HOTĂRÂRE nr. 140 din 25 ianuarie 1969cu privire la prevenirea accidentelor turistice şi organizarea acţiunii de salvare în munti
EMITENT
 • CONSILIUL DE MINIŞTRI
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 13 din 28 ianuarie 1969  Consiliul de Miniştri al Republicii Socialiste România hotărăşte:  +  Articolul 1Comitetele executive ale sfaturilor populare judeţene pe a căror rază administrativ - teritorială se afla trasee turistice de munte, împreună cu agenţiile judeţene O.N.T. şi cu sprijinul consiliilor judeţene ale Uniunii Generale a Sindicatelor din România, comitetelor judeţene ale Uniunii Tineretului Comunist, consiliilor judeţene pentru educaţie fizica şi sport, vor lua următoarele măsuri pentru prevenirea accidentelor turistice din munti: a) revizuirea, completarea şi întreţinerea marcajelor turistice; b) asigurarea cu mijloace de protecţie a căilor de acces cu pericol de cadere în gol; c) echiparea cabanelor de creasta cu semnalizatoare luminoase şi auditive; d) transmiterea buletinelor meteorologice şi instalarea de posturi telefonice la cabanele turistice şi în special la cele izolate.  +  Articolul 2În vederea organizării acţiunii de salvare în munti a turistilor accidentati sau aflaţi în pericol, comitetele executive ale consiliilor populare ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, vor lua măsuri de organizare a echipelor "Salvamont".Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale, cu consultarea Ministerului Sănătăţii, Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România şi a Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport va putea aviza organizarea, în condiţiile alineatului precedent, de echipe "Salvamont" şi în alte localităţi decât cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.  +  Articolul 3Membrii echipelor "Salvamont" care sînt angajaţi vor fi scoşi din producţie în perioada executării acţiunii de salvare în munti, activitatea acestora fiind considerată ca desfăşurată în calitate de angajaţi, ei primind drepturile ce se cuvin angajaţilor trimişi în delegaţie în interes de serviciu (salariu, transport, cazare şi diurna).Membrilor echipelor "Salvamont", personalul organizaţiilor socialiste, turistilor şi altor categorii de oameni ai muncii, care au participat efectiv la acţiunea de gasire, salvare şi transport pe munte al celor accidentati, li se va acorda o indemnizaţie de periculozitate, diferenţiată în funcţie de sezon, în care se vor cuprinde şi sumele corespunzătoare uzurii echipamentului folosit, proprietate personală. Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte de Ministerul Finanţelor şi Comitetul pentru Problemele Administraţiei Locale.  +  Articolul 4Conducerile întreprinderilor, organizaţiilor economice şi instituţiilor de stat din care fac parte, în calitate de angajaţi, membrii echipelor "Salvamont", la solicitarea comitetelor executive ale consiliilor populare, au obligaţia de a-i pune imediat la dispoziţia acestora, în vederea îndeplinirii acţiunii de salvare în munti.  +  Articolul 5Cheltuielile necesare pentru prevenirea accidentelor turistice în munti, dotarea echipelor "Salvamont" şi acordarea drepturilor ce se cuvin potrivit art. 3, precum şi orice alte cheltuieli necesare acţiunii de salvare în munti, vor fi suportate din bugetul consiliilor populare judeţene.  +  Articolul 6Ministerul Sănătăţii, Oficiul Naţional de Turism al Republicii Socialiste România, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Forţelor Armate, Ministerul Economiei Forestiere, Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor, Comitetul de Radio şi Televiziune şi Comitetul de Stat al Apelor vor sprijini comitetele executive ale consiliilor populare judeţene, pentru îndeplinirea sarcinilor de prevenire a accidentelor turistice şi organizarea acţiunii de salvare în munti.Se recomanda Consiliului Central al Uniunii Tineretului Comunist şi Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizica şi Sport sa acorde sprijinul necesar, în vederea prevenirii accidentelor turistice în munti, organizării şi funcţionarii echipelor "Salvamont".  +  Articolul 7Dispoziţiile prezentei hotărîri sînt aplicabile şi pentru cabanele turistice din administrarea Oficiului Naţional de Turism.Se recomanda organizaţiilor cooperatiste care au în administrare cabane turistice de munte, sa ia măsuri corespunzătoare celor de mai sus, prin dotarea acestora cu semnalizatoare luminoase şi auditive, transmiterea buletinului meteorologic şi participarea personalului acestor cabane la executarea acţiunii de salvare în munti.  +  Articolul 8Prezenta hotărîre intră în vigoare după 10 zile de la publicare.p. PreşedinteleConsiliului de Miniştri,ILIE VERDET  +  Anexă    Localităţile în care se organizează echipe "Salvamont"
    Nr. crt.LocalitateaJudeţulMasivul muntos
    1.Oraşul CîmpulungArgeşFăgăraş
    2.Oraşul BicazNeamţCeahlău
    3.Oraşul CaransebeşCaraş-SeverinMuntele Mic
    4.Municipiul ReşiţaCaraş-SeverinSemenic
    5.Municipiul BraşovBraşovPiatra Mare şi Postăvarul
    6.Oraşul PredealBraşovPiatra Mare
    7.Oraşul ZărneştiBraşovPiatra Craiului
    8.Comuna BranBraşovBucegi
    9.Oraşul VictoriaBraşovFăgăraş
    10.Comuna suburbană Răşinari municipiul SibiuSibiuCibin
    11.Oraşul SinaiaPrahovaBucegi
    12.Oraşul BuşteniPrahovaBucegi
    13.Comuna BorşaMaramureşRodna
  --------------