HOTĂRÂRE nr. 138 din 28 februarie 2000privind programul de restructurare în sectorul energiei electrice şi termice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 28 februarie 2000    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica şi termica, precum şi al prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Restructurarea în sectorul energiei electrice şi termice se face în baza unui program ce se va desfăşura în patru etape, după cum urmează:- etapa I, până la data de 31 martie 2000 - pregătirea tuturor condiţiilor necesare în vederea continuării programului de restructurare;- etapa a II-a, 1 aprilie-30 iunie 2000 - reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi înfiinţarea unui număr de societăţi comerciale independente, cu sau fără filiale ori sucursale, care să determine crearea competitiei în domeniul producţiei şi distribuţiei energiei electrice;- etapa a III-a, 1 iulie-30 septembrie 2000 - consolidarea entitatilor rezultate din reorganizare şi a relaţiilor dintre ele, precum şi realizarea studiului privind posibilităţile de privatizare în domeniul producerii şi distribuţiei energiei electrice, cu consultant internaţional, selectat în baza Proiectului PHARE RO9805-01-03 - Privatizarea în sectorul de distribuţie a energiei electrice;- etapa a IV-a, începând cu data de 1 octombrie 2000 - derularea procesului de privatizare în domeniul producerii şi distribuţiei energiei electrice.  +  Articolul 2În etapa I Compania Naţionala de Electricitate - S.A., organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/1998, are obligaţia sa întreprindă măsuri pentru: a) asigurarea funcţionarii normale, în condiţii de siguranţă, a Sistemului energetic naţional; b) desfăşurarea activităţilor din sectorul energiei electrice şi termice numai pe bază de contracte ferme, încheiate între filialele sale, conform reglementărilor în vigoare ale Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; c) organizarea şi funcţionarea pieţei de electricitate, cu cele doua componente: piaţa reglementată şi piaţa concurentiala, potrivit prevederilor legale în vigoare; d) întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2000, pe unităţile sale, în concordanta cu scopul procesului de restructurare şi al contractelor încheiate; e) inventarierea obligaţiilor bugetare restante; inventarierea şi analiza angajamentelor financiare asumate, în vederea determinării oportunităţii continuării implementarii sau restructurării/anulării acestora; f) reanalizarea necesităţilor şi stabilirea prioritatilor cu privire la continuarea lucrărilor în derulare sau la angajarea de noi lucrări privind modernizarea, dezvoltarea şi reabilitarea în sectorul energiei electrice şi termice; g) respectarea în aceasta etapa a angajamentelor financiare de rambursare a datoriilor scadente; h) evaluarea situaţiei sale economico-financiare şi, respectiv, a filialelor componente. Rapoartele de expertiza se vor întocmi în conformitate cu legislaţia interna, precum şi cu standardele şi recomandările internaţionale (IAS - Internaţional Accounting Standard); i) obţinerea avizării de către Ministerul Finanţelor a înregistrării tuturor obligaţiilor faţă de bugetul de stat, aflate în patrimoniul sau şi al filialelor componente, precum şi a măsurilor care vor fi luate în perioada următoare, ca urmare a concluziilor rezultate din analiza situaţiei economico-financiare, pentru recuperarea integrală a creanţelor bugetare de la entitatile rezultate din reorganizare; j) începerea procesului de auditare în vederea certificării în domeniul calităţii; k) inventarierea situaţiei juridice a bunurilor aflate în patrimoniul sau ori al filialelor componente; l) stabilirea şi defalcarea patrimoniului şi a capitalului social ale companiei şi, respectiv, ale filialelor componente, ca urmare a concluziilor rezultate din situaţia economicofinanciara; m) pregătirea întocmirii contractelor de concesiune în sectorul energiei electrice şi termice, în condiţiile legii; n) stabilirea modalităţilor de transmitere către entitatile rezultate din reorganizarea sa a angajamentelor financiare, a tuturor obligaţiilor bugetare, precum şi a mecanismului de asigurare a resurselor financiare pentru achitarea acestora, a măsurilor pe care acest mecanism le impune şi elaborarea unui grafic cu termene şi raspunderi; o) stabilirea activităţilor care nu concura în mod direct la obiectul sau de activitate, în vederea analizarii posibilităţii de desprindere a acestora din companie; p) analizarea necesităţilor şi a posibilităţilor de angajare de noi credite sau plasamente financiare pentru companie şi pentru filialele componente şi pregătirea noilor entităţi rezultate din reorganizare, pentru preluarea derulării şi rambursarii lor în condiţiile legii; r) definitivarea propunerii de reorganizare a companiei pe baza rezultatelor şi concluziilor etapei I.Pe data de 15 martie 2000 compania, precum şi consultantul desemnat în cadrul proiectului PHARE vor prezenta ministrului industriei şi comerţului un raport cuprinzând concluziile etapei I şi datele necesare pentru derularea etapelor următoare.  +  Articolul 3În etapa a II-a se va modifica structura Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. şi se vor întreprinde următoarele măsuri: a) reorganizarea companiei în entităţi distincte de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice, potrivit prevederilor legale în vigoare din domeniu şi pe baza evaluărilor, rezultatelor şi a concluziilor etapei I; b) transferarea competentelor şi responsabilităţilor de către companie entitatilor rezultate din reorganizarea sa, în funcţie de specificul acestora; continuarea activităţilor normale de funcţionare în siguranţa a Sistemului energetic naţional în condiţiile legii şi transformarea filialelor în societăţi comerciale independente; c) supravegherea entitatilor rezultate din reorganizare prin intermediul unei alte persoane juridice, desemnată expres în acest sens de Ministerul Industriei şi Comerţului, pentru urmărirea achitării la termen a creditelor angajate, astfel cum le-au fost repartizate; d) prezentarea de către persoana juridică prevăzută la lit. c), la sfârşitul acestei etape, a rezultatelor achitării creditelor de către entitatile rezultate din reorganizare.Pe data de 15 iunie 2000 entitatile rezultate din reorganizare, precum şi consultantul desemnat în cadrul proiectului PHARE vor prezenta ministrului industriei şi comerţului un raport cuprinzând concluziile etapei a II-a, precum şi datele necesare pentru derularea etapelor următoare.  +  Articolul 4În etapa a III-a se va finaliza procesul de restructurare prin consolidarea entitatilor rezultate din reorganizare, iar acestea vor întreprinde următoarele măsuri: a) implementarea reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind contractele comerciale la noua structura a sectorului energiei electrice şi termice; b) definitivarea şi adoptarea strategiei de privatizare în domeniul producţiei şi distribuţiei energiei electrice, folosind recomandările cuprinse în studiul PHARE elaborat în acest sens.Pe data de 15 august 2000 entitatile rezultate din reorganizare, precum şi consultantul desemnat în cadrul Proiectului PHARE RO9805-01-03 - Privatizarea în sectorul de distribuţie a energiei electrice vor prezenta ministrului industriei şi comerţului un raport cuprinzând concluziile etapei a III-a, precum şi datele necesare pentru derularea etapei următoare.  +  Articolul 5În etapa a IV-a se va derula procesul de privatizare în domeniul producerii şi distribuţiei energiei electrice, cuprinzând următoarele măsuri: a) începerea negocierilor cu investitorii strategici selecţionaţi; b) începerea procesului de privatizare în domeniul producţiei şi distribuţiei energiei electrice; c) consolidarea componentei pieţei concurentiale pe care energia electrica este tranzactionata prin licitaţie.  +  Articolul 6Ministerul Industriei şi Comerţului va coordona îndeplinirea programului de restructurare în sectorul energiei electrice şi termice, imputernicind adunarea generală a acţionarilor şi Consiliul de administraţie ale Companiei Naţionale de Electricitate - S.A. pentru aducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute la art. 2 şi 3.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:───────────────Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes─────────