ORDIN nr. 6 din 17 iulie 2015pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015  Notă
  Art. 10 din ORDINUL nr. 8 din 30 octombrie 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 908 din 11 noiembrie 2019, prevede:
  ”Articolul 10
  Începând cu data de 1 ianuarie 2022, prevederile Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, în sensul art. 2 alin. (1), precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin își încetează aplicabilitatea în privința instituțiilor financiare nebancare, definite în sensul art. 1.”
  Având în vedere prevederile art. 22 și 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, ale art. 48 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare,Banca Națională a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică:a) instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare;b) instituțiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările și completările ulterioare;c) instituțiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;d) sucursalelor din România ale instituțiilor străine menționate la lit. a)-c);e) sucursalelor din străinătate ale instituțiilor menționate la lit. a)-c), persoane juridice române, denumite în înțelesul prezentului ordin instituții; șif) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înființat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în cuprinsul prezentului ordin și al reglementărilor contabile Fond.  +  Articolul 3În înțelesul prezentului ordin sunt considerate entități de interes public instituțiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) și Fondul. (la 01-01-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 7 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 20 octombrie 2016 )  +  Articolul 4(1) Situațiile financiare anuale întocmite de instituții și de Fond prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, și situațiile financiare anuale consolidate întocmite de instituțiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) în calitate de societăți-mamă.  +  Articolul 5Banca Națională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 și 930 bis din 28 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Consiliului de administrație
  al Băncii Naționale a României,
  Florin Georgescu
  București, 17 iulie 2015.Nr. 6.  +  AnexăREGLEMENTĂRI CONTABILEconforme cu directivele europene