ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 14 din 12 martie 2019pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 197 din 12 martie 2019  Având în vedere:– că aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiți indicatori bugetari permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal, prin cunoașterea principiilor fiscale și a regulilor privind veniturile, cheltuielile, soldul bugetar și datoria publică;– că aprobarea plafoanelor pe termen mediu pentru anumiți indicatori bugetari prin procedura ordonanței de urgență este absolut necesară pentru promulgarea legii bugetului de stat pe anul 2019;– că prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 128/2019 proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 a fost declarat neconstituțional, invocând nerespectarea procedurii parlamentare de adoptare a legii, iar prin Decizia Curții Constituționale a României nr. 127/2019 proiectul legii bugetului de stat pe anul 2019 a fost declarat constituțional, determinând astfel un blocaj funcțional;– necesitatea promulgării legii bugetului de stat pe anul 2019 și publicarea în Monitorul Oficial al României, asigurându-se astfel:• sumele necesare pentru finanțarea programelor guvernamentale, inclusiv a programelor de asistență socială;• sumele necesare pentru finanțarea programelor guvernamentale și locale de investiții, inclusiv asigurarea sumelor pentru finanțarea obiectivelor noi de investiții;• sumele necesare implementării măsurii de creștere a cuantumului alocației de stat pentru copii, cu influență directă asupra creșterii nivelului de trai al celor 3,6 milioane de copii ce primesc în prezent alocația de stat;• fondurile necesare derulării programelor și a schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii;• fondurile necesare pentru susținerea producătorilor agricoli;• sumele necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri europene;• necesitatea încheierii de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate de contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, ce asigură tratamentul cu medicamente noi/inovative pentru oncologie, diabet și hepatită;• necesitatea alocării impozitului pe venit în procent de 100% unităților administrativ-teritoriale cu consecința majorării veniturilor bugetelor locale,ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ va duce la întârzierea intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2019, ce ar avea drept consecințe negative următoarele:– întârzierea programelor guvernamentale necesare bunului mers al administrației publice, mediului economic, precum și realizării programelor de asistență socială;– blocarea finanțării programelor guvernamentale și locale de investiții, precum și finanțării obiectivelor noi de investiții;– afectarea negativă a veniturilor bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale prin nealocarea impozitului pe venit în procent de 100% acestora;– blocarea măsurii de creștere a cuantumului alocației de stat pentru copii, cu influență directă asupra creșterii nivelului de trai al celor 3,6 milioane de copii ce primesc în prezent alocația de stat; – imposibilitatea încheierii de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate de contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, ce asigură tratamentul cu medicamente noi/inovative pentru oncologie, diabet și hepatită;– aprobarea cu întârziere a formelor de sprijin de susținere a producătorilor agricoli;– aprobarea cu întârziere a programelor și a schemelor de ajutor de stat pentru întreprinderile mici și mijlocii;– întârzieri în implementarea fondurilor europene; – lansarea cu întârziere a programelor și proiectelor de cercetare, cu impact asupra sectorului de cercetare-dezvoltare și inovare;– întârzierea plății hotărârilor judecătorești pentru personalul din învățământul preuniversitar și universitar de stat,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență aprobă plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, potrivit dispozițiilor art. 26 alin. (2) și art. 29 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum și plafoanele prevăzute la art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2019 de –2,76%, iar în anul 2020 de –2,33%. (2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,0% în anul 2019 și de 9,7% în anul 2020.  +  Articolul 3(1) Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârșitul anului 2019, este de 40% din produsul intern brut. (2) În anul 2019, plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual.(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) nu cuprind finanțările rambursabile destinate refinanțării datoriei publice locale, finanțările rambursabile destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și nici pe cele destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale.(4) Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, și de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2019, este de 8.000 milioane lei. (5) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2019, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal, stabilite potrivit dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. g) din aceeași lege, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (6) Prin derogare de la prevederile art. 6 și 7 din Legea nr. 69/2010, republicată, în anul 2019, sunt stabilite plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale și ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat și sunt prevăzute în anexa nr. 2.(7) În anul 2019, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de minus 14.838,6 milioane lei.  +  Articolul 4(1) Obiectivul bugetar pe termen mediu este reprezentat de atingerea unui nivel al soldului structural anual al administrației publice de –1% din produsul intern brut.(2) Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 69/2010, republicată, prezentul act normativ nu prevede calea de ajustare către obiectivul bugetar pe termen mediu prevăzut la alin. (1), iar nivelul plafoanelor soldului structural anual al administrației publice este prevăzut în anexa nr. 3. Ajustarea soldului structural anual al administrației publice se face începând cu anul 2021.(3) În anul 2019, prevederile art. 14 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, nu se aplică.  +  Articolul 5Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile de cheltuieli bugetare, în concordanță cu prevederile Legii nr. 69/2010, republicată, precum și cu încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 6În anul 2019, plafoanele de contractare și de tragere acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, pentru finanțarea proiectelor de investiții în cadrul Fondului de Dezvoltare și Investiții, sunt fiecare în sumă de 5.000 milioane lei.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Alexandru-Victor Micula,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  București, 12 martie 2019.Nr. 14.  +  Anexa nr. 1Plafoane nominale ale cheltuielilor totale și ale cheltuielilor de personal pe anul 2019*)
  - milioane lei -
  Cheltuieli totaledin care:
  Cheltuieli de personal
  Bugetul general consolidatBugetul de statBugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale**)Bugetul asigurărilor sociale de statBugetul asigurărilor pentru șomajBugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate**)Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii**)Alte bugete componente ale bugetului general consolidat**)337.207,3176.176,573.541,168.892,3879,039.110,030.222,06.700,1102.420,152.926,830.734,0323,5140,0283,017.316,0696,8
  *) Nu includ asistența financiară din partea Uniunii Europene sau alți donatori.**) Estimări.
   +  Anexa nr. 2
  Plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat
  și ale principalelor bugete componente pentru anul 2019
  - milioane lei -
  Bugetul general consolidat din care:Bugetul de statBugetul asigurărilor sociale de statBugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateBugetul asigurărilor pentru șomajBugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii –28.248,7–38.287,32.951,273,81.207,41.528,6
   +  Anexa nr. 3
  Plafoanele soldului structural anual al administrației publice
  % din PIB
  201620172018*)2019*)2020*)2021*)
  Sold structural anual al administrației publice –2,2–3,4–3,03–2,97–3,03–2,77
  *) Estimări.
  ----