LEGEA nr. 47 din 11 martie 2019bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 12 martie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019  +  Articolul 1Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2019 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2019.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2019  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri, este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.  +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 71.662.090 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 68.761.379 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 2.900.711 mii lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 181.435 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 130.919 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 50.516 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/03 și 6/03.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor sociale de stat cu detalierea fișei programului este prevăzută în anexa nr. 5/03.  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.350.709 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.583.604 mii lei credite de angajament și în sumă de 1.030.374 mii lei credite bugetare, cu un excedent de 320.335 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 905.299 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 18.263 mii lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 887.036 mii lei.(3) Sinteza proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și detalierea pe proiecte și programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 4/04 și 6/04.(4) Sinteza finanțării programelor bugetului asigurărilor pentru șomaj cu detalierea pe fișele programelor este prevăzută în anexa nr. 5/04.(5) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 7/04.  +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8Sunt interzise virările de credite de angajament și credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ al capitolului 69.03 „Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurări și asistență socială“ și al capitolului 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“ la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020  +  Articolul 10(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă, în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor noi cu încadrarea în nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz. (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament și creditele bugetare potrivit alin. (2) și (3) necesare implementării proiectelor noi, să majoreze creditele bugetare și creditele de angajament aferente estimărilor pentru anii 2020-2022 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.  +  Articolul 11(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite conform acordurilor de finanțare.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice. (5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/ facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 13(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, în condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de credite de angajament neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz. (3) Se interzice instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(4) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ nu pot fi diminuate.(5) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 14(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2019 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 4/03 și 4/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 15Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este 5.163 lei.  +  Articolul 16Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 5.163 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.582 lei.  +  Articolul 17Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 18Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019, cota contribuției pentru persoanele prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, este 17% din contribuția asiguratorie pentru muncă reglementată la art. 220^3 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 19(1) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1,1% asupra sumelor plătite.(2) Pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite.(3) Cheltuielile stabilite prin aplicarea coeficienților prevăzuți la alin. (1) și (2) se suportă din bugetul din care se finanțează drepturile respective.  +  Articolul 20Tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 21(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite ca în cursul anului 2019 să restituie Ministerului Finanțelor Publice - Autoritatea de Certificare și Plată sumele compensate de către Comisia Europeană între Programul Operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“ și Fondul European de Ajustare la Globalizare (FEG).(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorul principal de credite virează suma de 305.058,75 euro în contul RO 84NBOR3216800815EURXXX „Disponibil din contribuția financiară a UE reprezentând fonduri europene structurale și de investiții (FESI) și fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) aferente politicii de coeziune pentru perioada de programare 2014-2020“, deschis la Banca Națională a României și gestionat de Autoritatea de Certificare și Plată.(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se asigură din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2019, de la capitolul 80.04 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“.  +  Articolul 22Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2019, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 23Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi până la data de 31 decembrie 2019 se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 24(1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj reprezintă limită maximă în cadrul căreia pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum acestea din urmă sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2019 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04*) fac parte integrantă din prezenta lege.*) Anexele nr. 1/03-6/03 și nr. 1/04-7/04 sunt reproduse în facsimil.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ȘERBAN-CONSTANTIN VALECA
  București, 11 martie 2019.Nr. 47.  +  Anexa nr. 1/03
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  000101VENITURI - TOTAL71.843.52584.262.12591.734.765107.436.085
  000201I. VENITURI CURENTE71.843.52579.642.22688.107.79797.441.852
  200001B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI71.689.58179.438.14687.847.50897.118.932
  2001CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR557.818448.101486.727528.171
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori389.842298.478320.883344.987
  09Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale167.976149.623165.844183.184
  2103CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR71.131.76378.990.04587.360.78196.590.761
  01Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați78.538.03487.620.16996.928.669107.154.988
  04Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe bază de contract de asigurare360.962404.012452.655503.993
  07Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)-8.635.882-9.659.374-10.703.190-11.815.747
  13Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală20.24321.79723.33324.974
  28Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri în baza contractelor de activitate sportivă11.30612.17413.03213.949
  48Contribuții de asigurări aferente declarației unice837.100591.267647.282708.604
  290003C. VENITURI NEFISCALE153.944204.080260.289322.920
  300003C1. VENITURI DIN PROPRIETATE13.45914.22614.93715.684
  3103VENITURI DIN DOBÂNZI13.45914.22614.93715.684
  06Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale13.45914.22614.93715.684
  330003C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII140.485189.854245.352307.236
  3303VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI88.61090.74892.89894.967
  08Venituri din prestări de servicii155167179192
  11Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă88.45590.58192.71994.775
  3601DIVERSE VENITURI51.87599.106152.454212.269
  01Venituri din aplicarea prescripției extinctive9.95110.14010.34310.549
  03Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite4.0044.0804.1624.245
  50Alte venituri37.92084.886137.949197.475
  410003IV. SUBVENȚII4.619.8993.626.9689.994.233
  420003SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE4.619.8993.626.9689.994.233
  4203SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT4.619.8993.626.9689.994.233
  24Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat4.619.8993.626.9689.994.233
  490301Venituri sistem public de pensii71.662.09084.098.27691.553.984107.237.217
  490302Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale181.435163.849180.781198.868
  08FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI1.021
  4808SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-20201.021
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)1.021
  5000TOTAL GENERAL
  I. Credite de angajament68.893.31984.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.893.31984.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.877.21984.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.877.21984.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament3.183
  II. Credite bugetare3.183
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  II. Credite bugetare68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  II. Credite bugetare68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament312.204314.098327.856341.724
  II. Credite bugetare312.204314.098327.856341.724
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament454.607502.378572.403653.097
  II. Credite bugetare454.607502.378572.403653.097
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  II. Credite bugetare67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.9001.9001.9001.900
  II. Credite bugetare1.9001.9001.9001.900
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  6903ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament130.919155.685174.726195.229
  II. Credite bugetare130.919155.685174.726195.229
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament130.819155.585174.626195.129
  II. Credite bugetare130.819155.585174.626195.129
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.30111.39211.89112.394
  II. Credite bugetare11.30111.39211.89112.394
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.2592.5852.7672.767
  II. Credite bugetare2.2592.5852.7672.767
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament116.934141.283159.763179.763
  II. Credite bugetare116.934141.283159.763179.763
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament200200200200
  II. Credite bugetare200200200200
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  9903EXCEDENT/DEFICIT2.951.2278.1646.0553.639
  990310Excedent/Deficit sistem public de pensii2.900.711
  990311Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale50.5168.1646.0553.639
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  6808ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
   +  Anexa nr. 2/03MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  - mii lei -
  CapitolSubcapitolParagrafGrupa/ TitluArticolAlineatDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  5003BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare312.985
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare278.173
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare8.400
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare830
  12Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
  II. Credite bugetare215
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare265
  17Indemnizații de hrană
  II. Credite bugetare14.155
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare10.947
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare5.060
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare5.060
  03Contribuții
  II. Credite bugetare5.460
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare120
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare51
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare73
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare16
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare105
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare5.070
  08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
  II. Credite bugetare25
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare40.486
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare4.375
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare143
  03Încălzit, iluminat și forța motrică
  II. Credite bugetare7.180
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare775
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare770
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare377
  07Transport
  II. Credite bugetare14
  08Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare7.782
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
  II. Credite bugetare350
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare18.720
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare510
  03Hrana
  II. Credite bugetare190
  01Hrana pentru oameni
  II. Credite bugetare190
  04Medicamente și materiale sanitare
  II. Credite bugetare620
  01Medicamente
  II. Credite bugetare100
  02Materiale sanitare
  II. Credite bugetare140
  03Reactivi
  II. Credite bugetare320
  04Dezinfectanți
  II. Credite bugetare60
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare745
  03Lenjerie și accesorii de pat
  II. Credite bugetare130
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare615
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare1.280
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare820
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare460
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare86
  12Consultanță și expertiză
  II. Credite bugetare10
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare320
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare79
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare7.405
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare405.135
  01Reclamă și publicitate
  II. Credite bugetare35
  02Protocol și prezentare
  II. Credite bugetare30
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare285
  04Chirii
  II. Credite bugetare2.255
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare401.811
  09Executarea silită a creanțelor bugetare
  II. Credite bugetare19
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare700
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5.005
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare120
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare107
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare13
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  02B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare187
  01Contribuții și cotizații la organismele internaționale
  II. Credite bugetare187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare66.694.846
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.391.407
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.035.908
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare355.499
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare2.162
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare681
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.021
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare460
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare500
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.600
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  01Active fixe
  II. Credite bugetare12.600
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare11.025
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare1.075
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare500
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare3.500
  680003Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
  I. Credite de angajament68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  II. Credite bugetare68.892.29884.253.96191.728.710107.432.446
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  II. Credite bugetare68.876.19884.241.36191.718.110107.421.846
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament323.505325.490339.747354.118
  II. Credite bugetare323.505325.490339.747354.118
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament456.866504.963575.170655.864
  II. Credite bugetare456.866504.963575.170655.864
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0055.0055.0055.005
  II. Credite bugetare5.0055.0055.0055.005
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  II. Credite bugetare68.086.25383.403.49690.795.901106.404.572
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament2.1002.1002.1002.100
  II. Credite bugetare2.1002.1002.1002.100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.10012.60010.60010.600
  II. Credite bugetare16.10012.60010.60010.600
  6803ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  II. Credite bugetare68.761.37984.098.27691.553.984107.237.217
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  II. Credite bugetare68.745.37984.085.77691.543.484107.226.717
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament312.204314.098327.856341.724
  II. Credite bugetare312.204314.098327.856341.724
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare302.064
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare268.686
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare8.000
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare800
  12Indemnizații plătite unor personae din afara unității
  II. Credite bugetare200
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare250
  17Indemnizații de hrană
  II. Credite bugetare13.681
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare10.447
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare4.880
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare4.880
  03Contribuții
  II. Credite bugetare5.260
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare100
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare50
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare70
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare15
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare100
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare4.900
  08Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
  II. Credite bugetare25
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament454.607502.378572.403653.097
  II. Credite bugetare454.607502.378572.403653.097
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare39.188
  01Furinituri de birou
  II. Credite bugetare4.300
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare138
  03Încălzit, iluminat și forța motrică
  II. Credite bugetare7.000
  04Apă, canal și salubritate
  II. Credite bugetare750
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare570
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare370
  07Transport
  II. Credite bugetare10
  08Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare7.700
  09Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
  II. Credite bugetare350
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare18.000
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare500
  03Hrana
  II. Credite bugetare190
  01Hrana pentru oameni
  II. Credite bugetare190
  04Medicamente și materiale sanitare
  II. Credite bugetare620
  01Medicamente
  II. Credite bugetare100
  02Materiale sanitare
  II. Credite bugetare140
  03Reactivi
  II. Credite bugetare320
  04Dezinfectanți
  II. Credite bugetare60
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare730
  03Lenjerie și accesorii de pat
  II. Credite bugetare130
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare600
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare1.200
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare800
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare400
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare80
  12Consultanță și expertiză
  II. Credite bugetare10
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare300
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare75
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare7.400
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare404.314
  01Reclama și publicitate
  II. Credite bugetare30
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare25
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare225
  04Chirii
  II. Credite bugetare2.200
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare401.185
  09Executarea silită a creanțelor bugetare
  II. Credite bugetare19
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare630
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5.0005.0005.0005.000
  II. Credite bugetare5.0005.0005.0005.000
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5.000
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5.000
  55TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament187187187187
  II. Credite bugetare187187187187
  02B.Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
  II. Credite bugetare187
  01Contribuții și cotizații la organisme internaționale
  II. Credite bugetare187
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  II. Credite bugetare67.969.31983.262.21390.636.138106.224.809
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare66.624.206
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare1.345.113
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare1.010.000
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare335.113
  58TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
  I. Credite de angajament2.162
  II. Credite bugetare2.162
  15Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
  II. Credite bugetare2.162
  01Finanțarea națională
  II. Credite bugetare681
  02Finanțare externă nerambursabilă
  II. Credite bugetare1.021
  03Cheltuieli neeligibile
  II. Credite bugetare460
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament1.9001.9001.9001.900
  II. Credite bugetare1.9001.9001.9001.900
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare400
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare1.500
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament16.00012.50010.50010.500
  II. Credite bugetare16.00012.50010.50010.500
  01Active fixe
  II. Credite bugetare12.500
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare11.000
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare1.000
  30Alte active fixe
  II. Credite bugetare500
  03Reparații capitale aferente activelor fixe
  II. Credite bugetare3.500
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare66.624.206
  04Asistența acordată persoanelor în vârstă
  II. Credite bugetare335.113
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare1.010.000
  15Prevenirea excluderii sociale
  II. Credite bugetare187
  50Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
  II. Credite bugetare187
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare791.873
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare401.185
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare390.688
  6903ASIGURĂRI ȘI ASITENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
  I. Credite de angajament130.919155.685174.726195.229
  II. Credite bugetare130.919155.685174.726195.229
  01CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament130.819155.585174.626195.129
  II. Credite bugetare130.819155.585174.626195.129
  10TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament11.30111.39211.89112.394
  II. Credite bugetare11.30111.39211.89112.394
  01Cheltuieli salariale în bani
  II. Credite bugetare10.921
  01Salarii de bază
  II. Credite bugetare9.487
  05Sporuri pentru condiții de muncă
  II. Credite bugetare400
  06Alte sporuri
  II. Credite bugetare30
  12Indemnizații plătite unor personae din afara unității
  II. Credite bugetare15
  13Drepturi de delegare
  II. Credite bugetare15
  17Indemnizații de hrană
  II. Credite bugetare474
  30Alte drepturi salariale în bani
  II. Credite bugetare500
  02Cheltuieli salariale în natură
  II. Credite bugetare180
  06Vouchere de vacanță
  II. Credite bugetare180
  03Contribuții
  II. Credite bugetare200
  01Contribuții de asigurări sociale de stat
  II. Credite bugetare20
  02Contribuții de asigurări de șomaj
  II. Credite bugetare1
  03Contribuții de asigurări sociale de sănătate
  II. Credite bugetare3
  04Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
  II. Credite bugetare1
  06Contribuții pentru concedii și indemnizații
  II. Credite bugetare5
  07Contribuția asiguratorie pentru muncă
  II. Credite bugetare170
  20TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament2.2592.5852.7672.767
  II. Credite bugetare2.2592.5852.7672.767
  01Bunuri și servicii
  II. Credite bugetare1.298
  01Furnituri de birou
  II. Credite bugetare75
  02Materiale pentru curățenie
  II. Credite bugetare5
  03Încălzit, iluminat și forță motrică
  II. Credite bugetare180
  04Apa, canal și salubritate
  II. Credite bugetare25
  05Carburanți și lubrifianți
  II. Credite bugetare200
  06Piese de schimb
  II. Credite bugetare7
  07Transport
  II. Credite bugetare4
  08Poșta. telecomunicații, radio, tv, internet
  II. Credite bugetare82
  30Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
  II. Credite bugetare720
  02Reparații curente
  II. Credite bugetare10
  05Bunuri de natura obiectelor de inventar
  II. Credite bugetare15
  30Alte obiecte de inventar
  II. Credite bugetare15
  06Deplasări, detașări, transferări
  II. Credite bugetare80
  01Deplasări interne, detașări, transferări
  II. Credite bugetare20
  02Deplasări în străinătate
  II. Credite bugetare60
  11Cărți, publicații și materiale documentare
  II. Credite bugetare6
  13Pregătire profesională
  II. Credite bugetare20
  14Protecția muncii
  II. Credite bugetare4
  25Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
  II. Credite bugetare5
  30Alte cheltuieli
  II. Credite bugetare821
  01Reclama și publicitate
  II. Credite bugetare5
  02Protocol și reprezentare
  II. Credite bugetare5
  03Prime de asigurare non-viață
  II. Credite bugetare60
  04Chirii
  II. Credite bugetare55
  06Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
  II. Credite bugetare626
  30Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
  II. Credite bugetare70
  30TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament5555
  II. Credite bugetare5555
  03Alte dobânzi
  II. Credite bugetare5
  02Dobânda datorată trezoreriei statului
  II. Credite bugetare5
  51TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament120120
  II. Credite bugetare120120
  01Transferuri curente
  II. Credite bugetare120
  21Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare107
  44Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională
  II. Credite bugetare13
  57TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament116.934141.283159.763179.763
  II. Credite bugetare116.934141.283159.763179.763
  01Asigurări sociale
  II. Credite bugetare70.640
  02Ajutoare sociale
  II. Credite bugetare46.294
  01Ajutoare sociale în numerar
  II. Credite bugetare25.908
  02Ajutoare sociale în natură
  II. Credite bugetare20.386
  59TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament200200200200
  II. Credite bugetare200200200200
  17Despăgubiri civile
  II. Credite bugetare100
  40Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
  II. Credite bugetare100
  70CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  71TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament100100100100
  II. Credite bugetare100100100100
  01Active fixe
  II. Credite bugetare100
  02Mașini, echipamente și mijloace de transport
  II. Credite bugetare25
  03Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
  II. Credite bugetare75
  03Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
  II. Credite bugetare70.640
  05Asistența socială în caz de boli și invalidități
  II. Credite bugetare41.735
  01Asistența socială în caz de boli
  II. Credite bugetare15.438
  02Asistența socială în caz de invaliditate
  II. Credite bugetare26.297
  07Asigurări pentru șomaj
  II. Credite bugetare90
  09Ajutoare pentru urmași
  II. Credite bugetare4.589
  50Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
  II. Credite bugetare13.865
  02Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
  II. Credite bugetare626
  03Alte cheltuieli de administrare fond
  II. Credite bugetare13.239
   +  Anexa nr. 3/03MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2019-2022
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  - mii lei -
  Ca-pi-tolSub-ca-pi-tolPa-ra-grafGru-pa/Ti-tluAr-ti-colA-li-ne-atDenumire indicatorProgram 2019Estimări 2020Estimări 2021Estimări 2022
  AB1234
  5008FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
  I. Credite de angajament1.021
  II. Credite bugetare1.021
  01CHELTUIELI CURENTE