ANEXĂ din 24 septembrie 2018 privind Ghidul solicitantului aferent măsurii I.22 "Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite" din Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 923 bis din 1 noiembrie 2018  Notă Conţinută de Ordinul nr. 1.389 din 24 septembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 1 noiembrie 2018.

  Anexă la OMADR 1389/24.09.2018

  PROGRAMUL OPERAŢIONALPENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

  2014 – 2020

  Prioritatea Uniunii Europene 1

  PROMOVAREA PESCUITULUI SUSTENABIL DIN PUNCTUL DE VEDERE AL MEDIULUI, EFICIENT DIN PUNCTUL DE VEDERE AL UTILIZĂRII RESURSELOR, INOVATOR, COMPETITIV ŞI BAZAT PE CUNOAŞTERE

  GHIDUL SOLICITANTULUI

  Obiectiv specific 1.4 - Sporirea competitivității și a viabilității întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică și îmbunătățirea siguranței sau a condițiilor de lucru.

  Măsura I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite

  Tipul apelului: competitiv, cu termen limită de depunere.

  August 2018

  Versiunea 2

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  CUPRINS

  1. 1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

  2. 2. PREVEDERI GENERALE

  3. 3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII

   1. 3.1. Solicitanți eligibili

   2. 3.2. Eligibilitatea proiectului 3.3.Activități eligibile 3.4.Cheltuieli eligibile

  1. 4 – CEREREA DE FINANȚARE

   1. 4.1 Întocmirea și completarea Cererii de finanțare

  4.2. Lista documentelor anexate Cereriide finanţare

  4.3. Înregistrarea Cererii de finanţare

  1. 5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

  2. 6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE

   1. 6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare

   2. 6.2. Selecția Cererilor de finanțare

  3. 7. CONTESTAȚII

  4. 8. CONTRACTAREA

   1. 8.1. Contractul de finanțare

   2. 8.2. Obligații specifice ale beneficiarului

   3. 8.3. Modificarea contractului de finanțare

  5. 9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

   1. 9.1. Dovada cofinanțării

   2. 9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului

   3. 9.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

    1. 9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului

     9.3.2 Plata

  6. 10. MONITORIZARE ȘI CONTROL

   10.1 Monitorizarea tehnică și financiară

   10.2. Control

  7. 11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

  8. 12. ANEXE

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  1. 1. LEGISLAȚIE A UNIUNII EUROPENE ȘI NAȚIONALĂ, ALTE DOCUMENTE RELEVANTE

   Legislaţie UE

   • Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;

   • Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante cumulative cu privire la operațiuni;

   • Regulamentul de punere în aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din 20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește necesitățile în materie de date și sinergiile dintre potențialele surse de date;

   • Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

   • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020.

   • Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

   • Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;

   • Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene.

   • Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a unormelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește informațiile care trebuie trimise de statele membre, precum și în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale măsurilor de informare și de publicitate și instrucțiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

   • Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 288/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime în ceea ce privește perioada și datele de inadmisibilitate a cererilor;

   • Regulamentul delegat (UE) 2252/2015 al Comisiei din 30 septembrie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 în ceea ce privește perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime;

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   • Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a programului operațional „Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România” pentru sprijin din partea Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime în România.

    Legislaţie naţională și alte documente relevante

   • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

   • Ordonanța de Urgență a Guvernului 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

   • Ordonanța de Guvern nr. 26/2000, cu privire la asociaţii și fundaţii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 246/2005;

   • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificărie și completările ulterioare;

   • Hotărârea nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor cu modificările și completările ulterioare;

   • Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;

   • Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind aprobarea Listei detaliată cu cheltuieli eligibile pentru operațiunile finanţate în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

   • Decizia CM POPAM nr. 10/2016 privind aprobarea criteriilor de selecție;

   • Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

   • Legea nr.317/2009 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare;

   • Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene;

   • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

   • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  2. 2. PREVEDERI GENERALE

   Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020 reprezintă un program care își propune să creeze condițiile necesare redresării economice, generării creșterii și locurilor de muncă din domeniul pescuitului, acvaculturii și afacerilor maritime. Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr.8416/25.11.2015și permite accesarea fondurilor structurale și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).

   Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Porgramului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere, Măsura I.22 –Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite

   Obiectivul general al priorității este de a contribui la obiectivele PCP(Politica Comuna de Pescuit) de a realiza MSY(Producția Maximă Durabilă), prin reducerea capturilor nedorite. Se va acorda atenție nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcațiunilor din pescuitul interior.

   Prioritatea Uniunii nr. 1 cuprinde opt măsuri printre care și Măsura I.22 –Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite, Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e) din Regulamentul nr. 508/2014 (CE) care pune accent pe creșterea veniturilor pescarilor prin activități complementare.

   Obiectiv specific al Măsurii I.22 vizează creșterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condițiilor de lucru.

   image

   Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

   Pentru o mai bună înţelegere vă recomandăm să consultaţi şi:

   • Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020

   • Regulamentul nr. 508/2014 (CE), Art. 42 și art. 44 alin(1) lit(e).

   Totodată vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a DGP- AMPOPAM – www.ampeste.ro – pentru a fi la curent cu eventualele cu eventualele comunicări/informări cu privire la prezenta măsură de finanțare.

   Măsura I.22 include toate tipurile de investiții legate de: investiile care adauga valoare produselor pescaresti,in special prin autorizarea pescarilor de a-si desfasura activitatile de prelucrare, comercializare si vanzare directa a propriilor capturi, precum si investitiile inovatoare la bord care inbunatatesc calitatea produselor pescaresti.

   image

   Ghidul solicitantului nu se substituie legislației naționale și a Uniunii Europene în vigoare, solicitantul având obligația cunoașterii și respectării acesteia.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  * * *

  Datele de contact ale Autorităţii de Management pentru POPAM şi a Compartimentelor regionale POPAM (CR-POPAM) sunt:

  Sediu

  Adresă

  Contact

  Judeţearondate

  DGP- AMPOPAM

  BdulCarolnr.24,sector3,municipiul Bucureşti

  Tel:021-3079802 Fax.0213072474

  -

  CRBraşov

  Intern.TradeCenter,str. AlexandruVlahuţă,nr.10,Et.1, Braşov,judeţulBraşov

  Tel. 0725.256.235

  0725.256.236

  Braşov,Covasna, Harghita,Mureş, Sibiu.

  CRBucureşti

  Str.MihaiEminescu,nr.11,cam.7, Buftea,judeţulIlfov

  Tel. 0725.256.223

  0725.256.224

  Arges,Dâmboviţa,Gi urgiu,Ilfov,Prahova şimunicipiul Bucureşti.

  CRConstanţa

  Str.CapitanPetreRomulusnr. 7bis,Constanţa,judeţul Constanţa

  Tel. 0241.511.580,

  0725.256.231,

  0725.256.232

  0725.256.218

  Constanţa,Ialomiţa, Călăraşi.

  CRCluj

  Str.Dorobanţilor,nr.69,cam.8, Cluj-Napoca,judeţulCluj

  Tel. 0725.256.233

  0725.256.234

  Alba,Bistriţa- Năsăud,Cluj,Maram ureş,Satu Mare,Sălaj.

  CRDolj

  BlocTCIF,str.NicolaeRomanescu, nr.39,etaj2,Craiova,judeţulDolj

  Tel. 0725.256.221

  Dolj,Gorj,Mehedinţi

  ,Olt,Teleorman,Vâl cea.

  CRGalaţi

  Str.Basarabiei,nr.55,blocA16,part er,Galaţi,judeţulGalaţi

  Tel. 0725.256.225

  0725.256.226

  Brăila,Buzău,Galaţi

  ,

  Vrancea.

  CRIaşi

  OJRSA,AleeaMihailSadoveanu,nr.1 0bis,Iaşi,judeţulIaşi

  Tel./Fax. 0232.462.857

  0725.256.229

  0725.256.230

  Bacău,Botoşani,Iaşi

  ,Neamţ,Suceava,Va slui.

  CRTimiş

  CaleaBuziașului,nr.11A,cladire OB6A,et.1,Timişoara,judeţul Timiş

  Tel. 0725.256.228

  0726.777.657

  Arad,Bihor,CaraşSe verin,Hunedoara,Ti miş.

  CRTulcea

  IberomInternational Str.Ing.DumitruIvanov,nr.6,Tulcea

  ,judeţulTulcea

  Tel. 0725.256.237

  0725.256.238

  Tulcea

  image

  PROPRIETARILOR DE NAVE/AMBARCAȚIUNI DE PESCUIT

  image

  ORGANIZAȚII DE PESCARI SAU ASOCIAȚII DE PESCARI

  image

  ORGANIZAȚII DE PRODUCĂTORI, ASOCIAȚII DE ORGANIZAȚII DE PRODUCĂTORI, SAU ORGANIZAȚII INTERPROFESIONALE

  image

  AU MINIM 60 DE ZILE DE PESCUIT COMERCIAL ÎN ULTIMELE 24 DE LUNI.

  image

  INVESTIȚII CARE ADAUGĂ VALOARE PRODUSELOR PESCAREȘTI:

  image

  A) INVESTIȚIILE CARE ADAUGĂ VALOARE PRODUSELOR PESCĂREȘTI, ÎN SPECIAL PRIN AUTORIZAREA PESCARILOR DE A-ȘI DESFĂȘURA ACTIVITĂȚILE DE PRELUCRARE, COMERCIALIZARE ȘI VÂNZARE DIRECTĂ A PROPRIILOR CAPTURI

  image

  (B) : INVESTITII INOVATOARE LA BORD CARE INBUNATATESC CALITATEA PRODUSELOR PESCARESTI SE ACORDĂ EXCLUSIV PROPRIETARILOR DE NAVE DE PESCUIT DIN UNIUNE ALE CĂROR NAVE AU DESFĂȘURAT O ACTIVITATE DE PESCUIT TIMP DE CEL PUȚIN 60 DE ZILE PE MARE PE PARCURSUL CELOR DOI ANI CALENDARISTICI ANTERIORI DATEI DEPUNERII CERERII PENTRU SPRIJIN.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

  SOLICITANȚI ELIGIBILI

  CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?

  ACTIVITĂȚI ELIGIBILE

  image

  ATENȚIE! Sprijinul acordat pentru investiții inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești -menționat la art. 42, alin (1), litera b)din Regulament (UE) 508/2014.- este condioționat de utilizarea unor unelte selective pentru a reduce la minim capturile nedorite.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  CARE SUNT ȚINTELE DE ATINS ÎN CADRUL PROIECTULUI?

  INDICATORI

  Indicatorii prestabiliți(Indicatori de program) Indicatori prestabiliți de rezultat

  Indicator

  Unitate de măsură

  Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare:

  -femei

  -bărbati

  nr.

  Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare:

  -femei

  -bărbati

  nr.

  image

  ATENȚIE! Nerespectarea indicatorilor prestabiliți asumați prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora.

  Criterul, număr de locuri muncă create, menținute, asumat prin cererea de finanțare,este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.

  Indicatori prestabiliți de realizare

  Indicator

  Unitate de măsură

  Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite și porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele și adăposturile

  nr.30

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Date de implementare

  Precizare dacă operațiunea privește:

  Pescuit marin

  Pescuit in apele interioare

  Ambele

  Tipul de investiție

  investiții care oferă valoare adăugată produselor

  investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

  Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

  CÂȚI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?

  INTENSITATEA AJUTORULUI FINANCIAR

  image

  ATENŢIE! Completarea indicatorilor și a datelor de implementare în cadrul cererii de finanțare este obligatorie

  Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, este de:

  • 80 % din cheltuielile eligibile totale ,pentru Operaţiuni referitoare la pescuitul costier la scară mică;

  • 75 % din cheltuielile eligibile totale, pentru organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

  • 60 % din cheltuielile eligibile totale pentru organizații de pescari;

  • 50 % din cheltuielile eligibile totale, pentru alte tipuri de beneficiari privați.

  Dacă proiectul se adresează pescuitului costier la scară redusă:

  • maxim 30% din valoarea total eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru întreprinderi mari;

  • maxim 80% din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru categoria pescarilor și IMM-urilor;

  • maxim 80 % din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul indicativ al proiectului pentru Asociațiile și Organizațiile de pescari;

  • maxim 80 % pentru organizații de producători sau asociații de organizații de producători.

  image

  Atenție! „pescuitul costier la scară mică” înseamnă activitatea de pescuit desfășurată de nave de pescuit cu o lungime totală mai mică de 12 metri care nu utilizează uneltele de pescuit tractate enumerate în tabelul 3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei ( 2 );

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare în cadrul măsurii.

  image

  Atenție! Se poate aplica o intensitate maximă a ajutorului public de 100 % din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii atunci când operaţiunea pusă în aplicare îndeplineşte toate criteriile următoare:

  • este în interesul colectiv;

  • are un beneficiar colectiv;

  • are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local.

  Pentru implementarea proiectului, beneficiarul se va angaja să asigure o cofinanțare în procent de minim 70%, 50%, 25%, respectiv 20% (în funcție de tipul de beneficiar) prin mai multe modalităţi: aport în natură, aport în numerar constituit de beneficiar, surse de finanţare (credit bancar).

  Rata de cofinanțare poate fi asigurată și prin combinarea modalităților mai sus prezentate, parțial prin aport în natură și parțial prin aport în numerar sau surse de finanţare (credit bancar).

  image

  Contribuția în natură poate fi depusă doar de către solicitanții care dețin dreptul de proprietate asupra sa.

  În situația în care beneficiarul alege să asigure cofinanțarea prin aport în natură aceasta trebuie dovedită și depusă odată cu cererea de finanțare, fie la valoarea totală a procentului de cofinanțare, fie într-un cuantum din aceasta. Aceasta trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 din H.G. nr. 347/2016.

  Dacă contribuția în natură nu asigură valoarea totală a cofinanțării, aceasta poate fi completată până la valoarea totală prin aport în numerar.

  ATENȚIE!

  image

  Contribuția în natură face parte integranta din proiect si ea nu poate face obiectul altui proiect depus indiferent de masura/apel/program operațional.

  Pentru a putea fi acceptată cofinanțarea prin aport în natură, solicitantul va trebui să argumenteze că aceasta este necesară și strict legată de implementarea proiectulu, in sensul că aceasta trebuie să contribuie la atingerea indicatorilor asumați prin cererea de finantare. În lipsa unor argumente solide care să demonstreze acest lucru, cofinanțarea prin aport în natură nu va fi luată în considerare, solicitantul urmând să asigure cofinanțare proiectului prin modalitățile prevăzute la capitolul 9.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  image

  Atenție! Pentru solicitanții care nu se încadrează în categoaria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

  Pentru proiectele la care valoarea contribuției în natură depășește cota procentuală stabilită pentru contribuția proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuală ce depășește contribuția proprie.

  CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI ȘI PE CE PERIOADĂ?

  Valoarea maximă și minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi precizată în anunțul de lansare a apelului. În cadrul acestor valori este inclus TVA –ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, în cadrul plafonului nu este inclus TVA-ul.

  image

  Un solicitant din teritoriul ITI Delta Dunării (ITI DD) poate depune un proiect în cadrul apelului lansat cu respectarea condițiilor din prezentul ghid. După înregistrarea cererii de finanțare în sistemul informatic MYSMIS2014, solicitantul va depune la ADI ITI DD o cerere de eliberare a unui aviz insoțită de fișa de proiect în baza căruia va solicita avizul de conformitate a obiectivelor din cadrul cererii de finanțare depuse cu obiectivele strategice, pilonii și obiectivele sectoriale din cadrul strategiei ITI Delta Dunării. Avizul favorabil sau nefavorabil va fi depus de solicitant la sediul Autorității de Management pentru POPAM. Prezentarea avizului se va realiza în termen de maxim 15 zile lucrătoare (include și perioada eventualei contestații asupra unui aviz nefavorabil la ADI ITI DD) de la data depunerii dosarului cererii de finanțare în MYSMIS2014.

  Modelul fișei de prezentare a proiectului se regăsește pe site-ul ADI ITI DD, putând fi accesată la adresahttp://www.itideltadunarii.com/informare- procedura-de-avizare-pentru-conformitatea-cu-sidddd- 2030/#8dda50d7755d34e8b

  În etapa de selecție, solicitanții din cadrul teritoriului ITI DD, vor fi ierarhizați în baza punctajului și numai după ce s-a depus avizul de la ADI ITI DD pentru respectiva cerere de finanțare. Cererile de finantare care nu au depus aviz sau cererile de finantare care au aviz de neconformitate vor întra în competiția națională.

  Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani. Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună.

  image

  În cadrul acestui apel Cererea de finanțare și documentele anexate Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate on line cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS2014 disponibilă la adresa web

  Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul www.madr.ro, secţiunea FEPAM şi www.ampeste.ro, secţiunea POPAM 2014-2020.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, doar în intervalul precizat în anunțul de lansare.

  Etapele de verificare a conformităţii administrative, a eligibilităţii, a evaluării tehnice şi financiare precum și a celei de selecție, solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi contestațiile se vor face prin depunere de documente pe suport de hârtie.

  Toate documentele înaintate de solicitant pe suport de hârtie vor fisemnate de reprezentantul legal al solicitantului și ștampilate, după caz, până la disponibilitatea acestor module în sistemul online MySMIS2014.

  ALOCAREA FINANCIARĂ

  Alocarea financiară pentru această măsură este precizată în anunțul de lansare a apelului.

  Contribuţia FEPAM în cadrul operaţiunii este de 75%, iar contribuţia publică naţională este de 25% (valoarea totală a finanţărilor, fără TVA).

  1. 3. CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OBȚINEREA FINANȚĂRII

   În această secțiune găsiți informații legate de solicitanții eligibili, condițiile de eligibilitate a proiectului, activități eligibile, precum și cheltuielile eligibile.

   1. 3.1. Solicitanți eligibili

    Solicitanții eligibili în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabilacordat prin

    Măsura I.22 sunt:

    • Proprietarii de nave de pescuit;

    • organizații de pescari sau asociații de pescari;

     image

     ATENȚIE Sprijinul se acordă proprietarilor de nave/ambarcațiuni de pescuit ale căror nave au desfășurat o activitate de pescuit de cel puțin 60 de zile pe mare pe parcursul celor doi ani calendaristici anteriori datei depunerii cererii pentru sprijin.

     image

     În conformitate cu art. 3 din Regulamentul 508/2014, „pescar” înseamnă orice persoană care practică activități de pescuit comercial, astfel cum sunt recunoscute de statul membru în cauză;

    • organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

     Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

     CATEGORIILE DE SOLICITANȚI ELIGIBILI CARE POT ACCESA FONDURI NERAMBURSABILE PE ACEASTĂ MĂSURĂ SUNT:

  image Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

  image Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

  image Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

  image Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  image Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  image Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificarile și completările ulterioare);

  image Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  image Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

  image Asociații constituite conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, care desfășoară activitate economică în domeniul pescuitului.

  Solicitantul trebuie să respecte următoarele:

  • Să acționeze în nume propriu(nu pot depune în parteneriat).

  • Să desfăşoare activitate în domeniul pescuitului (coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul în ape dulci).

  • Să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

  • Nu înregistrează în anul financiar anterior un bilanţ negativ (capitaluri negative) – pentru cazul în care solicitantul a avut activitate; Sunt exceptați solicitanții care sunt înființați în anul depunerii Cererii de finanțare, cei înființati în anul precedent depunerii Cererii de finanțare sau cei care au avut activitatea suspendată conform legii.(A se vedea Lista documentelor anexate Cererii de finanțare).

   CATEGORIILE DE SOLICITANȚI/BENEFICIARI AI MĂSURILOR FINANȚATE PRIN POPAM 2014- 2020, RESTRICȚIONATE DE LA FINANȚARE, SUNT, DUPĂ CAZ:

  • Solicitanții care, la momentul depunerii Cererii de finanțare se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare;

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  • Solicitanții/ beneficiarii înregistrati în Registrul debitorilor cu sume neachitate, pentru POP 2007-2013, până la achitarea integrală a datoriei față de AMPOP/AMPOPAM, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere;

  Deasemenea, în cadrul măsurii,1.22 sunt restricționați de la finanțare solicitanții care începând cu 1 ianuarie 2013:

  image

  image au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului (21) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

  image au fost implicați în operarea, gestionarea sau deținerea în proprietate a navelor de pescuit incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul

  (3) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau a navelor sub pavilionul țărilor identificate ca țări terțe necooperante, astfel cum este prevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;

  image

  NOTĂ!

  Inadmisibilitatea cererilor de finanțare depuse de categoriile de solicitanți prevăzuți la art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014, respectiv:

  Solicitanții declarați printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp de 12 de luni în cazul unei infracțiuni comise din neglijență gravă și de 24 de luni în cazul unei infracțiuni comise cu intenției.Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.

  Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 3.

  Solicitanții declarați printr-o primă decizie oficială emisă de o autoritate competentă că au comis una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 4 din Directiva 2008/99/CE nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte

  image au săvârșit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice adoptate de Parlamentul European și de Consiliu; sau a comis oricare dintre infracțiunile stabilite la articolele 3 și 4 din Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  image

  pe o perioadă de timp de 24 de luni. Se adaugă 6 luni de inadmisibilitate dacă s-a reținut că există circumstanțe agravante sau infracțiunea a fost săvârșită pe o perioadă de mai mult de un an.

  Data de începere a perioadei de inadmisibilitate se calculează de la data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-au comis una sau mai multe dintre infracțiunile menționate la articolul 4.

  Solicitanții care au săvârșit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, stabilită de către o autoritate competentă, nu sunt eligibili pentru depunerea de proiecte pe o perioadă de timp după cum urmează:

  • - 12 luni în situația atribuirii a 9 puncte de încălcare /operator/navă de pescuit pentru infracțiunile prevăzute la punctele 1, 2 și 5 din anexa XXX a R404/2011;

  • - cu încă o lună peste cele 12 luni pentru fiecare punct peste 9 puncte de încălcare.

  Data de începere a perioadei de inadmisibilitate este data primei decizii oficiale formulate de către o autoritate competentă care stabilește că s-a comis o încălcare gravă în sensul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

  În scopul calculării perioadei de inadmisibilitate, se iau în considerare numai infracțiunile grave comise începând cu 1 ianuarie 2013 și pentru care s-a luat o decizie în sensul paragrafului de mai sus începând cu acea dată.

  Dacă punctele de încălcare acumulate de un operator pentru o navă de pescuit sunt mai puține de 9, cererile pentru sprijin din partea POPAM depuse de către operatorul respectiv sunt admisibile

  Solicitanții care au comis o fraudă legată de FEP sau de FEPAM, stabilită de o autoritate competentă, nu sunt eligibili pe toată perioada de derulare a FEPAM (până la 31 decembrie 2023).

  Nu sunt admiși la finanțare pe toată durata eligibilității în cadrul FEPAM, respectiv până la 31 decembrie 2023 solicitanții care:

  image au comis fraude in perioada anterioară depunerii Cererii de asistență financiară (conform Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene:

  1. a) în materie de cheltuieli, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:

   • - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reţinerea pe nedrept de fonduri care provin din bugetul

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    general al Comunităţilor Europene sau din bugetele gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora,

   • - necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;

   • - deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate iniţial, având acelaşi efect.

  2. b) în materie de venituri, orice act sau omisiune cu intenţie cu privire la:

  • - folosirea sau prezentarea unor declaraţii sau documente false, inexacte sau incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Comunităţilor Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunităţile Europene sau în numele acestora;

  • - necomunicarea unei informaţii cu încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect;

   image

   Beneficiarii, după depunerea Cererii de finanțare, vor îndeplini pe întreaga durată de punere în aplicare a operațiunii și pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți, cerințele menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) articolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 508/2014 al Consiliului.

  • - deturnarea unui avantaj obţinut în mod legal, având acelaşi efect.

   1. 3.2. Eligibilitatea proiectului

  Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

  1. 1) Să fie implementat pe teritoriul României;

  2. 2) Să conțină activitățile/cheltuieli eligibile prezentate în Ghidul solicitantului.

  3. 3) Activitățile pentru care se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

  4. 4) Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în anunțul de lansare a apelului.

  5. 5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.

  6. 6) Durata maximă de implementare este de 24 luni;

   image

   ATENȚIE: Proiectele care privesc doar achiziția de construcții nu sunt eligibile.

  7. 7) Respectă condițiile de eligibilitate specifice Măsurii I.22.

   image

   Notă: Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect și un responsabil financiar sau poate fi subcontractat total sau parțial.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   3.3.Activități eligibile

  În cadrul Măsurii1.22 sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al României. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului.

  În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru urmatoarele activitați eligibile:

  image investițiile care adaugă valoare produselor pescărești, în special prin autorizarea pescarilor de a-și desfășura activitățile de prelucrare, comercializare și vânzare directă a propriilor capturiinvesitii in special prin autorizarea activitatilor de comercializare si vinzare directa a capturilor

  image

  În cazul investițiilor la bord, beneficiarii sunt obligați să nu transfere nava respectivă în afara Uniunii pentru o perioadă de cinci ani după efectuarea ultimei plăți către beneficiarul respectiv. În cazul în care o navă este transferată în această perioadă, sumele plătite în mod necuvenit în legătură cu operațiunea sunt recuperate de statul membru proporțional cu perioada pentru care nu a fost îndeplinită cerința.

  image investițiile inovatoare la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

  ACTIVITĂȚI OBLIGATORII

  În cadrul măsurii sunt obligatorii:

   • activitățile de informare și publicitate;

   • activitatea de auditare a proiectului

  ACTIVITĂȚI NEELIGIBILE:

  Activitățile neeligibile sunt în conformitate cu art. 11 din Regulamentul 508/2014 și anume:

  • - operațiunile care determină creșterea capacității de pescuit a unei nave sau a unui echipament care sporește capacitatea navei de a găsi pește;

  • - construcția de noi nave de pescuit sau importul de nave de pescuit;

  • - încetarea temporară sau definitivă a activităților de pescuit, în absența unei dispoziții contrare în prezentul regulament;

  • - Pescuitul de explorare;

  • - Transferul dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   DE ASEMENEA, ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI NU SUNT ELIGIBILE INVESTIȚIILE LA BORD CARE VIZEAZĂ:

  • - Sănătatea și siguranța la bord conform Articolului 32 și articolul 44 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 508/2014.

  • - Investiții în echipamente la bord care vizează Eficiența energetică și atenuarea schimbărilor climatice conform Articolului 41 alineatul (1) literele (a)-(c) și articolul 44 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul 508/2014.

  3.4.Cheltuieli eligibile

  Sprijinul financiar nerambursabil se acordă pentru activităţile prevăzute pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul Cererii de Finantare. Stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 este reglementată de H.G. nr.347/2016, iar detalierea costurilor eligibile se va realiza in conformitate cu O.M.A.D.R. nr. 816/2016 cu completările și modificările ulterioare.

  image

  IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 4 alin. (1) din HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014- 2020

  Condiție generală de eligibilitate a cheltuielilor

  1. (1) Fără a încălca prevederile art. 5 şi 6, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

   1. a) să fie angajată de către beneficiar şi plătită efectiv de acesta în condiţiile legii, între 1 ianuarie 2014 şi 31 decembrie 2023, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost încheiată în mod fizic sau implementată integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanţare în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014—2020 la Autoritatea de management, indiferent dacă toate plăţile aferente au fost efectuate de către beneficiar, potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

   2. b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate/certificate, cu excepţia cheltuielilor aferente asistenţei rambursabile acordate în una din formele prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b), c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  1. c) să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de management pentru POPAM, şi beneficiar;

  2. d) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

  3. e) să fie în conformitate cu prevederile programului;

  4. f) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

  image

  IMPORTANT! În conformitate cu articolul 5 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

  1. (1) Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi b), contribuţia în natură este considerată eligibilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de art. 69 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

  2. (2) în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014—2020 sunt acceptate ca şi contribuţie în natură echipamente, instalaţii şi utilaje, terenuri, clădiri şi imobile.

  3. (3) Contribuţia în natură constituită din bunurile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:

   1. a) obiectul contribuţiei în natură a fost achiziţionat sau construit de către beneficiar din alte surse de finanţare decât cele nerambursabile publice;

   2. b) bunurile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare;

   3. c) contribuţia în natură să fie necesară şi strict legată de implementarea operaţiunii;

   4. d) valoarea bunurilor este certificată de un evaluator autorizat şi independent de beneficiarul operaţiunii, potrivit prevederilor legale în vigoare. în cazul terenurilor valoarea contribuţiei în natură nu poate depăşi limita prevăzută la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  ATENȚIE! În conformitate cu articolul 10 din HG nr. 347 /2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014- 2020

  (1) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă de beneficiarul operaţiunii, potrivit dispoziţiilor legale, cu respectarea prevederilor art. 69 alin.

  (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

  (2) Pentru a fi eligibilă, cheltuiala prevăzută la alin. (1) trebuie să fie aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate.

  Solicitanții (plătitori sau neplătitori de TVA) au obligația de a completa Declarația privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilorce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare – Anexa B la Cererea definanțare.

  Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de finanţare.

  CATEGORII DE CHELTUIELI ELIGIBILE:

  Categorii de cheltuielile eligibile pentru Cererile de finanțare depuse în cadrul acestui apel sunt următoarele:

  1. 1. Cheltuieli comune tuturor măsurilor finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:

   1. (a) Cheltuieli cu auditarea proiectului.

   2. (b) Cheltuieli cu informarea şi publicitatea.

   3. (c) Cheltuieli privind taxele, altele decât cele prevăzute la cap. I secţiunea a 5-a pct. 5.2 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul- cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    image

    1. (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare.

    2. (2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.

    3. (3) Costurile garanţiilor emise de o instituţie bancară sau nebancară înregistrată în registrul special al Băncii Naţionale a României sau ale poliţelor de asigurare, sunt eligibile în situaţia

  IMPORTANT! ÎN CONFORMITATE CU articolul 11 HG NR. 347/2016 PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL DE IMPLEMENTARE A OPERAŢIUNILOR COFINANŢATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI AFACERI MARITIME 2014- 2020:

   1. (d) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    în care garanţiile/poliţele de asigurare sunt necesare, conform legislaţiei naţionale sau ale Uniuni Europene.

   1. (e) Cheltuielile aferente garanțiile emise de o instituție bancară sau nebancară, astfel cum sunt prevăzute la art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016.

   2. (f) Cheltuieli cu achiziţionarea semnăturii digitale pentru MySMIS2014.

  1. 2. Cheltuieli comune măsurilor de investiţii finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

   image

   1. (1) Costul achiziţiei de teren cu sau fără construcţii este eligibil în limita a 10%, respectiv 15% în cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, din totalul cheltuielilor eligibile ale operaţiunii, potrivit dispoziţiilor art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

   2. (2) Terenul prevăzut la alin. (1) este utilizat pentru destinaţia stabilită în cadrul operaţiunii finanţate, potrivit dispoziţiilor prevăzute în contractul de finanţare. în caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie fondurile nerambursabile aferente, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

   3. (3) în cazul în care se achiziţionează o clădire în vederea demolării şi utilizării ulterioare a terenului în scopul atingerii obiectivelor operaţiunii, este eligibil numai costul achiziţiei terenului, dacă respectă prevederile alin. (1) şi (2).

  IMPORTANT! În conformitate cu articolul 7 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:

  1. 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, conform cap. I secţiunea 1 din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru plata concesiunii (redevenţei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri şi despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, cheltuieli de aceeaşi natură, devieri de cursuri de apă, strămutări de localităţi, strămutări de monumente istorice, descărcări de sarcină arheologică sau, după caz, protejare în timpul execuţiei obiectivului de investiţii (în cazul executării unor lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic naţional), reintroducerea în circuitul agricol a suprafeţelor scoase temporar din uz, relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament).

  2. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii, conform cap. I secţiunea a 2-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru căi ferate industriale

  3. 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, conform cap. I secţiunea a 3-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cheltuielile cu serviciile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare, cu excepţia cheltuielilor pentru avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu

   image

   Conform art. 13 din H.G. nr. 347/2016, cheltuielile pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea prevede construcţii-montaj sau 5% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, dacă operaţiunea nu prevede construcţii-montaj.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  4. 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază, conform cap. I secţiunea a 4-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare

   image

   Costul de achiziţie al construcţiilor, cu excepţia cazului prevăzut la art. 7 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice:

   1. a) construcţia nu a fost achiziţionată/construită prin intermediul unei finanţări nerambursabile publice în ultimii 5 ani;

   2. b) construcţia este strict necesară implementării operaţiunii;

   3. c) se certifică de către un evaluator autorizat și independent de beneficiarul operaţiunii că preţul/costul de achiziţie al construcţiilor, inclusiv terenul pe care se află construcţia, nu depăşeşte valoarea de piaţă;

   4. d) construcţiile trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul beneficiar, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare.

  IMPORTANT! În conformitate cu articolul 8 HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020:

  1. 5. Alte cheltuieli, conform cap. I secţiunea a 5-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cheltuielilor pentru comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare

  2. 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste, conform cap. I secţiunea a 6-a din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare

  3. 7. Cheltuieli cu amortizarea și leasingul, astfel cum sunt prevăzute la art. 6 şi 9 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016;

   image

   Conform dispozițiilor art. 6 din H.G. nr. 347/2016, prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă celelalte prevederi aplicabile de la art. 4 din HG 347/2016 şi pe cele ale art. 69 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului.

  Sunt eligibile cheltuielile cu amortizarea pentru activele care fac obiectul învestiției de bază, astfel:

   • activele aduse ca aport în natură;

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   • alte active deținute de solicitant care intră în obiectul investiției de bază, care nu sunt aduse ca aport în natură și la a căror achiziționare nu au contribuit granturile publice.

    image

    1. a) beneficiarul operaţiunii este utilizatorul bunurilor care fac obiectul contractului de leasing;

    2. b) ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile;

    3. c) în cazul achiziţionării bunului, valoarea cumulată a ratelor de leasing rambursată nu depăşeşte valoarea de intrare a bunului în contabilitatea proiectului;

    4. d) sunt respectate prevederile art. 10;

    5. e) beneficiarul este obligat să devină proprietar al bunului care face obiectul leasingului financiar, în maxim 5 ani de la efectuarea utlimei plăţi de către Autoritatea de Management în cadrul contractului de finanţare.

  Conform Art. 9 din HG nr. 347/2016, în cazul leasingului financiar, cheltuielile sunt eligibile dacă respectă cumulativ prevederile art. 4 şi următoarele condiţii specifice:

  Acest tip de cheltuială este eligibilă doar pe perioada de implementare a proiectului, calculat pe baza principiilor contabile general acceptate.

  image

  1. 2. Cheltuielile privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuţiile suportate de către angajator şi angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operaţiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil şi un expert de specialitate, efectuate de beneficiar în cadrul şi exclusiv pe durata implementării operaţiunii, constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar, în limita:

   1. a) a maximum 2% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care prevede construcţii-montaj;

   2. b) şi a maximum 1% din valoarea totală eligibilă a operaţiunii, pentru operaţiunea care nu prevede construcţii-montaj.

  Important! În conformitate cu art. 13, alin (2) din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020

  1. 8. Cheltuieli cu echipa de implementare, astfel cum sunt prevăzute la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016

  1. 3. Cheltuieli specifice Măsura I.22. Valoarea adăugată, calitatea produselor şi utilizarea capturilor nedorite:

  1. 1. Cheltuieli pentru investiţii în infrastructura necesară creşterii valorii propriilor capturi, aferente activităţilor de prelucrare, comercializare şi vânzare directă

  2. 2. Cheltuieli pentru investiţii inovatoare la bord prin care creşte calitatea produselor pescăreşti

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   image

   CHELTUIELI NEELIGIBILE

   IMPORTANT! În conformitate cu art. 12 și art. 16 din HG nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime prin programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

   Art.12 - Dobânzile debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare, nu sunt eligibile pentru cofinanțarea din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

   Art.16 - Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile:

   1. a) cheltuielile cu achiziţia de terenuri cu sau fără construcţii, care depăşesc limitele prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

   2. b) cheltuielile prevăzute la art. 69 alin. (3) lit. a) şi c)din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

   3. c) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime;

   4. d) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;

   5. e) cheltuielile efectuate peste plafoanele specifice stabilite de Autoritatea de Management prin Ghidul solicitantului;

   6. f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;

   7. g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;

  1. 4 – CEREREA DE FINANȚARE

   image

   Cererea de finanțare și documentele din dosarul Cererii de finanțare vor fi introduse și respectiv atașate online cu semnătură electronică în aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri- ue.ro/mysmis, doar în intervalul menționat în anunțul de lansare a apelului.

   În cadrul acestei secțiuni veți găsi infomații privind întocmirea, modalitatea de completare și depunere online a Cererii de finanțare, precum și informații cu privire la documentele pe care va trebui să le atașați.

   1. 4.1 Întocmirea și completarea Cererii de finanțare

  Modul de completare a cererii de de finanţare este prezentat în Anexa 1 la Ghidul solicitantului, precum și în tutorialele și instrucțiunile pe care le puteți găsi pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene la adresa http://www.fonduri-ue.ro/mysmis#manuale.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Aveţi obligaţia de a încărca electronic toate formularele şi anexele solicitate care vor fi completate în prealabil în limba română şi de a completa toate câmpurile din Cererea de finanțare chiar şi cu sintagma ”nu se aplică”. Documentele redactate în altă limbă vor fi însoțite, în mod obligatoriu de o traducere legalizată sau autorizată.

  Urmăriți cu atenție toate indicațiile prezentate la fiecare punct al cererii de finanțare și în câmpurile aferente acestora pentru a completa corect Cererea de finanțare.

  Cererea de finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de verificare a acesteia. În acest sens, se vor furniza informaţiile necesare şi relevante, prin care solicitantul va preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activităţile propuse, rezultatele preconizate şi bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de finanţare va fi întocmit în lei, cu două zecimale.

  Cererea de finanţare, anexele şi declaraţiile se semnează electronic de reprezentantul legal al solicitantului.

  ATENȚIE!

  Documentele încărcate în aplicația MySMIS, ca parte din cererea de finanțare, trebuie să fie lizibile și complete. Se recomandă, așadar, o atenție sporită la scanarea anumitor documente (e.g. planșe, schițe, tabele) de dimensiuni mari, ori care necesită o rezoluție adecvată pentru a asigura lizibilitatea.

  4.2. Lista documentelor anexate Cererii de finanţare Dosarul Cererii de finanţare va cuprinde următoarele documente, în formă scanatăla rezoluția recomandată de 300 dpi, la care se va atașa semnătura electronică în aplicația electronică

  MySMIS2014:

  1.

  • - Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului

   Anexa A - din care să rezulte că acesta din urmă:

  • - îndeplinește condițiile de eligibilitate;

  • - respectă criteriile enumerate la art. 10 alin. (1) din regulamentul nr. 508/2014;

   image

  • - nu a comis vreo fraudă, astfel cum este aceasta definită la articolul 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene; Declaraţie privind eligibilitatea TVA – Anexa B – va fi completată doar de către solicitanții

  pentru care TVA este eligibil

  2.

  Actele constitutive pentru asociațiile înființate conform legii:

  • - Act constitutiv, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul;

  • - Statut, împreună cu toate modificările rezultate din hotărârile Adunării generale şi ale actelor adiţionale, unde este cazul;

  *Se recomandă anexarea la Cererea de finanţare a unui act constitutiv consolidat (care suprinde toate modificările efectuate de la înfiinţarea solicitantului, până la depunerea cererii de finanţare). Informaţiile din Actul constitutiv consolidat/Actul constitutiv împreună cu toate modificările acestuia, trebuie să corespundă cu informaţiile stipulate în Certificatul cu datele din Registrul Asociaţiiilor şi Fundaţiilor.

  Pentru ceilalți beneficiari, verificarea se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Solicitantul organizație de producători depune dovada recunoașterii de către ANPA a organizației.

  3.

  Certificat cu datele din Registrul Asociaţiiilor şi Fundaţiilor eliberat de Judecătoria pe

  raza cărei e înregistrată Asociaţiacu maxim 30 de zile înainte de înregistrarea Cererii de finanţare

  4.

  Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor / Decizie asociat unic sau Hotărârea pentru persoane fizice autorizate / întreprinderi individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiţiei, emisă conform actelor constitutive ale

  solicitantului.

  5.

  Ultimul Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală/dovada(recipisă), transmitere on-line, după caz, sau

  Declaraţie de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, conform legii, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului.

  Se vor accepta capitaluri negative în cazul în care solicitantul face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamităților în ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finanțare. În cazul capitalului negativ se vor prezenta copiile Proceselor verbale de calamitate pe ultimii 2 ani (eliberate de organismele abilitate, ex. Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) sau documente justificative privind procesul investițional.

  * Solicitantul înfiinţat în anul în care depune Cererea de finanţare nu trebuie să prezinte documentele mai sus menţionate

  6.

  Declaraţia specială privind veniturile realizate în anul anterior depunerii cererii, înregistrată la Administraţia Financiară conform legislaţiei în vigoare Pentru persoane fizice autorizate (PFA)/ întreprinderi individuale (II)/ întreprinderi familiale (IF)

  7.

  În funcție de specificul investiției se vor depune următoarele seturi de documente:

  I. Pentru proiectele de investiții care prevăd lucrări de construcții montaj:

  • - Anexa 9 - Planul de afaceri împreună cu:

  • - Studiul de fezabilitate însoțit de devizul general şi devizele pe obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016 în cazul proiectelor cu lucrări de construcţii-montaj;

   sau

  • - Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii însoţită de devizul general şi devizele pe obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016, în cazul proiectelor ce prevăd intervenţii la construcţiile existente;

   sau

  • - Studiu de fezabilitate, completat cu elementele specifice din documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, însoţit de devizul general şi devizele pe obiect ale investiţiei întocmite conform HG 907/2016 în cazul obiectivelor mixte de investiţii;

  II. Pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții montaj:

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Anexa 8 - Memoriul justificativ

  Anexa 10 – Anexe financiare (după machetele în format word și excel,semnate și scanate în format pdf) întocmită conform Anexei 11 – Precizarea ipotezelor care au stat la baza întocmirii proiecțiilor financiare;

  Sau

  - Avize, acorduri și studii specifice, după caz, în funcție de specificul obiectivului de investiții și care pot condiționa soluțiile tehnice

  8.

  - Pentru bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii se vor atașa minim două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depășesc valoarea de

  135.060 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 135.060 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.

  • - Pentru lucrările propuse a se achiziționa se vor atașa minim două oferte pentru valoarea estimativă ce depășește 450.200 LEI (exclusiv TVA) și o ofertă în cazul în care valoarea estimativă este mai mică de 450.200 LEI (exclusiv TVA) (alin. (5), art. 7 din Legea 98/2016), cu justificarea ofertei alese, menționată în devizele pe obiect.

  • - SAU

  Declaratia pe proprie raspundere a proiectantului privind sursa de preturi folosita in elaborarea devizelor pe obiect

  Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:

  -sa fie datate, personalizate si semnate;

  -sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;

  -să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii

  Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

  Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.

  Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului(după caz)

  9.

  Actele/documentele prin care s-a dobândit dreptul de proprietate asupra activelor pe care se fac investiţiile, însoţite de Cadastru

  sau

  Copie legalizată a Contractului de închiriere, superficie sau concesiune, din care să rezulte dreptul de folosinţă asupra clădirilor/terenului/luciu de apă pentru minim 8 ani (cei 8 ani vor acoperi perioada de timp din momentul încheierii contractului și finalizarea monitorizării) în care este stipulat acordul proprietarului/administratorului cu privire la realizarea investiției.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  10.

  Extrase de carte funciară pentru informare de dată recentă (emise cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanţare), din care să rezulte că terenurile, imobilele sunt libere de sarcini

  *Pentru proiectele care includ doar servicii si/sau dotări şi lucrări de construcţie ce nu se supun autorizării nu se solicită extras de carte funciară.

  **Pentru proiectele care prevăd contribuţie în natură, se vor prezenta extrase de carte funciară, din care să rezulte că imobilele ce fac obiectul contributiei in natura, trebuie să fie libere de orice sarcini/interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii şi să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către potenţialul solicitant, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, la momentul depunerii cererii de finanţare

  11.

  Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR,independent de solicitant, privind valoarea de piaţă a terenului/imobilelor achiziţionate în cadrul proiectului (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii cererii de finanţare).

  12.

  Raportul de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR, independent de solicitant, privind valoarea de piață a contribuției în natură, conform art.69, alin.1 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 (întocmit cu cel mult şase luni înaintea depunerii cererii de finanţare).

  13.

  Pentru echipa de management a proiectului (manager de proiect, responsabil financiar) se vor prezenta următoarele documente:

  CV-ul, model EUROPASS, însoțit de Diploma de studii / Diplome de calificare/specializare și Carnet de muncă/Adeverință de vechime – după caz. și/sau

  Portofoliul activităților firmei care realizează managementul de proiect.

  14.

  Permisul de pescuit comercial- în copie conformă cu originalul

  15.

  Autorizație de pescuit comercial - în copie conformă cu originalul

  16.

  Licența de pescuit (în cazul investițiilor la bord) - în copie conformă cu originalul

  17.

  Adresă ANPA cu privire la activitatea proprietarului / ambarcațiunii / navei în pescuitul comercial, în ultimele 24 de luni.

  18.

  Extras din Jurnal de bord/Jurnalul de pescuit/Declarație de descărcare/Alte documente justificative - în copie conformă cu originalul, care să ateste activitatea de pescuit comercial de minim 60 de zile pe mare în ultimele 24 de luni.

  19.

  Contractul de leasing, pentru construcțiile și/sau echipamentele ce face parte integrantă din investiție – (dacă este cazul)

  image

  Pentru documentele care trebuie completate și atașate cu semnătură electronică este obligatorie utilizarea machetelor editabile, disponibile pe site-ul DGP-AMPOPAM..

  Machetele formularelor, anexelor și declarațiilor, în format editabil, de pe pagina de internet a DGP-AMPOPAM – www.ampeste.ro.

  image

  Fiecare document solicitat în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare va avea atasată semnătura electronică a reprezentantului legal al solicitantului.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  image

  Ofertele bunurile propuse spre achiziționare precum și pentru servicii sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele caracteristici:

  • - sa fie datate, personalizate si semnate;

  • - sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;

  • - să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii

  • - La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

  Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.

  Ofertele indicative de preț vor avea menționată valoarea aferentă montajului (după caz).

  4.3. Înregistrarea Cererii de finanțare

  Înregistrarea se va efectua online prin completarea cu atenție a tuturor câmpurilor din sistemul informatic MySMIS2014 și după ce ați apăsat butonul „Vizualizare proiect” care va avea ca efect generarea Cererii de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare, precum și transmiterea acesteia.

  Transmiterea cererii de finanțare se va face apăsând butonul „Transmitere proiect”. Această funcție presupune parcurgerea următorilor pași:

  image pas 1 - se selectează funcția ”Transmitere proiect”; image pas 2 - se apasă butonul ”Blocare editare proiect”; image pas 3 - se confirmă continuarea procesului;

  image pas 4 - se poate genera cererea de finanțare în format pdf;

  image pas 5 - la final se transmite documentul generat semnat electronic;

  image

  Orice cerere de finanțare depusă după data şi ora limită prevăzute în anunțul de lansare a apelului va fi respinsă, fără a fi analizată.

  Fiecare Cerere de finanțare va primi automat din partea sistemului informatic un cod de identificare denumit Cod SMIS.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  În cazul constatării unor discrepanțe/omisiuni/erori, se pot solicita clarificări/informaţii suplimentare care vor fi transmise online în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de evaluare “flux scurt”.

  Solicitantul poate renunța la cererea de finanțare în orice moment, în timpul procesului de verificare a acesteia prin accesarea butonului “Retragere proiect din evaluare” din Secțiunea Cereri de finanțare din MYSMIS2014, completarea motivelor care stau la baza retragerii Cererii de finanțare în Câmpul “Justificare retragere din evaluare”, descărcarea Solicitării de retragere a cererii de finanțare, semnarea electronică a acesteia și încărcarea în sistemul informatic. După transmitere, statusul proiectului se va modifica în “Retras din evaluare de către beneficiar”. Prin Solicitarea de retragere a Cererii de finanțare solicitantul își asumă renunțarea la proiect și respingerea acestuia de la finanțare.

  Renunțarea la Cererea de finanțare implică intreruperea procesului de analiză a cererii de finanțare.

  1. 5. VERIFICAREA CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

   Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii Cererii de finanţare se realizează conform listei de întrebări din Anexa 2C de către experții CRPOP.

   Experţii CR – POP pot solicita informaţii suplimentare (Anexa nr. 6), dacă pe parcursul verificărilor privind conformitatea și/sau eligibilitatea se constată că acest lucru este necesar. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.

   În cazul în care experţii Compartimentului regional constată faptul că solicitantul a omis să completeze secțiuni din cadrul cererii de finanțare sau să depună documente menționate în Lista documentelor dosarului Cererii de finanțare, (cu excepţia Studiului de fezabilitate, Memoriului justificativ, Planului de afaceri, după caz) vor solicita prin intermediul președintelui și secretarului apelului respectiv, să completeze/depună în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării în sistemul informatic, secțiunile/documentele lipsă.

   Experții compartimentului regional pot solicita informații suplimentare de cel mult două ori pentru etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare.

   Dacă cel puţin o condiţie de conformitate/eligibilitate nu este îndeplinită, Cererea de finanţare este declarată neconformă/neeligibilă.

   Solicitanţii pot contesta rezultatele procesului de verificare a conformității administrative/eligibilității, conform prevederilor Capitolului 7. Contestații din prezentul ghid.

  2. 6. EVALUAREA ȘI SELECȚIA CERERILOR DE FINANȚARE

   Sesiunea pentru depunerea Cererilor de finanțare este un apel de tip competitiv, cu termen limită de depunere.

   Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate cererile primite în termenul de depunere. Dacă pe parcursul procesului de evaluare și selecție se constată necesitatea solicitării unor informații

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   suplimentare, se poate solicita reprezentantului legal transmiterea acestora în baza unei Notificări de solicitare a informațiilor suplimentare – Anexa nr. 6 la prezentul ghid.

   1. 6.1. Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare

    Evaluarea Cererilor de finanţare se realizează în mod continuu, după verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru toate Cererile primite în termenul de depunere.Cererile de finanţare sunt evaluate din punct de vedere calitativ de către experţii DGP- AMPOPAM pe baza grilei de evaluare calitativă economic- Anexa 3 și a grilei de evaluare calitativă tehnic- Anexa 4.

    image

    Cererile de finanțare care nu realizează minim 50 puncte nu sunt selectate.

    image

    IMPORTANT!

    Cererile de finanțare depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării (cele cu aviz ADI ITI DD) vor intra în competiție între ele pe bugetul alocat ITI în cadrul acestei sesiuni, iar celelalte cereri de finanțare pe restul bugetului alocat sesiunii.

    În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare ce au avizul de conformitate eliberat de ADI ITI DD, depuse în cadrul mecanismului ITI Delta Dunării nu se contractează întreaga sumă alocată, diferența rămasă necontractată se realocă pentru celelalte cereri de finanțare din cadrul competiției naționale.

    În cazul în care în urma selectării cererilor de finanțare depuse în cadrul ITI se contractează întreaga sumă alocată ramânând cereri de finanțare neacoperite, diferența necesară va fi acoperită din cadrul alocării competiției nationale, în situația în care rămân fonduri disponibile urmare acestei selecții (inclusiv rezolvarea contestațiilor).

    Fondurile neutilizate urmare selecției naționale vor putea fi utilizate în mod flexibil pentru proiectele depuse în cadrul ITI DD care au depășit alocările apelurilor dedicate până la concurența sumei totale alocate în POPAM pentru ITI DD.

  În cadrul etapei de evaluare fiecare criteriu/subcriteriu, va fi evaluat de fiecare expert evaluator utilizând un sistem de bifare de tip DA/NU, urmat de stabilirea punctajului conform Criteriilor de selecţie, aprobate de către Comitetul de Monitorizare (CM) - Anexa 5.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Evaluarea tehnico-economică a cererilor de finanțare se va efectua în sistemul informatic SMIS 2014-2020, conform procedurii de ”Evaluare flux scurt” (elaborată de MDRAPFE).

  Experţii evaluatori pot solicita de maximum 2 ori, documente lipsă și informaţii suplimentare în cazul în care dosarul Cererii de finanțare conţine informaţii contradictorii în cuprinsul său, precum şi în cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele generale şi devizele pe obiect) există diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect. În acest caz, corespondența se va face on-line în sistemul informatic SMIS 2014-2020.

  În etapa de evaluare calitativă, experții evaluatori pot propune modificarea bugetului proiectului în sensul reducerii acestuia, după cum urmează:

  • cu valoarea cheltuielilor neeligibile pe care solicitantul le-a încadrat greșit ca eligibile și/sau

  • cu valoarea cheltuielilor potențial eligibile dar care:

   • fie nu au legătură directă cu activitățile propuse;

   • fie nu sunt necesare pentru realizarea proiectului;

   • fie sunt disproporționate în raport cu obiectivul proiectului;

   • fie nu sunt rezonabile.

  image

  Solicitantul are obligația de a justifica rezonabilitatea cheltuielilor din cadrul fiecărei linii din bugetul estimativ la data întocmirii acestuia (valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul bugetului estimativ este o valoare estimată, Autoritatea Contractantă nefiind obligată să o ramburseze).

  În cazul în care cererea de finanțare este respinsă în etapa de evaluare tehnico-economică, solicitantul va fi notificat privind respingerea cererii, având posibilitatea de a contesta rezultatul acestei etape conform procedurii de soluționare a contestațiilor, în vigoare.

   1. 6.2. Selecția Cererilor de finanțare

  Selecţia Cererilor de finanţare se va realiza după încheierea etapei de evaluare tehnică și financiară a tuturor Cererilor de finanţare depuse în cadrul sesiunii.

  Selecția Cererilor de finanțare se va face de către o Comisie de selecție în baza evaluării calitative economice – conform Anexei 3, a grilei de evaluare calitativă tehnic - Anexa 4.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  și a Criteriilor de selecție prezentate în Anexa 5, în conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea și selectarea Cererilor de finanțare, publicat pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

  În urma selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanţare, în ordinea punctajului obținut, care se va publica pe site-ul DGP-AMPOPAM www.ampeste.ro.

  Solicitanții vor fi notificați cu privire la bugetul rezultat în urma evaluării tehnico- economice și a punctajului obținut în urma selecției.

  Solicitanții vor putea contesta rezultatul în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la neselectarea cererii de finanțare, dar nu mai mult de 12 zile lucrătoare de la data publicării pe site-ul www.ampeste.ro.

  image

  În cazul în care solicitantul nu va transmite bugetul refăcut conform notificării și nu depune nici contestație potrivit prevederilor procedurii de soluționare a contestațiilor în vigoare, cererea de finanțare va fi respinsă.

  Lista documentelor solicitate în vederea contractării

  1.

  Certificat cu datele din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor - în original, eliberat de Judecătoria pe raza căreia este înregistrată asociația, pentru asociaţiile/ONG-urile înfiinţate conform legii, eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii acestuia la DGP-AMPOPAM, prin care se face dovada că solicitantul nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale.

  *Verificarea pentru beneficiarii care funcționează în baza Legii nr. 31/1990 și OUG nr. 44/2008 se realizează de către DGP – AM POPAM prin consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului Comerțului.

  2.

  Certificat/Certificate privind taxele şi impozitele locale, valabile la data depunerii acestora,emise de primăriile pe raza cărora solicitantul îşi are sediul social şi punctul de lucru unde urmează a se realiza proiectul (dacă este cazul) – în original, din care să rezulte că nu are taxe şi impozite locale restante

  3.

  Certificatul de atestare fiscală*, în termen de valabilitate, emis de către organul fiscal competent din subordinea Administraţiei Finanţelor Publice, pentru obligaţiile fiscale şi sociale de plată către bugetul general consolidat al statului – în original, din care să rezulte că nu are obligaţii de plată nete ce depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni

  * Certificatul de atestare fiscală trebuie să aibă completată secţiunea C "Informaţii pentru verificarea eligibilităţii contribuabililor pentru accesarea fondurilor

  nerambursabile";

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  4.

  Contractul individual de muncă/ Contractul de prestări servicii al managerului de proiect și al responsabilului financiar, sau contract de prestări servicii cu firmă de consultanță care realizează managementul de proiect, valabile pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului în copie/copii cu mențiunea „conform cu

  originalul”

  5.

  Copia actului de identitate a reprezentantului legalcu mențiunea “Conform cu originalul”, în termen de valabilitate

  6.

  Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat (duplicatul eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea – după caz.

  7.

  Cazierul judiciar al solicitantului.

  8.

  Graficul de rambursare a cheltuielilor (cererilor de rambursare) – Anexa 12

  9.

  Solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială – după caz

  image

  Este obligatorie prezentarea documentelor în termen de 15 zile lucrătoare din momentul primirii notificării de către solicitant. În situația în care aceste documente nu se vor prezenta în termenul precizat, cererea este respinsă.

  Documentele menționate în Lista documentelor solicitate în vederea contractării vor fi prezentate în forma solicitată pânâ când aplicația My SMIS este operațională și pe segmentul de contractare. Odată devenită operațională aplicația My SMIS, documentele originale vor fi scanate și atașate contractului.

  Vă recomandăm pentru pregătirea documentelor solicitate în această etapă să consultați Anexa nr. 2 S.

  După finalizarea selecției se va întocmi Lista Cererilor de finanţare selectate în vederea finanţării ce va fi publicată pe site-ul www.ampeste.ro.

  image

  IMPORTANT! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Cererea de finanțare şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe toată perioada de valabilitate a contractului de finanțare. Criteriul, număr de locuri muncă create/menținute, asumat prin cererea de

  Pentru fiecare Cerere de finanţare care a fost selectată se va întocmi Contractul de finanţare. Solicitantul va fi notificat cu privire la perioada în care reprezentantul legal/împuternicitul se poate prezenta la sediul MADR-DGP-AMPOPAM pentru semnarea Contractului de finanțare.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.

  7. CONTESTAȚII

  Depunerea contestației privind neconformitatea / neeligibilitatea / respingerea în cadrul evaluării calitative a cererii de finanțare / selecția / precontractarea se va face conform Manualului de procedură pentru soluționarea contestațiilor (în vigoare la data respectivă, disponibil pe site-ul www.ampeste.ro) și nu va putea depăși termenul de 10 zile de la primirea notificării de respingere.

  1. 8. CONTRACTUL DE FINANȚARE.

   În cadrul acestei secțiuni veți putea găsi informații cu privire la contractul de finanțare, precum și obligațiile care decurg din semnarea acestuia.

   1. 8.1. Contractul de finanțare

    Contractul de finanțare este documentul în baza căruia sunt stabilite regulile de desfășurare a activității şi conține referințe la obligațiile Autorității de management și la cele ale beneficiarului. Contractul se semnează la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM cu sediul în Bulevardul Carol I nr. 2-4, sector 3, București, telefon 40-21-3079802, Fax: 40-21-3072474.

    Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit - Autoritatea de Management pentru POPAM în calitate de autoritate contractantă și beneficiarul se obligă prin acest contract de finantare nerambursabilă să respecte prevederile acestuia având ca obiect implementarea proiectului finanțat.

    Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsurile finanțate prin POPAM 2014-2020, pentru care depune proiectul şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, înainte de semnarea acestuia.

    Modelul contractului de finanțare este atașat prezentului ghid al solicitantului (Anexa nr. 13)

   2. 8.2. Obligații specifice ale beneficiarului (clauze specifice la contractul de finanțare)

    Beneficiarul are obligația să respecte toate clauzele contractului de finanțare, inclusiv cele specifice.

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    Contractul de finanțare va cuprinde și următoarele clauze specifice:

    image Proiectul tehnic va fi depus în termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de finanțare și va fi realizat în conformitate cu varianta selectată în cadrul studiului de fezabilitate din cererea de finanțare;

    image Autorizația de construire va fi depusă odată cu prima cerere de rambursare;

    image Beneficiarii prezintă prima cerere de rambursare/plată însoțită de documente justificative în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de finanţare în cazul proiectelor pentru investiţii care nu prevăd construcții montaj, respectiv în termen de 6 luni în cazul proiectelor pentru investiţii care prevăd construcții-montaj;

    image Contractul de finanțare va cuprinde o clauză suspensivă referitoare la dovada privind asigurarea cofinanţării investiţiei, în cazul în care dovada nu a fost depusă odată cu cererea de finanțare, în cuantum de minimum 20% din valoarea de cofinanţare. În termen de 3 luni de la semnarea contractului beneficiarul va face dovada existenței acestei cofinanțări în termenul specificat, în caz contrar contractul de finanțare se reziliază;

    image Contractul va cuprinde și alte clauze cu privire la achizițiile private ale beneficiarilor (conform Manualului de procedură privind achizițiile și a prevederilor legale în vigoare la data achiziției);

    image Contractul va cuprinde obligații privind respectarea procedurii de rambursare a cheltuielilor (completarea cererii de rambursare și documente doveditoare) conform procedurii în vigoare;

    image Contractul va cuprinde și clauze specifice cu privire la obligația beneficiarului de a păstra în bune condiții toate documentele originale privind implementarea proiectului, inclusiv documentele contabile;

    image Beneficiarul are obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit și al departamentelor de specialitate din cadrul UE, în limitele competențelor ce le revin, la toate datele şi documentele, în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spaţii folosite în scopuri economice, care au legătură cu obiectivele proiectului;

    image În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, inclusiv în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevărate/false/incomplete/expirate/inexacte, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate înceta

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi, în procentul stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. Anterior încetării Contractului de finanțare, MADR, prin DGP-AMPOPAM poate suspenda contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă;

    image Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivit prevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării și după avizarea favorabilă de către DGP-AMPOPAM a unei proceduri de achiziții;

    image Orice modificare care privește sediul social, contul, datele de contact, calitatea de reprezentant legal al beneficiarului, se face prin notificarea Autorității Contractante și depunerea de documente doveditoare. Autoritatea Contractantă va analiza solicitarea și, în situația în care constată neconcordanțe, aceasta va fi respinsă;

    image Pentru proiectele la care cheltuielile eligibile sunt mai mari de 1.000.000 EUR, în situația în care, în perioada de monitorizare a contractului se constată de către organele de control și alte venituri nete decât cele declarate, MADR, prin DGP-AMPOPAM recuperează aceste sume, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare.

    ATENȚIE!

    Potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din partea generala a contractului de finanțare, informațiile/documentele privind executarea contractului de finanțare, inclusiv anexele sale, constituie informații de interes public, în condițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția secțiunilor/documentelor/elementelor care nu pot avea caracter confidențial, astfel cum sunt acestea prevăzute la alin. (2) al aceluiași articol.

    În conformitate cu prevederile art. 18 din partea generala a contractului de finanțare, părțile contractante, de comun acord, pot stabili ca anumite documente, secțiuni sau informații din proiect să aibă caracter confidențial, în situția în care publicarea acestora ar putea aduce atingere principiului concurenței loiale, proprietății intelectuale ori altor dispoziții legale aplicabile.

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    În această situație este necesar ca solicitantul să completeze o solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială

   3. 8.3. Modificarea contractului de finanțare

    Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare:

    Contractul de finanțare, semnat atât de către MADR - DGP AMPOPAM cât și de beneficiar, poate fi modificat în conformitate cu dispozițiile contractului de finanțare și cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2017.

    Solicitările de modificare a contractelor de finanțare se depun la compartimentul regional POP, pe raza căruia a fost depusă cererea de finanțare.

    image

    De la data funcționării sistemului informatic SMIS 2014 se vor respecta pașii descriși în modulul informatic.

    Orice solicitare de modificare a contractului de finanțare nu va fi automat acceptată de către DGP - AM POPAM. Pentru modificarea contractului trebuie să existe motive bine justificate, care vor fi analizate de către experții din cadrul DGP - AMPOPAM.

  2. 9. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL PROIECTULUI

   1. 9.1. Dovada cofinanțării

    Pentru derularea proiectului se va solicita beneficiarului dovada asigurării cofinanţării proiectului, în cuantum de 20%, 25%, 40%, 50%, respectiv 70% (în funcție de tipul de beneficiar) din valoarea cofinanţării.

    Dacă solicitanții nu au depus odată cu cererea de finanțare și dovada cofinanțării prin aport în natură sau aport în numerar, în primele 3 luni de la semnarea contractului, aceștia trebuie să facă dovada asigurării a minim 20% din cota de cofinanţare.

    Beneficiarul poate realiza dovada contribuţiei sale, prin mai multe modalităţi:

    1. 1. aport în numerar constituit de beneficiar;

    2. 2. surse de finanţare (credit bancar);

    Aportul în numerar se va dovedi prin extras de cont, prin blocarea sumei într-un cont special al proiectului, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a proiectului.

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    Aceste sume vor fi deblocate numai în baza solicitărilor beneficiarilor (titularilor de cont), cu confirmarea expresă de AM POPAM.

    image

    În cazul în care beneficiarul face dovada contribuției proprii, prin aport în natură care depășește 20% din cofinanțare, în cadrul cererii de finanțare, acesta nu mai are obligația de a face dovada cofinanțării după semnarea contractului de finanțare.

    Dovada creditului bancar se poate face prin prezentarea contractului de credit încheiat cu banca, obiectul creditului fiind reprezentat de finanţarea proiectului de investiţii contractat.

    image

    Beneficiarii pot solicita avansuri pentru realizarea contractelor de finanţare, potrivitprevederilor legale în vigoare, numai dacă în prealabil fac dovada existenţei cofinanţării.

   2. 9.2. Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului

    Beneficiarii privați vor derula achiziţiile în conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

    În cazul în care asociațiile/organizațiile înființate în baza O.G. nr. 26/2000 includ și autorități contractante, acestea vor aplica prevederile Legii nr. 98/2016 (conform art. 4 lit. c).

    Dosarele achizițiilor vor fi depuse la sediul CR-POP, în două exemplare, pe format hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică MySMIS devine operațională, depunerea dosarelor de achiziții, în integralitatea lor, se va face exclusiv online.

    Beneficiarii au obligația să finalizeze procedurile de achiziţii în timp util, înainte de a solicita rambursarea cheltuielilor şi să depună dosarele de achiziţii la CR-POP, în vederea avizării acestora.

   3. 9.3. Rambursarea cheltuielilor

    1. 9.3.1. Precizări referitoare la acordarea avansului

     Conform art. 29 din OUG 49/2015 pentru pentru beneficiarul care a optat pentru avans, în vederea demarării proiectului, AMPOPAM poate să acorde un avans de până la maximum 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. Beneficiarii pot primi avansul numai după avizarea unei

     Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

     proceduri de achiziţii de către DGP-AMPOPAM și după prezentarea dovezii privind asigurarea cofinanțării.

     Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la AMPOPAM, pe baza documentelor solicitate conform Instrucţiunilor de plată la Contractul de Finanţare, până la ultima cerere de rambursare.

     DGP-AMPOPAM poate acorda un avans de până la 100% din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranșei de plată, cu excepţia ultimei tranșe, pentru care nu se acordă acest avans. Acest avans se acordă beneficiarilor pe baza facturii/ facturilor aferente tranșei de plată. Avansul se justifică, în termen de 7 zile, de către beneficiar, prin prezentarea ordinului/ordinelor de plată aferent/ aferente facturii/ facturilor pentru care s-a eliberat avansul. Documentele justificative aferente obiectului facturilor, pentru care a fost acordat avans, vor fi prezentate de către beneficiar în următoarea cerere de rambursare.

     Plata avansului, pentru ambele situații descrise mai sus, este subordonată constituirii unei garanţii, prezentate sub formă de scrisoare de garanţie bancară - SGB, scrisoare de garanţie eliberată de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României sau unei poliţe de asigurare eliberate de o societate de asigurări autorizată conform legislaţiei naţionale în vigoare, care corespunde procentului de 100% din suma avansului.

     Conform art.28 din OUG 49/2015, Beneficiarii privati, la depunerea spre decontare a cererii de plată(plata la factură), pot proceda după cum urmează:

     1. a) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, atât pentru partea de contribuţie publică, cât şi pentru cea proprie; sau

      image

      Garanțiile aferente avansurilor de 100%, din valoarea totală eligibilă nerambursabilă a tranşei de plată, trebuie să aibă valabilitate 30 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de rambursare.

      Garanțiile aferente avansurilor de 50% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil trebuie să aibă valabilitatea mai mare cu minimum 15 zile lucrătoare faţă de durata de execuţie a contractului.

  1. b) anexează documentele, ordinele de plată şi extrasele de cont sau alte documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor, cu excepţia ordinelor de plată şi/sau a extraselor de cont ori a altor documente cu valoare echivalentă care dovedesc efectuarea plăţilor pentru partea de contribuţie publică.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  9.3.2 Plata

  Beneficiarii sunt obligaţi să depună la sediul CRPOP, Graficul de rambursare a cheltuielilor, potrivit formatului standard, în maximum 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de finanțare. În condițiile în care au intervenit modificări față de versiunea din Contractul de finanțare graficul de rambursare se depune în maxim 30 zile de la apariției modificărilor, cu justificările care au condus la modificarea acestuia.

  Dosarul Cererii de rambursare va fi depus la CRPOP, într-un singur exemplar pe hârtie și un exemplar pe suport electronic. Din momentul în care aplicația informatică SMIS devine operațională, depunerea cererilor de rambursare se va face exclusiv online.

  Dosarul Cererii de plată/ rambursare trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată anexate la Contractul de finanţare. Cererea de rambursare va cuprinde numai acele cheltuieli pentru care s-a primit aviz favorabil din punct de vedere al achiziţiei respective, unde este cazul.

  Plata către beneficiari a cererilor de plată/rambursare se realizează de către DGP- AMPOPAM în termen de maxim 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării fiecărei cereri de plată/rambursare, cu excepția acelor situații în care termenul de plată/rambursare se suspendă.

  Pentru fiecare Cerere de rambursare se va efectua o vizită în teren.

  În cazul investițiilor care nu presupun lucrări de construcții montaj, beneficiarul va depune maxim

  3 cereri de rambursare. În cazul investițiilor care presupun lucrări de construcţii montaj, beneficiarul va depune maxim 5 cereri de rambursare.

  1. 10. MONITORIZARE ȘI CONTROL

   10.1 Monitorizarea tehnică și financiară

   Beneficiarul este obligat ca în perioada de implementare a proiectului să depună semestrial Rapoarte de progres privind situaţia implementării proiectului la DGP-AMPOPAM. După implementarea proiectului Beneficiarul trebuie să transmită semestrial, pe toată perioada de monitorizare (5 ani de la data efectuării ultimei plăți) indicatorii de rezultat, conţinuţi în Raportul de progres. Formularul acestui document poate fi găsit pe site-ul www.ampeste.ro.

   Beneficiarul trebuie să asigure atingerea rezultatelor şi a obiectivelor, asumate prin Cererea de Finanţare şi anexele aferente acesteia, precum și respectarea prevederilor contractuale

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   specifice operaţiunii finanţate și a prevederilor art. 71 din Regulamentul nr.1303/2013 privind caracterul durabil al operațiunilor.

   Beneficiarul finanţării are obligația de a arhiva toate documentele referitoare la implementarea proiectelor aprobate spre finanţare în cadrul POPAM în spaţii special amenajate astfel încât să fie asigurată păstrarea în bune condiţii a documentelor, să evite distrugerea intenţionată/ accidentală sau sustragerea neautorizată a acestora, asigurând păstrarea unei piste de audit corespunzătoare a operaţiunilor efectuate.

   Beneficiarul trebuie să asigure arhivarea următoarelor documente:

   image documente referitoare la solicitarea finanţării proiectului şi la aprobarea acestuia de către AM (Cererea de finanţare şi anexele sale, Contractul de finanţare şi anexele sale);

   image documentele referitoare la procedurile de achiziţie publică derulate în cadrul proiectelor aprobate, ca bază legală pentru efectuarea unor cheltuieli;

   image documente referitoare la implementarea proiectului;

   image facturi şi documente justificative aferente acestora,documente de plată; image documentele contabile conform prevederilor legale.

   Documentele trebuie arhivate într-una din următoarele forme: image originale;

   image fotocopii ale documentelor originale certificate „conform cu originalul”; image versiuni electronice ale documentelor originale;

   image documente care există doar în format electronic, caz în care trebuie să se asigure securitatea sistemului informatic.

   10.2. Control

   Proiectele finanţate prin POPAM vor fi verificate la faţa locului de o echipă de control desemnată de DGP-AMPOPAM. Acest control poate interveni în orice moment al implementării proiectului, cât şi după plata finală (ex-post), pe o perioada de cinci (5) ani de la data efectuării ultimei plăți şi va cuprinde verificări de natură tehnică şi economico-financiară. DGP-AMPOPAM este însărcinată cu gestionarea şi implementarea Programului Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, după cum urmează:

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   image să verifice furnizarea de produse şi de servicii cofinanţate şi să controleze dacă toate cheltuielile declarate de beneficiari pentru operaţiuni au fost suportate efectiv şi că sunt în conformitate cu normele comunitare şi naţionale;

   image să se asigure că există un sistem de înregistrare şi de arhivare sub formă electronică a documentelor contabile pentru fiecare operaţiune în cadrul programului operaţional, şi este asigurata disponibilitatea acestora;

   image să se asigure că beneficiarii şi alte organisme care participă la realizarea operaţiunilor aplică fie un sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacţiile privind operaţiunea, fără a aduce atingere standardelor contabile naţionale;

   image să se asigure că sunt respectate toate obligaţiile cu privire la informare şi publicitate.

   Verificările trebuie să asigure faptul că declararea cheltuielilor este reală, că achiziţia de produse sau servicii a fost făcută în concordanţă cu Contractul de finanţare, că cererile de rambursare sunt corecte şi că operaţiile şi cheltuielile sunt în concordanţă cu regulile Comunitare şi naţionale. Pentru a asigura buna desfăşurare a verificărilor la faţa locului, veţi fi înştiinţat în prealabil despre data la care vor avea loc acestea. Obligaţia dumneavoastră este de a pune la dispoziţia echipei de control toate documentele administrative şi contabile solicitate, în original, de a asigura accesul la sistemele informatice şi la toate documentele stocate în format electronic privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. Totodată aveţi obligaţia de a garanta prezenţa, în timpul controlului, a persoanelor împuternicite să dea toate informaţiile utile la nivel administrativ, contabil şi tehnic.

   Echipa de control verifică următoarele aspecte:

   image legalitatea, regularitatea şi realitatea operaţiunilor financiare desfăşurate până la acel moment;

   image înregistrarea corectă în contabilitate a tuturor operaţiunilor aferente proiectului;

   image modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii în sensul respectării prevederilor legale în materie de achiziţii publice;

   image îndeplinirea obligaţiilor privind asigurarea vizibilităţii şi publicităţii proiectului.

  2. 11. INFORMARE ȘI PUBLICITATE

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime, în conformitate cu prevederile prezentului Ghid Solicitantului. Detalii privind modalitatea de realizare a publicităţii sunt cuprinse în Anexa 10 – Măsuri de informare și publicitate.

  3. 12. ANEXE

  • Anexa nr. 1 - Instrucţiuni de completare a cererii de finanţare

  • Anexa nr. 2C - Lista de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii

  • Anexa nr. 2S - Lista de verificare a documentelor solicitate în vederea contractării

  • Anexa nr. 3 - Grila de evaluare calitativă economică

  • Anexa nr. 4 - Grila de evaluare calitativă tehnică

  • Anexa nr. 5 - Criteriile de selecţie

  • Anexa nr. 6 - Notificare informaţii suplimentare

  • Anexa nr. 7 - Notificare cu privire la neconformitatea /neeligibilitatea/ nerespectarea/ respingerea cererii de finanţare

  • Anexa nr. 8 - Memoriu justificativ

  • Anexa nr. 9 - Plan de afaceri

  • Anexa nr. 10 - Proiecții financiare

  • Anexa nr. 11 - Ipoteze ce stau la baza proiecțiilor financiare

  • Anexa nr. 12 - Contract de finanţare

  • Anexa nr. 13 - Proiecții financiare aferente proiectelor generatoare de venit

  • Anexa nr. 14 - Graficul de rambursare a cheltuielilor

  • Anexa nr. 15 - Măsurile de informare şi publicitate

  • Anexa A – Declaraţia pe propria răspundere

  • Anexa B – Declaraţie privind eligibilitatea TVA

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Anexa nr.1

  Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Date generale

  Acest document reprezintă un îndrumar pentru completarea în aplicația electronică MySMIS a unei cereri de finanțare pentru apelul de proiecte depuse în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

  Aici sunt descrise secțiunile cererii de finanțare, aplicabile acestui apel, ce trebuie completate în MySMIS. Sunt incluse instrucțiuni, recomandări și explicații pentru completarea corectă a datelor solicitate.

  Pentru a putea întocmi și depune o cerere de finanțare, prin aplicația MySMIS, trebuie să vă creați mai întâi un cont de utilizator –

  http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/1.Creare.cont.pdf

  De asemenea, este necesară identificarea, crearea unei entități juridice - http://www.fonduri-ue.ro/images/files/mysmis/4.Identificare.electronic%C4%83.pdf

  După crearea unui cont de utilizator și identificarea unei entități juridice (i.e. solicitantul), puteți selecta, dintre apelurile deschise în cadrul diferitelor programe operaționale, apelul de proiecte aferent priorității de investiții apelul de proiecte aferent priorității de investiții I.22. – POPAM ……. Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e)- Valoarea adaugata, calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.După crearea proiectului se pot introduce date în funcțiile definite de AM la apelul ales. Introducerea de date se poate face pe pași, unul după celalalt, sau utilizând aleatoriu funcțiile din stânga ecranului.

  Înainte de a începe completarea cererii de finanțare, citiți cu atenție prevederile din ghidul specific aferent acestui apel și asigurați-vă că ați înțeles toate condițiile de accesare a finanțării.

  Citiţi cu atenţie instrucţiunile, recomandările şi explicaţiile incluse în acest document, înainte de completarea cererii de finanțare. Nerespectarea acestora poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă sau depunctarea proiectului în etapa de evaluare tehnică și financiară.

  După introducerea informațiilor în pasul respectiv este necesară salvarea acestora. După parcurgerea și completarea cu informații a tuturor pașilor se va putea genera din sistem cererea de finanțare în structura solicitată și cu datele introduse.

  ATENȚIE!

  Pentru o evitare a pierderii de date, se recomandă salvarea informațiilor după fiecare completare a câmpurilor prin apăsarea butonului ”Salvare”.

  ATENȚIE!

  În cazul în care proiectul este finanțat din mai multe apeluri, componenta reprezintă proiectul pentru fiecare apel.

  ATENȚIE!

  Indicaţiile de completare a cererii de finanțare sunt orientative, fiecare Autoritate de Management va stabili pentru fiecare apel în ghidul solicitantului structura cererii de finanțare (pașii) și indicaţiile punctuale de completare ale cererilor de finanţare pe apelul respectiv.

  Pentru acest apel de proiecte, aplicația MySMIS permite atașarea, la anumite secțiuni, a unor documente la cererea de finanțare, prin încărcarea fișierelor ce conțin aceste documente.

  Conform prevederilor din ghidul specific, este obligatorie anexarea documentelor enumerate în capitolul 4, punctul 4.2. ”Lista documentelor din dosarul Cererii de finanțare” din ghid.

  Toate aceste documente vor fi încărcate în MySMIS, în format PDF, după ce au fost semnate digital. Anexele pot fi încărcate în totalitate la o singură secțiune din cererea de finanțare (respectiv, la secțiunea Solicitant).

  Pentru unele din anexele obligatorii, ghidul conține modele standard (e.g. declarația de angajament, declarația privind evitarea dublei finațări, declarație de eligibilitate, declarație privind egalitatea de șanse, declarația de neîncadrare și de angajament pentru Art. 10 din Regulamentul UE 508/2014, declarația privind neductibilitatea TVA, declarația privind încadrarea IMM, macheta ce conține analiza și previziunea financiară din planul de afaceri) sau recomandate (planul de afaceri) – după completare, acestea vor fi salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS. Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale) vor fi scanate, salvate în format PDF, semnate digital și încărcate în MySMIS, la completarea cererii de finanțare. La încărcarea în aplicația MySMIS, denumiți fiecare fișier în mod corespunzător și sugestiv, în câmpul „Fişierul reprezintă”.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Cuprins

  1. 1. SOLICITANT

  2. 2. ATRIBUTE PROIECT

  3. 3. RESPONSABIL DE PROIECT

  4. 4. PERSOANA DE CONTACT

  5. 5. CAPACITATE SOLICITANT

  6. 6. LOCALIZARE PROIECT

  7. 7. OBIECTIVE PROIECT

  8. 8. REZULTATE AȘTEPTATE

  9. 9. CONTEXT

  10. 10. JUSTIFICARE

  11. 11. GRUP ȚINTĂ

  12. 12. SUSTENABILITATE

  13. 13. RELEVANȚĂ

  14. 14. RISCURI

  15. 15. PRINCIPII ORIZONTALE

  16. 16. METODOLOGIE DUPA CAZ

  17. 17. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

  18. 18. DESCRIEREA TEHNICĂ A PROIECTULUI

  19. 19. DESCRIEREA PRODUSULUI

  20. 20. STUDII DE FEZABILITATE/MEMORIU JUSTIFICATIV/PLAN DE AFACERI, DUPA CAZ

  21. 21. ANALIZA FINANCIARA (SE COMPLETEAZĂ DOAR PENTRU INVESTIȚIILE CU CONSTRUCȚII MONTAJ CONFORM DATELOR DIN STUDIUL DE FEZABILITATE)

  22. 22. ANALIZA ECONOMICA (SE COMPLETEAZĂ DOAR PENTRU INVESTIȚIILE CU CONSTRUCȚII MONTAJ CONFORM DATELOR DIN STUDIUL DE FEZABILITATE)

  23. 23. ANALIZA SENZITIVITATE (SE COMPLETEAZĂ DOAR PENTRU INVESTIȚIILE CU CONSTRUCȚII MONTAJ CONFORM DATELOR DIN STUDIUL DE FEZABILITATE)

  24. 24. REZUMAT REVIZUIRI APLICAȚIE

  25. 25. INDICATORI PRESTABILIȚI

  26. 26. INDICATORI SUPLIMENTARI PROIECT

  27. 27. PLAN DE ACHIZIȚII

  28. 28. RESURSE UMANE IMPLICATE

  29. 29. RESURSE MATERIALE IMPLICATE

  30. 30. ACTIVITĂȚI PREVIZIONATE

  31. 31. BUGET - ACTIVITĂȚI ȘI CHELTUIELI -

  32. 32. VIZUALIZARE PROIECT

  33. 33. DATE DE IMPLEMENTARE

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  1. 1. Solicitant

   Informația se completează doar de către reprezentantul legal/împuternicital solicitantului

   Cererea de finanţare, anexele şi declaraţiile se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de un împuternicit al acestuia. Împuternicirea se face prin mandat de reprezentare, autentificat prin notariat, clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea.

   DATE DE IDENTIFICARE

   Datele cu privire la identificarea solicitantului, a reprezentantului legal și a sediului social sunt obligatorii. Datele trebuie să fie corelate cu cele din documentele statutare.

   Tipul organizației – selectați:

   • ”microîntreprindere”, “întreprindere mică” sau ”întreprindere mijlocie”, dacă solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor cu activitate în domeniul pescuitului, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

   • “Întreprindere mare”, dacă solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor mari.

   • organisme de drept public;

   • “POPAM - Organizație de pescari”.

   • “POPAM - Organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

    Nr. Înregistrare – introduceți numărul de înregistrare în Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și Fundațiilor

    Registru – selectați Registrul Comerțului sau Registrul Asociaților și Fundațiilor

    Cod CAEN principal - Introduceți codul CAEN de 4 cifre (clasa CAEN) ce reprezintă obiectul principal de activitate al societății. Nu introduceți aici codul CAEN vizat de proiect; acesta va fi introdus într-o altă secțiune din cererea de finanțare.

    Înregistrat în scopuri de TVA – selectați DA sau NU. Dacă solicitantul este înregistrat în scopuri de TVA, atunci trebuie anexată la cererea de finanțare inclusiv Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA.

    In ceea ce privește reprezentantul legal, datele de identificare ale acestuia trebuie să corespundă cu documentul de identificare ce va fi anexat. Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor constitutive, să reprezinte organizaţia şi să semneze în numele acesteia.

    În cazul necorelării informaților din documentele anterior menționate și cererea de finanțare, aceasta va fi respinsă în cadrul etapei de conformitate administrativă și eligibilitate.

    Denumire (obligatoriu)

    Tipul organizației(obligatoriu)

    - Se selectează în conformitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului, capitolul 3, subcapitolul 3.1

    Cod fiscal(obligatoriu)

    Nr. înregistrare(obligatoriu)

    Secompletează cu nr. de înregsitrare din registrele relevante pentru statutul juridic al solicitantului

    Registru(obligatoriu)

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    Se selectează

    • Registrul Comerțului

    • Registrul Asociaților și Fundaților

    Cod CAENprincipal

    Se va trece codul CAEN principal

    Data înființării

    Înregistrat în scopuri de TVA: Da/Nu - se va selecta după caz

    Entitate de drept public: Da/Nu – se va selecta NU, apelul nu se adresează entităților de drept public

    REPREZENTANT LEGAL

    Nume(obligatoriu) Prenume(obligatoriu) Data nașterii(obligatoriu) CNP

    Telefon Fax Email

    SEDIU SOCIAL

    Strada (obligatoriu)

    Informații extra

    Localitate(obligatoriu) Cod Postal

    Judet Tara(obligatoriu)

    Se selecteaza din nomenclator

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    Telefon Fax

    Email Pagina Web

    DATE FINANCIARE

    Se vor completa datele de indentificare ale conturilor bancare ce se preconizează a fi utilizate în cadrul proiectului. În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere modelul standard de contract de finanțare cu privire la rambursarea/ plata cheltuielilor.

    Se vor completa informațiile aferente ultimelor 3 exerciții financiare (sau a tuturor exercițiilor financiare încheiate, în cazul solicitanților care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate) anterioare depunerii cererii de finanțare. Informațiile trebuie să corespundă cu situațiile financiare aferente. Informațiile referitoare la exercițiile financiare sunt obligatoriu de completat, în caz contrar cererea de finanțare va fi respinsă. Se vor completa, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele date:

    • - Numărul mediu de salariați

    • - Cifra de afaceri

    • - Active totale

    • - Capitalul social subscris

    • - Capitalul social propriu

    • - Profitul net

    Profitul din exploatare

    Conturi bancare

    IBAN

    Cont

    Banca

    Sucursala

    Adresa sucursala

    Swift

    Alte info

    Exerciții financiare Moneda: LEI

    Dată

    Dată

    Număr

    Cifra de

    Active

    Venituri

    Capital

    Capital

    Profit

    Profit în

    Venit Chelt

    începere

    încheiere

    mediu

    afaceri

    totale

    totale

    social

    social

    NET

    exploat

    uri uieli

    angajați

    subscris

    propriu

    are

    cerc cercet

    etare are

    Notă / coloanele aferente veniturilor și cheltuielile cu cercetarea se vor completa numai în cazul în care se desfășoară activitate de cercetare, în caz contrar se va completa cu O

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    FINANTARI

    Asistență acordată anterior- Completați datele solicitate pentru toate finanțările din surse publice obținute de entitatea solicitantă în ultimii 3 ani fiscali (i.e. ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi anul curent depunerii cererii de finanţare).

    Asistență acordată anterior

    Cod SMIS

    Titlu

    Nr.inreg. contract

    Data semnare

    Data incepere

    Data finalizare

    Valoare Totala

    Proiect

    Eligibil Proiect

    Eligibil Beneficiar

    Sprijin Beneficiar

    Rambursare Efectiva

    Entitate finanțatoare*

    Moneda*

    Curs de

    schimb

    Data curs de

    schimb

    * Se va completa cu denumirea instituției care a acordat finanțarea;

    ** lei

    Asistența solicitată

    Asistența solicitată

    Completați cu informaţii despre finanțările solicitate, proiecte depuse pe măsuri din cadrul POPAM, precum și proiecte depuse la alte programe, pentru care nu a fost încă emisă o decizie privind finanţarea.

    Titlu

    Informatii inregistrare solicitare

    Valoare Totala Proiect

    Eligibil Proiect

    Surse Financiare*

    Moneda*

    Curs de schimb

    Data curs

    *Se va completa cu bugetul național și FEPAM

    ** lei

    Structura grupului

    Descrierea structurii grupului -

    Dacă este cazul, descrieți relațiile de parteneriat și/sau legătură a solicitantului cu alte întreprinderi, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004, cu modificările și completările ulterioare.

    Corelați informațiile cu cele incluse în Declarația privind încadrarea în categoria IMM – Anexa G.

    image

    Se completează câmpurile cu datele proiectului și se apasă butonul .

  2. 2. Atribute proiect

   Tip proiect

   Se va selecta tipul de proiect

   Proiecte de investiții în infrastructură/Proiecte de dotări

   Proiect majorDA / NU- Se va selecta Nu

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Codul comun de identificare (CCI)

  Nu este cazul

  Proiectul figurează in lista Proiectelor Majore (PM) DA / NU - Se va selecta Nu

  Proiect fazatDA / NU - Se va selecta Nu ( Fazarea proiectelor nu este aplicabilă acestui apel)

  Numărul fazei

  Nu este cazul

  Proiectul face parte dintr-o rețea transeuropeanaDA / NU - Se va selecta Nu Operațiunea este Plan de Acțiune Comun (PAC) DA / NU - Se va selecta Nu Codul comun de identificare al planului de acțiune comun

  Nu este cazul

  Proiectul include finanțareInițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT): Da/Nu - Se va selecta Nu

  Sprijinul public va constitui ajutor de stat:DA / NU - Se va selecta NU

  Proiectul este in cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat (PPP): Da/NU- Se va selecta Nu

  Proiectul este generator de venit: DA / NU – se va selecta după caz

  Pro rată a venitului net

  actualizat(%)

  Pro rată a venitului net

  actualizat(%)

  Pro rată a venitului net

  actualizat(%)

  Dacă răspunsul anterior este NU, nu se completează tabelul de mai sus Proiectul este asociat cu sit-ul Natura2000DA / NU – se va selecta după caz Relevant pentru mecanismul ITI Delta Dunării DA/NU – se va selecta după caz

  image

  1. 3. Responsabil de proiect

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

   Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele imagepentru editare și image pentru ștergere.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   image

   Completați cu datele persoanei responabile din partea solicitantului cu implementarea prezentului proiect (managerul de proiect).

   image

   image

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

   Pentru adăugarea de date precum telefon, fax și email se apasă butonul

   .

   . Pentru

   editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul

   pentru ștergere.

  2. 4. Persoana de contact

   Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să menţină contactul cu Autoritatea de Management în procesul de evaluare şi selecţie a Cererii de finanţare.

   Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.

  3. 5. Capacitate solicitant

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   Sursa de cofinanțare- – selectați ”Contribuție privată”, varianta aplicabilă acestui apel de proiecte.

   • Contribuție privată

   Calitatea entității în proiect - nu selectați niciuna din opțiunile disponibile (opțiunile disponibile nu sunt aplicabile acestui apel de proiecte)

   Alegeți cod CAEN relevant- selectați domeniul de activitate (clasa CAEN = codul format din 4 cifre) vizat de proiect prin această cerere de finanţare. La momentul depunerii cererii de finanţare, domeniul de activitate trebuie să fie deja înscris în obiectul de activitate a solicitantului (conform

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   actului constitutiv), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

   0311 /0312

   Capacitate administrativa

   Capacitatea administrativă (vă rugăm să menționați după caz, documente de înființare, acționari, existența unei echipe de management a proiectuluicapabile să implementeze și să deruleze proiectul și, dacă este posibil, includeți organigrama propusă pentru implementarea și derularea proiectului).

   Capacitate financiara

   Capacitatea financiară (vă rugăm să confirmați cel puțin capacitatea financiară a organismului responsabil pentru implementarea proiectului, pentru a demonstra că acesta este în măsură să garanteze lichiditățile necesare pentru o finanțare adecvată a proiectului, astfel încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia și funcționarea în viitor, în plus față de celelalte activități ale organismului)

   Capacitate tehnica

   Capacitatea tehnică (vă rugăm să furnizați cel puțin un rezumat al expertizei necesare pentru implementarea proiectului și să precizați numărul persoanelor cu o astfel de expertiză disponibile în cadrul organizației și alocate proiectului). Se va descrie succint solicitantul (personalul angajat, servicii oferite, alte informații relevante)

   Capacitate juridica

   Capacitatea juridică (indicați cel puțin statutul juridic al beneficiarului care permite implementarea proiectului, precum și capacitatea sa de a întreprinde acțiuni legale, dacă este necesar).

  4. 6. Localizare proiect

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage. Pentru adăugarea de date precum județ, localitate și informații proiect se apasă butonul image . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoaneleimage pentru editare și butonulimagepentru ștergere.

   Se completează pentru fiecare componentă

   Regiune

   Judet

   Localitate

   Informații proiect

   Se selectează regiunea unde se implementează proiectul

   Se selecteazăjudeț ul

   Se selecteazăloc alitatea

   Se va completa cu alte informații relevante despre localizarea

   proiectului, după caz

  5. 7. Obiective proiect

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage. Pentru adăugarea de date precum descriere obiective specifice ale proiectului se apasă butonul image. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoaneleimage pentru editare și butonulimagepentru ștergere.

   Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Se va prezenta si descrie obiectivulgeneral al proiectului; de asemenea, se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivului specific al măsurii de finanțare (A se vedea Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime pentru România)

   Obiectivele specifice ale proiectului

   Descriere obiective specifice ale proiectului

   Nr. crt.

   Se vor formula obiectivele specifice ale proiectului. Se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, modernizarea infrastructurii specifice activității de pescuit comercial – infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare,înființarea sau modernizarea adăposturilor pescărești în vederea îmbunătățirii siguranței pescarilor, iInstalațiile de colectare a deșeurilor generate de activitățiile de realizare a proiectelor de investiții în porturi sau puncte de debarcare, inclusiv a deșeurilor marine în scopul aducerii unei contribuţii la protecţia mediului.Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.

   Obiectivele trebuie să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile şi rezultatele (output) prevăzute a se realiza/obţine

  6. 8. Rezultate așteptate

   image

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage. Pentru adăugarea de date se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea

   informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonulimagepentru ștergere.

   Se completează pentru fiecare componentă.

   Nr. crt. Detalii rezultat

   Se completează cu formularea și descrierea fiecărui rezultat

  7. 9. Context

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta, cu titlu de exemplu, următoarele:

   • - Contextul promovării proiectului, precum și complementaritatea cu alte proiecte finanțate din fonduri europene sau alte surse

   • - Date generale privind investiția propusă

   • - Componentele și activitățile investiției, și modul în care adresează problemele identificate în secțiunea Justificarea proiectului

   • - Aspecte detaliate legate de localizarea proiectului

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  8. 10. Justificare

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage

   În vederea justificării proiectului, se vor prezenta următoarele elemente:

   • - modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/ judeţ/național, modul în care proiectul se încadrează în strategia națională sau locală de dezvoltare, etc.

   • - principalele probleme care justifică intervențiile

   • - probleme legate de guvernanța în domeniu care justifică necesitatea/oportunitatea proiectului

  9. 11. Grup țintă

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage

   Enumerați categoriile de entități (persoane fizice, persoane juridice) care vor beneficia ca urmare a implementării proiectului ce face obiectul acestei cereri de finanțare.

   Identificați beneficiarii direcți, respectiv indirecți și beneficiile acestora, ca urmare a realizării proiectului.

   Specificați în clar dacă proiectul prevede angajarea de persoane din categorii defavorizate (a se vedea precizările din grila de evaluare tehnică și financiară în acest sens). Dacă da, menționați categoria (categoriile) avute în vedere, precum și alte detalii pe care le considerați relevante în acest context.

  10. 12. Sustenabilitate

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   Completați doar câmpulDescriere/valorificarea rezultatelor:

   Se va preciza modul in care proiectul se va autosusţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin prezenta cerere de finanţare, capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp. De asemenea, se va preciza modalitatea prin care proiectul va evalua/cuantifica şi estima impactul pe care îl au activităţile de diseminare/conştientizare, atât în perioada de implementare, cât şi după finalizarea proiectului):

   • - Ce acţiuni/activităţi vor trebui realizate şi/sau continuate după finalizarea proiectului

   • - Cum vor fi realizate aceste acţiuni/activităţi şi ce resurse vor fi necesare

   • - Posibilitatea de a obţine alte fonduri după finalizarea proiectului

   • - Nivelul/Statutul de protecţie vizat conform legislaţiei naţionale cu privire la (dacă este relevant)

   • - Cum, unde şi de cine va fi utilizat echipamentul/locația/etc. după finalizarea proiectului

   • - În ce măsură vor fi diseminate rezultatele şi experienţele după finalizarea proiectului către persoanele şi/sau organizaţiile care le-ar putea utiliza cel mai bine (vă rugăm identificaţi pe cât posibil aceste persoane/organizaţii)

   Alte aspecte relevante

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Furnizațiinformații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate si eventual încheiate

   daca este cazul

   Oferiți detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura dupăîncheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.)

   Cum va fi asigurată operarea infrastructurii, unde este cazul

   Transferabilitatea rezultatelor

   Nu este cazul

  11. 13. Relevanță

   Referitoare la proiect

   Se va completa cu informații despre relevanța proiectului

   Referitoare la SUERD

   Se va completa cu informații despre relevanța proiectului în contextul contribuţiei proiectului la implementarea ariei prioritare SUERD

   Aria prioritara SUERD Strategia UE pentru Regiunea Dunării

   Se va completa cu informații în contextul contribuţieiproiectului la implementarea strategiei ce vizează - sprijinirea competitivităţii întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea grupurilor

   Referitoare la alte strategii

   Se va completa cu informații privind modul în care proiectul va contribui la realizarea obiectivelor uneia sau a mai multora dintre strategiile enumerate mai jos sau a altor strategii relevante:

   • Strategia Guvernamentală pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM);

   • Strategia Naţională de Competitivitate 2014-2020

   • Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

   • Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul 1: Protecția resurselor naturale si a mediului;

   • Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul II: Dezvoltarea durabilă, în scopul de a sprijini economia locală și oportunitățile locale de îmbunătățire

   • Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul III: Sporirea conectivității și accesibilității;

   • Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013 – 2020;

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   • Strategia Naţională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții;

   • Cadrul de Acțiune Prioritară pentru Natura 2000;

   • Strategia Naţională şi Planul de Acţiune pentru Conservarea Biodiversităţii 2013 – 2020;

   • Planul Naţional de Acţiune în Domeniul Energiei din Surse Regenerabile;

   • Strategia pentru Mediul Marin;

   • Planul de Amenajare a Spaţiului Maritim Transfrontalier al zonei Mării Negre;

   • Master Plan privind Protecţia şi Reabilitarea Zonei Costiere Româneşti

   Se completează conform opțiunii selectate

  12. 14. Riscuri Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage. Pentru adăugarea de date se apasă butonulimage. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoaneleimagepentru editare și butonulimagepentru ștergere.

   Identificati riscurile ce pot afecta implementarea proiectului in conditiile prevazute (activitati, rezultate, obiective, buget, plan de achizitii etc) si masurile de atenuare a acestora.

   Descriere:

   Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate pentru implementarea proiectului

   Detaliere riscuri:

   Nr. crt. Risc identificat Masuri de atenuare ale riscului

   Se va completa pentru fiecare risc identificat pentru implementarea proiectului

   Se vor descrie măsurile de diminuare/remediere cu precizarea impactul pentru fiecare risc identificat – semnificativ/mediu/mic.

  13. 15. Principii orizontale

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   image

   Egalitate de șanse

   A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020.

   Egalitatea de gen

   Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.

   Nediscriminare

   Se completează cu o prezentare sumară a modului în care beneficiarul va asigura condițiile pentru prevenirea oricărei forme de discriminare în implementarea proiectului.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Accesibilitate persoane cu dizabilități

   Se completează cu o prezentare sumară a modului în care solicitantul se va asigura că principiul accesibilității va fi respectat. (în cadrul tuturor investiţiilor în infrastructură, se va avea în vedere ca toate obstacolele fizice să fie înlăturate / ameliorate, vor fi prevăzute spaţii speciale de acces în vederea asigurării accesibilităţii pentru persoanele cu dizabilităţi, îndeplinind astfel prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la accesul în clădirile şi structurile de utilitate publică).

   Schimbări demografice

   Nu este cazul

   DEZVOLTARE DURABILĂ

   A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 partea a II a Dezvoltarea durabilă

   In calitate de potenţial beneficiar, puteţi utiliza o serie de întrebări în stadiul de definire a proiectului, cum ar fi:

   • Implementarea proiectului ar putea avea un efect direct negativ direct sau indirect asupra mediului, utilizării eficiente a resurselor, biodiversităţi?

   • Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea un impact pozitiv asupra utilizării resurselor?

   • Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea avea impact asupra atenuării efectelor schimbărilor climatice?

   • Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la ameliorarea stării de sănătate a

    populației? (spre exemplu prin diminuarea/ eliminare riscului de poluare sau reducerea volumului de deşeuri)

   • Activitățile și/sau rezultatele proiectului ar putea contribui la protejarea cadrului natural (terestru şi

    acvatic) sau la conservarea şi protejarea habitatelor din ariile protejate?

   • Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea gradului de siguranţă în condiţii de riscuri naturale (alunecări de teren, risc de inundaţii)?

   • Implementarea proiectului ar putea contribui la creşterea responsabilităţii faţă de mediul înconjurător?

   • Implementarea proiectului ar putea contribui la revitalizarea zonelor degradate?

   • Există informaţii, studii sau analize pentru determinarea situaţiei iniţiale?

   • Există o progonozare a efectelor negative pe termen lung asupra mediului?

   Răspunsul la întrebările propuse vă vor sprijini să determinaţi dacă un anumit proiect are implicaţii directe sau indirecte asupra protecția mediului, utilizării eficiente a resurselor, conservării şi protejării biodiversităţii. De asemenea, pot fi identificate măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, dezvoltare a rezistenței în fața dezastrelor, precum şi prevenirea și gestionarea riscurilor.

   Poluatorul plătește

   Conform prevederilor de Drept al mediului, principiul „Poluatorul plătește” impune obligația ca poluatorul sǎ suporte cheltuielile pentru realizarea mǎsurilor de prevenire a poluării sau sǎ plătească pentru pagubele provocate de poluare.

   Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizatǎ prin Directiva 2004/35/CE privind răspunderea de mediu, care a fost transpusǎ în legislația româneascǎ prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.

   Principiul prevede ca potenṭialul poluator sǎ suporte toate costurile poluării pe care el a cauzat-o. Cu toate acestea, principiul este unul economic şi nu unul juridic. Aceasta înseamnă cǎ nu se intenționează sǎ se

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   pedepsească poluatorul, ci sǎ se stabilească condițiile economice necesare astfel încât sǎ fie luate în considerare toate costurile de mediu asociate cu operațiunile poluatorului, acest proces ducând la o dezvoltare durabilǎ.

   Principiul „Poluatorul plătește” urmărește ca sarcina costurilor controlului asupra mediului sǎ revină în primul rând poluatorilor, asigurându-se astfel faptul cǎ mecanismele de piațǎ iau în considerare aceste costuri şi cǎ resursele vor fi alocate corespunzǎtor în producție şi consum.

   Oricine produce daune mediului, pericole sau riscuri este responsabil sǎ evite, sǎ reduca şi sǎ combatǎ acele daune, pericole şi riscuri. Acest principiu exprimǎ astfel răspunderea în sens larg, cuprinzând orice obligație de a respecta prevederile legislative, pânǎ la suportarea sancțiunilor contravenționale penale sau civile.

   Se completează prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la respectarea principiului care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare să fie suportată de cei care o generează

   Protecția biodiversității

   În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare.

   Biodiversitatea implică patru nivele de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală.

   Se completează, spre exemplu, prin referirea la modul în care proiectul va aduce o contribuţie la implementarea legislației privind managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc...

   Utilizarea eficientă a resurselor

   Se va completa cu descrierea efectivă a activităţilor din proiect orientate către direcționarea investițiilor spre opțiunile cele mai economice din punct de vedere al utilizării resurselor și cele mai durabile, evitarea investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a altor eventuale impacturi, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.

   Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice

   Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal datorită emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei.

   Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la minimum impactul efectelor negative ale acestora.

   Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.

   Se completează, spre exemplu, cu descrierea modului în care activităţile proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la sechestrarea carbonului, etc;

   Reziliența la dezastre

   Se completează cu descrierea modului în care activităţile proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea ecosistemelor şi alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei şi reducerea riscului de secetă, prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.

   Se completează dacă este cazul

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  14. 16. Metodologie dupa caz

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   Metodologie

   Vor fi descrise/detaliate:

   • - managementul proiectului: organizaţiile implicate, echipa de proiect, rolul managerului de proiect și a celorlați membrii ai echipei de implementare, repartizarea atribuţiilor, rolurile persoanelor implicate etc.

   • - cheltuielile cu salariile, respectiv pentru fiecare persoană care implementează activităţi din cadrul beneficiarului (valoarea netă/oră, valoarea totală/oră, nr. ore/zi, nr zile/luni lucrate).

   Des​crierea investiției

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   Descrierea investiției

   La această secțiune se va completa cu titlul investiției, se va fundamenta necesitatea și oportunitatea investiției. Se va descrie rezumativ investiția ce urmeaza a fi executată. Se va menționa dacă investiția prevede operațiuni de construcții montaj

  15. 17. Descrierea tehnică a proiectului

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage. Descrieți proiectul, specificând ce se dorește a se realiza prin implementarea acestuia.

   Nu este necesar să enumerați activitățile proiectului, acestea făcând obiectul secțiunii dedicate activităților.

   Descrierea tehnică a proiectului

   Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect

   Se vor prezenta caracteristicile tehnice și funcționale ale componentelor achiziționate

  16. 18. Descrierea produsului

   Se completează câmpul funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage.

   Descrierea produsului/produselor

   Se va descrie produsul rezultat, caracteristici, funcționalitate, beneficii principale, calitatea și siguranța alimentara, după caz.

  17. 19. Studii de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, dupa caz

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Se anexează Documentațiile tehnico-economice întocmite conform HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice/Studiul de fezabilitate – Memoriu justificativ(anexa 8)

  21. Analiza financiara (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)

  Descrierea metodologiei

  Se va descrie pe scurt teoria de întocmire a analizei financiare

  image

  Principalele elemente si parametri

  Perioada de referinta (ani)

  image

  Rata de actualizare financiara (%)

  Principalele elemente si parametri

  Valoare

  Trimitere la documentul

  Valoare actualizata (valoare actualizata analizei cost- neta) beneficiu din

  Studiul de

  fezabilitate

  Valoare neactualizata

  image

  Costurile de investitie totale, fara

  image

  provizioanele pentru cheltuieli image neprevazute

  Valoare reziduala Venituri

  Costuri de functionare si de inlocuire

  image

  image

  image

  Aplicarea proportionala a veniturilor nete actualizate

  Venituri nete

  Costuri de investitie totale - venituri nete

  image

  image

  image

  Aplicarea pro rata a venitului net actualizat (%)

  Fara sprijin din

  partea Uniunii

  Cu sprijin din partea

  Uniunii

  Trimitere la documentul privind analiza cost-

  beneficiu din Studiul de fezabilitate

  image

  image

  Rata de

  rentabilitate image financiara (%)

  image

  image

  image

  Valoare actualizata neta (euro)

  Justificare RRFC Justificare RRFK

  Strategia de tarifare si accesibilitate din punct de vedere economic (daca este cazul)

  Se preconizeaza ca proiectul va genera venituri prin instituirea de tarife sau de taxe suportate de utilizatori?

  Da / Nu

  Daca DA - Te rugăm să furnizezi detalii privind sistemul de taxare (tipul şi nivelul taxelor, principiul sau legislatia Uniunii pe baza cărora au fost instituite taxele:

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  image

  Vor fi acoperite costurile cu ajutorul taxelor? Da / Nu

  Daca DA - Te rugăm să furnizezi detalii cu privire la strategia de tarifare. În cazul în care se acordă ajutor pentru operare, te rugăm să oferi detalii:

  Variază taxele de la un utilizator la altul? Da / Nu

  Daca DA - Sunt taxele proporţionale cu utilizarea diferită a proiectului (consumul real)? Te rugăm să furnizezi detalii:

  Sunt taxele proporționale cu poluarea cauzata de utilizator? Da / Nu Daca DA - Te rugăm să furnizezi detalii:

  A fost luata in considerare accesibilitatea taxelor pentru utilizatori? Da / Nu Daca DA - Te rugăm să furnizezi detalii:

  22. Analiza economica (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor din Studiul de fezabilitate)

  Descriere metodologie

  Beneficiu

  Valoare unitara (după caz)

  Valoare totala (in euro, actualizata)

  % din beneficiile totale

  Total

  Cost

  Valoare unitara (după caz)

  Valoare totala (in euro, actualizata)

  % din costuri totale

  Total

  Principalii indicatori ai analizei economice in conformitate cu documentul privind analiza cost-beneficiu

  Principalii parametri si indicatori

  Valori

  Trimitere la documentul privind analiza cost- beneficiu

  din Studiul de fezabilitate

  Se va descrie pe scut teoria de întocmire a analizei economice

  Rata de actualizare sociala (%)

  Rata de rentabilitate economica (%)

  image

  image

  Valoarea actualizata neta economica (in EUR)

  Impactul proiectului asupra ocupării forței de munca

  image

  Numărul locurilor de munca create in mod direct

  (

  In timpul fazei de implementare

  In timpul fazei de exploatare

  Nr. (ENI)

  Durata medie a acestor locuri de munca (luni)

  Numărul locurilor de munca create in mod direct (numai pt. inv. Productive, Capitolul A, secțiunea 11, punctul 1, 2 din Studiul de fezabilitate)

  In timpul fazei de exploatare

  Nr. locurilor de munca menținute (numai pt. inv. productive)

  Nr. (ENI)

  Durata medie a acestor locuri de munca (luni)

  Nu se aplica

  Raport cost beneficiu

  Identificati principalele beneficii si costuri care nu pot fi cuantificate/monetizate

  1. 23. Analiza senzitivitate (se completează doar pentru investițiile cu Construcții montaj conform datelor

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   din Studiul de fezabilitate)

   Descrierea metodologiei

  image

  Care sunt valorile de comutare ale variabilelor critice?

  Se va descrie pe scut teoria de întocmire a analizei de senzitivitate

  Analiza de senzitivitate

  Variabila testata

  Variația valorii actualizate nete financiare

  [VANF(K)](%)

  Variația valorii actualizate nete financiare

  [VANF(C)](%)

  Variația valorii actualizate nete financiare [VANF](%)

  Care variabile au fost identificate ca fiind critice?

  Te rugăm să furnizezi o modificare procentuală estimativă pentru ca VANF sau VANE să fie egale cu zero pentru fiecare variabilă critică identificată:

  Te rugăm să furnizezi o modificare procentuala estimativa pentru ca VANF sau VANE sa fie egala cu zero pentru fiecare variabile critica identificata:

  Te rugam sa prezenți un scurt rezumat al evaluării riscurilor, incluzând o lista a riscurilor la care este expus proiectul, matricea riscurilor (1) si interpretarea sa, precum si strategia de atenuare a riscurilor propusa si organismul responsabil de atenuarea principalelor riscuri cum ar fi depășirile de costuri, întârzierile, deficitul de cerere. Ar trebui sa se acorde o atenție speciala riscurilor de mediu, riscurilor legate de schimbările climatice si riscurilor legate de dezastre naturale:

  Daca s-a efectuat distribuția probabilității variabilelor critice, analiza cantitativa a riscului sau opțiuni pentru a evalua riscul climatic si au fost luate masuri, va rugam sa furnizați detalii:

  image

  Evaluarea riscurilor

  image

  Evaluari suplimentare efectuate, daca este cazul

  1. 24. Rezumat revizuiri aplicație

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

   Aplicatia va genera toate revizuirile cererii de finanțare

  2. 25. Indicatori prestabiliți

   image

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul image .

   Pentru adăugarea de date se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul image pentru ștergere.

   Se completează pentru fiecare componentă

   Indicatori prestabiliti de rezultat

   Selectați următorii indicatori prestabiliți de rezultat

   • Locuri de muncă (ENI) create în sectorul pescuitului sau activități complementare;

   • Locuri de muncă (ENI) menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare;

    image

    Indicatori prestabiliti de realizare

    Nr. crt.

    Denumire indicator

    Unitate măsura

    Anul de referința

    Total

    Femei

    Barbati

    Regiuni dezvoltate

    Regiuni

    mai putin dezvoltate

    Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite și porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele

    și adăposturile

    Nr

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    image

    Selectați din nomenclator indicatorii prestabiliți de realizare:

    - 1.1 - Numărul de proiecte privind valoarea adăugată, calitatea, utilizarea capturilor nedorite și porturile de pescuit, locurile de debarcare, halele și adăposturile – Completați Total cu valoarea ”1”

    Câmpul Anul de referință se va completa cu anul estimat pentru finalizarea implementării proiectului.

  3. 26. Indicatori suplimentari proiect

   image

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul image . Pentru adăugarea de date se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea

   informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul image pentru ștergere.

   Introduceți indicatorii suplimentari mentionați în tabelul de mai jos.

   Nr. crt.

   Denumire indicator

   Unitate măsura

   Valoare referința

   Anul de referința

   Total

   Femei

   Barbati

   Regiuni dezvoltate

   Regiuni mai puțin dezvoltate

  4. 27. Plan de achiziții

   image

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Se completează câmpuri funcției cu datele proiectului și se apasă butonulimage. Pentru adăugarea de date se apasă butonulimage. Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoaneleimagepentru editare și butonulimagepentru ștergere.

   Se completează doar pentru proiectele care au prevăzute achiziții (pentru achizițiile realizate deja, pentru achiziții

   previzionate)

   Nr. crt.

   Titlu achiziție

   Descriere achiziție

   CPV

   Tip contract

   Valoare contract

   Moneda

   Tip procedura

   Data publicare

   procedura

   Data publicare

   rezultat

   Data semnare

   contract

   Data transmitere

   J.O.U.E

   obligatoriu

   Succint

   Obligatoriu Se selectează din nomenclator

   Obligatoriu Se selectează din nomenclator

   Obligatoriu –

   introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA,

   indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau

   neeligibile.

   (obligatoriu) – selectați din nomenclator

   (obligatoriu) – selectați din nomenclator

   selectați data completă (an, lună, zi)

   selectați data completă (an, lună, zi)

   selectați data completă (an, lună, zi)

   (dacă este cazul)

   Completați detaliile aferente tuturor contractelor de achiziţie atribuite şi/sau preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului, indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile.

   Atribuirea contractelor de achiziție lucrări, servicii, bunuri trebuie să se realizeze cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene.

   Atribuirea contractelor de achiziție pentru cheltuielile ce pot fi considerate eligibile înainte de semnarea contractului de finanțare (ex. consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare) trebuie să fie realizate cu respectarea prevederilor aceluiași Ordin.

   Pentru achizițiile realizate deja (contracte de achiziție atribuite) până la depunerea cererii de finanțare (e.g. serviciile de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare), completați următoarele:

   Titlu achiziţie (obligatoriu) – titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv

   • - Descriere achiziţie (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție

   • - CPV (obligatoriu) – selectați din nomenclator, conform Vocabularului comun privind achiziţiile publice (Common Procurement Vocabulary), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 2195/2002 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex:32002R2195)

   • - Tip contract (obligatoriu) – selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă

   • - Tip procedura (obligatoriu) – selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   • - Valoare contract (obligatoriu) – introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.

   • - Moneda (obligatoriu) – selectați din nomenclator

   • - Dată publicare procedură – selectați data completă (an, lună, zi)

   • - Dată publicare rezultat – selectați data completă (an, lună, zi)

   • - Dată semnare contract (obligatoriu) – selectați data completă (an, lună, zi)

   • - Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)

    Pentru achiziții previzionate după semnarea contractului de finanțare completați următoarele:

   • - Titlu achiziţie (obligatoriu) – titlul contractului de achiziție, succint și sugestiv

   • - Descriere achiziţie (opțional) - descriere succintă a obiectului contractului de achiziție

   • - CPV (obligatoriu) – selectați din nomenclator

   • - Tip contract (obligatoriu) – selectați din nomenclator opțiunea aplicabilă

   • - Tip procedura (obligatoriu) – selectați din nomenclator „Achiziție directă” sau „Achiziție privată”, după caz

   • - Valoare contract (obligatoriu) – introduceți valoarea contractului de achiziție, inclusiv TVA, indiferent dacă cheltuiala aferentă acestei achiziții este inclusă, în bugetul proiectului, în categoria eligibile sau neeligibile.

   • - Moneda (obligatoriu) – selectați din nomenclator

   • - Dată publicare procedură (obligatoriu) – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la

    depunerea cererii de finanțare

   • - Dată publicare rezultat (obligatoriu) – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare

   • - Dată semnare contract (obligatoriu) – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare

   • - Dată transmitere J.O.U.E. (dacă este cazul)

   image

   Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul

   .

   Pentru adăugarea de date se apasă butonul informațiilor amintite se apasă butoanele

   Resurse umane implicate

   . Pentru editarea sau ștergerea

   pentru editare și butonul

   pentru ștergere.

  5. 28. Resurse umane implicate

   Se completează pentru toţi experţii cu următoarele informaţii: rol în proiect, iar codul ocupațional se selectează din nomenclator.

   image

   CERINŢE FIŞA POSTULUI

   EDUCAȚIE SOLICITATA

   Descriere

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   Durata solicitată

   Descriere Durată solicitată

   EXPERIENȚASOLICITATA

   COMPETENȚESOLICITATE

   Descriere Se va completa cu descrierea competenței specifice

   LIMBI STRAINE SOLICITATE

   Limba 1

   Înțelegere Se va detalia nivelul de audițieși scriere

   Vorbire Se va detalia nivelul de conversatie si pronuntie

   Scriere Se va detalia nivelul de scriere

   CURRICULUM VITAE

  Comepetente Nume Prenume Data nasterii Tara

  Telefon Fax Email

  Data începerii Data finalizării Instituţie Adresă Calificare

  Data începerii Data finalizării Instituţie Adresă

  Poziţie Detalii

  Denumire Detalii

  Limba 1

  EDUCAŢIE

  EXPERIENŢĂ

  COMPETENŢE

  LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

  Se va completa în mod similar pentru fiecare limbă străină cunoscută

  Înțelegere Se va detalia nivelul de audiție și scriere

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Vorbire Se va detalia nivelul de conversație si pronunție

  Scriere Se va detalia nivelul de scriere

  Dacă managementul proiectului va fi realizat cu resurse umane proprii selectați Tipul formularului și completați cu datele aferente Fișei de post și/sau CV-ului dacă persoana respectivă este deja angajată în cadrul societății.

  Adăugați fiecare expert implicat în implementarea proiectului (echipa de implementare a proiectului)

  • - Rol (e.g. manager de proiect, responsabil financiar, expert achiziții)

  • - Codul ocupației (selectați din nomenclator, conform COR)

  • - Tip formular – completați detalii suplimentare cu privire la expertul înregistrat. Furnizarea acestor detalii poate fi făcută la nivel de:

  • - Fișa postului (pentru experți ce urmează a fi cooptați în echipa de implementare a proiectului) – introduceți cerințele privind educația, experiența, competențele, cunoștințele de limbă straină solicitate.

  • - Curriculum Vitae (pentru experți cooptați deja în echipa de implementare a proiectului) – introduceți date de identificare a expertului și informații din CV-ul acestuia.

  1. 29. Resurse materiale implicate

  Resurse materiale implicate

  Se va completa în mod similar pentru fiecare localizare a proiectului

  Titlu

  Pus la dispoziție de Se va completa cu numele entității implicată în proiect care pune la dispoziție resursa materială

  Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resursei fie cu adresa exactă unde este localizată

  Informații extra Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială Se vor preciza resursele materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect:

  - informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția,

  Pentru proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură se va menționa inclusiv nr. cadastral și suprafața terenului pe care se realizează investiția.

  În cazul în care pe terenul respectiv există mai multe construcții se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect.

  În cazul în care proiectul vizează mai multe suprafețe de teren, se va preciza nr. cadastral pentru fiecare dintre acestea

  Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.

  - dotările, echipamente IT deţinute şi utilizate pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de finanțare;

  ȚARĂ

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi pentru ce activităţi, justificaţi pe scurt necesitatea achiziţionării noilor echipamente şi pentru care activităţi sunt ele necesare

  LOCALITATE COD POSTAL

  Resursa Cantitate UM Partener

  Se va preciza tipul de resursă

  materiale aferente activităţilor prevăzute prin proiect

  .....

  image

  .......

  Se va completa cu cantitatea

  resursei pusă la dispoziție prin proiect

  Se va completa cu unitatea de

  măsură

  Se va completa cu numele

  entității ce va asigura resursa

  image

  image

  30. Activități previzionate

  image

  Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul . Pentru adăugarea de date se apasă butonul . Pentru editarea sau ștergerea

  informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul image pentru ștergere. Pentru adăugarea de subactivități se apasă butonul si se completează datele solicitate.

  Completaţi detalii cu privire la activităţile și subactivitățile proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare, cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare.

  Atenție! Introduceți activitățile, la nivel de titlu. Activitățile introduse sunt grupate, în mod automat, în cadrul „Componentei 1”.

  La fiecare activitate în parte, definiți subactivitățile componente. Detaliile privind calendarul de realizare, responsabili etc, pot fi definite doar la nivel de subactivitate. În cazul în care nu ați intenționat structurarea unei activități în subactivități, este obligatorie crearea a cel puțin unei subactivități, pentru a putea introduce detalii suplimentare și pentru a putea asocia o cheltuială bugetară respectivei activități/subactivități. Completați următoarele:

  • Titlul (concis, sugestiv)

  • Data începerii/ finalizării

   • o Pentru subactivități realizate deja înainte de semnarea contractului de finanțare – se vor introduce cel putin anul și luna.

   • o Pentru subactivități previzionate a se realiza după semnarea contractului de finanțare – selectați cel puțin anul și luna, estimând demararea implementării proiectului (semnarea contractului de finanțare) la aproximativ 6 luni de la depunerea cererii de finanțare (similar completării planului de achiziții).

  • Rezultate previzionate – selectați rezultatul (anterior definit) la a cărui realizare contribuie implementarea respectivei subactivități.

  • Partenerii implicaţi ai subactivităţii – se va selecta denumirea solicitantului.

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  • Amplasamentele din cadrul subactivităţii – nu se aplică (definirea amplasamentelor, în secțiunea Resurse materiale implicate nu este obligatorie).

  Acolo unde este cazul, includeți (sub)activități referitoare la:

  • Elaborarea cererii de finanțare

  • Elaborarea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție și derularea procedurilor de atribuire aferente

  • Execuția și monitorizarea fiecăruia din contractele de achiziție lucrări, bunuri, servicii

  • Angajarea de personal

  • Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare

  • Implementarea măsurilor de informare și publicitate obligatorii, conform prevederilor contractului de finanțare

  • Auditul financiar al proiectului

  Durata de implementare a proiectului va fi calculată în mod automat.

  image

  Titlu activitate/subactivitate

  Data start

  Data încheiere

  Durată

  Parteneri implicați

  Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ”Buget - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente. În cazul în care există activități fără subactivități în cadrul proiectului, pentru a putea introduce datele complete, se va crea o subactivitate.

  Detalierea subactivității

  Rezultate previzionate

  Amplasamentele din cadrul subactivității

  Bug​et - Activități și cheltuieli Introducerea datelor in această funcție depinde de definirea activităților și subactivităților din funcția ”Activități previzionate”. Aceste activități și subactivități se vor prelua în funcția ”Buget

  - Activități și cheltuieli” unde se vor completa cheltuielile aferente.

  Pentru adăugarea cheltuielilor se apasă butonul image si se completează datele solicitate.

  image

  Daca se dorește atașarea de documente la nivel de detaliere a cheltuielilor (ex. facturi…) ele vor trebui sa fie atașate premergător în pagina principală a funcției ”Buget – Activități și cheltuieli”. Pentru a atașa un document se apasă butonul image , se completează datele din fereastra ce se va deschide și apoi se salvează.

  Se completează câmpurile funcției cu datele proiectului și se apasă butonul .

  Pentru editarea sau ștergerea informațiilor amintite se apasă butoanele pentru editare și butonul pentru ștergere image.

  Observație:

  Câmpul TVA este un câmp editabil. În cazul cheltuielilor nepurtătoare de TVA, TVA-ul este 0. Pentru a șterge o activitate se aplică principiul ștergerii informațiilor de la sfârșit la început (respectiv se vor șterge subactivitățile, iar apoi activitatea principală).

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Introducerea cheltuielilor se realizeaza la nivel de subactivitate. Nu este posibila introducerea, in bugetul proiectului, a unei cheltuieli care nu poate fi asociată unei anumite subactivități. Nu este posibilă introducerea, în bugetul proiectului, a unei cheltuieli care sa fie asociată unei activități

  Toate valorile se introduc in lei.

  Activităţi/Cheltuieli

  Descrierea cheltuielii

  Achiziţie U.M. Cantitate

  Preţ unitar (fără TVA) [LEI]

  Valoare totală (fără TVA) [LEI]

  Valoare TVA [LEI]

  Eligibile [LEI]

  TVA

  eligibile [LEI]

  Neeligibile [LEI]

  TVA

  neeligibile [LEI]

  Total eligibile [LEI]

  Total eligibile Less [LEI]

  Total eligibile More [LEI]

  Public [LEI]

  Public Less [LEI]

  Public More [LEI]

  Nerambursabil [LEI]

  Nerambursabil Less [LEI]

  Nerambursabil More [LEI]

  UE [LEI]

  UE

  Less [LEI]

  UE

  More [LEI]

  Contribuţie proprie [LEI]

  Contribuţie proprie Less [LEI]

  Contribuţie proprie More [LEI]

  Buget de stat [LEI]

  Buget de stat Less [LEI]

  Buget de stat

  More [LEI]

  Ajutor de stat

  Nu este cazul- se selectează Nu

  Tip Ajutor de stat

  Nu este cazul

  Furnizat

  Intensitatea intervenției (%)

  Referinţă document justificativ

  Justificare calcul buget eligibil atunci când este diferit de bugetul total

  Viz​ualizare proiect

  Va genera Cererea de finanțare cu toate datele introduse și salvate în funcțiile anterioare

  Dat​e de implementare Se vor selecta/bifa opțiunile care se aplică proiectului dumneavoastră, scanați și atașați în tabelele de mai jos.

   • Precizare dacă operațiunea privește pescuitul maritim sau pescuitul în apele interioare ori ambele – În funcție de tipul proiectului, în tabelul de mai jos se pot bifa una sau mai multe opțiuni privind datele de implementare:

  1

  image

  Pescuit marin

  2

  image

  Pescuit în apele interioare

  3

  image

  Ambele

  Tipul de investiție

  investiții care oferă valoare adăugată produselor

  Numărul de pescari care beneficiază de operațiune

  investiții la bord care îmbunătățesc calitatea produselor pescărești

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Anexa 2.C

  CR-POPAM................

  LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII

  Prioritatea Uniunii Nr 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere.

  Măsura Nr. I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite

  - Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e)

  Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………………

  COD SMIS

  Solicitant

  Reprezentant legal

  Denumire………………………………..……..................... Tel/fax………………………

  Email ……………………………………………………………

  Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..………… Funcţie ………………………….

  Nr.

  Puncte de verificat

  Explicaţii

  Rezultatul evaluării

  DA

  NU

  1.

  Dosarul cererii de finanţare conţine toate documentele solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului

  Verificaţi existenţa tuturor documentelor solicitate prin Lista de documente din Ghidul solicitantului

  Verificaţi dacă documentele respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului

  Verificaţi dacă documentul este destinat solicitantului

  Verificaţi dacă documentul nu are termenul de valabilitate expirat

  Verificați corectitudinea desemnării reprezentantului legal, conform certificatului constatator și actelor constitutive după caz, precum și a datelor din Cererea de finanțare, Sectiunea-

  Solicitant

  Verificați existența Hotărârii Adunării

  Generale a Asociaților / Deciziei asociatului

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  unic sau Hotărârii pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderilor individuale / membrilor întreprinderii familiale, privind aprobarea investiției.

  Verificați solicitantul în RECOM–online

  /extrasul din Registrul asociațiilor și fundațiilor și actele constitutive ale solicitantului, după caz.

  2.

  Solicitantul se

  încadrează în categoria beneficiarilor eligibili?

  Verificaţi datele înscrise în RECOM online/Certificat cu datele din

  Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi actelor constitutive ale solicitantului, după caz precum şi a datelor din cererea de

  finaţare – secţiunea Solicitant

  3.

  Solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.

  Verificaţi dacă solicitantul nu este înscris în Registrul debitorilor cu sume neachitate pentru POP/POPAM.

  4.

  Proiectul se implementează în România?

  Verificaţi datele din Cererea de finanţare, Secțiunea -Localizare proiect.

  5.

  Activităţile propuse în Cererea de finanțare se regăsesc în lista activităților eligibile din Ghidul solicitantului aferent măsurii?

  Verificaţi datele înscrise în Cererea de finanţare dacă sunt conforme cu datele înscrise în Ghidul solicitantului aferente măsurii pe care a fost depus proiectul (Secțiunea – Activități previzionate)

  În cazul depistării unor activităţi neeligibile expertul CRPOPAM propune rectificarea bugetului proiectului şi includerea cheltuielilor aferente activităţii neeligibile la cheltuieli neeligibile.

  6.

  Solicitantul respectă prevederile art.10 alin.5 din Reg. 508/2014?

  Verificați veridicitatea declarației privind admisibilitatea cererii

  7.

  Solicitantul nu a comis fraude in perioada anterioară depunerii solicitării de asistență

  financiară (conform

  Verificați cazierul judiciar și baza de date a AMPOPAM.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Convenției privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităţilor Europene?

  8.

  Activitățile pentru care se solicită

  sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare au făcut obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau

  comunitare, în ultimii 5 ani?

  Verificați Anexa A - Declarația pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări.

  9.

  Cererea de finanțare respectă limita maximă de 5% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică dacă operațiunea nu prevede construcții- montaj sau 10% din valoarea totală eligibilă a operațiunii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică, dacă operațiunea prevede construcții- montaj?

  Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 5% sau 10% (după caz) din valoarea totală eligibilă a operaținii pentru cheltuielile de proiectare și asistență tehnică (Anexa H)

  10.

  Proiectul respectă limita maximă de 2%, respectiv de 1%

  (după caz) din

  Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă de 2% din valoarea totală eligibilă a operațiunii

  privind plata drepturilor salariale, inclusiv

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  valoarea totală eligibilă a operațiunii privind plata drepturilor salariale, inclusiv contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a

  operațiunii cu construcții –montaj, respectiv fără construcții –montaj?

  contribuțiile suportate de către angajator și angajat pentru personalul din cadrul echipei de implementare a operațiunii cu construcții –montaj sau de 1% din valoarea totală eligibilă a operațiunii fără construcții –montaj

  11.

  Proiectul respectă gradul de intervenţie publică

  Se verifică respectarea procentelor de finanţare nerambursabilă și a încadrării solicitantului în categoria IMM conform Legii 346/2004, în următoarele documente:

  • - Bilanțul pentru verificarea numărului mediu de salariați și a cifrei de afaceri anuală netă/activele totale anuale

  • - Anexa A- Declarație IMM

  • - Cererea de Finanțare, Secțiunea- Bugetul proiectului

  Se verifică dacă tipul operațiunii se referă la pescuitul costier la scară mică.

  12.

  Solicitantul desfăşoară activitate în domeniul pescuitului - coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312—

  pescuitul în ape dulci,sau este o organizație/asociație de pescari sau o organizație de

  producători cu

  activitate în domeniul pescuitului.

  Se verifică:

  • - Cererea de finanțare Secțiunea “Solicitant”.

  • - Certificatul constatator fonduri IMM conform RECOM online,

  • - Actul constitutiv și Statutul.

  • - Licența de pescuit pentru operatorii din pescuit, respectiv pentru membrii organizației / asociației de pescari –

  • - Autorizația de pescuit pentru operatorii din pescuit, respectiv membrii organizației

   / asociației de pescari

  • - Documente care să ateste calitatea de membru al asociatiei/organizației de pescari – Adresă ANPA, adeziuni.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  - Avizul de recunoaștere conform ORD 772/2007 pentru organizațiile de producători din domeniul pescuitului.

  13.

  Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare.

  Se verifică:

  - Certificatul constatator cu informaţii extinse conform RECOM online.

  14.

  Solicitantul a înregistrat un bilanț pozitiv (capitaluri pozitive) în anul anterior

  Verificați ultimului Bilanţ anual însoţit de contul de profit şi pierdere înregistrat la Administraţia Fiscală.

  Verificați Declaraţia specială (Declaraţia 200) privind veniturile realizate pentru persoane fizice autorizate/ întreprinderi individuale / întreprinderi familiale

  15.

  Solicitantul nu prezintă un bilanț anual negativ (capitaluri negative) și are Procese

  verbale de

  calamitate pe ultimii 2 ani sau face dovada că situația provine în urma unui proces investițional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene

  Se verifică bilanțul.

  Se verifică procesele verbale de calamitate – dacă este cazul.

  Se verifică documentele justificative aferente procesului investițional – dacă este cazul.

  16.

  Cheltuielile cu achiziția construcțiilor se încadrează în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Se verifică cererea de finanțare, devizul pe obiect și devizul general.

  Verificați în Bugetul indicativ al proiectului dacă se respectă limita maximă

  17.

  Valoarea maximă

  eligibilă aferentă

  unui proiect corespunde cu cea prezentată în anunțul de lansare a apelului.

  Se verifică în cererea de finanțare Bugetul indicativ al proiectului

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  18.

  Terenurile, imobilele pe care se realizează investiția sunt libere de orice sarcini și nu fac obiectul unor litigii aflate în curs de soluționare la instanțele judecătorești, la momentul depunerii cererii de finanțare (sunt exceptate cererile de finanțare care includ doar servicii și/sau dotări și lucrări de construcții ce nu se supun autorizării)

  Se verifică Extrasul de carte funciară pentru informare de dată recentă (emis cu maxim 30 de zile înainte de depunerea cererii de finanțare) din care să rezulte că sunt libere de orice sarcini

  19.

  Proiectul se încadrează în perioada maximă de timp pentru implementare stabilită în Ghidul

  solicitantului

  Verificați dacă proiectul se încadrează în perioada maximă timp pentru implementare stabilită în Ghidul solicitantului.

  Dacă cel puţin un document menţionat la punctul de verificare 1 nu respectă formatul tip stabilit în Ghidul solicitantului, documentul nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, iar solicitantul nu clarifică elementele menţionate în Notificarea de solicitare a informaţiilor suplimentare, Cererea de Finanţare este declarată neconformă administrativ.

  Dacă cel puţin o condiţie de eligibilitate de la punctele de verificare 2-19 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a eligibilităţii se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  DG- AMPOPAM

  LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR SOLICITATE ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII

  Anexa 2 S

  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  Măsura : . I.22:Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite - Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e)

  Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………………................

  COD SMIS

  Solicitant

  Reprezentant legal

  Denumire………………………………..……............................

  Tel/fax………………………..........................................

  Email

  ……………………………………………………………......................

  Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..………… Funcţie ………………………….

  Nr.

  Puncte de verificat

  Explicaţii

  Rezultatul evaluării

  DA

  NU

  Nu este cazul

  1.

  Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, reorganizare.

  Verificați pentru beneficiarii care funcționează în baza OG nr. 26/2000, dovada că nu se află în stare de dizolvare, faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeasi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale – în baza:

  - extras din registrul de asociații, fundații și federații, valabil la data depunerii - în original

  Pentru ceilalți beneficiari, verificarea se realizează de

  către DGP – AM POPAM prin

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  consultarea on-line a portalului Oficiului Național al Registrului

  Comerțului.

  Solicitantul nu are taxe şi

  Verificaţi datele înscrise în

  impozite locale restante.

  Certificat/Certificate privind

  taxele şi impozitele locale,

  valabile la data depunerii

  acestora,emise de primăriile pe

  2.

  raza cărora solicitantul îşi are

  sediul social şi punctul de lucru

  unde urmează a se realiza

  proiectul (dacă este cazul) – în

  original, din care să rezulte că

  nu are taxe şi impozite locale

  restante

  Solicitantul nu înregistrează

  Verificaţi datele înscrise în

  datorii la bugetul statului.

  Certificatul de atestare fiscală,

  în termen de valabilitate, emis

  de către organul fiscal

  competent din subordinea

  Administraţiei Finanţelor

  Publice, pentru obligaţiile

  fiscale şi sociale de plată către

  bugetul general consolidat al

  statului – în original, din care să

  3.

  rezulte că nu înregistrează

  datorii la bugetul statului sau nu

  înregistrează obligaţii de plată

  nete ce depăşesc 1/12 din

  totalul obligaţiilor datorate în

  ultimele 12 luni;

  * Certificatul de atestare fiscală

  trebuie să aibă completată

  secţiunea C

  "Informaţii pentru verificarea

  eligibilităţii contribuabililor

  pentru accesarea fondurilor

  nerambursabile"

  Există Contractul individual

  Verificaţi existenţa

  de muncă/ Contractul de

  Contractului individual de

  prestări servicii al

  muncă/ Contractului de

  4.

  managerului de proiect și al

  responsabilului financiar, sau

  prestări servicii al managerului

  de proiect și al responsabilului

  contract de prestări servicii

  financiar, sau contractul de

  cu firmă de consultanță care

  prestări servicii cu o firmă de

  consultanță care realizează

  managementul de proiect, în

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  realizează managementul de proiect,

  copie/copii cu mențiunea

  „conform cu originalul”, şi valabilitatea acestora pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului.

  5.

  Există Formular de identificare financiară cu datele de identificare ale trezoreriei/băncii și ale contului aferent proiectului POPAM ?

  Verificaţi existeța Formularului de identificare financiară.

  6.

  Există Actul de identitate al reprezentantului legal

  Verificaţi dacă documentul este

  în copie cu mențiunea “Conform cu originalul”

  7.

  Există Mandatul de reprezentare, pentru împuternicit, autentificat prin notariat(duplicatul eliberat de notar), clar şi explicit în ceea ce priveşte perioada şi activităţile pentru care este

  dată împuternicirea – după caz

  Verificați dacă duplicatul eliberat de notar prezintă clar și explicit perioada şi activităţile pentru care este dată împuternicirea

  8.

  Exisată cazierul judiciar al

  solicitantului

  Verificați existența cazierului

  judiciar

  9.

  Există graficul de rambursare a cheltuielilor(cererilor de rambursare).

  Verificați dacă există graficul de rambursare a cheltuielilor (maxim 5 cereri de rambursare), dacă valoarea totală a cererilor de rambursare corespunde cu valoarea din bugetul indicativ, precum și termenul de depunere a primei cereri de

  rambursare

  10.

  Există solicitare privind confidențialitatea, care să conțină justificările/motivele aferente fiecărui document/informație ce se dorește a fi confidențială –

  după caz

  Verificaţi existenţa documentului privind confidenţialitatea – după caz

  Dacă cel puţin un document menţionat nu este destinat solicitantului, documentul are termenul de valabilitate expirat, nu este în original sau copii cu mențiunea “Conform cu originalul”, Cererea de Finanţare este respinsă.

  Dacă cel puţin o condiţie de la punctele de verificare 1-9 nu este îndeplinită, iar în Lista de verificare a documentelor solicitate se bifează în coloana NU, atunci Cererea de Finanţare este respinsă .

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Anexa 3

  GRILĂ DE EVALUARE CALITATIVĂ ECONOMICĂ

  Prioritatea Uniunii Nr 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  MăsuraI.22: Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite - Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e)

  Titlul proiectului ...........................

  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); Fonduri publice..(%)

  COD SMIS

  Solicitant

  Resprezentant legal

  Denumire………………………………..……..................... Statut juridic …………....... Tel/fax……………………… Email ……………………………………………………………

  Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..…………

  Funcţie ………………………….

  Nr.

  crt.

  Denumire criteriu/ subcriteriu

  DA / NU

  1.

  CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI

  1.1

  Calitatea propunerii

  Se va evalua claritatea planului de afaceri, coerenţa şi realismul proiectului în raport

  cu activităìile de realizare a investiìiei èi a tehnologiei promovate, a graficului de implementare a activităţilor

  2.

  SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  2.1

  Solicitantul dovedeşte capacitatea financiarăde a asigura menţinerea rezultatelor şi efectelor proiectului după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile

  3.

  EVALUAREA ECONOMICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI

  3.1

  Structura şi justificarea bugetului propus

  Bugetul proiectului este corect întocmit şi corelat cu activităţile prevăzute cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele anticipate

  3.2

  Raportul cost/beneficiu (costurile sunt realiste şi justificate)

  Vor fi verificate comparativ ofertele de prețuri pe baza cărora este fundamentat planul de achiziții cu informații aflate la dispoziția experților verificatori. Ex: internet, baze de date, etc.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Ofertele de prețuri care stau la baza estimării valorii achiziției provin de la un operator economic care poate fi identificat prin denumire și CUI

  4

  CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL

  4.1

  Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experienţă). Atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite şi sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Anexa 4

  GRILA DE EVALUARE CALITATIVĂ TEHNICĂ

  Prioritatea Uniunii Nr 1: Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  MăsuraI.22: Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite - Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e)

  Titlul proiectului ...........................................

  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); Fonduri publice..(%)

  COD SMIS

  Solicitant

  Resprezentant legal

  Denumire………………………………..……..................... Statut juridic …………....... Tel/fax……………………… Email ………………………………

  Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..…………

  Funcţie ………………………….

  Nr.

  crt.

  Denumire criteriu/ subcriteriu

  DA / NU

  1.

  CALITATEA ŞI COERENŢA PROIECTULUI

  1.1

  Coerenţa documentaţiei tehnice. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate

  Piesele scrise sunt corelate și respectă în totalitate concluziile din studiile de teren, expertiza tehnica (daca este cazul).

  Părţile desenate sunt complete şi corespund cu părţile scrise

  Devizele (general şi pe obiecte) estimative sunt clare, complete, realiste şi corelate cu specificaţiile tehnice.

  1.2

  Calitatea propunerii. Proiectul este realist în raport cu activitățile de realizare a investiției și a tehnologiei promovate

  Graficului de implementare a activităţilor este corect stabilit și prezentat într-o înlănțuire logică

  1.3

  Corelarea între obiectivele proiectului şi rezultatele acestuia.

  Obiectivele proiectului sunt corelate cu rezultatele, indicatorii proiectului şi cu obiectivele priorităţii.

  Indicatorii asumaţi sunt corect stabiliţi şi justificaţi prin coerenţa tehnologiei cu datele tehnice ale investiţiei

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Se demonstrează că indicatorii contribuie la atingerea obiectivelor măsurii

  Soluția tehnică este fezabilă

  2

  SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

  2.1

  Solicitantul dovedeşte capacitatea tehnică de a asigura menţinerea rezultatelor şi efectelor proiectului după încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile

  3

  CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE A IMPLEMENTA PROIECTUL

  3.1

  Resursele umane pentru implementarea proiectului sunt suficiente (număr, calificare, experienţă).

  Atribuţiile membrilor echipei de proiect sunt clar definite şi sunt adecvate metodologiei de implementare a proiectului

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Anexa 5

  GRILA DE SELECȚIE

  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  Măsura : I.22 – Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite (art. 42 și art. 44 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014)

  Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………………

  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); Cofinanțarea …..(%)

  COD SMIS

  Solicitant

  Reprezentant legal

  Denumire………………………………..……..................... Statut juridic …………....... Tel/fax……………………… Email ……………………………………………………………

  Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..…………

  Funcție ………………………….

  NR. CRT.

  CRITERII / SUBCRITERII

  PUNCTAJ

  1.

  Tipul de pescuit:

  (punctaj minim necesar – 5 puncte)

  Maxim

  10 puncte

  • proiectul este destinat pescuitului costier la scară redusă

  10

  • proiectul este destinat pescuitului în ape continentale

  10

  • proiectul este destinat pescuitului marin

  5

  2.

  Corespondanța obiectivelor propuse cu obiectivele măsurii

  (punctaj minim necesar – 15 puncte)

  Maxim

  30 puncte

  a. investiții care adaugă valoare adăugată produselor

  15

  b. investiții la bord care urmăresc menținerea calității produselor pescărești

  15

  3.

  Contribuția proiectului la creșterea producției care adaugă valoare produselor pescărești (punctaj minim necesar – 15 puncte)

  Maxim 25 puncte

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Cantitatea producției proprii prelucrate: %

  • peste 50%

  25

  • între 25 și 50%

  20

  • sub 25%

  15

  4.

  Numărul de zile de pescuit realizate de solicitant, în ultimele 24 de luni

  (punctajul minim necesar – 5 puncte)

  Maxim 10 puncte

  • mai mult de 120 de zile

  10

  • între 80 și 120 de zile

  7

  • între 60 și 80 de zile

  5

  5.

  Efectele economice preconizate

  (punctaj minim necesar – 5 puncte)

  Maxim 10 puncte

  • creșterea cifrei de afaceri cu peste 15%

  10

  • creșterea cifrei de afaceri cu 7 – 15%

  7

  • creșterea cifrei de afacericu mai puțin de 7%

  5

  Crearea / menținerea locurilor de muncă

  (punctajul minim necesar – 5 puncte)

  Maxim 15 puncte

  • menținerea locurilor de muncă și crearea a mai mult de 3 locuri de muncă

  15

  • menținerea locurilor de muncă și crearea de 1 – 3 locuri de muncă

  10

  • menținerea locurilor de muncă

  5

  PUNCTAJ TOTAL

  Maxim 100

  Punctaj minim proiect – 50 puncte

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  DGP-AM POPAM /CR .........................

  Nr. de înregistrare……………data……………..…

  NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE

  Anexa 6

  Prioritatea Uniunii Nr… : ………………………………………………………………………

  Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………

  Titlul proiectului : ………………………………………………………………………………… Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă (lei);

  COD SMIS

  Solicitant

  Reprezentat legal

  Denumire………………………………..…….....................

  Statut juridic …………....... Tel/fax……………………… Email ……………………………………………………………

  Nume ……………..….………….. Prenume …………..…..…………

  Funcție ………………………….

  Vă aducem la cunoștință, faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de conformitate administrativă/eligibilitate/ evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de finanţare având cod SMIS. a rezultat necesitatea clarificării unor subiecte pe care vi le prezentăm

  în partea I din acest formular.

  Va rugăm să completaţi partea a II-a a formularului şi să-l returnaţi Compartimentului regional POP… /DGP AMPOPAM în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

  În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neconformă.

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  PARTEA I

  A se completa de expertul Compartimentului regional POPAM/SSC

  Nr. crt.

  Referinţa

  (document

  /pct. din doc.)

  Subiecte de clarificat/Document lipsă

  1

  2

  3

  ….

  Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente

  1. 1 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

  2. 2 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

  3. 3 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

  4. 4 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

  5. 5 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

   Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

   PARTEA II

   A se completa de Solicitant

   1. 1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I :

    Nr. crt.

    Referinţa

    (document /pct. din doc.)

    Precizări

    1

    2

    3

    4

    5

    Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:

    1. 1 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

    2. 2 în original / copie cu menţiunea conform cu originalul

     Reprezentant legal

     ( nume, prenume,semnătura, ştampila, data)

     Reprezentant legal

     ( nume, prenume,semnătura, ştampila, data)

     Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

     Anexa 7

     DGP-AM POPAM

     Nr. de înregistrare……………data……………..…

     NOTIFICARE CU PRIVIRE LA NECONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ/

     /NEELIGIBILITATEA/NESELECTAREA / RESPINGEREA CERERII DE FINANȚARE

     Stimată Doamnă/Stimate Domn,

     Vă facem cunoscut că solicitarea dumneavoastră de sprijin financiar pregătitor a fost declarată neconformă administrativ / neeligibilă/ neselctată /respinsă, după verificarea conformității administrative, eligibilității, selecției cererii de finanțare având COD SMIS:

     COD SMIS

     Cererea de finanțare a fost declarată neconformă administrativ/neeligibilă/ neselectată /respinsă

     din următoarele motive :

     1. 1) ………………………………………………………………….

     2. 2) …………………………………………………………………..

    În cazul în care doriți să contestați rezultatul verificărilor, contestația se depune prin email/fax/poștă cu confirmare de primire sau personal la sediul DGP-AM POPAM din București, Bld. Carol I, nr.2-4, Sector 3, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii prezentei Notificări.

    Vă mulțumim pentru interesul pe care îl manifestați în legătură cuProgramul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

    Cu stimă,

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    Anexa nr. 8

    MEMORIUL JUSTIFICATIV

    1. 1. Date generale:

     1. 1. denumirea obiectivului de investiţii;

     2. 2. localizarea (judeţul, localitatea, strada, numărul); 3.beneficiarul investiţiei;

      4.elaboratorul studiului.

    2. 2. Descrierea activităţii curente a solicitantului:

     1. 1.1 Denumirea solicitantului şi date de identificare ale acestuia;

     2. 1.2 Scurt istoric al solicitantului (structura capitalului social şi evoluţia acestuia de la înfiinţare, administratori, date despre nivelul de calificare al managerului);

     3. 1.3 Obiectul de activitate ale solicitantului (pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului în sensul că desfășoară respectivele activitati);

     4. 1.4 Locul de desfăşurare a activităţii şi a investiţiei;

     5. 1.5 Litigii în desfăşurare (dacă este cazul);

     6. 1.6 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, peşte, etc.

      Denumire mijloc fix

      Data achizitiei

      Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -Lei-

      Bucati

      1.CLADIRI TOTAL

      1.1 detaliati………

      1.n detaliati…………

      2.UTILAJE TOTAL

      2.1 detaliati…………

      2.n detaliati………

      3.PEŞTE

      Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

      3.1 detaliati………

      3.n detaliati…………

      4.ALTELE - detaliati

      TOTAL

      Producţia obtinuta in ultimii trei ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de specii)

      Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

      Indicatori

      An n-3

      An n-2

      An n-l

      1. Active fixe nete

      2. Active totale

      3. Capitaluri proprii

      4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an

      5. Cifra de afaceri

      6. Rezultat operational

      7. Profit net

      8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)

      9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

    3. 3. Date privind forța de muncă și managementul proiectului

     Total personal existent..............................................

     din care personal de execuţie .....................................................................

     Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei Număr locuri de muncă nou-create ,

     Responsabil legal (nume, prenume, funcţie în cadrul organizaţiei, studii si experienţa profesională), relevante pentru proiect

     Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    4. 4. Descrierea investiţiei:

     Se precizeaza tipul de investiție eligibila conform Ghidului.

     La aceasta sectiune se va fundamenta necesitatea si oportunitatii investitiei.

     Se va realiza o prezentare tehnică a investiției/investițiilor

     Se va preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor tehnologice/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora din punct de vedere tehnic si economic.

    5. 5. Descrierea achizițiilor ce se vor realiza prin proiect

     Descrierea achiziţiilor realizate prin proiect, respectiv denumirea, numărul, valoarea şi caracteristicile tehnice și funcţionale ale utilajelor/ echipamentelor tehnologice/ /dotărilor ce urmează a fi achiziţionate prin proiect.

     Nr.crt

     Denumire/Tip

     utilaj/echipament

     Numar bucati

     Valoare fara TVA

     -Lei-

     TVA

     -Lei-

     Total cu TVA

     -Lei-

     Atentie! Nu se va mentiona marca, denumirea producatorului, firma etc.

    6. 6. Costurile estimative ale investiţiei

    Documentenecesare: (a) listele de echipamente; (b) fişele de date exclusivtehnicepentruechipamente; (c) oferte de preţ, preţuri de catalogpentruechipamenteleşiutilajelece se intenţionează a fi achiziţionate

    În estimarea costurilor investiției prin intocmirea bugetului estimativ se va ține seama de următoarele aspecte:

    • - pentru bunurile propuse spre achizitionare precum si pentru servicii, se vor atașa două oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 132.519 lei fără TVA si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii cu o valoare mai mică de 132.519 lei fără TVA, cu justificarea ofertei alese.

    • - La ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare.

     Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin urmatoarele caracteristici:

    • - sa fie datate, personalizate si semnate;

    • - sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;

     Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    • - să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii

    Atenție: la dosarul cererii de finantare vor fi ataşate numai paginile relevante din ofertele respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).

    Se va atasa un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa poata fi verificata rezonabilitatea preturilor.

    (7) Sursele de finanţare a investiţiei

    Sursele de finanţare a investiţiilor se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite.

    Curs Euro / leu …………..din data de………...….

    Cheltuieli eligibile Cheltuieli Total

    neeligibile

    Lei

    Euro

    Lei

    Euro

    Lei

    Euro

    Ajutor public nerambursabil

    Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care:

    - autofinantare

    - împrumuturi

    TOTAL PROIECT

    Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

    P L A N D E A F A C E R I

    1. A. DATE GENERALE PRIVIND SOLICITANTUL

     1. 1. Denumirea obiectivului de investiții;

     2. 2. Denumire, obiect de activitate si forma juridica;

     3. 3. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare;

     4. 4. Administratori;

     5. 5. Locul de desfasurare a activitatii si a investitiei;

     6. 6. Litigii in desfasurare (daca e cazul);

     7. 7. Elaboratorul studiului

    2. B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE A SOLICITANTULUI

     1. 1. Istoricul activitatii

     2. 2. Principalele mijloace fixe din patrimoniul actual (inclusiv terenuri)

      Anexa nr.9

      Denumire mijloc fix

      Data achiziţiei

      Valoare neta la data intocmirii ultimului

      bilant -RON-

      Bucati

      1. CLADIRI TOTAL

      1.1 detaliaţi .........

      1.n detaliaţi ........

      2. UTILAJE TOTAL

      2.1 detaliaţi ........

      2.n detaliaţi .......

      TOTAL ^^^^^^^^^^

      TERENURI

      Nr.

      crt

      Amplasare Judet/Localita te

      Suprafata totala (mp) / Categoria de

      folosinta

      Valoarea contabila

      - RON-

      Regim juridic

      Valoarea producției procesate – dacă este cazul

      Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

      Specia

      Greutate medie

      Număr bucăți

      Greutatea totală

      Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant

      -Lei-

      1.

      1.1.

      1.2.

      1.3.

      1.4.

      2.

      3.

      4

      TOTAL

      Acest tabel se va completa de către întreprinderile care activează deja în domeniu, în funcție de speciile procesate.

     3. 3. Producţia procesată în ultimii doi ani de activitate (cu detaliere pe tipuri de produse)

     4. 4. Performanta financiara pe ultimii trei ani de activitate (in LEI)

      Indicatori

      An n-3

      An n-2

      An n-l

      1. Active fixe nete

      2. Active totale

      3. Capitaluri proprii

      4. Datorii pe o perioada mai mare de 1 an

      5. Cifra de afaceri

      6. Rezultat operational

      7. Profit net

      8. Rentabilitatea comerciala (7/2*100)

      9. Rata indatorarii la termen (3/2*100)

    3. C. ANALIZA DE PIATA

     1. 1. Caracteristici generale ale pietei produselor ce urmează să fie realizate la nivel național, regional și local

     2. 2. Analiza concurenței

     3. 3. Politica de produs si fluxul tehnologic (daca e cazul)

     4. 4. Politica de aprovizionare. Principalii furnizori de materii prime (conform tabelului de mai jos)

      Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

      POTENŢIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI

      Denumire furnizor de materii prime/materiale

      auxiliare/produse/se rvicii

      Adresa

      Produs furnizat si cantitate aproximativa

      Valoare aproximativa

      -LEI-

      % din total achiziţii

     5. 5. Politica de pret

     6. 6. Politica de distributie. Principalii clienti (conform tabelului de mai jos)

      POTENŢIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

      Nr.crt

      Client (Denumire si adresa)

      Valoare -LEI -

      % din vanzari

      1

      2

      n

    4. D. PREZENTAREA PROIECTULUI

     1. 1. Obiectivele proiectului

     2. 2. Necesitatea si oportunitatea proiectului

     3. 3. Prezentarea succinta a obiectivelor investitionale conform tabelului urmator (structura se poate modifica in funcție de specificul proiectului)

      5. Denumire Obiectiv Investitional

      6. Nr. Bucăți

      9. 1. Proiectare, Consultanta, Asistenta Tehnica, Avize,

      Acorduri etc.

      10.1.1 Proiectare

      11.1.2 Consultanta

      12.1.3 Asistenta tehnica

      13.1.4 Avize, acorduri, autorizatii etc.

      14.2. Constructii

      15.2.1 detaliati .......

      16.2.n detaliati ........

      17.3. UTILAJE TOTAL

      18.3.1 detaliati .......

      19.3.n detaliati ........

      20.4. Altele (detaliati)

      21.-

      1. 7. Valoare de Achiziţie

      2. 8. – LEI FARA TVA-

     4. 4. Planul financiar si graficul de implementare a proiectului

     5. 5. Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de aface

    5. E. POLITICA DE PERSONAL

     1. 1. Organigrama actuala

      Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

     2. 2. Managementul proiectului

     3. 3. Total personal existent

      din care personal de execuţie

     4. 4. Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei

     5. 5. Locuri de muncă nou-create

    6. F. PROIECŢII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

     1. 1. Prognoza veniturilor

     2. 2. Prognoza cheltuielilor

     3. 3. Proiectia contului de profit si pierdere

     4. 4. Bilantul si contul de profit si pierderi

     5. 5. Flux de numerar - previziuni

     6. 6. Indicatori financiari

      Obs.: 1. Datele pentru acest capitol sunt corelate cu sectiunea economica a cererii de finantare.

   2. 2. Se vor prezenta ipotezele care au stat la baza intocmirii planului de afaceri.

  1. G. CONCLUZII

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  Proiecții financiare

  Anexa nr. 10

  Prioritatea Uniunii Nr. 1 : Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv și bazat pe cunoaștere

  Măsura Nr. I.22: Valoarea adaugata,calitatea produselor si utilizarea capturilor nedorite - Art.42 și Art.44, alin. (1).lit (e)

  Titlul Proiectului: ………………………………………………………………………………

  Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă…………………(lei); POPAM …..(%)

  Solicitant

  Responsabil de proiect

  Denumire………………………………..……..................... Statut juridic ………....... Tel/fax…………………

  Email ………………………………………………

  Nume …………….………….. Prenume …………....…………

  Funcție …………………….

  Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ……….., CNP

  ………………………… eliberată de …………………….la data de… , cunoscând că falsul în declarații

  este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant legal/împuternicit, că situațiile financiare de la care s-a pornit în elaborarea proiecțiilor financiare ale …………………denumire solicitant corespund cu înregistrările contabile:

  Atașat proiecțiile financiare privind implementarea și derularea proiectului, astfel:

  • Anexa 10.1 – Bugetul cererii de finanțare;

  • Anexa 10.2– Planul investițional;

  • Anexa 10.3– Prognoza veniturilor;

  • Anexa 10.4– Prognoza cheltuielilor;

  • Anexa 10.5– Proiecția contului de profit și pierdere (CPP);

  • Anexa 10.6– Bilanț sintetic previzionat;

  • Anexa 10.7– Flux de numerar an 1 implementare;

  • Anexa 10.8– Flux de numerar an 2 implementare;

  • Anexa 10.9– Flux de numerar pe o perioadă de 5 ani;

  • Anexa 10.10 – Indicatori financiari;

  Reprezentant legal al solicitantului

  (nume, prenume - cu majuscule) ……………..

  image

  semnătură electronică

  Data : ………………………..

  Direcţia Generală Pescuit - Autoritate De Management pentru POPAM

  MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

  Anexa 10.1

  DIRECŢIA GENERALĂ PESCUIT - AUTORITATE DE MANAGEMENT PENTRU POPAM

  image

  BUGETUL CERERII DE FINANTARE

  Nr. crt

  Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

  Cheltuieli eligibile

  Total eligibil