ORDIN nr. 796 din 28 februarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 5 martie 2019  Având în vedere prevederile art. 3 alin. (6), (6^2) și (7) și art. 9 alin. (17) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 10 ianuarie 2019, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 11 martie 2019.
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruț Ștefănescu
  București, 28 februarie 2019.Nr. 796.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordinul nr. 16/2019)
  Grupă serviciiCodServiciuTarif (lei)UMReferințe
  Capitolul 1. Avize, recepții și furnizare de date
  Avize și recepții tehnice1.1.1.Aviz începere lucrări100lucrare 
  1.1.2.Recepția tehnică pentru lucrări de măsurători terestre250lucrare 
  1.1.3.Recepția tehnică pentru lucrări de geodezie, fotogrammetrie, cartografie și a documentelor cartografice de uz public375lucrareNota^1)
  Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie1.2.1.Hărți și planuri (raster)40foaie de hartă/planNota^2)
  1.2.2.Ortofotoplan 1 px ≤ 20 cm1.000km^2Nota^3)
  1.2.3.Ortofotoplan 20 cm < 1 px < 50 cm500km^2 
  1.2.4.Ortofotoplan 1 px ≥ 50 cm20km^2 
  1.2.5.Coordonate altimetrice, planimetrice și 3D15punctNota^4)
  1.2.6.Înregistrări GNSS de la o stație permanentă15orăNota^5)
  Capitolul 2. Servicii de cadastru și publicitate imobiliară
  Prima înregistrare2.1.1.Recepție cadastrală și înființare carte funciară120imobil/u.i.Nota^6)
  2.1.2.Recepție cu alocare număr cadastral60imobil/u.i. 
  2.1.3.Înființare carte funciară60imobil/u.i.Nota^6)
  Dezlipire/Alipire2.2.1.Recepție dezlipire/alipire60imobil/u.i.Nota^7)
  2.2.2.Înscriere dezlipire/alipire60imobil/u.i.Nota^7)
  Intabulare2.3.1.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor juridice0,50%valoare din actNota^8)
   2.3.2.Intabulare drepturi reale în favoarea persoanelor fizice0,15%valoare din actNota^8)
   2.3.3.Înscriere ipotecă/privilegiu100/imobil + 0,1% din valoarea creanței garantateoperațiuneNota^9)
  Notare/Radiere2.4.1.Notare/Radiere în/din cartea funciară75operațiuneNota^10)
  Rectificare2.5.1.Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)0operațiune 
   2.5.2.Reconstituire carte funciară0operațiune 
  Actualizare2.6.1.Înscriere construcție60/construcție + 0,05% din valoarea de impozitareoperațiune 
   2.6.2.Extindere/Radiere construcții120construcție 
   2.6.3.Actualizare informații tehnice60operațiuneNota^11)
   2.6.4.Anulare operațiuni cadastrale60operațiune 
  Informare2.7.1.Consultare documente din arhivă1015 min. 
   2.7.2.Extras de carte funciară pentru informare20imobilNota ^12) + Nota ^21)
     25imobilNota ^13) + Nota ^21)
   2.7.3.Extras de carte funciară pentru autentificare40imobilNota ^20) + Nota ^21)
   2.7.4.Certificat de sarcini100certificat/BCPI 
   2.7.5.Copii certificate ale documentelor din arhivă25dosarNota^14)
   2.7.6.Certificat privind identificarea numărului topografic, cadastral și de carte funciară după numele/denumirea proprietarului10proprietar/BCPI 
   2.7.7.Extras din planul cadastral15imobil 
   2.7.8.Certificat privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară, după datele de identificare ale acestuia (județ, localitate, stradă, număr)100certificatNota^15)
   2.7.9.Referat consultare registru proprietari la nivel național10referat/proprietarNota^16)
  Capitolul 3. Servicii furnizate în baza unui abonament
  TopRo5 1:5000 ROMPOS3.1.1.Servicii de vizualizare (WMS)0,1km^2/12 luniNota^17)
  3.1.2.Servicii poziționare GNSS în timp real100/1.000luna/12 luni/ utilizator/aparat 
  Conținutul cărții funciare3.1.3.Copie de carte funciară online900pachet 50 de cărți funciare 
  3.1.4.1.800pachet 100 de cărți funciare 
  3.1.5.Extras de carte funciară pentru informare online900pachet 50 de extrase de informare 
  3.1.6.1.800pachet 100 de extrase de informare 
  Capitolul 4. Autorizarea persoanelor care efectuează lucrări de cadastru
  Autorizare4.1.1.Autorizarea persoanelor fizice400persoanăNota^18)
  4.1.2.Autorizarea persoanelor juridice2.000persoanăNota^18)
  4.1.3.Modificare/Eliberare duplicat al certificatului de autorizare100certificatNota^19)
  ^1) Serviciul este prestat de Centrul Național de Cartografie, conform art. 250 alin. (2) din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare. ^2) Tarif unic indiferent de format (A4-A0). Se aplică și copiilor certificate după hărți și planuri. ^3) Fracțiunile de km^2 se majorează la km^2. ^4) Nu se tarifează în cazul persoanelor fizice autorizate în vederea executării lucrărilor de specialitate. ^5) Se solicită cu 24 de ore în prealabil. ^6) Se aplică indiferent de numărul de acte anexate cererii și de data emiterii acestora. ^7) Se calculează pentru fiecare imobil/u.i. rezultat.^8) Tariful se calculează prin raportare la valoarea din act, dar nu mai puțin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act nu este disponibilă sau este mai mică decât valoarea de circulație a bunurilor imobile stabilită prin studiul de piață realizat de camerele notarilor publici, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. În cazul în care nu există elemente de identificare în act sau în alte acte anexate cererii, din care să reiasă încadrarea în subzona de calcul conform studiului de piață, tariful se calculează la valoarea maximală a zonei în care se încadrează imobilul. Tariful se calculează în mod similar și pentru înscrierea provizorie a drepturilor reale.Pentru justificarea înscrierii provizorii se va percepe un tarif fix de 60 lei. Tariful se calculează în mod similar în cazul intabulării dreptului de proprietate ca urmare a reorganizării persoanei juridice. La intabularea sau înscrierea provizorie a dezmembrămintelor dreptului de proprietate sau a dreptului de concesiune tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietăți, tariful se determină la valoarea declarată de părți, dar nu mai puțin de 80% din valoarea orientativă stabilită prin expertiza întocmită de camera notarilor publici. În ambele situații tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat. Dacă în actul juridic întocmit pentru mai multe imobile se menționează valoarea totală a acestora, procentul se aplică la valoarea totală din act, indiferent de numărul imobilelor.^9) Tariful include intabularea dreptului de ipotecă și notarea interdicțiilor aferente. Dacă pentru garantarea unui credit acordat printr-un singur contract de credit sunt aduse în garanție mai multe imobile, procentul de 0,1% din valoarea creanței se achită o singură dată, pentru primul imobil pentru care se solicită înscrierea dreptului de ipotecă, iar pentru intabularea dreptului de ipotecă asupra celorlalte imobile se achită numai tariful fix de 100 lei/imobil. Nu se percepe tarif pentru înscrierea dreptului de ipotecă legală. Pentru efectuarea operațiunii de intabulare a dreptului de ipotecă în baza contractului de cesiune de creanță sau în baza actului de reorganizare a persoanei juridice se percepe numai tariful fix de 100 lei/imobil. ^10) Se achită tarif pentru fiecare operațiune de radiere în cazul în care acestea au fost dispuse prin aceeași încheiere de carte funciară. Tariful perceput pentru radierea dreptului de ipotecă include și radierea interdicțiilor. Tariful se percepe și pentru radierea dreptului de ipotecă legală. ^11) Se tarifează pentru orice modificare a geometriei unui/unei imobil/construcții. Se tarifează fiecare operațiune de actualizare a atributelor textuale solicitate (categorie de folosință, destinație teren/construcție/u.i, suprafață, adresă etc.). În cazul modificărilor de adresă efectuate din inițiativa autorităților publice locale, acestea sunt gratuite. Acest serviciu este gratuit la actualizarea informațiilor tehnice din planul parcelar la recepția acestuia.^12) Aplicabil pentru cererile înregistrate on-line.^13) Aplicabil pentru cererile înregistrate la registratura biroului de cadastru și publicitate imobiliară/biroului de relații cu publicul (BCPI/BRP).^14) Dosarul include toate documentele aferente unei cereri de recepție și/sau înscriere în cartea funciară. Tariful se aplică și în cazul altor documente existente în arhivă. ^15) Se furnizează doar în condițiile în care imobilul nu este înscris în evidențele de cadastru și carte funciară. ^16) Se furnizează de Agenția Națională ca urmare a consultării Registrului proprietarilor după numele/denumirea proprietarului, în format electronic. ^17) Se aplică separat pentru fiecare temă publicată. ^18) Include recunoașterea autorizării și emiterea certificatului de autorizare aferent pentru persoane fizice străine. ^19) Include schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice/juridice și eliberarea duplicatului.^20) Aplicabil indiferent de modalitatea de înregistrare a cererilor.^21) Extrasul se furnizează de îndată, fără plata unui tarif de urgență, cu excepția situațiilor în care cartea funciară pentru care se solicită extrasul nu este disponibilă în format electronic la momentul înregistrării cererii, caz în care sunt aplicabile termenele și tarifele de urgență aflate în vigoare.
  -----