NORMĂ nr. 5 din 28 februarie 2019privind modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019  În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și d), art. 3 alin. (1) lit. b) și ale art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări și ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 22 ianuarie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 și 976 bis din 29 decembrie 2015, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul normei se modifică și va avea următorul cuprins:NORMĂprivind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări“2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă.(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție de contracte de asigurare și de reasigurare ca intermediar principal pe teritoriul României, în baza unei autorizații sau în baza dreptului de stabilire, conform prevederilor legale definite la art. 3 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.(3) Companiile de brokeraj, subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie în conformitate cu reglementările din anexă, ale dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor dispoziții legale aplicabile.3. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Companiile de brokeraj întocmesc și publică situațiile financiare anuale individuale, situațiile financiare interimare și situațiile financiare consolidate în moneda națională și în limba română, în conformitate cu reglementările contabile din anexă.(2) Administratorii aprobă politicile contabile pentru întreaga activitate a companiilor de brokeraj, în conformitate cu reglementările contabile din anexă.4. La articolul 3, alineatele (1)-(4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Situațiile financiare anuale întocmite de companiile de brokeraj sunt auditate în funcție de criteriile de mărime stabilite, astfel: a) totalul activelor: 3.650.000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR; c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. (2) Companiile de brokeraj care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligația verificării situațiilor financiare anuale de către cenzori, potrivit legii.(3) Companiile de brokeraj care au auditat situațiile financiare anuale vor asigura verificarea situațiilor financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). (4) Companiile de brokeraj care au verificat situațiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situațiile financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).5. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă.6. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare și de grupuri“, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. (1) Prezentele reglementări prevăd următoarele:a) formatul și conținutul situațiilor financiare anuale;b) principiile contabile și regulile de recunoaștere, evaluare, scoatere din evidență și prezentare a elementelor în situațiile financiare anuale individuale;c) regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare și publicare a situațiilor financiare anuale;d) planul de conturi;e) conținutul și funcțiunea conturilor contabile aplicabile companiilor de brokeraj;f) regulile privind întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate;g) formatul situațiilor financiare interimare.(2) Prezentele reglementări se aplică împreună cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare și de grupuri“, la secțiunea 1.1 „Aria de aplicabilitate“, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Prezentele reglementări se aplică companiilor de brokeraj autorizate în condițiile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, denumite în continuare companii de brokeraj, precum și:a) subunităților fără personalitate juridică, cu sediul în România, care aparțin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în România, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări; b) subunităților fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin companiilor de brokeraj cu sediul în România, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări; c) subunităților din România care aparțin unor companii de brokeraj persoane juridice cu sediul în străinătate, în condițiile prevăzute de prezentele reglementări.8. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare și de grupuri“, la secțiunea 1.2 „Definiții“, la punctul 9, paragraful 12 se modifică și va avea următorul cuprins:12. Definițiile utilizate în prezentele reglementări contabile au semnificația prevăzută în Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, și Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări. În tot cuprinsul prezentelor reglementări contabile, sintagmele «brokeri de asigurare» și «brokeri de asigurare și/sau reasigurare» se înlocuiesc cu sintagma «companii de brokeraj9. În anexă, la capitolul 1 „Aria de aplicabilitate, definiții și categorii de entități raportoare și de grupuri“, la secțiunea 1.3 „Categorii de entități raportoare și de grupuri“, la punctul 10, alineatul (5) se abrogă.10. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziții și principii generale“, la secțiunea 2.1 „Dispoziții generale“, după punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu următorul cuprins:27^1. (1) Situațiile financiare interimare reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar.(2) Companiile de brokeraj care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestrială de dividende întocmesc situații financiare interimare formate din bilanț și contul de profit și pierdere. Aceste componente au aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale întocmite conform prezentelor reglementări. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care compania de brokeraj a optat să repartizeze dividende. (3) Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile contabile aplicate de compania de brokeraj la data întocmirii acestora. Situațiile financiare interimare sunt însoțite de politicile contabile semnificative.11. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziții și principii generale“, la secțiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului“, la subsecțiunea 2.5.1 „Politici contabile“, la punctul 60, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Exemple de politici contabile sunt următoarele: reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei cheltuieli corespunzătoare ajustării pentru deprecierea constatată; alegerea metodei de evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau intermitent etc.12. În anexă, la capitolul 2 „Dispoziții și principii generale“, la secțiunea 2.5 „Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimări și evenimente ulterioare datei bilanțului“, la subsecțiunea 2.5.3 „Estimări“, la punctul 70, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:70. (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu, estimări ale: clienților incerți; uzurii morale a stocurilor; duratei de viață utile, precum și a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare încorporate în activele amortizabile (metoda de amortizare) etc.13. În anexă, la capitolul 3 „Reguli generale de evaluare“, la secțiunea 3.2 „Evaluarea la inventar și prezentarea elementelor în bilanț“, punctul 82 și alineatul (1) al punctului 83 se modifică și vor avea următorul cuprins:82. (1) În scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare interimare, companiile de brokeraj trebuie să procedeze la inventarierea și evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.(2) În situațiile financiare anuale și situațiile financiare interimare elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se reflectă și se evaluează la valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. Prezentele reguli de evaluare se aplică inclusiv în cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital și al activelor în curs de execuție. (3) În înțelesul prezentelor reglementări: a) valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare; b) valoarea de inventar a unui activ reprezintă valoarea contabilă a activului, stabilită cu ocazia evaluării la inventariere, respectiv valoarea înscrisă în listele de inventariere.(4) În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare se procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2015 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/ reasigurare. (5) Rezultatele inventarierii și ale evaluării efectuate cu această ocazie se înregistrează în contabilitatea entității, potrivit reglementărilor contabile aplicabile. (6) Situațiile financiare interimare se întocmesc pe baza balanței de verificare în care sunt cuprinse rezultatele inventarierii.83. - (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii și a tranzacțiilor privind activitatea de asigurare și de reasigurare ale asigurătorilor/reasigurătorilor și brokerilor de asigurare/reasigurare, puse în aplicare prin Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2015.14. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.2 „Prezentarea bilanțului“, punctul 132 se modifică și va avea următorul cuprins:132. - Formatul bilanțului întocmit de companiile de brokeraj este următorul: A. Active imobilizate I. Imobilizări necorporale 1. Cheltuieli de constituire 2. Cheltuieli de dezvoltare 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale 4. Fondul comercial 5. Avansuri pentru imobilizări necorporale II. Imobilizări corporale 1. Terenuri și construcții 2. Instalații tehnice și mașini 3. Alte instalații, utilaje și mobilier 4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție III. Imobilizări financiare 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 2. Împrumuturi acordate entităților afiliate 3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și entitățile controlate în comun4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun5. Investiții deținute ca imobilizări 6. Alte împrumuturi și obligațiuni B. Active circulante I. Stocuri 1. Materiale consumabile și alte active circulante de natura stocurilor 2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri II. Creanțe (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. Creanțe legate de activitatea de distribuție 2. Creanțe legate de activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii3. Sume de încasat de la entitățile afiliate 4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun5. Alte creanțe 6. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat7. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiarIII. Investiții pe termen scurt 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate 2. Alte investiții pe termen scurt IV. Casa și conturi la bănci C. Cheltuieli în avans D. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile 2. Sume datorate instituțiilor de credit 3. Datorii legate de activitatea de distribuție 4. Sume datorate entităților afiliate 5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale E. Active circulante nete/datorii curente nete F. Total active minus datorii curente G. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile 2. Sume datorate instituțiilor de credit 3. Datorii legate de activitatea de distribuție 4. Sume datorate entităților afiliate 5. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale H. Provizioane 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane I. Venituri în avansJ. Capital și rezerveI. Capital1. Capital subscris vărsat 2. Capital subscris nevărsat II. Prime de capital III. Rezerve din reevaluare IV. Rezerve 1. Rezerve legale 2. Rezerve statutare sau contractuale 3. Alte rezerve V. Profitul sau pierderea reportat(ă) VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar.15. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.1 „Reguli de evaluare de bază“, la punctul 139, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Companiile de brokeraj revizuiesc metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.16. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.4 „Active imobilizate“, la subsecțiunea 4.4.3 „Imobilizări corporale“, punctul 203 se modifică și va avea următorul cuprins:203. (1) În vederea întocmirii situațiilor financiare anuale și interimare, utilizatorii bunurilor luate în leasing financiar sau operațional inventariază și transmit societății de leasing lista de inventariere distinctă a bunurilor deținute în baza contractelor de leasing; conținutul și termenele de transmitere ale listelor distincte de inventariere a bunurilor luate în leasing sunt cele prevăzute în Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 32/2015.(2) În condițiile prevăzute la cap. 6 «Note explicative la situațiile financiare anuale», companiile de brokeraj contractanți care au efectuat operațiuni de leasing și leaseback trebuie să prezinte în notele explicative la situațiile financiare anuale informații referitoare la operațiunile derulate.17. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.5 „Active circulante“, la subsecțiunea 4.5.2 „Stocuri“, la punctul 238, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:238. (1) În activitatea desfășurată de companiile de brokeraj se disting, de regulă, următoarele categorii de stocuri:a) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb și alte materiale consumabile), care participă sau ajută la activitate de exploatare;b) materialele de natura obiectelor de inventar.18. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.5 „Active circulante“, titlul subsecțiunii 4.5.3 „Prevederi specifice privind activitatea de intermediere“ și punctul 245 se modifică și vor avea următorul cuprins:4.5.3. Prevederi specifice privind activitatea de distribuție245. (1) Potrivit condițiilor stabilite în contractele de colaborare încheiate cu asigurătorii/reasigurătorii, valoarea primelor de asigurare/reasigurare distribuite și încasate direct în casieriile/conturile bancare ale companiilor de brokeraj deschise la instituțiile de credit se evidențiază în contul 4011 «Decontările cu asigurătorii și reasigurătorii privind primele distribuite». Aceste sume nu se recunosc ca venituri în contabilitatea companiilor de brokeraj, sumele aferente primelor de asigurare/reasigurare reprezentând venituri aferente activității desfășurate de asigurători/reasigurători și înregistrate în evidențele contabile ale acestora. În vederea colectării primelor de asigurare/reasigurare, companiile de brokeraj deschid conturi diferite la bănci pentru propria activitate și pentru încasările și plățile făcute în numele sau în contul asiguraților sau reasiguraților, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare.(2) Evidența analitică a sumelor încasate direct în contul companiilor de brokeraj se ține distinct pe fiecare asigurător/ reasigurător.(3) În situația în care valoarea primelor de asigurare/ reasigurare distribuite este încasată direct în conturile curente deschise la instituțiile de credit ale asigurătorilor/reasigurătorilor, valoarea primelor de asigurare/reasigurare distribuite se evidențiază cu ajutorul conturilor din afara bilanțului 836 «Sume din activitatea de distribuție achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat contractul de colaborare».(4) Comisioanele și/sau onorariile cuvenite de la asigurători, reasigurători și/sau clienți din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare se înregistrează pe măsura prestării serviciilor pe baza facturii sau în alte condiții prevăzute în acordurile cu asigurătorii/reasigurătorii și în mandatele de brokeraj cu ajutorul contului 411 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare».(5) Similar, comisioanele și/sau onorariile cuvenite de la societăți și/sau clienți din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică se înregistrează cu ajutorul conturilor 412 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii», 413 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital», respectiv contul 414 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.19. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.5 „Active circulante“, la subsecțiunea 4.5.5 „Casa și conturi la bănci“, punctul 251 se modifică și va avea următorul cuprins:251. (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, cecurile companiei de brokeraj, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel mult 3 luni pot fi incluse în numerar și echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt deținute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, și nu în scop investițional.(2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poștal, pe bază de documente prezentate companiei de brokeraj și neapărute încă în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 «Sume în curs de decontare»).(3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare în vederea plății unor achiziții sau prestări de servicii, se evidențiază în contul 542 «Avansuri de trezorerie»/analitic distinct.(4) Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.(5) Companiile de brokeraj, sub condiția împuternicirii primite din partea asigurătorilor și/sau reasigurătorilor, au dreptul să colecteze primele, în moneda prevăzută în contractul de asigurare sau de reasigurare, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și să emită documentele de asigurare sau de reasigurare în numele asigurătorului sau reasigurătorului, după caz.(6) Primele de asigurare/reasigurare încasate, potrivit legii, direct în conturile curente ale companiilor de brokeraj deschise separat de operațiunile necesare desfășurării activității curente la instituțiile de credit se evidențiază în contabilitate distinct pentru fiecare asigurător/reasigurător atât în lei, cât și în valută.(7) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, față de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum și cele aferente creditelor bancare pe termen scurt.(8) Dobânzile de plătit și cele de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.20. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 260, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Dobânzile și penalitățile de întârziere, precum și alte datorii de natură similară se recunosc fie în contul de profit și pierdere, fie în rezultatul reportat, în funcție de perioada căreia îi corespund și cu respectarea prevederilor prezentelor reglementări.21. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 265, alineatul (4) se abrogă.22. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.6 „Terți“, la punctul 287, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) La înregistrarea în contabilitate a concediilor de odihnă sunt avute în vedere prevederile legislației în vigoare, referitoare la modalitatea de efectuare a acestora.23. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.7 „Contabilitatea angajamentelor și a altor elemente extrabilanțiere“, la punctul 303, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În această categorie se cuprind: angajamente (giruri, garanții, cauțiuni) acordate sau primite în relațiile cu terții; imobilizări corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie; debitori scoși din activ, urmăriți în continuare; stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință; redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadență; bunuri proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și bunuri din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active; dobânzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la scadență; prin urmare, nu pot fi recunoscute în conturi bilanțiere, precum și alte valori.24. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.7 „Contabilitatea angajamentelor și a altor elemente extrabilanțiere“, punctul 304 se modifică și va avea următorul cuprins:304. (1) Bunurile proprietate publică luate în administrare, concesiune sau cu chirie, precum și bunurile din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, se reflectă în conturi în afara bilanțului (contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie și alte bunuri similare»).(2) La sfârșitul duratei contractului de administrare, concesiune sau închiriere, bunurile se restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se creditează contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie și alte bunuri similare25. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.8 „Datorii pe termen scurt: sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an“, la punctul 310, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În categoria datoriilor pe termen scurt, companiile de brokeraj includ inclusiv primele de asigurare/reasigurare sau alte sume datorate către societățile de asigurare/reasigurare evidențiate în contabilitate cu ajutorul contului 401 «Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare».(4) Distinct cu ajutorul contului 422 «Sume datorate asistenților» se evidențiază comisioanele datorate de companiile de brokeraj asistenților ca urmare a contractelor de asistent sau contractelor de asistent auxiliar, încheiate pentru prestarea activității de distribuție cu asistenții și asistenții auxiliari persoane fizice sau persoane juridice.26. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.13 „Capitaluri proprii“, după subsecțiunea 4.13.5 „Rezultatul exercițiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului și acoperirea pierderii contabile“ se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea 4.13.6 „Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar“, cu următorul cuprins:4.13.6. Distribuirea de dividende în cursul exercițiului financiar369^1. Companiile de brokeraj care au optat, potrivit legii, să repartizeze dividende în cursul exercițiului financiar evidențiază acea repartizare în contul 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» (articol contabil 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» = 456 «Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul»).369^2. Dividendele repartizate conform pct. 369^1 se regularizează pe seama dividendelor distribuite pe baza situațiilor financiare anuale aprobate potrivit legii (articol contabil 457 «Dividende de plată» = 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar»).27. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.16 „Contul de profit și pierdere“, punctul 372 se modifică și va avea următorul cuprins:372. Formatul contului de profit și pierdere întocmit de companiile de brokeraj cuprinde următoarele elemente:1. Cifra de afaceri netă1.1. Venituri din activitatea de distribuțiea) Venituri din distribuția de contracte de asigurare și/sau reasigurarea.1) oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurarea.2) desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelora.3) acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiria.4) alte activități în legătură cu activitatea de distribuțieb) Venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică1.2. Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii1.3. Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări1.4. Reduceri comerciale acordate1.5. Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii2. Venituri din producția de imobilizări3. Venituri din subvenții de exploatare4. Alte venituri din exploatare5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale6. a) Cheltuieli privind serviciile prestate de terțib) Cheltuieli cu materialele consumabile și materialele de natura obiectelor de inventar7. Reduceri comerciale primite8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate– din care taxa de funcționare9. Cheltuieli cu personalula) Salarii și indemnizațiib) Cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială10. Cheltuieli privind sumele datorate asistenților si asistenților auxilliari11. Alte cheltuieli de exploatare11.1 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător11.2 Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale11.3 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare11.4 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate11.5 Alte cheltuieli12. Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporalea) Cheltuielib) Venituri13. Ajustări de valoare privind activele circulantea) Cheltuielib) Venituri14. Ajustări privind provizioanelea) Cheltuielib) Venituri15. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate16. Venituri din dobânzi, cu indicarea distinctă a celor obținute de la entitățile afiliate17. Alte venituri financiare18. Ajustări de valoare privind imobilizările financiarea) Cheltuielib) Venituri19. Cheltuieli privind dobânzile, cu indicarea distinctă a celor de plătit entităților afiliate20. Alte cheltuieli financiare21. Profitul sau pierderea brut(ă)22. Impozitul pe profit23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus24. Profitul sau pierderea net(ă) al(a) exercițiului financiar.28. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.17 „Dispoziții speciale cu privire la contul de profit și pierdere“, la subsecțiunea 4.17.1 „Venituri“, la punctul 379, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:379. (1) Veniturile din exploatare ale companiilor de brokeraj cuprind:a) venituri din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare;b) venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii, a produselor de investiții și a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică;c) venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii;d) venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări;e) venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii;f) venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor și cheltuielilor efectuate de societate pentru ea însăși, care se înregistrează ca active imobilizate corporale și necorporale;g) venituri din subvenții de exploatare reprezentând finanțări de care beneficiază societatea acordate de stat sau de alte societăți;h) alte venituri de exploatare cuprinzând venituri din creanțe reactivate și alte venituri din exploatare.29. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.17 „Dispoziții speciale cu privire la contul de profit și pierdere“, la subsecțiunea 4.17.1 „Venituri“ la punctul 382, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 «Alte venituri financiare») se recunosc diferența dintre valoarea imobilizărilor financiare dobândite și valoarea neamortizată a imobilizărilor care au constituit obiectul participării în natură la capitalul altor entități, precum și diferența dintre valoarea participațiilor primite ca urmare a participării cu creanțe la capitalul altor entități și valoarea nominală a creanțelor care fac obiectul participației, la data dobândirii acelor titluri. Similar se înregistrează și valoarea titlurilor primite fără plată, potrivit legii, acestea fiind recunoscute la valoarea justă.30. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.17 „Dispoziții speciale cu privire la contul de profit și pierdere“, la subsecțiunea 4.17.2 „Cheltuieli“, la punctul 388, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) O promisiune de cumpărare nu generează contabilizarea de cheltuieli.31. În anexă, la capitolul 4 „Bilanțul și contul de profit și pierdere“, la secțiunea 4.17 „Dispoziții speciale cu privire la contul de profit și pierdere“, la subsecțiunea 4.17.2 „Cheltuieli“, la punctul 389, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:389. (1) Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel:a) Cheltuielile de exploatare ale companiilor de brokeraj după natura lor cuprind:(i) cheltuieli de administrare a contractelor (cheltuieli cu încasarea primelor, cheltuieli cu personalul, cheltuieli cu informatica etc.);(ii) cheltuieli cu personalul (salarii și alte drepturi de personal, asigurările și protecția socială, contribuția unității la asigurările sociale și pentru ajutorul de șomaj, cheltuieli cu pregătirea și perfecționarea profesională și alte cheltuieli suportate de compania de brokeraj);(iii) cheltuieli privind consumurile de materiale consumabile, combustibil, piese de schimb, materiale de natura obiectelor de inventar;(iv) cheltuielile cu lucrările și serviciile executate de terți (întreținere, reparații), redevențe, locații de gestiune și chirii, studii și cercetări, cheltuieli cu alte servicii executate de terți (cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, transportul de bunuri și personal, deplasări, detașări și transferări, poștă și taxe de telecomunicații, servicii bancare și altele);(v) alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului înconjurător, aferente perioadei; pierderi din creanțe și debitori diverși; despăgubiri, amenzi și penalități; donații, sponsorizări și alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate și alte operații de capital; creanțe prescrise potrivit legii; și32. În anexă, la capitolul 5 „Situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalului propriu“, la secțiunea 5.1 „Situația fluxurilor de trezorerie“, după punctul 393 se introduce un nou punct, punctul 393^1, cu următorul cuprins:393^1. (1) În afara metodei de prezentare a fluxurilor de trezorerie provenite din activități de exploatare prevăzute la pct. 393, denumită în cuprinsul prezentelor reglementări metoda directă, conform căreia sunt prezentate clasele principale de plăți și încasări brute în numerar, companiile de brokeraj pot folosi pentru întocmirea situației fluxurilor de trezorerie metoda indirectă, prin care profitul sau pierderea este ajustat/ă cu efectele tranzacțiilor care nu au natură monetară, amânările sau angajamentele de plăți ori încasări în numerar din exploatare, trecute sau viitoare, și elementele de venituri ori cheltuieli asociate cu fluxurile de trezorerie din investiții sau din finanțare.(2) Prin metoda indirectă, fluxul de trezorerie net din activități de exploatare este determinat prin ajustarea profitului sau a pierderii cu efectele: a) modificărilor survenite pe parcursul perioadei în stocuri și în creanțele și datoriile din exploatare; b) elementelor nemonetare, cum ar fi amortizarea, provizioanele, pierderile și câștigurile nerealizate asociate valutelor și c) tuturor celorlalte elemente pentru care efectele de trezorerie reprezintă fluxuri de trezorerie din investiții sau finanțare.33. În anexă, la capitolul 5 „Situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalului propriu“, la secțiunea 5.2 „Situația modificărilor capitalului propriu“, punctul 401 se modifică și va avea următorul cuprins:401. - Companiile de brokeraj întocmesc situația modificărilor capitalului propriu și o prezintă drept parte integrantă a situațiilor lor financiare, pentru fiecare perioadă pentru care sunt prezentate situațiile financiare anuale.34. În anexă, la capitolul 5 „Situația fluxurilor de trezorerie și situația modificărilor capitalului propriu“, la secțiunea 5.2 „Situația modificărilor capitalului propriu“, la punctul 402, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situația modificărilor capitalului propriu se prezintă distinct ajustarea reprezentând corectarea pe seama rezultatului reportat a erorilor contabile, respectiv ajustarea rezultată din contabilizarea pe seama rezultatului reportat a modificărilor de politici contabile.35. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale“, la secțiunea 6.3 „Prezentarea de informații suplimentare“, la punctul 410, la alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cifra de afaceri netă defalcată pe segmente de activități (de exemplu, venituri din distribuția de contracte de asigurare și/sau de reasigurare, venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii, venituri din distribuția produselor de pensii, a produselor de investiții, a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări etc.) și pe piețe geografice, în măsura în care aceste segmente și piețe diferă substanțial unele față de altele, ținând seama de modul de organizare;36. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale“, la secțiunea 6.4 „Părți legate“, la punctul 413, litera (viii) se modifică și va avea următorul cuprins:(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizează servicii personalului-cheie din conducerea entității raportoare sau societății-mamă a entității raportoare.37. În anexă, la capitolul 6 „Note explicative la situațiile financiare anuale“, la secțiunea 6.4 „Părți legate“, la punctul 419, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă o entitate obține servicii din partea personalului-cheie din conducere de la o altă entitate (entitatea «de administrare»), entitatea respectivă nu este obligată să aplice cerințele de la alin. (1) compensațiilor plătite sau de plătit de către entitatea de administrare, angajaților sau directorilor entității de administrare.38. În anexă, la capitolul 8 „Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate“, la secțiunea 8.3 „Exceptări de la obligația de consolidare“, la punctul 440, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:440. (1) Prin derogare de la prevederile pct. 439 alin. (1), o societate-mamă este scutită de la obligația elaborării situațiilor financiare anuale consolidate și a raportului consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăși este o filială, inclusiv o entitate de interes public, iar propria sa societate-mamă are sediul în România, în unul din următoarele două cazuri:39. În anexă, la capitolul 8 „Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate“, la secțiunea 8.14 „Raportul consolidat al administratorilor“, punctul 493 se modifică și va avea următorul cuprins:493. - Atunci când se solicită un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport; în acest caz, auditorul verifică atât situațiile financiare anuale individuale, cât și situațiile financiare anuale consolidate, prin raportare la acel unic raport consolidat al administratorilor.40. În anexă, titlul capitolului 9 „Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale“ și punctul 494 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Capitolul 9 Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale și interimare494. (1) Situațiile financiare anuale și interimare se întocmesc și se publică, potrivit legii, în limba română și în moneda națională.(2) Situațiile financiare anuale și interimare sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând: a) numele și prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar; b) calitatea acesteia (director economic, contabil-șef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România); c) numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.41. În anexă, la capitolul 9 „Aprobarea, semnarea și publicarea situațiilor financiare anuale“, la secțiunea 9.2 „Alte cerințe în materie de publicare“, după punctul 498 se introduce un nou punct, punctul 498^1, cu următorul cuprins:498^1. Situațiile financiare interimare se depun în termen de 30 de zile de la data adunării generale a acționarilor/asociaților, la sediul ASF, precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, însoțite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul cenzorilor și de propunerea de distribuire trimestrială a profitului.42. În anexă, la capitolul 10 „Auditul“, la secțiunea 10.1 „Cerințe generale privind auditul“, la punctul 501, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Auditarea situațiilor financiare anuale individuale ale companiilor de brokeraj cuprinse în consolidare se efectuează potrivit prevederilor pct. 500.43. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, grupa 40 „Decontări cu terții privind activitatea de intermediere“ se modifică și va avea următorul cuprins:40 DECONTĂRI CU TERȚII PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIE401 Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (P)4011 Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind primele distribuite (P)4012 Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind alte operațiuni aferente activității de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare (P)408 Furnizori - facturi nesosite (P)409 Furnizori - debitori4091 Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092 Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A)4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A)4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A).44. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, grupa 41 „Decontări privind activitatea de intermediere“ se modifică și va avea următorul cuprins:41 DECONTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE CREARE DE PRODUSE DE ASIGURARE ȘI DISTRIBUȚIE411 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare4111 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare conform mandatului de brokeraj (A)4112 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor conform mandatului de brokeraj (A)4113 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri conform mandatului de brokeraj (A)4118 Decontări privind sumele cuvenite din alte activități în legătură cu activitatea de distribuție conform acordurilor cu asigurătorii și/sau reasigurătorii (A)412 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii (A)413 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital (A)414 Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (A)415 Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (A)418 Clienți - facturi de întocmit (A)419 Clienți - creditori (P).45. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 42 „Personal și conturi asimilate“, denumirea contului 422 „Sume datorate asistenților în brokeraj“ și denumirea conturilor sintetice de gradul II se modifică și vor avea următorul cuprins:422 Sume datorate asistenților (P)4221 Sume datorate asistenților persoane fizice (P)4222 Sume datorate asistenților persoane juridice (P).46. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 42 „Personal și conturi asimilate“, după contul 4222 „Sume datorate asistenților persoane juridice (P)“ se introduc două noi conturi, conturile 4223 și 4224, cu următorul cuprins:4223 Sume datorate asistenților auxiliari persoane fizice (P)4224 Sume datorate asistenților auxiliari persoane juridice (P).47. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 43 „Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate“, după contul 4316 „Contribuția de asigurări sociale de sănătate (P)“ se introduce un nou cont, contul 4318, cu următorul cuprins:4318 Alte contribuții pentru asigurările sociale de sănătate (P)^** În acest cont se înregistrează contribuția datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații, pentru asigurările sociale de sănătate.48. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate“ și în tot cuprinsul prezentelor reglementări, denumirea contului 441 „Impozitul pe profit/venit“ se modifică și va avea următorul cuprins:441 Impozitul pe profit și alte impozite (P).49. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 44 „Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate“ și în tot cuprinsul prezentelor reglementări, denumirea contului 443 „Fonduri speciale privind activitatea de intermediere (P)“ se modifică și va avea următorul cuprins:443 Fonduri speciale privind activitatea de distribuție (P).50. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 46 - „Debitori și creditori diverși“, după contul 464 „Efecte de primit (A)“ se introduce un nou cont, contul 465, cu următorul cuprins:465 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (A).51. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 4 - „Conturi de terți“, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor“ se modifică și va avea următorul cuprins:49 Ajustări pentru deprecierea creanțelor491 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție (P)4911 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare (P)4912 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție a produselor de pensii (P)4913 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital (P)4914 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (P)4915 Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii (P)495 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - decontări în cadrul grupului și cu acționarii/asociații (P)496 Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși (P).52. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, grupa 51 „Conturi la bănci“ se modifică și va avea următorul cuprins:51 Conturi la bănci511 Valori de încasat5111 Cecuri de încasat (A)5112 Efecte de încasat (A)5113 Efecte remise spre scontare (A)512 Conturi curente la bănci5121 Conturi la bănci în lei (A)51211 Conturi la bănci - activitatea curentă în lei (A)51212 Conturi la bănci în lei - Sume din activitatea de distribuție încasate în contul companiei de brokeraj (A)5124 Conturi la bănci în valută (A)51241 Conturi la bănci activitatea curentă în valută - (A)51242 Conturi la bănci în valută - Sume din activitatea de distribuție încasate în contul companiei de brokeraj (A)5125 Sume în curs de decontare (A).53. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 62 „Cheltuieli cu alte servicii executate de terți“, după contul 623 „Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate“ se introduc două noi conturi, conturile 6231 și 6232, cu următorul cuprins:6231 Cheltuieli de protocol6232 Cheltuieli de reclamă și publicitate.54. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“ și în tot cuprinsul prezentelor reglementări, denumirea contului 633 „Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de intermediere“ se modifică și va avea următorul cuprins:633 Cheltuieli cu fondurile speciale privind activitatea de distribuție.55. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 „Alte cheltuieli de exploatare“, denumirile conturilor 656 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj“, 6561 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj persoane fizice“ și 6562 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj persoane juridice“ se modifică și vor avea următorul cuprins:656 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților6561 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților persoane fizice6562 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților persoane juridice.56. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 6562 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților persoane juridice“ se introduc două noi conturi, conturile 6563 și 6564, cu următorul cuprins:6563 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților auxiliari persoane fizice6564 Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților auxiliari persoane juridice57. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, după contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital“ se introduce un nou cont, contul 6584, cu următorul cuprins:6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizări58. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, grupa 70- „Cifra de afaceri netă“ se modifică și va avea următorul cuprins:70 Cifra de afaceri netă704 Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări705 Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii706 Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii707 Venituri din activitatea de distribuție7071 Venituri din comisioane și/sau onorarii cuvenite din distribuția de contracte de asigurare și reasigurare70711 Venituri din comisioane și/sau onorarii cuvenite din oferirea de consultanță și propunerea de contracte de asigurare și/sau reasigurare conform mandatelor de brokeraj 70712 Venituri din comisioane și/sau onorarii cuvenite din desfășurarea de acțiuni premergătoare în vederea încheierii contractelor, negocierea cu societățile de asigurare și/sau reasigurare în vederea încheierii contractelor conform mandatelor de brokeraj 70713 Venituri din comisioane și/sau onorarii cuvenite din acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri conform mandatelor de brokeraj70718 Venituri din sumele cuvenite din alte activități în legătură cu activitatea de distribuție conform acordurilor cu asigurătorii și/sau reasigurătorii7072 Venituri din activitatea de distribuție a produselor de pensii7073 Venituri din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital7074 Venituri din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică7078 Venituri din alte activități în legătură cu activitatea de distribuție709 Reduceri comerciale acordate59. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, denumirea contului 8031 „Imobilizări corporale luate cu chirie“ se modifică și va avea următorul cuprins:8031 Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare60. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, denumirea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie“ se modifică și va avea următorul cuprins:8038 Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie și alte bunuri similare.61. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, contul 836 „Prime intermediate achitate direct în contul curent al asigurătorului“ se modifică și va avea următorul cuprins:836 Sume din activitatea de distribuție achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare.62. În anexă, la capitolul 12 „Planul de conturi“, la punctul 514, la clasa 8 - „Conturi speciale“, după contul 836 „Sume din activitatea de distribuție achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare“ se introduce un nou cont, contul 8361, cu următorul cuprins:8361 Sume din activitatea de distribuție de contracte de asigurări și/sau reasigurări, achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare.63. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 1 - „Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi și datorii asimilate“, la grupa 11 - „Rezultatul reportat“, funcțiunea contului 117 „Rezultatul reportat“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 117 «Rezultatul reportat» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului sau părții din rezultatul exercițiului precedent nerepartizat de către adunarea generală a acționarilor/asociaților, respectiv a pierderii neacoperite și a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile, din modificările politicilor contabile, a rezultatului reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil înregistrat de către societatea care își încetează existența ca urmare a fuziunii, respectiv de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la care au fost întocmite situațiile financiare de fuziune, respectiv divizare, și data întocmirii protocolului de predare-primire și care este preluat de către societatea beneficiară, precum și a eventualelor diferențe rezultate din dispozițiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări. Contul 117 «Rezultatul reportat» este un cont bifuncțional. În creditul acestui cont se înregistrează: – profitul net realizat în exercițiul financiar încheiat, evidențiat la începutul exercițiului financiar următor în rezultatul reportat (121); – pierderile contabile ale exercițiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii (104); – pierderile contabile ale exercițiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (106); – pierderile contabile realizate în exercițiile financiare precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (101); – pierderile contabile înregistrate în exercițiile financiare precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentând profit, conform hotărârii adunării generale a acționarilor/asociaților (117); – rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (411, 461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor); – capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct în capitalul propriu, atunci când acest surplus reprezintă câștig realizat, respectiv la scoaterea din evidență a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe măsura folosirii activului de către compania de brokeraj (105). În debitul acestui cont se înregistrează: – pierderile contabile realizate în exercițiul financiar încheiat, transferate la începutul exercițiului financiar următor asupra rezultatului reportat (121); – profitul contabil realizat în exercițiile financiare precedente, utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, potrivit legii (101); – profitul net realizat în exercițiile financiare precedente și care se repartizează în exercițiile financiare următoare pe destinațiile aprobate de adunarea generală a acționarilor/ asociaților, potrivit legii (106, 117, 446, 457); – rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiul financiar curent, aferente exercițiilor financiare precedente (401, 431, 437, 438, 441, 442, 446, 447, 448, 462 și alte conturi în care urmează să se evidențieze corectarea erorilor); – pierderile legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149). Soldul debitor al contului reprezintă pierderea neacoperită, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.64. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 3 - „Conturi de materiale și stocuri“, la grupa 30 - „Materiale și stocuri“, funcțiunea conturilor 302 „Materiale consumabile“ și 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 302 «Materiale consumabile» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, alte materiale și stocuri). Contul 302 «Materiale consumabile» este un cont de activ. În situația aplicării inventarului permanent, în debitul contului 302 «Materiale consumabile» se înregistrează: – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile achiziționate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (446, 462, 512, 542); – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile primite cu titlu gratuit (758); – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventar (602); – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile primite de la societățile din grup, alte societăți legate prin participații, societate sau subunități (451, 481, 482). În creditul contului 302 «Materiale consumabile» se înregistrează: – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile, incluse pe cheltuieli, a celor constatate lipsă la inventar și pierderile din deprecieri (602); – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile livrate societăților din grup, alte societăți legate prin participații, societate sau subunități (481, 482); – valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile donate și acordate ca sponsorizare, cât și pierderile din calamități (658). Soldul contului 302 «Materiale consumabile» reprezintă valoarea la preț de înregistrare a materialelor consumabile existente în stoc.Contul 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența existenței și mișcării materialelor de natura obiectelor de inventar. Contul 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» este un cont de activ. În debitul contului 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» se înregistrează: – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar achiziționate de la furnizori sau din avansuri de trezorerie (446, 462, 542); – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar primite cu titlu gratuit (758); – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar constatate în plus la inventariere (603); – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar primite de la societățile din grup, alte societăți legate prin participații, societate sau subunități (451, 481, 482). În creditul contului 303 «Materiale de natura obiectelor de inventar» se înregistrează: – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar date în folosință, constatate lipsă la inventar și pierderile din deprecieri (603); – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar vândute, donate sau acordate ca sponsorizări, cât și pierderile din calamități (658); – valoarea la preț de înregistrare a obiectelor de inventar livrate la societățile din grup, alte societăți legate prin participații, societate sau subunități (481, 482). Soldul contului reprezintă valoarea la preț de înregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar existente.65. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:CLASA 4 - «CONTURI DE TERȚI»Din clasa 4 «CONTURI DE TERȚI» fac parte următoarele grupe de conturi: – 40 «Decontări cu terții privind activitatea de distribuție»; – 41 «Decontări privind activitatea de creare de produse de asigurare și distribuție»; – 42 «Personal și conturi asimilate»; – 43 «Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate»; – 44 «Bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate»; – 45 «Grup și acționari/asociați»; – 46 «Debitori și creditori diverși»; – 47 «Conturi de subvenții, regularizare și asimilate»; – 48 «Decontări în cadrul unității»; – 49 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor66. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 40 - „Decontări cu terții privind activitatea de distribuție“, funcțiunea contului 401 „Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind primele intermediate“ se modifică și va avea următorul cuprins:GRUPA 40. DECONTĂRI CU TERȚII PRIVIND ACTIVITATEA DE DISTRIBUȚIEDin grupa 40 «Decontări cu terții privind activitatea de distribuție» fac parte conturile:Contul 401. «Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare.»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare (decontări privind primele distribuite și alte operațiuni aferente activității de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare).Contul 401 «Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare» este un cont de pasiv.În creditul contului 401 «Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare» se înregistrează:– valoarea primelor de asigurare facturate opțional asiguraților (461);– valoarea primelor distribuite încasate direct de companiile de brokeraj (512, 531);– sume din alte operațiuni aferente activității de distribuție încasate (512, 531);– diferențe de curs valutar (665).În debitul contului 401 «Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind distribuția de contracte de asigurare și reasigurare» se înregistrează: – valoarea primelor de asigurare facturate opțional asiguraților și plătite asigurătorilor (512, 513);– valoarea comisionului reținut direct de intermediar (411);– valoarea primelor distribuite decontate asigurătorilor și/sau reasigurătorilor (512, 531);– sume din alte operațiuni aferente activității de distribuție decontate (512, 531);– veniturile din diferențele favorabile de curs valutar (765).Soldul contului reprezintă valoarea sumelor din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și/sau reasigurare nedecontate.67. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 40 - „Decontări cu terții privind activitatea de distribuție“, funcțiunea contului 402 „Decontări cu asigurătorii și reasigurătorii privind alte operațiuni aferente activității de intermediere“ și a contului 403 „Decontări din activitatea de despăgubire în numele asigurătorilor externi“ se abrogă.68. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 41 - „Decontări privind activitatea de distribuție“, funcțiunea conturilor se modifică și va avea următorul cuprins:GRUPA 41 «DECONTĂRI PRIVIND ACTIVITATEA DE CREARE DE PRODUSE DE ASIGURARE ȘI DISTRIBUȚIE» Din grupa 41 «Decontări privind activitatea de creare de produse de asigurare și distribuție» fac parte conturile:Contul 411 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor, onorariilor și a altor sume cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare. Se pot evidenția în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane și/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor (de exemplu: borderouri de depunere aferente primelor de asigurare intermediate de companiile de brokeraj depuse la asigurător etc.). Contul 411 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare» este un cont de activ. În debitul contului 411 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare » se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare (7071);– valoarea altor sume cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare; – veniturile din diferențele favorabile de curs valutar (765). În creditul contului 411 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare (512, 531);– valoarea altor sume încasate cuvenite din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare (512, 531); – valoarea comisionului și/sau onorariului reținut direct de intermediar (401); – valoarea estimată a comisioanelor și/sau onorariilor nedecontate de asigurători/reasigurători/clienți, conform condițiilor prevăzute în acordurile de colaborare/mandatele de brokeraj, transferate în alte creanțe (461); – diferențe de curs valutar nefavorabile (665). Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor, onorariilor și a altor sume neîncasate din activitatea de distribuție de contracte de asigurare și reasigurare. Contul 412 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii. Se pot evidenția în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane de intermediere și/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în acest cont se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor. Contul 412 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii» este un cont de activ. În debitul contului 412 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii (7072);– veniturile din diferențele favorabile de curs valutar (765). În creditul contului 412 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de pensii (512, 531);– diferențe de curs valutar nefavorabile (665). Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor și/sau onorariilor neîncasate din activitatea de distribuție a produselor de pensii.Contul 413. «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital. Se pot evidenția în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane de intermediere și/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în acest cont se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor. Contul 413 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital» este un cont de activ. În debitul contului 413 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital (7073);– veniturile din diferențele favorabile de curs valutar (765). În creditul contului 413 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital (512, 531);– diferențe de curs valutar nefavorabile (665). Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor și/sau onorariilor neîncasate din activitatea de distribuție a produselor de investiții de pe piața de capital.Contul 414. «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică. Se pot evidenția în conturi analitice distincte sumele reprezentând comisioane de intermediere și/sau onorarii aferente serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită încă factura (analitic distinct - facturi de întocmit). Înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă prestarea serviciilor. Contul 414 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică» este un cont de activ. În debitul contului 414 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (7074);– veniturile din diferențele favorabile de curs valutar (765). În creditul contului 414 «Decontări privind comisioanele și/sau onorariile cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor încasate cuvenite din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică (512, 531);– diferențe de curs valutar nefavorabile (665). Soldul contului reprezintă valoarea comisioanelor și/sau onorariilor neîncasate din activitatea de distribuție a produselor create de instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică.Contul 415. «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» (A) Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii. Contul 415 «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» este un cont de activ. În debitul contului 415 «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» se înregistrează: – sume din activitatea de crearea de produse de asigurare (705); – veniturile din diferențele favorabile de curs valutar (765).În creditul contului 415 «Decontări din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» se înregistrează: – sume din activitatea de creare de produse de asigurare încasate (512, 531); – diferențe de curs valutar nefavorabile (665). Soldul contului reprezintă sumele neîncasate din activitatea de creare de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii.69. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 42 - „Personal și conturi asimilate“, funcțiunea contului 422 „Sume datorate asistenților“ se modifică va avea următorul cuprins:Contul 422 «Sume datorate asistenților»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor datorate asistenților și asistenților auxiliari pe baza contractelor încheiate. Contul 422 «Sume datorate asistenților» este un cont de pasiv. În creditul contului 422 «Sume datorate asistenților» se înregistrează: – sumele reprezentând comisioanele exigibile cuvenite asistenților și asistenților auxiliari (656). În debitul contului 422 «Sume datorate asistenților» se înregistrează: – sumele achitate asistenților și asistenților auxiliari (512, 531). Soldul contului reprezintă sumele datorate asistenților și asistenților auxiliari.70. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 43 - „Asigurări sociale, protecția socială și conturi asimilate“, funcțiunea contului 431 „Asigurări sociale“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 431 «Asigurări sociale»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor privind contribuția angajatorului și a personalului la asigurările sociale și a contribuției pentru asigurările sociale de sănătate. Contul 431 «Asigurări sociale» este un cont de pasiv. În creditul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează: – contribuția angajatorului la asigurările sociale (645); – contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (645); – sume reprezentând alte drepturi de asigurări sociale, potrivit legii (645); – contribuția personalului la asigurări sociale (421, 423); – contribuția personalului pentru asigurări sociale de sănătate (421, 423);– contribuția pentru asigurări sociale de sănătate datorată, potrivit legii, de alte persoane decât angajații (462). În debitul contului 431 «Asigurări sociale» se înregistrează: – sumele virate asigurărilor sociale și asigurărilor sociale de sănătate (512); – sumele datorate personalului, ce se suportă din asigurări sociale (423); – sume reprezentând datorii privind asigurările sociale, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758). Soldul contului reprezintă sumele datorate asigurărilor sociale.71. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 46 - „Debitori și creditori diverși“, funcțiunea contului 461 „Debitori diverși“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 461 «Debitori diverși» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu clienții interni și externi pentru produsele vândute, lucrări executate și servicii prestate, pe bază de facturi, avansurilor acordate furnizorilor pentru lucrările și serviciile prestate, a clienților incerți, rău platnici, dubioși sau în litigiu, precum și a livrărilor de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări, pentru care nu s-au întocmit facturi și a altor creanțe. Contul 461 «Debitori diverși» este un cont de activ. În debitul contului 461 «Debitori diverși» se înregistrează:– taxa pe valoarea adăugată inclusă în facturile emise către clienți sau alte documente legale (4427); – taxa pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și executărilor de lucrări, pentru care nu s-au întocmit facturi (4428); – valoarea debitelor reactivate (754); – prețul de vânzare al activelor cedate (758, 4427); – suma împrumuturilor obținute la valoarea de rambursare a obligațiunilor emise (161); – valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acțiunilor proprii (109); – diferența între prețul de vânzare al instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare (141); – sume reprezentând avansuri de trezorerie nedecontate până la data bilanțului (542); – diferențele favorabile de curs valutar, aferente debitelor în valută (765); – câștigul rezultat din vânzarea investițiilor financiare pe termen scurt la un preț de cesiune mai mare decât valoarea contabilă (764); – valoarea bunurilor și a producției în curs de execuție, constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților (758, 4427); – valoarea primelor de asigurare facturate opțional asiguraților (401); – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor nedecontate de asigurători/reasigurători/clienți, conform condițiilor prevăzute în acordurile de colaborare/mandatele de brokeraj, transferate în alte creanțe (411); – sumele datorate de terți pentru concesiuni, locații de gestiune, licențe, brevete și alte drepturi similare (706); – valoarea comisioanelor cuvenite pentru care nu s-a întocmit factura (707);– valoarea cursurilor de pregătire profesională prestate (704); – valoarea titlurilor de plasament cedate (764, 501 la 508); – dividende de încasat aferente titlurilor de plasament sau a celor imobilizate (762, 761); – veniturile înregistrate în avans, aferente perioadelor/ exercițiilor financiare următoare, cum sunt: sumele facturate sau încasate din chirii, abonamente (472); – valoarea dobânzii datorată de către debitori diverși (766); – diferențele favorabile aferente clienților și debitorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (768). În creditul contului 461 «Debitori diverși» se înregistrează: – valoarea sconturilor acordate clienților și debitorilor (667); – valoarea creanțelor și debitelor încasate (512, 531); – sumele datorate de clienți reprezentând valoarea efectelor comerciale, acceptate (464); – valoarea primelor de asigurare facturate opțional asiguraților și încasate de la aceștia (512, 531); – valoarea cecurilor și a efectelor comerciale primite (511); – valoarea debitelor scăzute din evidență datorită insolvabilității (654); – diferențele nefavorabile de curs valutar, aferente debitelor în valută (665); – diferențele nefavorabile aferente clienților și debitorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668); – sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scăderii din evidență a clienților incerți sau în litigiu (4427, 654). Soldul contului reprezintă sumele datorate societății de către debitori.72. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 46 - „Debitori și creditori diverși“, funcțiunea contului 462 „Creditori diverși“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 462 «Creditori diverși»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri, lucrări executate și servicii prestate; evidența obligațiilor de plată față de furnizorii de imobilizări; decontările cu furnizorii pentru aprovizionările de bunuri pentru care nu s-au primit facturi; evidența clienților-creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienți. Contul 462 «Creditori diverși» este un cont de pasiv. În creditul contului 462 «Creditori diverși» se înregistrează: – valoarea la preț de cumpărare a materialelor consumabile, a materialelor de natura obiectelor de inventar, a imobilizărilor corporale și necorporale (211, 212, 213, 214, 203, 208, 302, 303); – cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149); – alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149); – obligația de plată a ratelor pe baza facturilor emise de locator, în cazul leasingului financiar (167); – valoarea chiriilor și dobânzilor efectuate anticipat (471);– taxa pe valoarea adăugată înscrisă în documentele furnizorilor (4426, 4428); – valoarea lucrărilor executate sau a prestărilor de servicii (611, 612, 613, 614, 615, 621 la 628); – valoarea materialelor consumabile aprovizionate, incluse direct pe cheltuieli (602); – cheltuielile ocazionate de achiziționarea imobilizărilor necorporale (201, 203, 205, 208); – valoarea timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și călătorie și a altor valori achiziționate (532); – valoarea imobilizărilor corporale cumpărate, pentru care s-au transferat riscurile și beneficiile aferente, dar care sunt în curs de aprovizionare (223, 224); – valoarea avansurilor decontate, acordate pentru plasamente în imobilizări corporale (4093); – partea din subvenția pentru investiții restituită sau de restituit (475); – valoarea imobilizărilor corporale în curs de execuție facturate de furnizori (231); – certificatele de emisii de gaze cu efect de seră achiziționate (652); – sumele trecute pe cheltuieli cu ocazia scoaterii din evidență a clienților incerți sau debitorilor (654); – valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților, datorate sau plătite, terților (658); – diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668); – diferențele nefavorabile de curs valutar aferente datoriilor în valută (665). În debitul contului 462 «Creditori diverși» se înregistrează: – creditele bancare pe termen lung primite, precum și plățile efectuate direct către creditori (162); – valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii de imobilizări corporale și necorporale (4093, 4094); – sume plătite sau de plătit, reprezentând valoarea obligațiunilor achiziționate cu ocazia emisiunilor de obligațiuni efectuate de terți, care urmează a fi deținute pe o perioadă mai mare de un an (267); – plățile efectuate către furnizori și creditori diverși, valoarea avansurilor acordate (512, 531, 542); – valoarea sconturilor obținute de la furnizori sau alți creditori (767); – diferențele favorabile de curs valutar aferente creditelor (765); – sume plătite terților din acreditive (541); – sumele reținute de societate reprezentând impozitul datorat de către colaboratorii societății pentru plățile efectuate către aceștia (444); – plăți efectuate din avansuri de trezorerie (542); – valoarea efectelor comerciale de plătit acceptate (463); – diferențele favorabile aferente clienților și creditorilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (765, 768). Soldul contului reprezintă sumele datorate creditorilor.73. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 46 - „Debitori și creditori diverși“, după funcțiunea contului 464 „Efecte de primit“ se introduce un nou cont, contul 465 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar“, cu următoarea funcțiune:Contul 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dividendelor repartizate, conform legii, în cursul exercițiului financiar și care urmează să se regularizeze după aprobarea situațiilor financiare anuale. Contul 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» este un cont de activ. În debitul contului 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează: – suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar (456). În creditul contului 465 «Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar» se înregistrează: – suma dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar și regularizate pe seama dividendelor anuale (457); – sumele încasate reprezentând restituiri de dividende datorate, conform legii (512, 531). Soldul contului reprezintă sumele repartizate ca dividende, conform legii, în cursul exercițiului financiar.74. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 4 - „Conturi de terți“, la grupa 49 - „Ajustări pentru deprecierea creanțelor“, funcțiunea contului 491 „Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 491 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție. Contul 491 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție» este un cont de pasiv. În creditul contului 491 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție» se înregistrează: – valoarea ajustărilor constituite pentru creanțele neîncasate aferente activității de distribuție (681). În debitul contului 491 «Ajustări pentru deprecierea creanțelor privind activitatea de distribuție» se înregistrează: – diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din activitatea de distribuție (781). Soldul contului reprezintă ajustările constituite.75. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, la grupa 51 - „Conturi la bănci“, funcțiunea contului 512 „Conturi curente la bănci“ se modifică și va avea următorul cuprins:Contul 512 «Conturi curente la bănci» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența disponibilităților în lei și valută aflate în conturi la bănci, a carnetelor de cec, a sumelor în curs de decontare, precum și a mișcării acestora. De asemenea trebuie avute în vedere evidențierea distinctă și deschiderea de conturi diferite la bănci pentru propria activitate și pentru încasările și plățile făcute în numele sau în contul societăților cu care compania de brokeraj a încheiat acorduri de colaborare.Contul 512 «Conturi curente la bănci» este un cont de activ. În debitul contului 512 «Conturi curente la bănci» se înregistrează: – sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasările în numerar, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581); – sumele transferate sucursalelor cu caracter de capital de dotare (102); – valoarea sumei de încasat/încasate din vânzarea acțiunilor proprii (109); – valoarea subvențiilor primite (445); – suma creditelor bancare pe termen lung și scurt și a împrumuturilor subordonate primite (162, 519); – diferența între prețul de vânzare a instrumentelor de capitaluri proprii și valoarea lor de răscumpărare (141); – cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149); – alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149); – sumele încasate de la societățile ce dețin interese de participare ale unității sau de la alte societăți afiliate (166, 451, 453); – sumele încasate reprezentând alte împrumuturi asimilate (167); – valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente încasate, precum și a garanțiilor restituite (267); – sumele încasate de la clienți (461, 464); – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (401); – valoarea primelor de asigurare decontate de asistenți cu compania de brokeraj (422); – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție încasate, precum și a altor sume cuvenite din alte operațiuni aferente activității de distribuție (411, 412, 413, 414);– sumele încasate din activitatea de creare de produse de asigurare (415); – valoarea acțiunilor și a altor titluri cu venit variabil și alte investiții în titluri cu venit fix cedate (501, 506, 508); – sumele reprezentând dobânzi de primit, încasate (518); – sumele restituite de la buget, reprezentând vărsămintele efectuate în plus din impozite, taxe, alte datorii și creanțe (442, 446, 448); – sumele depuse în cont de către asociați (455); – sumele depuse ca aport la capitalul social (456); – sumele primite ca rezultat al operațiilor în participație (458); – valoarea primelor de asigurare facturate asiguraților și încasate (461); – sumele primite de societăți sau sucursale (481, 482); – sumele încasate în avans și care privesc perioadele sau exercițiile următoare (472); – valoarea cecurilor și a efectelor comerciale încasate (511); – sumele virate în cont pe măsura clarificării operațiunilor (473); – sumele încasate reprezentând redevențe, locații de gestiune și chirii (706); – sumele încasate reprezentând subvenții aferente veniturilor (741); – sumele încasate reprezentând dividendele pentru participațiile la capitalul altor societăți (761, 762); – sumele încasate reprezentând dobânzile aferente disponibilităților în conturi la bănci (766, 763, 764); – veniturile din diferențele favorabile de curs valutar, aferente disponibilităților la bancă în valută la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului (765); – valoarea sconturilor obținute de la furnizori sau alți creditori (767); – sumele încasate din donații sau acordate ca sponsorizări (758); – diferențele favorabile aferente creanțelor față de entitățile afiliate și entitățile legate prin interese de participare, precum și a creanțelor imobilizate, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (768). În creditul contului 512 «Conturi curente la bănci» se înregistrează: – sumele ridicate în numerar din cont sau virate în alt cont de trezorerie (581); – avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale (4093); – costul de achiziție al plasamentelor în imobilizări financiare (261, 263, 265); – sumele achitate asistenților în brokeraj (422); – valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni rambursate (161); – sume achitate asociaților cu ocazia retragerii capitalului (456); – partea din subvenția pentru investiții restituită sau de restituit (475); – valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate și alte investiții pe termen scurt (505, 506, 508, 509); – valoarea la cost de achiziție a acțiunilor cumpărate, precum și a altor titluri cu venit variabil (501); – creditele pe termen lung, rambursate, precum și sumele plătite reprezentând rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate (162, 167); – valoarea vărsămintelor efectuate pentru imobilizările financiare și a altor plasamente financiare pe termen scurt (269, 509); – sumele restituite societăților care dețin interese de participare ale unității sau de la alte societăți afiliate (166, 451, 453); – suma dobânzilor plătite (168, 518, 666); – cheltuielile ocazionate de înființarea societății (201); – valoarea împrumuturilor pe termen lung, acordate (267); – plățile efectuate către furnizori (462); – sumele achitate terților, reprezentând rețineri sau popriri din salarii (427); – valoarea fondului comercial achiziționat (207); – valoarea avansurilor achitate pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări pentru imobilizări corporale, necorporale (4093, 4094); – valoarea materialelor consumabile achiziționate (302); – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (401); – plățile efectuate către personalul unității (421, 423, 424, 425, 426, 428); – plata către bugetul asigurărilor sociale a sumelor datorate (431, 437, 438); – plata către bugetul de stat a sumelor datorate reprezentând impozite și taxe (441, 442, 444, 446, 448); – plățile efectuate către organismele publice reprezentând taxe și vărsăminte asimilate datorate (443, 447); – sume achitate asociaților/acționarilor din disponibilitățile acestora aflate la unități (455); – dividende achitate acționarilor sau asociaților (457); – sume achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație (458); – plăți pentru lichidarea obligațiilor față de creditori diverși și a celor aflate în curs de clarificare (462, 473); – plăți efectuate la scadență pe bază de efecte comerciale (463); – plăți privind cheltuielile anticipate (471); – costul acțiunilor proprii răscumpărate la valoarea de achiziție (109); – valoarea serviciilor bancare și a altor servicii executate de terți (611 la 628); – taxele de mediu achitate (652); – diferențele nefavorabile aferente furnizorilor și creditorilor, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia decontării lor (668); – valoarea despăgubirilor, amenzilor, penalităților, donațiilor și sponsorizărilor plătite (658); – chirii și dobânzi plătite anticipat (471); – sumele virate unității sau subunităților (481, 482); – credite bancare pe termen scurt, rambursate băncii finanțatoare (519); – diferențe de curs valutar aferente disponibilităților în valută la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului (665). Soldul contului reprezintă disponibilitățile în lei și în valută.76. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, la grupa 53 - „Casa“, funcțiunea contului 531 „Casa“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 531 «Casa» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența numerarului aflat în casieria societății, precum și a mișcării acestuia ca urmare a încasărilor și plăților efectuate. Contul 531 «Casa» este un cont de activ. În debitul contului 531 «Casa» se înregistrează: – sumele încasate de la societățile care dețin titluri de participare (166); – sumele încasate reprezentând alte împrumuturi și datorii asimilate (167); – cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt îndeplinite condițiile pentru recunoașterea lor ca imobilizări necorporale (149); – alte cheltuieli legate de răscumpărarea instrumentelor de capitaluri proprii (149); – numerarul ridicat de la bancă (581); – valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente încasate (267); – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (4011); – valoarea altor operațiuni aferente activității de distribuție încasate (4012); – valoarea primelor de asigurare decontate de asistenți cu compania de brokeraj (422); – valoarea comisioanelor cuvenite din activitatea de distribuție încasate, precum și a altor sume cuvenite din alte operațiuni aferente activității de distribuție (411, 412, 413, 414);– sumele încasate din activitatea de creare de produse de asigurare (415);– sumele încasate de la alte societăți afiliate sau în care există interese de participare (451, 453, 458); – sumele depuse în numerar ca aport la capitalul social (456); – sumele depuse în numerar de către asociați (455); – valoarea primelor de asigurare facturate asiguraților și încasate (461); – sumele încasate de la salariați evidențiate anterior în acest cont (428); – sumele primite de la societăți sau sucursale (481, 482); – veniturile înregistrate în avans, precum și veniturile de realizat (472); – sumele restituite în numerar din avansurile de trezorerie neutilizate (542); – încasările în numerar reprezentând redevențe și chirii (461); – diferențele favorabile de curs valutar aferente disponibilităților în valută sau operațiunilor efectuate în numerar (765). În creditul contului 531 «Casa» se înregistrează: – depunerile de numerar la bănci (581); – avansuri acordate pentru plasamente în imobilizări corporale (4093); – sume achitate societăților care dețin titluri de participare (166); – valoarea altor împrumuturi și datorii asimilate rambursate (167); – sumele virate altor societăți afiliate sau în care există interese de participare (451, 453); – plățile în numerar efectuate pentru constituirea societății (201); – sumele plătite pentru imobilizări financiare (269); – valoarea primelor intermediate decontate asigurătorilor (4011); – valoarea altor operațiuni aferente activității de distribuție efectuate (4012); – sumele achitate asistenților (422); – plățile în numerar efectuate către colaboratori (462); – valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri, prestări de servicii sau executări de lucrări (462); – sumele achitate salariaților reprezentând salarii, ajutoare materiale, avansuri din salarii (421, 423, 424, 425, 426, 427, 428); – sume în numerar restituite asociaților/acționarilor (455); – sumele achitate coparticipanților sau virate ca rezultat al operației în participație (458); – valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă achiziționate (532); – avansuri de trezorerie acordate în numerar (542); – sume nete achitate acționarilor sau asociaților reprezentând dividende (457); – sume achitate asociaților/acționarilor cu ocazia retragerii capitalului (456); – valoarea la cost de achiziție a acțiunilor proprii răscumpărate (109); – plata obligațiunilor emise și răscumpărate (505, 509); – diferențe nefavorabile de curs valutar aferente disponibilităților sau operațiunilor în numerar (665); – valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților plătite în numerar, precum și a donațiilor și sponsorizărilor acordate (658); – sume achitate pentru lucrările executate sau serviciile prestate de terți (611 la 628); – chiriile și dobânzile plătite anticipat (471); – sumele restituite necuvenite societății (473); – sumele virate de societăți sau sucursale (481, 482). Soldul contului reprezintă numerarul existent în casierie.77. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 5 - „Conturi de trezorerie“, la grupa 53 - „Casa“, funcțiunea contului 532 „Alte valori“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 532 «Alte valori»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă, a altor valori, precum și a mișcării acestora. Contul 532 «Alte valori» este un cont de activ. În debitul contului 532 «Alte valori» se înregistrează: – valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă achiziționate (462, 531). În creditul contului 532 «Alte valori» se înregistrează: – valoarea bonurilor valorice, timbrelor fiscale și poștale, biletelor de tratament și odihnă, tichetelor și biletelor de călătorie, tichetelor de masă consumate (625, 628, 6422, 645, 428). Soldul contului reprezintă alte valori existente.78. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 65 - „Alte cheltuieli de exploatare“, funcțiunea contului 656 „Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților în brokeraj“ și a contului 658 „Alte cheltuieli de exploatare“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 656 «Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor datorate asistenților persoane fizice și juridice și asistenților auxiliari, persoane fizice și juridice în conformitate cu prevederile contractelor de asistent sau asistent auxiliar, încheiate cu brokerul. În debitul contului 656 «Cheltuieli cu comisioanele datorate asistenților» se înregistrează: – sumele datorate reprezentând comisioanele cuvenite asistenților (422). Contul 658 «Alte cheltuieli de exploatare»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor cheltuieli de exploatare. În debitul contului 658 «Alte cheltuieli de exploatare» se înregistrează: – cheltuielile efectuate în avans, aferente exercițiului în curs (471); – valoarea despăgubirilor, amenzilor și penalităților, datorate sau plătite terților și bugetului (448, 462, 408, 512); – valoarea donațiilor și sponsorizărilor acordate (302, 303, 512, 531); – valoarea neamortizată a imobilizărilor necorporale sau corporale, scoase din activ (203, 205, 207, 208, 211, 212, 213, 214, 231); – sume clarificate trecute pe cheltuieli (473); – sume prescrise, scutite sau anulate, potrivit prevederilor legale în vigoare, reprezentând creanțe față de clienți, debitori diverși etc. (462, 461 și alte conturi în care urmează să se evidențieze sumele prescrise sau anulate); – cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.79. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 66 - „Cheltuieli financiare“, funcțiunea contului 665 „Cheltuieli din diferențe de curs valutar“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind diferențele de curs valutar. În debitul contului 665 «Cheltuieli din diferențe de curs valutar» se înregistrează: – diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma încasării creanțelor în valută (512, 267, 451, 453, 456, 461); – diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării creanțelor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (267, 451, 453, 456, 461, 463); – diferențele nefavorabile de curs valutar, rezultate în urma achitării datoriilor în valută (512, 531, 541); – diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea datoriilor în valută, la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (161, 162, 166, 167, 168, 451, 453, 455, 462, 464); – diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, a disponibilităților bancare în valută, a disponibilităților în valută existente în casierie, precum și a depozitelor și altor valori de trezorerie în valută (512, 531, 541, 542, 267, 508); – diferențele nefavorabile de curs valutar rezultate din lichidarea depozitelor, a acreditivelor și avansurilor de trezorerie în valută (267, 508, 541, 542); – diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participații într-o entitate externă care a fost cuprinsă în consolidare (107); – diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină (103).80. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 6 - „Conturi de cheltuieli“, la grupa 68 - „Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcțiunea contului 681 „Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere“ și a contului 686 „Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 681 «Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere. În debitul contului 681 «Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere» se înregistrează: – valoarea provizioanelor constituite pentru riscuri și cheltuieli, inclusiv a celor corespunzătoare primelor ce urmează a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale (151); – cheltuieli aferente amortizării imobilizărilor corporale și necorporale (280, 281); – valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor sau a altor elemente de activ (290, 291, 293, 296, 392, 491, 496); – sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor de valoare pentru deprecierea sau pierderea de valoare a investițiilor în titluri cu venit variabil și fix, a obligațiunilor emise și răscumpărate, precum și a altor investiții pe termen scurt și creanțe asimilate (591, 595, 596, 598). Contul 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare cu amortizările și ajustările pentru pierderea de valoare. În debitul contului 686 «Cheltuieli financiare privind amortizările și ajustările pentru pierderea de valoare» se înregistrează: – valoarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii, amortizate (169); – valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare (296); – valoarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor din decontări din cadrul grupului și cu acționarii/asociații, constituite sau majorate (495); – valoarea actualizării provizioanelor (151); – valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a investițiilor pe termen scurt, constituite sau majorate (591, 595, 596, 598).81. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 70 - „Cifra de afaceri netă“, funcțiunea conturilor se modifică și va avea următorul cuprins:  +  GRUPA 70 - "CIFRA DE AFACERI NETĂ"Din grupa 70 «Cifra de afaceri netă» fac parte:Contul 704 «Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări. În creditul contului 704 «Venituri din organizarea de cursuri de pregătire profesională în asigurări și reasigurări» se înregistrează: – tarifele cursurilor de pregătire profesională prestate, facturate clienților (461); – tarifele cursurilor de pregătire profesională pentru care nu s-au întocmit facturi (418); – venituri înregistrate în avans din organizarea de cursuri de pregătire profesională aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472); – sume cuvenite din organizarea de cursuri de pregătire profesională către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453). Contul 705 «Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii. În creditul contului 705 «Venituri din crearea de produse de asigurare în asociere cu asigurătorii» se înregistrează: – valoarea primelor de asigurare obținute din crearea de produse de asigurare în asociere cu aceștia (415).Contul 706 «Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din redevențe, locații de gestiune și chirii. În creditul contului 706 «Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii» se înregistrează: – valoarea redevențelor pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune, chiriilor facturate către concesionari, locatari, chiriași (462); – valori primite de la terți privind locații de gestiune, licențe, brevete și alte drepturi similare (461); – valoarea redevențelor pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune și a chiriilor pentru care nu s-au întocmit facturi (418); – sumele datorate de personal, reprezentând chirii care se fac venituri ale companiei de brokeraj (428); – venituri înregistrate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului în curs (472); – sumele încasate reprezentând valoarea redevențelor cuvenite pentru concesiuni, a locațiilor de gestiune și a chiriilor, precum și pentru folosirea brevetelor, mărcilor și a altor drepturi similare (512, 531); – sume cuvenite din vânzări de bunuri și prestări de servicii către entități afiliate, entități asociate și entități controlate în comun (451, 453). Contul 707 «Venituri din activitatea de distribuție»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența comisioanelor primite de companiile de brokeraj pentru serviciile prestate în numele societăților cu care au încheiat acorduri de colaborare, a veniturilor obținute din mandatele în brokeraj încheiate cu clienții: oferirea de consultanță și propunerea de contracte, a veniturilor obținute din acțiuni premergătoare și negocierea în vederea încheierii contractelor, a veniturilor obținute din acordarea de asistență pentru gestionarea și derularea contractelor, inclusiv în cazul unei solicitări de despăgubiri, precum și a altor venituri rezultate din activitatea de distribuție. În creditul contului 707 «Venituri din activitatea de distribuție» se înregistrează: – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite din activitatea de distribuție (411, 412, 413, 414, 472); – valoarea altor sume cuvenite din activitatea de distribuție (411, 472); – valoarea comisioanelor și/sau onorariilor cuvenite pentru care nu s-a întocmit factura (461). Contul 709 «Reduceri comerciale acordate»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența reducerilor comerciale acordate ulterior facturării. În debitul contului 709 «Reduceri comerciale acordate» se înregistrează: – valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării (461).82. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 72 - „Venituri din producția de imobilizări“, funcțiunea contului 721 „Venituri din producția de imobilizări necorporale“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 721 «Venituri din producția de imobilizări necorporale»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din imobilizări necorporale. În creditul contului 721 «Venituri din producția de imobilizări necorporale» se înregistrează: – valoarea imobilizărilor necorporale realizate pe cont propriu (203, 205, 208).83. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 76 - „Venituri financiare“, funcțiunea contului 765 „Venituri din diferențe de curs valutar“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 765 «Venituri din diferențe de curs valutar»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor din diferențe de curs valutar. În creditul contului 765 «Venituri din diferențe de curs valutar» se înregistrează: – diferențe favorabile de curs valutar rezultate la închiderea exercițiului financiar sau la lichidarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, a creditelor, a datoriilor ce privesc imobilizările financiare și a altor împrumuturi și datorii asimilate exprimate în valută (161, 162, 166, 167, 269); – diferențele favorabile de curs valutar rezultate la lichidarea împrumuturilor și datoriilor asimilate în valută (168); – diferențele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participații într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare (107); – diferențele favorabile de curs valutar înregistrate în situațiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină (103); – diferențe favorabile de curs valutar aferente creanțelor imobilizate (267); – diferențele favorabile de curs valutar aferente creanțelor în valută (451, 453); – diferențele favorabile de curs valutar cu ocazia restituirii sumelor depuse în valută (455); – diferențele favorabile de curs valutar aferente creanțelor și datoriilor în valută (456); – diferențele favorabile de curs valutar aferente debitelor în valută (461); – diferențele favorabile de curs valutar aferente datoriilor către creditori (462); – venituri din diferențele favorabile de curs valutar aferente disponibilităților bancare și a celor existente în casierie în valută la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (512, 531); – diferențe favorabile de curs valutar aferente soldului la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar la acreditivele în valută (541); – diferențele favorabile de curs valutar aferente efectelor de plătit (463); – diferențele favorabile de curs valutar aferente creanțelor datorate de clienții externi (464); – diferențele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt titluri de stat în valută și depozite pe termen scurt în valută, la finele lunii, respectiv la încheierea exercițiului financiar (508).84. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 7 - „Conturi de venituri“, la grupa 78 - „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare“, funcțiunea contului 781 „Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 781 «Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare»Cu ajutorul acestui cont se ține evidența veniturilor obținute din diminuarea sau anularea provizioanelor, a ajustărilor pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale, a activelor circulante, precum și a veniturilor corespunzătoare fondului comercial negativ. În creditul contului 781 «Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare» se înregistrează: – sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor (151); – sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea altor elemente de activ (290, 291, 293, 296, 392, 491, 496, 591, 595, 596, 598); – cota-parte din fondul comercial negativ, transferată la venituri (2075).85. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanțului“, funcțiunea contului 8031 „Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, încheiate în acest scop. În debitul contului 8031 «Imobilizări corporale primite cu chirie sau în baza altor contracte similare» se înregistrează, pe baza contractelor sau proceselor-verbale de închiriere, valoarea de inventar a imobilizărilor corporale respective primite, iar în credit valoarea acelorași imobilizări corporale restituite titularilor pe baza proceselor-verbale de predare. Soldul contului reprezintă valoarea de inventar a imobilizărilor corporale primite în leasing operațional, cu chirie sau în baza altor contracte similare, existente la un moment dat.86. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanțului“, funcțiunea contului 8036 „Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența datoriilor aferente imobilizărilor primite în leasing operațional, cu chirie, precum și a altor datorii asimilate, datorate de către compania de brokeraj pentru bunurile luate în locație sau cu chirie, pentru care nu se recunoaște o imobilizare necorporală. În debitul contului 8036 «Redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate» se înregistrează sumele reprezentând redevențe, locații de gestiune, chirii și alte datorii asimilate, iar în credit valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plătite de către compania de brokeraj. Soldul contului reprezintă contravaloarea redevențelor, locațiilor de gestiune, chiriilor și altor datorii asimilate pe care compania de brokeraj le are de plătit la un moment dat.87. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanțului“, funcțiunea contului 8038 „Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie și alte bunuri similare“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie și alte bunuri similare» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active. În debitul contului 8038 «Bunuri primite în administrare, concesiune și cu chirie și alte bunuri similare» se înregistrează valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, iar în credit, valoarea celor restituite. Soldul contului reprezintă valoarea bunurilor proprietate publică primite în administrare, concesiune și cu chirie de către regii autonome, societăți/companii naționale, societăți, precum și a bunurilor din domeniul privat al statului, care nu îndeplinesc condițiile de recunoaștere ca active, existente în compania de brokeraj la un moment dat.88. În anexă, la capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“, la clasa 8 - „Conturi speciale“, la grupa 80 - „Conturi în afara bilanțului“, funcțiunea contului 836 „Sume din activitatea de distribuție achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare“ se modifică și va avea următorul cuprins: Contul 836 «Sume din activitatea de distribuție achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare» Cu ajutorul acestui cont se ține evidența primelor de asigurare și/sau reasigurare intermediate achitate de asigurat direct în contul asigurătorului/ reasigurătorului. În debitul contului 836 «Sume din activitatea de distribuție achitate direct în contul societății cu care compania de brokeraj a încheiat acordul de colaborare» se înregistrează primele de asigurare și/sau reasigurare intermediate pe fiecare asigurător/reasigurător în baza borderourilor de depunere întocmite ca urmare a încheierii contractelor de asigurare și/sau reasigurare, iar în credit se înregistrează primele virate de asigurat în contul asigurătorului/reasigurătorului. Soldul contului reprezintă valoarea primelor distribuite care nu au fost achitate de asigurat în contul asigurătorului/ reasigurătorului.89. În anexă, după capitolul 14 - „Funcțiunea conturilor“ se introduce un nou capitol, capitolul 15, cu următorul cuprins:  +  Capitolul 15Formulare referitoare la situațiile financiare anuale pentru companii de brokeraj și subunități ale companiilor de brokeraj1. Formularul de bilanț*) pentru companiile de brokeraj este următorul:*) Formularul de bilanț este reprodus în facsimil.^1 Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.^2 Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.2. Formularul Cont de profit și pierdere*) pentru companiile de brokeraj este următorul:
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de ......................
  *) Formularul Cont de profit și pierdere este reprodus în facsimil.^1 Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.^2 Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit situațiile financiare se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii, sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu situațiile financiare aferente anului 2019.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  București, 28 februarie 2019.Nr. 5. ------