HOTĂRÂRE nr. 132 din 5 martie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 13 martie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V alin. (2) din Legea nr. 24/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru evaluarea funcționarilor publici pentru anul 2018,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Funcțiile publice din categoria înalților funcționari publici se stabilesc ca funcții publice de stat și funcții publice teritoriale, în condițiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:2. Articolul 5 se abrogă.3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Agenția asigură accesul comisiei prevăzute de art. 18 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare comisia de concurs, și al comisiei de evaluare a înalților funcționari publici, denumită în continuare comisia de evaluare, pe baza cererii motivate a acestora și în scopul îndeplinirii atribuțiilor ce le revin, la datele pe care le gestionează în condițiile alin. (1) și (2).4. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Pot participa la concursul pentru intrarea în categoria înalților funcționari publici persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.5. La capitolul V, secțiunea a 4-a „Dispoziții privind ocuparea funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în situații excepționale“, cuprinzând articolul 43, se abrogă.6. La capitolul VII, titlul „Secțiunea 1 - Dispoziții generale privind evaluarea“ se abrogă.7. La articolul 50, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Ședințele comisiei de evaluare se desfășoară la sediul Agenției.8. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 53^1(1) Activitatea comisiei de evaluare este coordonată de președintele comisiei.(2) Președintele comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale:a) stabilește locul, data și ora ședințelor comisiei de evaluare;b) supune atenției membrilor comisiei de evaluare, anterior începerii procedurii de evaluare a înalților funcționari publici, necesitatea îndeplinirii obligației legale de a depune o declarație pe propria răspundere că nu se află în niciunul dintre cazurile de conflict de interese prevăzute la art. 17 alin. (1) cu înalții funcționari publici supuși procedurii de evaluare; c) deschide, conduce și închide ședințele comisiei de evaluare;d) coordonează activitatea comisiei de evaluare și a secretariatului tehnic;e) semnează adresele care se transmit autorităților și instituțiilor publice, rezultate din activitatea comisiei de evaluare;f) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale și rapoartele de evaluare generală ale înalților funcționari publici;g) semnează, alături de ceilalți membri ai comisiei de evaluare, procesele-verbale de ședință;h) semnează orice alte adrese și documente necesare sau rezultate din activitatea comisiei de evaluare, conform deciziilor luate de comisia de evaluare.(3) Președintele comisiei de evaluare dispune organizarea evidenței și a circuitului documentelor legate de activitatea comisiei, înregistrarea într-un registru de intrare-ieșire a corespondenței primite și expediate, precum și îndosarierea, respectiv arhivarea corespondenței și a rapoartelor de evaluare de către secretariatul tehnic.9. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55Secretariatul tehnic al comisiei de evaluare are următoarele atribuții principale: a) primește și înregistrează documentele adresate comisiei de evaluare;b) transmite autorităților și instituțiilor publice adresele comisiei de evaluare;c) convoacă membrii comisiei de evaluare și, după caz, înaltul funcționar public în situația organizării interviului, la solicitarea președintelui acesteia;d) redactează și semnează toate documentele emise de comisia de evaluare, alături de membrii acesteia, cu excepția rapoartelor de evaluare, și ține evidența acestor documente;e) păstrează documentele gestionate sau provenite din activitatea comisiei de evaluare;f) transmite rapoartele de evaluare în termenele și condițiile prevăzute la art. 20^9 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;g) îndeplinește orice alte sarcini specifice necesare pentru buna desfășurare a procesului de evaluare.10. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Lucrările fiecărei ședințe a comisiei de evaluare se consemnează într-un proces-verbal de ședință, întocmit de secretariatul tehnic al comisiei de evaluare și semnat de toți membrii prezenți și de secretariatul tehnic.11. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 59(1) Comisia de evaluare adoptă, cu votul majorității membrilor, un regulament pentru aprobarea formatelor standard ale documentelor necesare desfășurării activității.(2) Modelul antetului comisiei de evaluare se aprobă prin regulamentul prevăzut la alin. (1).12. Articolul 63 se abrogă.13. Articolul 67 se abrogă.14. Articolul 73 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 3, litera h) se abrogă.2. La articolul 6, litera a) se abrogă.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Ocuparea funcțiilor publice se face potrivit legii.4. Articolul 8 se abrogă.5. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17Recrutarea funcționarilor publici se face prin concurs organizat în condițiile legii, de regulă trimestrial.6. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În vederea organizării și desfășurării concursurilor, în cazul concursurilor de recrutare pentru care competența de organizare aparține Agenției sau autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a solicita organizarea concursului, respectiv avizul Agenției cu cel puțin 40 de zile înainte de data organizării probei scrise a concursului.7. La articolul 22, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă în mod obligatoriu informațiile prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.8. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prevederile art. 21 alin. (2) lit. e), alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător la stabilirea bibliografiei și, dacă este cazul, a tematicii, de către conducătorul autorității sau instituției publice din administrația publică locală, pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor publice vacante, în condițiile legii.9. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23În situația concursului de recrutare pentru care competența de organizare aparține autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală, Agenția poate acorda: a) aviz favorabil;b) aviz favorabil cu observații, în situația în care sunt identificate deficiențe în aplicarea prevederilor legale care pot fi remediate astfel încât să nu fie împiedicată desfășurarea procedurii în condițiile prevăzute de lege și să nu fie încălcate principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei funcționarului public. În acest caz, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a-și însuși observațiile Agenției;c) aviz nefavorabil, în situația în care nu sunt îndeplinite condițiile legale sau nu sunt respectate principiile care stau la baza organizării și dezvoltării carierei funcționarului public, iar efectele nerespectării acestora împiedică desfășurarea procedurii în condițiile prevăzute de lege. În acest caz autoritățile și instituțiile publice au obligația de a relua procedura privind organizarea concursului, cu respectarea prevederilor legale.10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În situația concursului de recrutare pentru care competența de organizare aparține autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală, Agenția emite avizul solicitat în termen de 10 zile de la data primirii solicitării.11. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În situația în care, prin acte normative cu caracter special aplicabile unor domenii de activitate, este prevăzută obligația participării unor reprezentanți ai altor autorități și instituții publice decât cele prevăzute de prezenta hotărâre la procesul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, reprezentantul autorității sau instituției publice respective desemnat pentru constituirea comisiei de concurs, respectiv a comisiei de soluționare a contestațiilor, îl va înlocui pe unul dintre reprezentanții autorității ori instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică vacantă pentru care se organizează concursul.12. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Agenția emite avizul solicitat potrivit alin. (1) în termen de 5 zile de la data primirii solicitării.13. La articolul 62, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin menționarea punctajului final al fiecărui candidat și a sintagmei «admis» sau «respins», prin afișare la locul desfășurării concursului și pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organizatoare, la secțiunea special creată în acest scop. Comunicarea rezultatelor finale ale concursului se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor ultimei probe.14. La articolul 76, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În termen de 15 zile de la data afișării rezultatelor finale ale concursului, compartimentul de resurse umane, respectiv Agenția, în situația concursurilor pentru care competența de organizare aparține acesteia, are obligația de a comunica propunerea de numire a candidatului declarat admis persoanei care are competența de numire în funcția publică. Propunerea de numire se comunică în copie, în mod corespunzător, candidatului declarat admis, prin una dintre următoarele modalități:a) personal, pe bază de semnătură;b) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire;c) prin poșta electronică, cu solicitarea confirmării primirii.15. La titlul III capitolul II, titlul secțiunii 1 - „Organizarea perioadei de stagiu a funcționarilor publici debutanți“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1Organizarea perioadei de stagiu și evaluarea funcționarilor publici debutanți16. La articolul 79, alineatul (2) se abrogă.17. Articolul 80 se abrogă.18. La articolul 81, alineatul (2) se abrogă.19. La articolul 83, alineatul (1) se abrogă.20. La articolul 83, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoana desemnată ca îndrumător potrivit art. 60 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cunoască legislația potrivit căreia își desfășoară activitatea autoritatea sau instituția publică respectivă, precum și activitățile desfășurate în cadrul compartimentului în care este numit funcționarul public debutant.21. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 85^1(1) Modelul raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public debutant este prevăzut în anexa nr. 4 A. (2) Modelul raportului de stagiu al funcționarului public debutant este prevăzut în anexa nr. 4 B. (3) Modelul referatului îndrumătorului este prevăzut în anexa nr. 4C.22. La titlul III capitolul II, titlul „Secțiunea a 2-a - Evaluarea funcționarilor publici debutanți“ se abrogă.23. La titlul III capitolul III - „Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici“ se introduce un nou articol, articolul 105^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 105^1Modelul raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici este prevăzut în anexa nr. 6.24. La articolul 121 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) funcții publice de conducere vacante, în cazul funcționarilor publici de execuție sau a unei funcții publice de conducere vacante de nivel superior, în cazul funcționarilor publici de conducere, ca urmare a promovării concursului organizat în acest sens, în condițiile prezentei hotărâri.25. La articolul 127, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;26. La titlul III capitolul IV, secțiunea a 3-a - „Promovarea rapidă“, cuprinzând articolele 129-139, se abrogă.27. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 140Funcționarii publici de execuție pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă și funcționarii publici de conducere pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă de nivel superior, pe bază de concurs.28. Articolul 141 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 141Concursul de promovare în funcțiile publice de conducere se organizează cu încadrarea în fondurile bugetare alocate, în conformitate cu competențele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare.29. La articolul 142, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile art. 16-78^1 se aplică în mod corespunzător, cu excepția art. 17, art. 18, art. 22, art. 26 alin. (2), art. 43, art. 49, art. 60 alin. (3) lit. a), art. 61 alin. (5) lit. a) și art. 72.30. La articolul 143, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) La cererea candidatului, formulată la data înscrierii la concurs, dar nu mai târziu de data finalizării perioadei de depunere a dosarelor în condițiile prezentei hotărâri, documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către instituția organizatoare a concursului de promovare.31. Articolele 157-159 seabrogă.32. Articolul 161 se abrogă.33. La anexa nr. 1, notele de subsol nr. 9 și 10 se modifică și vor avea următorul cuprins:^9) Se întocmește de către persoana care are calitatea de evaluator al titularului postului, potrivit prevederilor art. 62^3 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care calitatea de evaluator revine, potrivit legii, conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, prin act administrativ al conducătorului autorității sau instituției publice, se desemnează persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară să întocmească și să semneze fișa postului pentru funcționarii publici prevăzuți la art. 62^3 alin. (1) lit. d) și e) și, după caz, la lit. f) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin reglementări cu caracter special nu se prevede altfel.^10) Se semnează de către persoana care are calitatea de contrasemnatar, potrivit prevederilor art. 62^4 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care calitatea de contrasemnatar revine, potrivit legii, conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, precum și în situația prevăzută la art. 62^4 alin. (2) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fișa postului nu se contrasemnează.34. Anexa nr. 4A se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1A la prezenta hotărâre.35. Anexa nr. 4B se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1B la prezenta hotărâre.36. Anexa nr. 4C se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1C la prezenta hotărâre.37. Anexa nr. 5 se abrogă.38. Anexa nr. 6 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.  +  Articolul III(1) Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici,
  Vasile-Felix Cozma
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 5 martie 2019.Nr. 132.  +  Anexa nr. 1A(Anexa nr. 4 A la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  RAPORTUL DE EVALUARE
  a perioadei de stagiu al funcționarului public debutant
  Autoritatea sau instituția publică: .....................................................................................................................................................
  Numele și prenumele funcționarului public debutant ......................................................................................................................Funcția publică ................................................................................................................................................................................Compartimentul ................................................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la ......................... la .................................Data evaluării ...........................................
  Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa IPunctajul obținut
  1. Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate1. ................................
  2. Gradul de cunoaștere a specificului și a principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor administrative din cadrul autorității sau instituției publice2. ................................
  3. Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor3. ................................
  4. Gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor4. ................................
  5. Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opțiuni în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și de a identifica cea mai bună variantă de acțiune5. ................................
  6. Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis6. ................................
  7. Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia7. ................................
  Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa II-a și III-aPunctajul obținut
  1. Cunoașterea specificului administrației publice2. Rapiditatea și calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate3. Inițiativă4. Capacitatea de relaționare cu publicul5. Punctualitate, disciplină și responsabilitate1. ................................2. ................................3. ................................4. ................................5. ................................
  Mențiuni privind interviul de evaluare: .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Calificativ de evaluare^1 ...................................................................................................................................................................Propuneri ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Recomandări ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Comentariile funcționarului public evaluat^2:
  Numele și prenumele funcționarului public debutant: ........................................................................................................................Funcția publică ................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  Numele și prenumele evaluatorului: .................................................................................................................................................Funcția publică ................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public în urma admiterii contestației^3
  Numele și prenumele conducătorul autorității sau instituției publice:^4................................Semnătura: .....................................Data: ................................................
  ^1 Se completează cu „necorespunzător“, respectiv „corespunzător“.^2 Dacă este cazul.^3 Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public a fost modificat în urma admiterii contestației.^4 Se completează dacă raportul de evaluare a perioadei de stagiu al funcționarului public a fost modificat în urma admiterii contestației.
   +  Anexa nr. 1B(Anexa nr. 4 B la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  RAPORTUL DE STAGIU
  al funcționarului public debutant
  Autoritatea sau instituția publică: ....................................................................................................................................................Compartimentul ..............................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele funcționarului public debutant ......................................................................................................................Funcția publică (debutant) ..............................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la .............................. la .................................
  Atribuțiile de serviciu (conform fișei postului): 1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ...............................................................................................................................................................................................Activitățile desfășurate efectiv:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Dificultăți întâmpinate pe parcursul perioadei de stagiu:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Activități din afara instituției în care s-a implicat:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................
  Data întocmirii .....................................Semnătura ..........................................
   +  Anexa nr. 1C(Anexa nr. 4 C la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  REFERATUL ÎNDRUMĂTORULUI
  Autoritatea sau instituția publică: ....................................................................................................................................................Numele și prenumele funcționarului public debutant .........................................................................................................................Funcția publică ...............................................................................................................................................................................Compartimentul ..............................................................................................................................................................................Perioada de stagiu: de la ............................................ la ...........................................................
  Principalele activități ale funcționarului public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... 4. ...............................................................................................................................................................................................5. ...............................................................................................................................................................................................Activități desfășurate în cadrul altor compartimente ale autorității sau instituției publice:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Rezultate deosebite pe durata stagiului^1:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ............................................................................................................................................................................................... Aptitudinile pe care le-a dovedit funcționarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................3. ...............................................................................................................................................................................................Conduita funcționarului public debutant în timpul serviciului:..............................................................................................................................................................................................................Modul de colaborare cu personalul autorității sau instituției publice:...............................................................................................................................................................................................................Programele de formare la care a participat funcționarul public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  Concluzii .................................................................................................................................................................................................Recomandări ...............................................................................................................................................................................Propuneri privind perfecționarea funcționarului public debutant:1. ...............................................................................................................................................................................................2. ...............................................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele îndrumătorului .........................................................................................................Funcția publică ..........................................................................................................................................Data completării ........................................................................................................................................Semnătura ................................................................................................................................................
  ^1 Dacă este cazul.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008)
  RAPORT DE EVALUARE
  a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici
  Autoritatea sau instituția publică: ......................................................................................................................................................Compartimentul ...................................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat: .......................................................................................................................Funcția publică: ................................................................................................................................................................................Data ultimei promovări: ....................................................................................................................................................................
  Numele și prenumele evaluatorului: ................................................................................................................................................Funcția: ...........................................................................................................................................................................................
  Perioada evaluată: de la …….................. la ...................................................................
  Programe de formare la care funcționarul public evaluat a participat în perioada evaluată:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Obiective în perioada evaluată% din timpIndicatori de performanțăRealizat (pondere) %Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Obiective revizuite în perioada evaluată% din timpIndicatori de performanțăRealizat(pondere) %Nota
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor
  Criteriile de performanță utilizate în evaluareNotaComentarii
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță
  Nota finală a evaluării:(Nota finală pentru îndeplinirea obiectivelor + Nota pentru îndeplinirea criteriilor de performanță)/2Calificativul evaluării:
  Rezultate deosebite:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................Dificultăți obiective întâmpinate în perioada evaluată:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................Alte observații:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Obiective pentru următoarea perioadă pentru care se face evaluarea:
  Obiectivul% din timpIndicatori de performanțăTermen de realizare
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  Programe de instruire recomandate a fi urmărite în următoarea perioadă pentru care se va face evaluarea:1. .............................................................................................................................................................................................2. .............................................................................................................................................................................................3. .............................................................................................................................................................................................
  Comentariile funcționarului public evaluat^1:
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat: ..................................................Funcția: .....................................................Semnătura funcționarului public evaluat: ...................................................................Data: ..........................................................
  Numele și prenumele evaluatorului: .........................................................................Funcția: .......................................................Semnătura evaluatorului: .....................................................................Data: ...........................................................
  Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare de către contrasemnatar și motivarea modificării:^2
  Numele si prenumele persoanei care contrasemnează: ....................................................................Funcția: ..........................................................................................................................................Semnătura persoanei care contrasemnează: ...................................................................Data: ..........................................................
  Comentariile funcționarului public evaluat:^3
  Numele și prenumele funcționarului public evaluat^4: ..................................................................Semnătura: ...................................................................Data: ...........................................................
  Mențiuni privind modificarea raportului de evaluare în urma admiterii contestației^5
  Numele și prenumele conducătorului autorității sau instituției publice:^6 …………...................................................Semnătura ...........................................Data: ...........................................................
  ^1 Dacă este cazul.^2 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^3 Dacă este cazul.^4 Se completează în situația modificării raportului de evaluare de către contrasemnatar.^5 Se completează de către conducătorul autorității sau instituției publice în situația modificării raportului de evaluare în urma admiterii contestației.^6 Se completează dacă raportul de evaluare a fost modificat în urma admiterii contestației.
  -----