ORDIN nr. 1.878 din 21 martie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 26 martie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul I „Dispoziții generale“, punctul 1.4 „Documente justificative și registre de contabilitate“ subpunctul 1.4.2 „Forma de înregistrare în contabilitate“, ultimul paragraf se abrogă. 2. La capitolul III „Prevederi referitoare la elementele de bilanț“ punctul C „Capitaluri“ subpunctul 3 „Rezerve din reevaluare“, ultimele trei paragrafe se abrogă.3. La capitolul VI „Planul de conturi general pentru instituțiile publice“:3.1. La clasa 4 „Conturi de terți“, grupa 48 „Decontări“, se modifică denumirea contului contabil sintetic de gradul II din 48109 „Alte decontări“ în 48109 „Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit)“ și a contului contabil sintetic de gradul III 4810900 „Alte decontări“ în 4810900 „Alte decontări privind încheierea execuției bugetare din anul curent (excedent/deficit)“.3.2. La clasa 5 „Conturi la trezorerii și instituții de credit“, grupa 51 „ Conturi la trezorerii și instituții de credit“, se abrogă contul contabil sintetic de gradul III 5120600 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale“ și se introduc următoarele conturi contabile sintetice de gradul III:– 5120601 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale la trezorerii“;– 5120602 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale la instituții de credit“.4. La capitolul VII „Instrucțiunile de utilizare a conturilor“: 4.1. La grupa 37 „Mărfuri“ de la instructarea contului 378 „Diferențe de preț la mărfuri“, prima teză a paragrafului al doilea se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 378 «Diferențe de preț la mărfuri» este un cont rectificativ bifuncțional al valorii de înregistrare a mărfurilor.4.2. La clasa 8 „Conturi speciale“, grupa 89:a) Se completează preambulul contului 8910100 „Bilanț de deschidere (pentru solduri)“, astfel:Cu ajutorul acestui cont se asigură deschiderea tuturor conturilor instituțiilor publice care se reorganizează sau în alte situații reglementate, inclusiv în situația în care se preia bugetul rămas de executat, iar preluarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanț.b) Se completează preambulul contului 8920100 „Bilanț de închidere (pentru solduri)“, astfel:Cu ajutorul acestui cont se asigură închiderea tuturor conturilor instituțiilor publice care se reorganizează sau în alte situații reglementate, inclusiv în situația în care se predă bugetul rămas de executat, iar predarea se efectuează pe baza soldurilor de bilanț.5. La capitolul XVII „Contabilitatea operațiunilor specifice fondurilor externe nerambursabile - Instrumente structurale, fonduri pentru agricultură și alte fonduri“, punctul 3 „Alte precizări“ se renumerotează și devine punctul 5 „Alte precizări“, iar subpunctele 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 se renumerotează și devin subpunctele 5.1, 5.2.1, 5.2.2 și 5.2.3.6. La capitolul XX „Anexe“, următoarele anexe se abrogă:– anexa nr. 18 - „Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul de stat din trimestrul ...“;– anexa nr. 19 - „Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local din trimestrul ...“.7. În întreg cuprinsul normelor metodologice se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și III, potrivit prevederilor pct. 3.  +  Articolul IILa anexa nr. 2 „Dezvoltarea conturilor sintetice în conturi analitice în scop de raportare a Balanței de verificare la Ministerul Finanțelor Publice“, astfel cum a fost introdusă prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2.021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 și 831 bis din 24 decembrie 2013:a) Contul contabil sintetic de gradul III 5120601 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale la trezorerii“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.b) Contul contabil sintetic de gradul III 5120602 „Disponibil în lei al trezoreriei centrale la instituții de credit“ se dezvoltă în analitic pe cod sector și sursă de finanțare.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare acestuia.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 21 martie 2019.Nr. 1.878.----