LEGE nr. 52 din 20 martie 2019pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 21 martie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 17 alineatul (1) litera d), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:13. protecția categoriilor sociale vulnerabile, cu precădere protecția victimelor violenței domestice;.2. După capitolul III^4 - Protecția persoanelor cu handicap de auz se introduce un nou capitol, capitolul III^5, cuprinzând articolele 42^2-42^4, cu următorul cuprins:  +  Capitolul III^5 Protecția victimelor violenței domestice  +  Articolul 42^2În cadrul difuzării în serviciile de televiziune și de radiodifuziune a programelor care abordează tema violenței domestice este obligatoriu să se asigure informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon «Telverde destinat victimelor violenței domestice».  +  Articolul 42^3Informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon «Telverde destinat victimelor violenței domestice», în cazul radiodifuzorilor, se realizează prin citirea textului «În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice» însoțit de o mențiune cu numărul de telefon Telverde.  +  Articolul 42^4Informarea victimelor violenței domestice asupra existenței numărului de telefon «Telverde destinat victimelor violenței domestice», în cazul serviciilor de televiziune, se realizează prin afișarea textului «În caz de urgență, apelați numărul Telverde destinat victimelor violenței domestice» însoțit de o mențiune cu numărul de telefon Telverde, afișată static și lizibil pe toată durata programului.3. La articolul 90 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) programarea și furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1)-(7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41, art. 42^1, art. 42^2 și ale art. 85 alin. (3)-(9);Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 20 martie 2019.Nr. 52.-----