HOTĂRÂRE nr. 131 din 5 martie 2019privind reorganizarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 19 martie 2019  Având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (5),art. 28 alin. (3) și art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Reorganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman  +  Articolul 1Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, cu sediul în comuna Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea Teleorman.  +  Articolul 2(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia de către Stațiunea Teleorman potrivit situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 16.(2) Stațiunea Teleorman administrează suprafața de teren de 2656,49 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 116265.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii Teleorman, sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3(1) Stațiunea Teleorman are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN:a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;d) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației; clasa 6203 Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;f) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;g) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;h) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;j) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;k) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.; grupa 856 Activități de servicii-suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii-suport pentru învățământ;l) diviziune 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.(2) Stațiunea Teleorman desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea Teleorman se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Finanțarea activității Stațiunii Teleorman se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Stațiunea Teleorman poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) Stațiunea Teleorman organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8(1) Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Stațiunii Teleorman, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.(2) Salarizarea personalului Stațiunii Teleorman se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea Teleorman poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiunea Teleorman este 117.  +  Articolul 10(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii Teleorman se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea Teleorman întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii Teleorman se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 11Stațiunea Teleorman efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii Teleorman se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Conducerea Stațiunii Teleorman este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii Teleorman.  +  Articolul 14Activitatea științifică a Stațiunii Teleorman este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Stațiunea Teleorman are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare un autolaborator, o autoutilitară și două autoturisme de teren.  +  Articolul 16Stațiunea Teleorman are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea Teleorman să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.3 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Capitolul II Reorganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni  +  Articolul 17Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, cu sediul în comuna Secuieni, Strada Principală nr. 377, județul Neamț, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu - Șișești“, denumită în continuare Stațiunea Secuieni.  +  Articolul 18(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia de către Stațiunea Secuieni potrivit situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 32.(2) Stațiunea Secuieni administrează suprafața de teren de 1.136,4722 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la nr. MF 114060.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii Secuieni, sunt prevăzute în anexele nr. 2.a) și 2.b), iar anexa nr. 2.b) cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Stațiunea Secuieni are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007:a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;d) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației; clasa 6203 Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;f) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;g) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;h) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;j) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;k) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.; grupa 856 Activități de servicii-suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii-suport pentru învățământ;l) diviziune 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.(2) Stațiunea Secuieni desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea Secuieni se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 21Finanțarea activității Stațiunii Secuieni se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 22Stațiunea Secuieni poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 23(1) Stațiunea Secuieni organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 24(1) Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Stațiunii Secuieni, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.(2) Salarizarea personalului Stațiunii Secuieni se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea Secuieni poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiunea Secuieni este 154.  +  Articolul 26(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii Secuieni se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea Secuieni întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii Secuieni se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 27Stațiunea Secuieni efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 28(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii Secuieni se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) Conducerea Stațiunii Secuieni este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii Secuieni.  +  Articolul 30Activitatea științifică a Stațiunii Secuieni este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 31Stațiunea Secuieni are în dotare un parc auto format din: două autoturisme și un microbuz pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, patru autolaboratoare, o autoutilitară și o autospecială.  +  Articolul 32Stațiunea Secuieni are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea Secuieni să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.4 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Capitolul III Reorganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada  +  Articolul 33Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, cu sediul în localitatea Livada, strada Baia Mare nr. 7, județul Satu Mare, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea Livada.  +  Articolul 34(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia de către Stațiunea Livada potrivit situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 48.(2) Stațiunea Livada administrează suprafața de teren de 939,24 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 102460.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii Livada, sunt prevăzute în anexele nr. 3.a) și 3.b), iar anexa nr. 3.b) cuprinde și actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 81/2003, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 35(1) Stațiunea Livada are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007:a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 472 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și a produselor zaharoase, în magazine specializate;d) diviziunea 58 - Activități de editare; grupa 581 Activități de editare a cărților, ziarelor, revistelor și alte activități de editare; clasa 5819 Alte activități de editare;e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;f) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;g) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;h) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare - dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;i) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;j) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ neclasificate altundeva n.c.a.(2) Stațiunea Livada desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 36Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea Livada se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 37Finanțarea activității Stațiunii Livada se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 38Stațiunea Livada poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 39(1) Stațiunea Livada organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 40(1) Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Stațiunii Livada, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal. (2) Salarizarea personalului Stațiunii Livada se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea Livada poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 41Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiunea Livada este 94.  +  Articolul 42(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii Livada se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare al veniturilor.(2) Stațiunea Livada întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii Livada se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 43Stațiunea Livada efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 44(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii Livada se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 45(1) Conducerea Stațiunii Livada este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege. (3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii Livada.  +  Articolul 46Activitatea științifică a Stațiunii Livada este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 47Stațiunea Livada are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 48Stațiunea Livada are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea Livada să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare-dezvoltare-inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.13 la Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, precum și a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Capitolul IV Reorganizarea și funcționarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești  +  Articolul 49Se reorganizează Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, cu sediul în comuna Perișoru, județul Călărași, în instituție de drept public organizată ca instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, denumită în continuare Stațiunea Mărculești.  +  Articolul 50(1) Patrimoniul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, care se reorganizează păstrându-și denumirea, se preia de către Stațiunea Mărculești, potrivit situațiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și va fi actualizat potrivit prevederilor art. 64.(2) Stațiunea Mărculești administrează suprafața de teren de 1.557,3399 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MF 112139.(3) Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii Mărculești, sunt prevăzute în anexa nr. 4.a).  +  Articolul 51(1) Stațiunea Mărculești are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp și desfășoară și următoarele activități codificate potrivit Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007:a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea și servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor exclusiv orez, plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire; grupa 014 Creșterea animalelor; clasa 0141 Creșterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creșterea altor bovine; clasa 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor; 0146 Creșterea porcinelor; clasa 0147 Creșterea păsărilor; clasa 0149 Creșterea altor animale; grupa 015 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; clasa 0150 Activități în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor; grupa 016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; clasa 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; clasa 0162 Activități auxiliare pentru creșterea animalelor; clasa 0163 Activități după recoltare; clasa 0164 Pregătirea semințelor;b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 105 Fabricarea produselor lactate; clasa 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;c) diviziunea 46 - Comerț cu ridicata, cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete; grupa 462 Comerț cu ridicata al produselor agricole brute și al animalelor vii; clasa 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; clasa 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii; grupa 463 Comerț cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor și al tutunului; clasa 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile;d) diviziunea 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor; grupa 471 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informației; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informației; clasa 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației; clasa 6203 Activități de management, gestiune și exploatare a mijloacelor de calcul; clasa 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației;f) diviziunea 63 - Activități de servicii informatice; grupa 631 Activități ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; clasa 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;g) diviziunea 69 - Activități juridice și de contabilitate; grupa 691 Activități juridice; clasa 6910 Activități juridice; grupa 692 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal; clasa 6920 Activități de contabilitate și audit financiar, consultanță în domeniul fiscal;h) diviziunea 70 - Activități ale direcțiilor, centralelor, birouri administrative centralizate; Activități de management și de consultanță în management; grupa 702 Activități de consultanță în management; clasa 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management;i) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în științe naturale și inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie, clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;j) diviziunea 78 - Activități de servicii privind forța de muncă; grupa 782 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;k) diviziunea 85 - Învățământ; grupa 855 Alte forme de învățământ; clasa 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.; grupa 856 Activități de servicii-suport pentru învățământ; clasa 8560 Activități de servicii-suport pentru învățământ;l) diviziune 94 - Activități asociative diverse; grupa 941 Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale; clasa 9412 Activități ale organizațiilor profesionale; grupa 949 Alte activități asociative; clasa 9499 Activități ale altor organizații n.c.a.(2) Stațiunea Mărculești desfășoară și dezvoltă relații științifice internaționale, relații de cooperare și de comerț interior și exterior cu diferite instituții, organizații și operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 52Pentru realizarea unor proiecte și lucrări în domeniul agricol, Stațiunea Mărculești se poate asocia cu alte entități, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 53Finanțarea activității Stațiunii Mărculești se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 54Stațiunea Mărculești poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 55(1) Stațiunea Mărculești organizează și conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituțiilor publice.(2) Situațiile financiare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 56(1) Personalul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești, care se reorganizează, se reîncadrează în cadrul Stațiunii Mărculești, în aceleași funcții, în termenele și condițiile prevăzute pentru fiecare categorie de personal.(2) Salarizarea personalului Stațiunii Mărculești se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.(3) Pentru activități cu caracter sezonier, Stațiunea Mărculești poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 57Numărul maxim de posturi aprobat pentru Stațiunea Mărculești este 85.  +  Articolul 58(1) Veniturile și cheltuielile Stațiunii Mărculești se cuprind în bugetul de venituri și cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporțional cu gradul de realizare a veniturilor.(2) Stațiunea Mărculești întocmește bugetul de venituri și cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(3) Excedentele rezultate din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Stațiunii Mărculești se regularizează la sfârșitul anului cu bugetul din care se finanțează, în limita sumelor primite de la acesta.  +  Articolul 59Stațiunea Mărculești efectuează operațiunile de încasări și plăți potrivit prevederilor art. 37 și 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 60(1) Regulamentul de organizare și funcționare și structura organizatorică ale Stațiunii Mărculești se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Directorul instituției îndeplinește atribuțiile ordonatorului terțiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 61(1) Conducerea Stațiunii Mărculești este asigurată de consiliul de administrație și director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) și c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Drepturile și obligațiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare, iar ocuparea funcției de director se face potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeași lege.(3) Atribuțiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Stațiunii Mărculești.  +  Articolul 62Activitatea științifică a Stațiunii Mărculești este coordonată de un consiliu științific conform regulamentului de organizare și funcționare a acestuia, aprobat potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 63Stațiunea Mărculești are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu și pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator și un autoturism de teren.  +  Articolul 64Stațiunea Mărculești are obligația să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară pentru construcțiile și terenul aflate în administrarea și proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Stațiunea Mărculești să solicite Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“ și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară, inițierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafețelor de teren indispensabile activității de cercetare - dezvoltare - inovare și multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 65(1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică prin:a) actualizarea valorilor de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a bunurilor din domeniul public al statului, potrivit anexelor nr. 1, 2.b) și 3.b) la prezenta hotărâre;b) scăderea bunurilor imobile cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.b) la prezenta hotărâre din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;c) scăderea din suprafața de teren înregistrată la nr. MF 116265 a suprafeței de teren de 659,05 ha, de la nr. MF 114060 a suprafeței de teren de 96,8222 ha și de la nr. MF 112139 a suprafeței de teren de 17,1426 ha.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeași hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 66La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexele nr. 3, 4, 10 și 12, cu excepția punctului 1 al acestora, precum și anexele nr. 3.a), 4.a), 10.a), 10.c) și 12 a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înființarea unor stațiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor stațiuni de cercetare și producție agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 și 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 67Anexele nr. 1, 2.a), 2.b), 3.a), 3.b), 4.a) și 4.b) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul cercetării și inovării,
  Nicolae Hurduc
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 5 martie 2019.Nr. 131.  +  Anexa nr. 1
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Teleorman - C.U.I. 3124704,
  pentru care se modifică descrierea tehnică
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (în lei)
  012345
  1161768.27.07Grajduri animaleConstrucție din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 781 mp, C8 - CF 20465Țara: România; județul: Teleorman; comuna Drăgănești-Vlașca5.799
  1161848.27.07Grajduri animaleConstrucție din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 785 mp, C9 - CF 20465Țara: România; județul: Teleorman; comuna Drăgănești-Vlașca5.430
  1161918.27.07Grajduri animaleConstrucție din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 795 mp, C10 - CF 20465Țara: România; județul: Teleorman; comuna Drăgănești-Vlașca4.663
  1161948.27.07Grajduri animaleConstrucție din cărămidă, acoperită cu plăci azbociment, S = 795 mp, C11 - CF 20465Țara: România; județul: Teleorman; comuna Drăgănești-Vlașca3.288
  1162078.27.07MaternitateConstrucție din blocheți beton, acoperită cu plăci azbociment, S = 608 mp, C5 - CF 20465Țara: România; județul: Teleorman; comuna Drăgănești-Vlașca4.014
  TOTAL23.194
   +  Anexa nr. 2.a)
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni C.U.I. 2008426
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1131478.28.12Clădire familiști nr. 2 de serviciuzidărie cărămidă învelitoare țiglă, S = 126 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești497
  1131488.28.12Baracă cantinăpanouri PAL, învelitoare azbociment, S = 105 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești2.239
  1131498.28.10Magazie de semințe nr. 2zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 980 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești1.638
  1131508.28.10Magazie de semințe nr. 1zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 980 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești821
  1131518.27.07Grajd vacizidărie cărămidă, S = 320 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești92
  1131528.27.07Grajd tineret taurinzidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S = 126 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești87
  1131788.28.12Dormitor muncitorizidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S = 117 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești101
  1131858.28.10Magazie uscat semințe cu pereți betonsuprafață construită = 410 mp; pereți beton, acoperiș azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Cuciulați19.925
  1131878.28.10Magazie condiționat semințe nr. 3zidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S = 180 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Cuciulați44
  1132158.28.10Magazie condiționat semințe nr. 2zidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S = 180 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Cuciulați24
  1132168.28.10Magazie condiționat semințe nr. 1zidărie cărămidă, acoperiș azbociment S = 180 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Cuciulați16
  1132188.28.10Magazie mare cu etaj pentru condiționat semințezidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S = 500 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Cuciulați82
  1132668.28.10Clădire condiționat semințezidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S = 1.040 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Secuieni1.429
  1132678.28.10Castel apă50 mc beton glisatȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni90
  1132688.28.10Rezervor beton captare apăbeton, f. cilindrică S = 30 mcȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni28
  1132698.28.10Clădire poartă centrucărămidă, acoperiș țiglă, S = 15 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni78
  1132788.28.10Clădire pentru materialecărămidă, acoperiș țiglă, S = 45 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; sediul SCDA Secuieni82
  1132808.28.08Remiză mașini agricolecărămidă, acoperiș tablă ondulată, S = 860 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Secuieni11.370
  1132818.28.12Clădire familiști nr. 3 de serviciuzidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S = 126 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești497
  1132848.28.12Clădire familiști nr. 4 de serviciuzidărie cărămidă, acoperiș țiglă, S = 126 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești497
  1132858.28.10Clădire condiționat semințezidărie cărămidă, acoperiș azbociment, S = 200 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Secuieni352
  1132908.28.10Stație casa pompelor sector porcinzidărie, S = 21 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni122
  1132918.28.10Cuvă beton captare apă porcibeton armat, 30 mcȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni44
  1132958.28.10Pătule porumb sector porcinbeton, acoperiș țiglă, S = 3.600 mcȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni 722
  1132968.27.03Siloz beton sector taurinebeton armat, S = 300 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Secuieni30
  1132988.28.10Platformă gunoi din betonsuprafață construită = 750 mp; beton armatȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești1.751
  1133398.28.10Baie spălătoriezidărie cărămidă, acoperiș țiglă, S = 152 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești224
  1134328.28.08Remiză pentru tractoare și combinăzidărie cărămidă, acoperiș tablă ondulată, S = 600 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; satul Uncești10.441
  1134378.27.07Saivan pentru oizidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 700 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; satul Uncești10
  1134388.28.10Magazie alimentezidărie cărămidă, țiglă, S = 72 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; satul Uncești13
  1134398.28.13Magazie materiale (unelte)zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 90 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; satul Uncești17
  1134418.27.07Grajd vacizidărie cărămidă, țiglă, învelitoare tablă, S = 472 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; satul Uncești197
  1134428.29.08Clădire administrativăCărămidă, țiglă, S = 411 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; satul Uncești112
  1134438.28.10Magazie semințezidărie cărămidă, azbociment, S = 1.200 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; sat Uncești5.907
  1134448.28.10Cabină basculăzidărie cărămidă, placă beton armat, S = 9 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni874
  1134458.27.07Grajd 110 cap. nr. 6zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 720 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni7.102
  1135238.27.07Grajd maternitate vaciCărămidă zidărie, învelitoare azbociment, S = 720 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni5.557
  1135278.27.07Grajd 110 cap. nr. 7zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 720 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni3.857
  1135308.27.07Grajd vaci nr. 2zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 728 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni10.768
  1135358.28.10Corp legătură stație calibraresuprafață construită = 888 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni5.344
  1135508.28.10Stație calibrare porumbsuprafață construită = 84 mp; clădire din b.a. cu zidărie din cărămidăȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni66.885
  1135548.28.10Buncăr tampon uscător porumbbeton armat pe patru picioare, S = 144 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni12.399
  1135568.28.10Cabină poartă și filtru sanitarzidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 200 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni813
  1135608.27.07Grajd vaci nr. 3zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 828 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni10.768
  1135638.28.10Magazie porumb export gara CFR Secuienisuprafață construită = 64 mp; blocuri BCA, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni2.434
  1135708.27.07Grajd vaci nr. 3 fostă maternitatepereți zidărie cărămidă, învelitoare țigle profilate, S = 520 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.637
  1135728.27.07Grajd creșe vițeipereți zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 352 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni889
  1135808.28.12Bloc locuințe gară 6 apartamentesuprafață construită = 180 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni2.420
  1135848.28.12Bloc locuințe gară 6 apartamentesuprafață construită = 180 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni3.897
  1135868.27.03Siloz de suprafață beton 2 celule taurinedin beton, S = 32 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.371
  1135958.27.07Grajd tineret taurin (fost cercetare)zidărie cărămidă, învelitoare, țigle profilate, S = 660 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni7.802
  1136088.28.10Centrală termică pe combustibil solidSuprafață construită = 269 mp; pereți din blocuri BCA, ferme din beton prefabricat, învelitoare din azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni16.044
  1136118.28.10Magazie pentru concentratezidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 384 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.262
  1136168.28.08Garaj autozidărie blocuri de beton, învelitoare țiglă, 234 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA694
  1136248.28.12Clădire locuit 2 ap.Zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S = 116 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA808
  1136308.28.12Dormitor comun zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, 119 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA2.190
  1136328.28.12Clădire locuit 2 ap.zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, 131 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA569
  1136358.28.12Clădire locuit 2 ap.zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, 131 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA569
  1136388.28.12Clădire locuit 2 ap.zidărie cărămidă, învelitoare țiglă, 131 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA569
  1136498.27.07Grajd tineret taurin nr. 4zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni; ferma Secuieni1.375
  1136508.27.07Grajd vaci nr. 4zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 828 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești14.935
  1136538.28.10Bucătărie furajerăzidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 216 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești1.897
  1136558.28.10Magazie furajezidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 228 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești1.588
  1136588.28.10Filtru sanitarZidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 218 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești2.847
  1136718.28.12Clădire familiști nr. 1 de serviciuzidărie cărămidă, învelitoare țiglă, S = 126 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești507
  1136768.28.10Clădire lăptăriezidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 120 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești1.728
  1136818.27.03Silozuri de suprafață din beton 9 celuledin beton armat vol. 5800 tȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești6.341
  1136838.28.10Castel apă 50 mccadre de beton și zidărie cărămidăȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești514
  1136868.27.07Grajd pentru vaci nr. 1zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 540 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.184
  1136908.27.07Grajd pentru vaci nr. 2pereți zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 540 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.184
  1137438.27.07Grajd pentru vaci nr. 6zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 750 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni2.855
  1137448.28.10Bucătărie furajeră taurinesuprafață construită = 132 mp; pereți blocuri BCA, învelitoare plăci azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni5.600
  1137458.28.10Maternitate scroafe nr. 1zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 402 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.812
  1139228.28.10Maternitate scroafe nr. 2zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 402 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.812
  1139288.28.10Maternitate scroafe nr. 3zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 402 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.248
  1139308.28.10Maternitate scroafe nr. 4zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 402 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.248
  1139348.28.10Maternitate scroafe nr. 5zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 402 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.248
  1139358.28.10Maternitate scroafe nr. 6zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 402 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.248
  1140368.28.10Maternitate scroafe nr. 7zidărie cărămidă, învelitoare țiglăȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.802
  1140388.27.07Adăpost porcine tineret nr. 1zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 520 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.936
  1140438.27.07Grajd maternitate vaci nr. 1zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 864 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești11.920
  1140448.27.07Grajd pentru vaci nr. 5zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 750 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni2.855
  1140478.27.07Grajd animale muncăStructură din țevi, învelitoare azbociment, S = 620 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni2.028
  1140488.28.10Magazie produse finitepereți BCA, învelitoare șarpantă, lemn plăci azbociment, S = 2.500 mp, 3.000 tȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni48.304
  1140498.28.10Uscător porumbstructură BCA zidărie cărămidă, învelitoare azbociment, S = 588 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni21.484
  1140518.27.03Turn silozbeton glisant, structuri metalice, S = 340 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni118.906
  1140558.28.12Dormitor muncitori nr. 1zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 286 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.316
  1140588.28.12Clădire bucătărie – cantinăzidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilată, S = 250 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni718
  1140598.27.07Coteț porcizidărie cărămidă, placă beton armat, S = 50 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni94
  1213978.27.07Grajd porcisuprafață construită = 80 mp; zidărie cărămidă, acoperiș azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, ferma Uncești886
  1213988.28.12Cantină alimentezidărie beton, placă beton armat, S = 60 mpȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, ferma Cuciulați13
  1214008.28.10Rezervor apă – rezerva PSIbeton armat vibrat, volum = 150 mc, semiîngropatȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni3.531
  TOTAL494.065
   +  Anexa nr. 2.b)
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Secuieni C.U.I. 2008426,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1135768.28.10Magazie depozitare furaje concentrate pentru porciSuprafață construită = 1.200 mp; pereți din beton armat, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni15.998
  1135898.28.10Castel apă 100 mc sector porcinDin beton glisantȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.751
  1135988.28.10Magazie condiționat semințe 1.116 mpSuprafață construită = 1.116 mp; pereți din plăci beton armat, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni12.733
  1136048.28.10Magazie condiționat semințeSuprafață construită = 1.159 mp; pereți din beton armat, ferme din beton precomprimat, învelitoare plăci azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni10.903
  1136058.28.10Rezervor apă semiîngropat 150 mcDin beton armat circular, semiîngropatȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.703
  1136198.28.12Brutărie pereți cărămidăSuprafață construită = 450 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.948
  1136228.28.12Clădire cantinăSuprafață construită = 450 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA8.849
  1136468.28.03Laborator cercetarePereți zidărie cărămidă între cadre, învelitoare țigle solziȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sediul SCDA122.921
  1136798.28.10Secție pasteurizat laptePereți bolțari, acoperiș azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Trifești16.355
  1140468.28.12Cantină 100 de locuriSuprafață construită = 200 mp; zidărie cărămidă, învelitoare tablă ondulatăȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni, sat Uncești1.853
  1140538.28.10Atelier fierărieSuprafață construită = 280 mp; zidărie cărămidă, învelitoare azbocimentȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni3.610
  1140568.28.12Dormitor muncitori nr. 2Suprafață construită = 286 mp; zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilatăȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni2.183
  1140578.29.08Pavilion administrativSuprafață construită = 176 mp; zidărie cărămidă, învelitoare țiglă profilatăȚara: România; județul: Neamț; comuna Secuieni1.674
    T O T A L  202.481
   +  Anexa nr. 3.a)
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, C.U.I. 644346
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1024358.28.10Magazie cereale (grajd CCTUS)725 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS14
  1024408.28.10Magazie pereți din cărămidă366 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Teilor nr. 313
    T O T A L  27
   +  Anexa nr. 3.b)
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada, C.U.I. 644346,
  pentru care se actualizează valoarea de inventar
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1021638.27.07Grajd porci50 cap., cărămidă, țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. -8.383
  1021788.28.12Grup social + magazie324 mpȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 124.931
  1021808.27.07Grajd animalecu 2 corpuri270 mpȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 13.898
  1021878.27.07Grajd animaleCărămidă, cap. 10 cap. cai, 128 mpȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. 11515.435
  1021948.28.04Hală pavilion utilitar1145/852; p + etj. cărămidă-țiglă numitor: suprafațăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. 115423.600
  1021968.28.04Hală de fructeS = 545 mp parter; construcție metalică cu acoperiș din azbocimentȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. -6.061
  1021978.28.08Garaj tractoare + atelierS= 423 mp, parter, construcție lemn cu acoperiș țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. -4.293
  1021988.28.04Hală de fructe253/253, parter, lemn, țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. 2149.281
  1022048.28.04Hală de fructe556/556 mp, parter, cărămidă, țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 157.641
  1022058.28.04Hală de fructeS = 544 m, parter, cărămidă, țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 125.547
  1022098.28.12Grup socialP + 2, beton armatȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 197.484
  1022108.28.10Magazie insecto-fungicide118/118 mp, parter, cărămidă, plăci azbocimentȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Turulung; nr. 1157.188
  1022178.28.13Atelier mecanic860/860 mp, parter, cărămidă, stâlpi metalici, plăci azbocimentȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 195.499
  1022198.28.10Corp depozit frigorific3962/3962 mp, parter, beton armatTara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 11.591.237
  1022218.28.04Hală sortare677/677 mp, parter, beton armatȚara: România; județul: Satu Mare; satul Decebal; nr. 1113.190
  1022288.28.04Hală sortat fructeCărămidă, acoperiș, țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. -4.925
  1022578.28.10Șopron îngrășăminteCărămidă, beton, acoperiș țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. -2.573
  1022658.28.10Depozit pesticideS = 195 mp cărămidă, acoperiș țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. -10.290
  1022868.28.12Clădire casă de odihnă357/357 mp, parter, cărămidă, țiglăȚara: România; județul: Satu Mare; comuna Viile Satu Mare; nr. -102.900
  1023008.28.10Fânar670 mp, 200 tȚara: România; județul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp12.602
  1023098.28.10Fânar670 mp, 200 tȚara: România; județul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp12.602
  1023278.28.10Fânar670 mp, 200 tȚara: România; județul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp19.359
  1023298.28.10Fânar670 mp, 200 tȚara: România; județul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp19.359
  1023308.28.10Fânar670 mp, 200 tȚara: România; județul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp19.359
  1023358.28.10Fânar670 mp, 200 tȚara: România; județul: Satu Mare; satul Livada, Ferma 3 câmp19.359
  1023768.28.12Bloc locuințeSuprafață construită = 70 mp, suprafață desfășurată = 70 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare nr. 5110.503
  1023828.27.07Grajd vaci65 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare nr. 5, Ferma 34.980
  1023858.27.07Magazie (grajd)65 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Oașului nr. 62.342
  1023908.27.07Magazie (grajd taurine)100 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS15.033
  1023938.27.07Grajd taurine120 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3127.804
  1023968.27.07Grajd taurine104 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 3118.705
  1023978.27.07Grajd taurine104 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 375.695
  1023988.27.07Grajd taurine104 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 375.163
  1024008.27.07Grajd taurine70 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 330.824
  1024028.27.07Grajd pentru caiSuprafață construită = 30 mp, suprafață desfășurată = 30 mp, pereți BCAȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 22.026
  1024038.27.07Grajd vaci65 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 35.451
  1024048.28.03Laborator de câmp1 nivel, 245 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp cercetare365
  1024068.27.07Grajd cu remiză și magazineSuprafață construită = 97 mp, suprafață desfășurată = 97 mp, 1 nivel, pereți cărămidăȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp cercetare1.444
  1024088.28.03Canton pentru laborator de câmpSuprafață construită = 53 mp, suprafață desfășurată = 53 mp, 1 nivel Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp cercetare733
  1024108.28.10Magazie pentru condiționat500 tȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS32.842
  1024128.27.06Casa de vegetațieSuprafață desfășurată = P + 1, 1.194 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare nr. 5127.109
  1024138.28.03Laborator pentru cercetareSuprafață desfășurată = 970 mp, P + 2Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare nr. 5747.637
  1024148.27.07Grajd taurine104 cap.Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 333.237
  1024158.28.10Platforma acoperită pentru utilajeS = 670 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Teilor 3, Ferma 120.022
  1024168.28.10Platformă acoperită pentru utilajeS = 670 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 220.041
  1024178.28.10Maternitate pentru testare scroafeS = 350 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 352.830
  1024188.28.10Platformă acoperită pentru utilajeS = 670 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, Str. Teilor 3, Ferma 111.287
  1024208.28.10Platformă acoperită pentru utilaje670 mp Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 216.043
  1024218.28.10Magazie GorbeszegS = 620 mp, 400 tȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 321.937
  1024228.28.10Magazie pentru semințeSuprafață desfășurată = 710 mp, 1000 tȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS128.920
  1024258.28.10Magazie moară 200 t800 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 34.215
  1024278.28.10Magazie cereale 600 t732 mp Țara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS50.262
  1024298.28.10Filtru sanitar pereți cărămidă124 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp Ferma 33.913
  1024338.28.08Garaj pentru mașiniPereți cărămidă, 413 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Oașului 619
  1024388.28.13Atelier mecanic400 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Oașului 629
  1024438.28.10Atelier tâmplărie (fost sediu SMA)324 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Oașului nr. 624
  1024468.28.10Clădire sediul fermei (Ferma 1)284 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, Str. Teilor nr. 324
  1024488.28.10Magazie pentru cereale 300 t (CCTUS)528 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS38
  1024578.28.10Uscător semințe110 mpȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS115
  1213508.27.07GrajdSuprafață desfășurată = 882 mp, pereți cărămidăȚara: România; județul: Satu Mare; orașul Livada, str. Baia Mare, câmp CCTUS20.255
    TOTAL  4.568.863
   +  Anexa nr. 4.a)
  Bunurile imobile de natura construcțiilor din domeniul public al statului
  aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești - C.U.I. 1931538
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (în lei)
  012345
  1120708.28.03Sală laboratorCărămidăȚara: România; județul Călărași, satul Mărculești - Gară37.680
  1120778.28.10Cantina tip restaurantSuprafață construită = 387 mp; suprafață desfășurată = 387 mpȚara: România; județul Călărași, satul Mărculești - Gară30.810
  1120788.28.10Construcție încălzire centralăBetonȚara: România; județul Călărași, satul Mărculești - Gară1.480
    TOTAL  69.970
   +  Anexa nr. 4.b)
  Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă
  Mărculești - C.U.I. 1931538 situate pe terenuri proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“,
  care au trecut în domeniul privat al Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Mărculești
  și s-au transmis în proprietatea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești“, cu titlu gratuit,
  conform prevederii art. 6 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările și completările ulterioare,
  care se scad din inventarul bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. M.F.Codul de clasificareDenumireaDescrierea tehnică (pe scurt)AdresaValoarea de inventar (lei)
  012345
  1119668.28.10Magazie semințeCărămidă, planșeu betonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară134.080
  1120748.29.08Clădire administrativăCărămidă Sc = 241,20 mp; Sd = 241,20 mpȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară137.080
  1120758.27.03Siloz de suprafațăBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară63.330
  1120768.28.10Turn tehnologic pentru condiționare semințeBeton armatȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară298.100
  1120798.27.07Grajd vaciSc = 792 mp; Sd = 792 mpȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară48.940
  1120808.27.07Grajd vaciSc = 520,10 mp; Sd = 520,10 mpȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară3.750
  1120828.27.07Grajd vaciBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară53.310
  1120838.27.07Grajd vaciBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară52.450
  1121188.27.07Maternitate vaciCărămidă, Sc = 725,20 mp; Sd = 725,20 mpȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară75.250
  1121198.27.07Grajd vaciCărămidă Sc = 520,10 mp; Sd = 520,10 mpȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară6.100
  1121208.28.10Atelier gospodărescCărămidă Sc = 564 mp; Sd = 564 mpȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară26.370
  1121258.27.07Saivan oiBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară60.620
  1121288.27.07Grajd vaciBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară53.510
  1121308.27.07Grajd vaciBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară53.570
  1121328.28.10Filtru sanitarBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară34.560
  1121348.28.10Centru colectare și valorificare lapteBeton cu instalație de predare lapteȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară13.340
  1121358.27.03Siloz de suprafațăBetonȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară7.270
  1121368.28.10Magazie concentrateDin beton pentru depozitare furajeȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară36.990
  1121378.28.10Magazie concentrateDin beton pentru depozitare furajeȚara: România, județul: Călărași, satul Mărculești - Gară47.180
    TOTAL  1.205.800
  -----