DECRET nr. 78 din 16 martie 1971privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 32 din 16 martie 1971    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Activitatea de turism se desfăşoară prin unităţile din sistemul Ministerului Turismului, prin oficiile judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti, precum şi prin unităţi din sistemul altor organe centrale sau locale.  +  Articolul 2Ministerul Turismului înfăptuieşte politica partidului şi statului în domeniul turismului şi îndeplineşte în acest domeniu funcţia de minister coordonator pentru activităţile care se desfăşoară prin unităţile din subordinea altor organe centrale sau locale ale administraţiei de stat.  +  Articolul 3Ministerul Turismului conduce, îndrumă şi controlează activitatea unităţilor din subordine şi răspunde, în calitate de titular de plan, de realizarea planului pentru întreaga activitate.Ministerul Turismului asigura în activitatea sa aplicarea legilor, decretelor şi hotărârilor Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 4Ministerul Turismului colaborează cu celelalte ministere şi organe centrale precum şi cu organele locale, în scopul îndeplinirii atribuţiilor sale.  +  Capitolul 2 Atribuţii  +  Articolul 5Ministerul Turismului are următoarele atribuţii principale:A. Atribuţii generale a) asigura, în cadrul planului economiei naţionale, dezvoltarea susţinută şi eficienta a activităţii de turism, în care scop:- elaborează programe de perspectiva privind proportiile, nivelurile şi ritmurile de dezvoltare a activităţii de turism, pe bază de studii şi cercetări complexe;- elaborează proiectele planurilor anuale şi de perspectiva privind dezvoltarea activităţii de turism pentru unităţile subordonate şi coordonează împreună cu celelalte organe centrale elaborarea proiectelor planurilor anuale şi de perspectiva pentru întreaga activitate din domeniul turismului;- repartizează pe teritoriu sarcinile privind activitatea de turism, defalca şi stabileşte indicatorii de plan economic, valutar şi financiar pentru unităţile din subordinea sa şi pentru oficiile judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti;- urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea indicatorilor ce îi revin din planul şi bugetul de stat, informand periodic Consiliul de Miniştri;- întocmeşte şi executa, potrivit legii, planuri de venituri şi cheltuieli pentru administraţia centrala a ministerului şi pentru unităţile bugetare subordonate;- determina, potrivit legii, necesarul de mijloace circulante pentru unităţile proprii şi le doteaza cu astfel de mijloace, cu acordul Ministerului Finanţelor;- analizează bilanţurile şi dările de seama periodice ale unităţilor subordonate şi întocmeşte pe cele care privesc activitatea pe întregul minister; b) coordonează şi îndrumă în unităţile de turism activitatea de studii, cercetare şi proiectare şi ia măsuri pentru valorificarea rezultatelor acestora; se preocupa de promovarea progresului tehnic, ştiinţific şi economic în activitatea de turism; organizează, coordonează şi îndrumă activitatea de investiţii în domeniul turismului; aproba, în limita competentei sale, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de investiţii şi răspunde de realizarea lor; c) organizează activitatea de documentare specifică turismului şi asigura informarea unităţilor care au sarcini în acest domeniu cu privire la cerinţele pieţei, precum şi asupra tendinţelor progresului tehnico - ştiinţific pe plan naţional şi mondial; d) organizează şi îndrumă întreaga activitate de propaganda, publicitate şi reclama turistica în ţara şi în străinătate; editează reviste şi publicaţii turistice; e) organizează şi coordonează activitatea de colaborare şi cooperare în domeniul turismului, cu alte organe şi organizaţii din ţara şi străinătate; negociaza şi încheie, potrivit legii, convenţii şi acorduri internaţionale privitoare la activitatea de turism şi controlează îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din aceasta; asigura încheierea de contracte externe privind activitatea de turism de către unităţile din subordine; f) îndrumă şi coordonează activitatea de conducere şi organizare a producţiei şi a muncii în unităţile de turism; îndrumă activitatea de invenţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea realizarilor în acest domeniu; face propuneri cu privire la problemele de standardizare; aproba norme tehnice interne; exercita activitatea de metrologie în unităţile de deservire turistica; g) întocmeşte proiectul planului de import pentru producţie, investiţii instalaţii complexe şi bunuri de consum necesare unităţilor subordonate şi urmăreşte realizarea planului; h) organizează baze de exploatare, intretineri şi reparaţii ale mijloacelor de transport auto destinate activităţii de turism şi efectuează importul mijloacelor de agrement şi de transport auto individual şi în comun, specifice activităţii sale, precum şi al pieselor de schimb necesare; i) organizează şi efectuează operaţii de schimb valutar în baza autorizării Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România; primeşte şi încasează mijloacele de plată străine pentru activitatea de turism; organizează vînzarea pe valuta, de mărfuri din producţie interna, din import şi din import în consignaţie, autoturisme şi alte bunuri de folosinţă îndelungată; face export de mărfuri şi alte produse specifice turismului pentru vînzare la expoziţii, standarduri, prin restaurante sau societăţi mixte şi importul unor produse specifice desfacerii prin restaurante; j) se preocupa de dezvoltarea reţelei de desfacere de mărfuri şi prestări de servicii, amenajarea locurilor şi obiectivelor turistice, precum şi de structura şi volumul fondului de marfa pentru turism ce urmează a se realiza de unităţi subordonate altor ministere sau organe centrale şi urmăreşte realizarea sarcinilor stabilite în acest domeniu; face propuneri privind stimularea prestaţiilor de servicii turistice de calitate; k) urmăreşte diversificarea obiectelor de artizanat, amintiri turistice şi alte produse şi face propuneri unităţilor specializate ale ministerelor, consiliilor populare judeţene, al municipiului Bucureşti, cooperaţiei de consum şi meşteşugăreşti; l) elaborează normative privind organizarea şi înfiinţarea unităţilor de deservire turistica, dotarea şi aspectul unităţilor, staţiunilor, obiectivelor şi traseelor turistice; stabileşte norme privind diversificarea serviciilor şi deservirea turistilor; stabileşte şi transmite oficiilor judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti, prin comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, indicaţii de specialitate cu privire la desfăşurarea activităţii de turism; acorda sprijin şi asistenţa tehnica de specialitate comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, privitor la desfăşurarea activităţii de turism; m) elaborează pe baza şi în vederea executării legii, normative privind activitatea tehnica, de planificare, financiară, de muncă şi salarizare, precum şi pentru orice alte activităţi în domeniul turismului; n) stabileşte, potrivit legii, măsuri cu privire la protecţia muncii, în scopul asigurării celor mai bune condiţii de muncă, al prevenirii accidentelor de muncă şi inbolnavirilor profesionale, pentru unităţile în subordine; o) asigura aplicarea politicii partidului şi statului în probleme de personal, în care scop:- stabileşte criterii unitare de selecţionare, pregătire, perfecţionare şi promovare a personalului din domeniul turismului şi controlează aplicarea lor;- stabileşte, în colaborare cu organele centrale interesate, necesarul de personal în perspectiva în domeniul turismului şi ia măsuri de pregătire a acestuia, potrivit legii;- organizează perfecţionarea personalului de specialitate din unităţile sale şi ale altor organe centrale şi locale;- angajează personalul pentru aparatul propriu şi numeşte organele de conducere ale unităţilor din subordinea sa; îşi da acordul pentru numirea şi revocarea, de către comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, a conducătorilor oficiilor judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti; p) organizează sistemul informaţional în activitatea turistica; r) prezintă Consiliul de Miniştri propuneri de acte normative şi alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normatiove şi cu alt caracter elaborate de ministere, celelalte organe centrale şi de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care interesează domeniul turismului.B. Atribuţii cu privire la dezvoltarea circulaţiei turistice şi creşterea eficientei economice a activităţii de turism a) iniţiază şi organizează acţiuni şi programe care să asigure dezvoltarea continua a circulaţiei turistice externe spre Republica Socialistă România; promovează relaţii economice stabile în domeniul turismului în concordanta cu politica comercială şi tarifar - valutară a statului; b) organizează excursii şi călătorii colective şi individuale în ţara şi în străinătate; organizează, potrivit legii, în colaborare cu organele şi organizaţiile centrale interesate, trimiterea cetăţenilor la odihna şi tratament în staţiunile balneoclimaterice; c) avizează studiile şi planurile de sistematizare pentru dezvoltarea zonelor şi localităţilor turistice, precum şi amplasarea obiectivelor turistice şi temele de proiectare, care se realizează de alte organizaţii; avizează modificarea profilului bazelor turistice sau desfiinţarea acestora; d) asigura dezvoltarea şi lansarea în circuitul internaţional a staţiunilor balneoclimatice;- sprijină activitatea de asistenţa şi tratament balnear şi ia măsuri pentru organizarea asistenţei de urgenta a turistilor în staţiuni; e) organizează cazarea turistilor în spaţii oferite de cetăţeni în acest scop; f) face propuneri, avizează sau stabileşte, potrivit legii, tarife şi preţuri în valută şi în lei, ce se vor practica în reţeaua de turism; tarifele în valută la principalele prestării turistice se stabilesc cu avizul Ministerului Finanţelor; g) clasifica unităţile de cazare şi alimentaţie publică din subordinea sa directa, a oficiilor judeţene de turism şi a municipiului Bucureşti şi elaborează normative de clasificare pentru unităţile de cazare din subordinea altor organe centrale şi locale; întocmeşte programe pentru continua ridicare a gradului de confort şi dotare a unităţilor; h) urmăreşte şi răspunde de creşterea continua a eficientei economice a activităţii de turism, în care scop ia sau propune măsuri pentru sporirea sistematica a acesteia.C. Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 6Ministerul Turismului exercita în toate unităţile cu activitate de turism, indiferent de subordonarea lor, controlul asupra respectării normelor privind: deservirea, diversificarea serviciilor turistice, dotarea şi menţinerea unităţilor la nivelul clasificarii aprobate şi a sortimentelor stabilite, tarifele şi preţurile; ia sau propune măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor constatate.Ministerul Turismului exercita inspecţia pentru turism.  +  Capitolul 3Organizare şi funcţionare  +  Articolul 7Ministerul Turismului este condus de un colegiu, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea în domeniul turismului.Colegiul se compune din: a) ministru, primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarului general; b) directori generali şi directori din Ministerul Turismului, conducatori ai unor unităţi în subordine, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul ministerului sau din afară acestuia; c) un delegat al sindicatelor desemnat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România.Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea ministrului turismului.Preşedintele colegiului este ministrul turismului. În lipsa ministrului turismului, atribuţiile acestuia se îndeplinesc de către primul adjunct al ministrului turismului.  +  Articolul 8La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe şi organizaţii de stat sau obşteşti interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii. De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul Ministerului Turismului sau din afară acestuia.  +  Articolul 9Pentru analizarea unor probleme de mare complexitate sau care interesează întreaga activitate de turism poate constitui colective de lucru cuprinzînd specialişti din cadrul ministerului sau din afară acestuia; desemnarea specialiştilor din afară ministerului se va face cu acordul ministrului sau conducătorului organului central respectiv.  +  Articolul 10Colegiul Ministerului Turismului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce îl compun.În caz de divergenta între ministru şi majoritatea membrilor colegiului, problema asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea ministerului; dacă una dintre părţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.  +  Articolul 11Şedinţele colegiului au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de ministru. Colegiul poate fi invocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.  +  Articolul 12Colegiul Ministerului Turismului în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Colegiului de Miniştri pentru întreaga activitate a ministerului. Fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.  +  Articolul 13Între şedinţele colegiului, ministrul împreună cu primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general dezbat şi rezolva probleme curente ale activităţii Ministerului Turismului şi stabilesc măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărârilor colegiului. În executarea hotărârilor colegiului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, ministrul emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege, obligatorii pentru toate unităţile care au sarcini şi participa la activitatea de turism.  +  Articolul 14Ministrul informează colegiul asupra principalelor probleme rezolve în perioada dintre şedinţe.  +  Articolul 15Ministerul Turismului are în conducerea sa un ministru, un prim adjunct al ministrului, trei adjuncţi ai ministrului şi un secretar general.Primul adjunct al ministrului, adjunctii ministrului şi secretarul general se numesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Atribuţiile primului adjunct al ministrului, ale adjunctilor ministrului şi ale secretarului general se stabilesc de colegiu, la propunerea ministrului.  +  Articolul 16Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.  +  Articolul 17Pe lîngă Ministerul Turismului funcţionează, ca organ consultativ, Consiliul Turismului, care exercită atribuţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 18Ministerul Turismului are următoarea structura organizatorică: a) Direcţia generală a turismului internaţional; b) Direcţia generală a turismului intern; c) Direcţia generală a hotelurilor, restaurantelor şi prestaţiilor turistice; d) Direcţia generală de propaganda; e) Direcţia balneoclimaterica; f) Direcţia tehnica de investiţii; g) Direcţia plan economic şi financiar; h) Direcţia de organizare, control şi inspecţie pentru turism; i) Direcţia de personal - învăţămînt; j) Direcţia secretariat - administrativă; k) Oficiul juridic - arbitraj.Numărul maxim de posturi din aparatul central al ministerului, raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul decret*).  +  Articolul 19Ministerul Turismului are în subordinea sa directa oficii, unităţi cu - statut de centrala şi agenţii de turism, întreprinderi, edituri, agenţii de publicitate, filiale şi birouri de turism, centre de studii şi cercetări, şcoli, centre de formare şi perfecţionare a pregătirii cadrelor, centre de calcul.Ministerul Turismului înfiinţează în străinătate birouri de turism.  +  Articolul 20Atribuţiile, structura organizatorică şi normele de funcţionare a unităţilor prevăzute la articolele 18 şi 19 se stabilesc de Colegiul Ministerului Turismului, potrivit legii.  +  Articolul 21Ministerul Turismului poate înfiinţa prin ordinul ministrului, în funcţie de necesitaţi, în cadrul oficiilor, unităţilor cu statut de centrala, întreprinderilor şi agenţilor, unităţi cu gestiune economică interna, avînd cont de decontare de banca. Aceste unităţi pot încheia contracte pe bază de împuternicire data de conducătorul organizaţiei căreia îi sînt subordonate.  +  Articolul 22În fiecare judeţ, cu excepţia judeţelor Constanta şi Tulcea, se vor organiza oficii judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti.Oficiile judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti se organizează ca unităţi cu gestiune economică proprie şi vor funcţiona ca organe locale de specialitate, subordonate comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti şi Ministerului Turismului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 57/1968 de organizare şi funcţionare a consiliilor populare.Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili unităţile, împreună cu baza lor materială, care trec din subordinea Ministerului Turismului în subordinea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.În interesul dezvoltării circulaţiei turistice şi creşterii eficientei economice, se poate trece, conform legii, o parte din baza materială turistica din administrarea comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti în administrarea Ministerului Turismului, sau de la Ministerul Turismului la comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 23Pe lîngă oficiile judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti funcţionează consiliile judeţene de turism şi al municipiului Bucureşti, organe consultative, care exercită atribuţiile stabilite prin lege.  +  Articolul 24Ministerul Turismului sprijină Biroul de turism pentru tineret şi îndrumă activitatea Automobil - Clubului Roman din Republica Socialistă România.  +  Articolul 25Încasările şi plăţile valutare provenite din activitatea de turism sînt operaţii valutare de comerţ exterior.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Decretul nr. 32/1967 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Turism al Republicii Socialiste România; dispoziţiile referitoare la domeniul balneoclimatic cuprinse în art. 1, art. 5 lit. a şi b şi art. 11 din Decretul nr. 453/1969 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat pentru Economia şi Administraţia Locală, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.PreşedinteleConsiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCU___________ Notă *) Anexa se comunică celor interesaţi.---------------