit indică în materialele publicitare și în documentația destinată consumatorilor sfera atribuțiilor deținute, în special dacă lucrează exclusiv cu unul sau mai mulți creditori sau ca broker independent.  +  Articolul 78(1) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu, înainte de încheierea contractului:a) intermediarul de credit face cunoscut consumatorului onorariul perceput;b) consumatorul și intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hârtie sau pe alt suport durabil.(2) Intermediarul de credit comunică onorariul datorat de consumator pentru serviciile oferite, în cazul în care acesta este perceput, creditorului în vederea calculării dobânzii anuale efective.  +  Capitolul IX Alte dispoziții  +  Articolul 79(1) Contractele de credit nu pot fi încheiate în afara punctelor de lucru organizate în acest scop în spații comerciale, în condițiile legii. (la 02-01-2011, Alin. (1) al art. 79 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate.  +  Articolul 80(1) Consumatorii nu pot renunța la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerințele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 81Consumatorii beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență în cazul tuturor contractelor pe baza cărora se pot efectua trageri ori operațiuni care intră în domeniul de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, indiferent de modul în care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora. (la 02-01-2011, Art. 81 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 82În cazul în care, pe baza aceluiași contract, consumatorului i se prestează atât servicii de creditare, cât și servicii de plată, furnizorii de servicii financiare oferă consumatorilor informațiile și respectă drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010. (la 02-01-2011, Art. 82 a fost modificat de pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 83În cazul contractelor de leasing care intră sub incidența prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 66-69 privind rambursarea anticipată se aplică după o perioadă de 12 luni de la încheierea contractului.  +  Articolul 84Consumatorii nu își pierd protecția acordată prin prezenta ordonanță de urgență în cazul în care se stabilește ca lege aplicabilă contractului legea unui stat nemembru, în cazul în care contractul de credit are o strânsă legătură cu teritoriul unuia sau al mai multor state membre.  +  Capitolul X Competență, sesizare și control  +  Articolul 85(1) În vederea asigurării respectării dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență de către creditori și de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(2) Pentru soluționarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute și fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a iniția acțiuni în justiție împotriva creditorilor și a intermediarilor de credit care au încălcat dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamație și despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 86(1) Încălcarea prevederilor art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 și art. 29 alin. (2), art. 31 și art. 32 alin. (1) și (2), art. 33, 34, art. 46-58 și art. 59 alin (3), art. 60-63, 65-78, 84, 95 și 95^1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 80.000 lei. (la 30-09-2016, Alin. (1) al art. 86 a fost modificat de pct. 9 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. ) (2) Încălcarea prevederilor art. 35-44 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.(3) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) și art. 88 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 87Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 86 și art. 88 alin. (2) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociațiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.  +  Articolul 88(1) Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate dispune următoarele sancțiuni contravenționale complementare:a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile;c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile;d) repararea deficiențelor constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile.(2) Neaducerea la îndeplinire a sancțiunilor contravenționale complementare dispuse în termenele și condițiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contravenției sau săvârșirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 86 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei-100.000 lei.(2^1) Aceste limite pot fi depășite în cazul unor amenzi cumulative, aplicate pentru reclamații diferite, până la dublul amenzilor inițiale. (la 02-01-2011, Alin. (2^1) al art. 88 a fost introdus de pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. ) (3) Contestarea în instanță nu suspendă de drept executarea sancțiunilor contravenționale complementare dispuse.  +  Articolul 89(1) Odată cu aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale, agentul constatator poate propune una dintre următoarele măsuri complementare:a) suspendarea derulării campaniei publicitare care încalcă prevederile art. 8 și 9, până la intrarea în legalitate;b) aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 30 de zile.(2) Măsura complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) lit. a) sau b) se dispune prin ordin emis de conducătorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(3) Ordinul emis în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi contestat la instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(4) Creditorii sunt obligați să informeze Banca Națională a României, în termen de două zile lucrătoare, despre sancțiunile ce le-au fost aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor pentru încălcarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) Banca Națională a României are în vedere, în activitatea de supraveghere prudențială a creditorilor, informațiile primite potrivit alin. (4). (la 02-01-2011, Art. 89 a fost modificat de pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 89^1Încălcarea prevederilor art. 30 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 80.000 lei. Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (la 30-09-2016, Art. 89^1 a fost introdus de pct. 10 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Capitolul XI Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 90La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 91De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, se aplică numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu excepția art. 1, art. 2 lit. a)-g), art. 3-5, 10-12, art. 13 alin. (2), art. 16-25, 27-28 și 33-34, care se aplică și contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice. (la 02-01-2011, Art. 91 a fost modificat de pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 92La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, literele h) și i) vor avea următorul cuprins:h) costul total al creditului pentru împrumutat - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele și orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în legătură cu contractul de credit și care sunt cunoscute de către creditor, cu excepția taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obținerea creditului sau obținerea acestuia potrivit clauzelor și condițiilor prezentate este condiționată de încheierea unui contract de servicii;i) valoarea totală plătibilă de împrumutat - suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului pentru împrumutat;2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8La solicitarea unei oferte de credit, instituția autorizată are obligația de a oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare și un exemplar al proiectului contractului de credit.3. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă și literele b), e) și f) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu și următoarele informații referitoare la costurile suportate de împrumutat:...........................................................................b) rata dobânzii aferente creditului, fixă și/sau variabilă, împreună cu informații privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;............................................................................e) valoarea totală plătibilă de împrumutat;f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, împrumutatul este obligat să încheie un contract de asigurare.4. Articolul 33^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33^1(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 și 19 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, așa cum este acesta definit în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică, persoanele interesate se pot adresa instanței de judecată.  +  Articolul 93Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 94Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 95Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică contractelor în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția dispozițiilor art. 37^1, ale art. 66-69 și, în ceea ce privește contractele de credit pe durată nedeterminată existente la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ale art. 50-55, ale art. 56 alin. (2), ale art. 57 alin. (1) și (2), precum și ale art. 66-71. (la 02-01-2011, Art. 95 a fost modificat de pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 288 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 888 din 30 decembrie 2010. )  +  Articolul 95^1(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2017 vor putea să desfășoare activitatea de recuperare creanțe doar entitățile înregistrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.(2) Pentru a fi înregistrate, entitățile prevăzute la alin. (1) transmit Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor o cerere însoțită de informații și documente care atestă respectarea cerințelor prevăzute de prezentul articol.(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) îndeplinesc următoarele condiții:a) sediul social, o sucursală sau un reprezentant în România pentru rezolvarea eventualelor litigii și pentru a răspunde contravențional și/sau penal în fața autorităților publice;b) persoanele responsabile pentru conducerea și administrarea activității au o bună reputație și dispun de cunoștințe și experiența adecvate naturii, extinderii și complexității activității vizate;c) în cazul societăților de recuperare creanțe, modul în care este remunerat și motivat personalul nu trebuie să depindă exclusiv de realizarea unor obiective privind recuperarea creanțelor și nici nu este raportat exclusiv la sumele recuperate.(4) În aplicarea prezentului articol se emite, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin care se prevăd:a) documentația și informațiile necesare înregistrării;b) modalitatea și termenele de raportare.(5) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor evaluează și comunică solicitantului hotărârea sa cu privire la acceptarea sau respingerea cererii de înregistrare în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii cererii.(6) În termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii cererii, în situația în care cererea ori documentele depuse nu sunt complete, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor comunică solicitantului documentele și informațiile ce trebuie transmise, termenul specificat la alin. (5) începând să curgă de la data primirii documentelor și informațiilor solicitate.(7) În situația în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor respinge cererea de înregistrare, solicitantul are dreptul de a contesta hotărârea în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(8) Respingerea cererii de înregistrare de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor nu limitează dreptul solicitantului de a introduce o nouă cerere având același obiect.(9) Entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe raportează Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor numărul de cazuri aflate în curs de derulare, în condițiile prevăzute prin ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor.(10) Activitățile de recuperare creanțe pot fi desfășurate doar de creditorii prevăzuți la art. 7pct. 5 și de entitățile care desfășoară activitatea de recuperare creanțe admise potrivit alin. (1)-(8).(11) Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor poate radia înregistrarea unei entități de recuperare creanțe, respectiv înregistrarea unui dezvoltator imobiliar, în cazul în care acesta:a) renunță în mod explicit la înregistrare sau nu a desfășurat activități de recuperare creanțe, după caz, activități de creditare, în ultimele 6 luni;b) a obținut înregistrarea prin declarații false sau înșelătoare sau prin orice alte mijloace nelegitime constatate conform legii;c) nu mai îndeplinește cerințele în temeiul cărora a fost înregistrat;d) a încălcat în mod repetat prevederile legale din domeniul protecției consumatorilor;e) a încălcat grav sau sistematic prevederile prezentei ordonanțe de urgență. (la 30-09-2016, Art. 95^1 a fost introdus de pct. 11 al art. 130, Cap. XXIII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 52 din 14 septembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 20 septembrie 2016. )  +  Articolul 96Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 133 din 22 mai 2008, cu excepția art. 19, 20, 35-44, art. 71 alin. (3)-(5), art. 79, 86-89 și 95.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Adriean Videanu
  Președintele Autorității Naționale pentru Protecția
  Consumatorilor,
  Constantin Cerbulescu
  Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
  Bogdan Mănoiu
  București, 9 iunie 2010.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1I. Ecuația fundamentală care exprimă echivalența dintre trageri, pe de o parte, și rambursări și costuri, pe de altă parteEcuația fundamentală, care stabilește dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, și valoarea totală prezentă a rambursărilor și a costurilor suportate, pe de altă parte, adică: m m' Σ C(K)(1 + X)^-t(k) = Σ D(l)(1 + x)^-S(l), k=1 l=1unde:– X este DAE:– m este numărul ultimei trageri;– k este numărul unei trageri, astfel 1 = k = m;– C(k) este valoarea tragerii k;– t(k) este intervalul, exprimat în ani și fracțiuni de an, dintre data primei trageri și data fiecărei trageri ulterioare, astfel t(1) = 0;– m' este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;– l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;– D(l) este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;– S(l) este intervalul, exprimat în ani și fracțiuni de an, dintre data primei trageri și data fiecărei rambursări sau costuri suportate.Observații:a) Sumele plătite de ambele părți la diferite momente nu trebuie să fie egale și nu trebuie să fie plătite la intervale egale.b) Data începerii este cea a primei trageri.c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fracțiuni de an. Un an se consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecți, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună egală se consideră a avea 30,41666 zile, adică 365/12, indiferent dacă este sau nu un an bisect.d) Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel puțin o zecimală. Dacă a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adaugă unu.e) Ecuația poate fi rescrisă folosindu-se o singură sumă și conceptul de fluxuri (A(k)), care vor fi pozitive sau negative, cu alte cuvinte fie plătite, fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate în ani, adică: n S = Σ A(k)(1 + X)^-t(k) k=1S fiind balanța de fluxuri prezentă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalenței fluxurilor, valoarea va fi zero.II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efectivea) În cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privința efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat și în întregime.b) În cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general, consumatorului libertate în privința efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalități de tragere, o limitare în ceea ce privește valoarea creditului și perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă în conformitate cu aceste limite de tragere și la prima dată prevăzută în contract.c) În cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalități de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor și al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.d) În cazul unui contract de credit sub forma "descoperit de cont", se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate și pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata facilității de tip "descoperit de cont" nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de 3 luni.e) În cazul unui contract de credit cu durată nedeterminată, altul decât cel sub forma "descoperitului de cont", se prezumă că:1. creditul se acordă pentru o perioadă de un an, începând de la data tragerii inițiale, și că plata finală efectuată de consumator lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile și alte eventuale costuri;2. valoarea totală a creditului este rambursată de consumator în tranșe lunare egale, începând cu o lună după data tragerii inițiale. Totuși, în cazurile în care valoarea totală a creditului trebuie să fie rambursată în totalitate, într-o singură tranșă, în cadrul fiecărei perioade de plată, tragerile și rambursările succesive ale valorii totale efectuate de către consumator se presupune că sunt efectuate de-a lungul unei perioade de un an. Dobânzile și alte costuri se aplică în conformitate cu aceste trageri și rambursări ale valorii totale și astfel cum se prevede în contractul de credit.În sensul prezentei litere, un contract de credit pe durată nedeterminată este un contract de credit fără durată fixă și care include creditele care trebuie să fie rambursate în totalitate în cadrul unei perioade de timp sau după o perioadă de timp, dar care, odată ce au fost rambursate, devin disponibile pentru o altă tragere.f) În cazul unor contracte de credit, altele decât cele privind "descoperitul de cont" și creditele pe durată nedeterminată, astfel cum sunt menționate în ipotezele stabilite la lit. d) și e):1. se presupune că rambursarea se efectuează la prima dată prevăzută pentru aceasta în contractul de credit și pentru suma cea mai mică prevăzută în acest contract, dacă data sau valoarea unei rambursări din valoarea totală a creditului, care trebuie să fie efectuată de către consumator, nu poate fi stabilită;2. dacă data încheierii contractului de credit nu este cunoscută, se presupune că data tragerii inițiale este data care reiese din intervalul cel mai scurt dintre data tragerii inițiale și data primei plăți efectuate de către consumator.g) În cazul în care data sau valoarea unei plăți care trebuie să fie efectuată de către consumator nu poate fi stabilită pe baza contractului de credit sau a ipotezelor menționate la lit. d), e) sau f), se presupune că plata se efectuează în conformitate cu datele și condițiile solicitate de către creditor și, atunci când acestea nu sunt cunoscute:1. dobânzile sunt achitate împreună cu rambursările din valoarea totală a creditului;2. un cost care nu este purtător de dobânzi, exprimat sub forma unei sume unice, este achitat la data încheierii contractului de credit;3. costurile care nu sunt purtătoare de dobânzi, exprimate sub forma mai multor plăți, sunt achitate la intervale regulate, începând cu data primei rambursări din valoarea totală a creditului, și, în cazul în care valoarea acestor plăți nu este cunoscută, se presupune că acestea au valori egale;4. plata finală lichidează soldul valorii totale a creditului, dobânzile și alte costuri eventuale.h) În cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.i) În cazul în care sunt oferite rate ale dobânzii aferente creditului și costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii aferente creditului și costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de credit.j) Pentru contractele de credit în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioadă inițială, la sfârșitul căreia se stabilește o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în funcție de un indice convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza că, la sfârșitul perioadei cu rată fixă a dobânzii, rata dobânzii aferente creditului este aceeași ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit la acel moment» (la 03-05-2013, Pct. II din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 134 din 26 aprilie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 249 din 30 aprilie 2013, care modifică art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 27 noiembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 29 noiembrie 2012. )  +  Anexa nr. 2INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI1. Identitatea și datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
  Creditor Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Intermediar de credit Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi folosită de consumator]
  --------*) Această informație este facultativă pentru creditor.Ori de câte ori se indică "după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informațiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să șteargă informațiile respective sau rândul respectiv dacă informațiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.Indicațiile dintre parantezele pătrate oferă explicații creditorului și trebuie să fie înlocuite cu informațiile corespunzătoare.
  2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
  Tipul de credit
  Valoarea totală a creditului Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziție în temeiul contractului de credit.
  Condițiile care reglementează tragerea creditului Înseamnă modul și momentul de obținere a banilor.
  Durata contractului de credit
  Ratele și, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitați următoarele: [Valoarea, numărul și frecvența plăților care trebuie efectuate de consumator] Dobânda și/sau costurile se plătesc în modul următor:
  Valoarea totală pe care va trebui să o achitați Înseamnă suma împrumutată plus dobânda și posibile costuri aferente creditului. [Suma dintre valoarea totală a creditului și costul total al creditului pentru consumator]
  Dacă este cazul Creditul este acordat sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizareaanumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu. Denumirea bunului/serviciului Prețul de achiziție
  După caz Garanții necesare Aceasta este o descriere a garanției pe care trebuie să o furnizați în raport cu contractul de credit. [Tipul garanțiilor]
  După caz Rambursările nu generează o rambursare imediată a valorii totale a creditului.
  3. Costurile creditului
  Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit [% - fixă; sau - variabilă (cu formula de calcul) - termene]
  Dobânda anuală efectivă (DAE) Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului. DAE vă ajută să comparați diferite oferte. Obținerea creditului sau obținerea creditului conform clauzelor și condițiilor convenite este condiționată de încheierea: - unei asigurări pentru garantarea creditului; sau - unui contract de servicii accesoriuÎn cazul în care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în DAE. [% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să menționeze toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii.] da/nu [dacă da, tipul de asigurare] da/nu [dacă da, tipul de serviciu accesoriu]
  4. Costuri aferente
  După caz Este necesar să se mențină unul sau mai multe conturi pentru înregistra- rea atât a operațiunilor de plată, cât și a tragerilor.
  După caz Valoarea costurilor aferente utili- zării unui mijloc specific de plată (de exemplu card de credit)
  După caz Orice alte costuri ce reies din contractul de credit
  După caz Condițiile în care costurile privind contractul de credit prevăzute mai sus pot fi modificate
  După caz Obligația de a plăti taxe notariale
  Costuri în caz de întârziere la platăPlățile neefectuate ar putea să aibă consecințe grave pentru dumneavoastră(de exemplu vânzare silită) și să îngreuneze obținerea de credite. Vi se va percepe [.... (informații privind ratele dobânzii, metodele de ajustare și, după caz, privind penali- tățile de întârziere)] pentru plățile restante.
  5. Alte aspecte juridice importante
  Dreptul de retragere Aveți dreptul să renunțați la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice. da/nu
  Rambursare anticipată Aveți dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau parțială a creditului.
  După caz Creditorul are dreptul la compensațieîn caz de rambursare anticipată: Stabilirea compensației (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanța de urgență
  Consultarea unei baze de date Creditorul trebuie să vă informeze imediat și gratuit asupra rezultate- lor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informații este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislația comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
  Dreptul de a primi proiectul de contract de credit Aveți dreptul ca, la cerere, să obțineți gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastrăconform normelor sale interne.
  După caz Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este ținut să respecte obligațiile precontractuale Această informație este valabilă de la... până la...
  După caz
  6. Informații suplimentare în cazul comercializării la distanță de servicii financiare
  a) referitoare la creditor
  După caz Reprezentantul creditorului în statulmembru în care sunteți rezident Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Înregistrarea [Registrul comerțului în care este înregistrat creditorul și numărul de înregistrare sau un mijloc de identi- ficare echivalent din registrul respectiv]
  După caz Autoritatea de supraveghere
  b) referitoare la contractul de credit
  După caz Exercitarea dreptului de retragere [Instrucțiuni practice privind exer- citarea dreptului de retragere, indicându-se, printre altele, perioada de exercitare a dreptului; adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere și consecințele neexercităriiacestuia]
  După caz Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit
  După caz Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit și/sau instanța competentă [de inclus aici clauza relevantă]
  După caz Regimul lingvistic Informațiile și termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă]. Cu consimțământul dumneavoastră, intenționăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.
  c) referitoare la căi de atac
  Existența și posibilitatea recurgeriila un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumator [Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciarde reclamație și despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distanță, și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acestea]
  ---------*) Această informație este facultativă pentru creditor.
   +  Anexa nr. 3INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI[referitoare la "Descoperitul de cont", creditul pentru consumatori oferit de către anumite organizații de creditare (art. 5 din ordonanța de urgență) și conversia datoriilor]1. Identitatea și coordonatele de contact ale creditorului/intermediarului de credit
  Creditor Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Intermediar de credit Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi folosită de consumator]
  ---------*) Această informație este facultativă pentru creditor.Ori de câte ori se indică "după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informațiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să șteargă informațiile respective sau rândul respectiv dacă informațiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.Indicațiile dintre parantezele pătrate furnizează explicații creditorului și trebuie să fie înlocuite cu informațiile corespunzătoare.
  2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare
  Tipul de credit
  Valoarea totală a creditului Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispoziție în temeiul contractului de credit.
  Durata contractului de credit
  După caz Vi se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului la cerere.
  3. Costurile creditului
  Rata dobânzii aferentă creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit [% - fixă; sau - variabilă (cu indicele sau rata de referință aplicabilă ratei inițiale a dobânzii aferente creditului)]
  După caz Dobânda anuală efectivă (DAE)*) Acesta este costul total al credi- tului exprimat ca procentaj anual din suma totală a creditului. DAE vă ajută să comparați diferite oferte. [% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să menționeze toate ipotezele folosite pentru calculul ratei.]
  După caz Costurile După caz Condițiile în care aceste costuri pot fi modificate [Costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit]
  Costuri în caz de întârziere la platăVi se va percepe [.... (informații privind ratele dobânzii, metodele de ajustare și, după caz, privind penali- tățile de întârziere)] pentru plățile restante.
  ---------*) Această informație este facultativă pentru creditor.
  4. Alte aspecte juridice importante
  Încetarea contractului de credit [Condițiile și procedura pentru încetarea contractului de credit]
  Consultarea unei baze de date Creditorul trebuie să vă informeze imediat și gratuit asupra rezultate- lor consultării unei baze de date în cazul în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informații este interzisă de acte normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare pentru legislația europeană sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.
  Dacă este cazul Perioada de timp în care creditorul este ținut să respecte informațiile precontractuale. Această informație este valabilă de la ... până la ...
  După caz
  5. Informații suplimentare care trebuie oferite dacă informațiile precontractuale sunt furnizate de către anumite organizații de creditare (art. 5 din ordonanța de urgență sau dacă se referă la un credit pentru consumatori în scopul conversiei unei datorii)
  Ratele și, după caz, ordinea în care acestea vor fi alocate Va trebui să achitați următoarele: [Exemplu reprezentativ al unui tabel al ratelor, incluzând cuantumul, numărul și frecvența plăților care trebuie efectuate de consumator]
  Valoarea totală pe care trebuie să o achitați
  Rambursare anticipată Aveți dreptul la rambursarea anticipată totală sau parțială a creditului în orice moment. După caz Creditorul are dreptul la compensațieîn caz de rambursare anticipată. [Stabilirea compensației (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanța de urgență]
  După caz
  6. Informații suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distanță de servicii financiare
  a) referitoare la creditor
  După caz Reprezentantul creditorului în România Adresă Telefon*) E-mail*) Fax*) Adresa internet*) [Identitate] [Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]
  După caz Înregistrarea [Registrul comerțului în care este înregistrat creditorul și numărul de înregistrare sau un mijloc de identi- ficare echivalent din registrul respectiv]
  După caz Autoritatea de supraveghere
  b) referitoare la contractul de credit
  Dreptul de retragere Aveți dreptul să renunțați la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice. După caz Exercitarea dreptului de retragere da/nu [Instrucțiuni practice privind exercitarea dreptului de retragere, indicându-se, printre altele, adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere și consecințele neexercităriiacestuia]
  După caz Legea stabilită de creditor aplicabilă raporturilor cu dumnea- voastră înainte de încheierea contractului de credit
  După caz Clauza care precizează legislația aplicabilă contractului de credit și/sau instanța competentă [de inclus aici clauza relevantă]
  După caz Regimul lingvistic Informațiile și termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă]. Cu consimțământul dumneavoastră, intenționăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.
  c) referitoare la căi de atac
  Existența și posibilitatea recurgeriila un mecanism extrajudiciar de reclamație și despăgubire pentru consumator [Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciarde reclamație și despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distanță, și, în caz afirmativ, modalitățile de acces la acestea]
  ---------*) Această informație este facultativă pentru creditor.-------