PLAN DE URGENȚĂ din 25 ianuarie 2019realizat în temeiul art. 8, alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, având în vedere măsurile stipulate în Regulamentul (UE) nr. 994/2010 *1)
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 95 bis din 6 februarie 2019  Notă
  Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 32/2019 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 95 din 06 februarie 2019
  *1) Conform art. 8, alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, Planul de urgență elaborat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010, actualizat în conformitate cu regulamentul respectiv, rămâne în vigoare până la data stabilirii inițiale a planurilor de acțiuni preventive și a planurilor de urgență menționate la alin. (1) al acestui articol.  +  Conținut1. Introducere2. Cadrul legal3. Niveluri de criză și scenarii de risc3.1. Niveluri de criză3.2. Scenarii de risc4. Informații referitoare la măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România4.1. Definirea clientului protejat de legislația națională4.2. Consumul de gaze în România5. Rolul și responsabilitățile autorității competente, autorităților publice centrale, întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, inclusiv ale producătorilor de energie electrică și termică relevanți, premergătoare activării situației de urgență în cadrul nivelurilor de urgențăAcțiuni în cadrul nivelului Alertă TimpurieAcțiuni în cadrul nivelului de AlertăAcțiuni în cadrul nivelului de Urgență6. Managerul de criză7. Măsuri reglementate de prevederi legale, necesare asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale8. Măsuri care nu au la bază mecanismele pieței destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale în situații de criză, nivelul de urgență - conform Anexei VIII a Regulamentului (UE) nr. 1938/20179. Glosar de termeniAnexa II A- Rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale producătorilor de energie electrică și termică, conform prevederilor legale în vigoareAnexa II B - Măsuri privind identificarea și activarea clienților întreruptibili de siguranță1. Introducere În conformitate cu considerentul nr. 63 din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, coroborat cu art. 8 alin. (12) din același regulament, planurile de acțiuni preventive și planurile de urgență elaborate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 994/2010 și actualizate în conformitate cu regulamentul respectiv, rămân în vigoare până la data primei adoptări a noilor planuri de acțiuni preventive și a noilor planuri de urgență elaborate în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1938/2017. Atribuția punerii în aplicare a măsurilor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, respectiv de Regulamentul (UE) nr. 994/2010 revine Ministerului Energiei, în calitate de Autoritate Competentă, potrivit prevederilor art. 102, lit. l) din Legea energiei și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare. Planul de urgență actualizat a fost elaborat de Autoritatea Competentă, în baza consultărilor cu principalii actori de pe piața gazelor naturale din România, a evaluării de risc, document revizuit de Ministerul Energiei în cursul anului 2018 și a Planului de Acțiuni Preventive actualizat.2. Cadrul legal Prezentul Plan de urgență a fost realizat în temeiul art. 8, alin. (12) din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, având în vedere măsurile stipulate în Regulamentul (UE) nr. 994/2010. Planurile de urgență naționale:a) se elaborează ținând cont de nivelurile de criză;b) definesc rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale consumatorilor industriali, inclusiv cele ale producătorilor de energie electrică relevanți, ținând seama de diferențele în ceea ce privește măsura în care aceștia sunt afectați în cazul întreruperii aprovizionării cu gaze, precum și interacțiunea acestora cu autoritățile competente și, acolo unde este cazul, cu autoritățile naționale de reglementare pentru fiecare dintre nivelurile de criză;c) definesc rolul și responsabilitățile autorităților competente și ale celorlalte organisme cărora li s-au delegat sarcini pentru fiecare dintre nivelurile de criză;d) asigură faptul că întreprinderile din sectorul gazelor și consumatorii industriali de gaze au suficient timp să reacționeze în situația fiecărui nivel de criză;e) identifică, dacă este cazul, măsurile și acțiunile necesare pentru a atenua impactul potențial al unei întreruperi în aprovizionarea cu gaze asupra instalațiilor de termoficare și asupra furnizării de energie electrică produsă pe bază de gaze naturale;f) stabilește procedurile și măsurile detaliate care trebuie urmate pentru fiecare nivel de criză, inclusiv planurile corespunzătoare pentru schimburile de informații;g) desemnează un manager sau o echipă de criză și definește rolul acestora;h) identifică contribuția măsurilor bazate pe mecanismele pieței, pentru gestionarea situației în cazul nivelului de alertă și pentru ameliorarea situației în cazul nivelului de urgență;i) identifică contribuția măsurilor care nu au la bază mecanismele pieței, planificate sau care urmează a fi implementate în cazul nivelului de urgență, evaluează gradul în care utilizarea măsurilor care nu au la bază mecanismele pieței este necesară pentru a face față crizei, identifică efectele acestora și definește procedurile pentru implementarea lor, ținând cont de faptul că măsurile care nu se bazează pe piață se utilizează numai atunci când măsurile bazate pe mecanismele pieței nu mai pot asigura ele însele aprovizionarea consumatorilor, mai cu seamă a celor protejați;j) descrie mecanismele utilizate pentru cooperarea cu alte state membre pentru fiecare nivel de criză;k) detaliază obligațiile de raportare impuse întreprinderilor din sectorul gazelor naturale în cazul nivelurilor de alertă și de urgență;l) întocmește o listă cu acțiuni predefinite pentru punerea la dispoziție a gazelor în cazul unei situații de urgență, inclusiv contractele comerciale dintre părțile implicate în aceste acțiuni și mecanismele de compensare pentru întreprinderile din sectorul gazelor naturale, dacă este cazul, luând în considerare cu seriozitate confidențialitatea datelor sensibile. Astfel de acțiuni presupun, de exemplu, acorduri transfrontaliere între statele membre și/sau întreprinderile din sectorul gazelor naturale. Planul de urgență se actualizează la fiecare doi ani, dacă împrejurările nu impun o actualizare mai frecventă, astfel încât să reflecte versiunea actualizată a evaluării riscurilor. Principalele acte normative din legislația națională avută în vedere la elaborarea acestui plan sunt:– Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ANRE nr. 16/2013 - privind aprobarea Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ANRE nr. 29/2016 - pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali;– Ordinul ANRE nr. 35/2016 - pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuala a stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare gaze naturale;– Ordinul ANRE nr. 36/2016 - privind stabilirea modalității de determinare anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale– Ordinul ANRE nr. 161/2015 - privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de transport și de sistem al gazelor naturale– Ordinul ANRE nr. 162/2015 - privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție și de sistem al gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;– Ordinul ANRE nr. 37/2007 - privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;– Decizia ANRGN nr. 824/2004 - pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale;– Decizia ANRE nr. 730/10.05.2018 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.– Decizia nr. 1.671/17.10.2018 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană pană la data de 31 octombrie 2018– Ordinul ANRE nr. 142/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național.3. Niveluri de criză și scenarii de risc3.1. Niveluri de criză Cele trei niveluri de criză prevăzute de art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017, pentru declararea unei situații de urgență, trebuie coroborate cu măsurile care vizează asigurarea furnizării de gaze către clienții protejați în fiecare dintre următoarele cazuri, prevăzute la art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 1938/2017:– pentru o perioadă de vârf de șapte zile, constatate statistic o dată la 20 de ani;– orice perioadă de cel puțin 30 de zile în care cererea de gaze este excepțional de mare constatată statistic o dată la 20 de ani;– o perioadă de cel puțin 30 de zile în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze în condiții de iarnă normale, Nivelurile de criză sunt următoarele:a) nivelul de alertă timpurie (alertă timpurie): în cazul în care există informații concrete, sigure și fiabile, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările și care ar putea conduce la nivelul de alertă sau de urgență în cazul producerii sale; nivelul de alertă timpurie poate fi activat printr-un mecanism de alertă timpurie;b) nivelul de alertă (alertă): în cazul unei întreruperi a aprovizionării sau al unei cereri de gaze excepțional de mari care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsura să gestioneze întreruperea sau cererea respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață;c) nivelul de urgență (urgență): în cazul unei cereri excepțional de mari sau al unei întreruperi semnificative a furnizării sau a unei afectări semnificative a situației livrărilor și în cazul în care toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, astfel încât este nevoie să se introducă în plus măsuri administrative în scopul de a garanta aprovizionarea cu gaze în special pentru consumatorii protejați.3.2. Scenarii de risc
  Scenariu 1 Defecțiuni pe direcțiile de transport din import
  Scenariu 2 Defecțiuni tehnice în Sistemul Național de Transport
  Scenariu 3 Dezechilibre în activitatea de înmagazinare a gazelor naturale
  Scenariu 4 Condiții meteo extreme
  Scenariu 5 Sistarea furnizării de gaze naturale din Federația Rusă către UE
   +  Scenariul 1: Defecțiuni pe direcțiile de transport din import– defecțiuni în sisteme de transport, altele decât sistemul național de transport, înainte de preluarea cantităților din import de gaze naturale în sistemul național de transport  +  Scenariul 2: Defecțiuni tehnice în Sistemul Național de Transport– defecțiuni în sistemul național de transport la preluarea cantităților de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, respectiv din depozitul cu cea mai mare capacitate de extracție zilnică  +  Scenariul 3: Dezechilibre în activitatea de înmagazinare a gazelor naturale– defecțiuni ale echipamentelor de suprafață aferente activității de înmagazinare anterior preluării cantităților de gaze naturale din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale în sistemul național de transport  +  Scenariul 4: Condiții meteo extreme– valori foarte scăzute ale temperaturii, respectiv temperatură medie sub -15°C*2), pe perioada sezonului rece, pe intervale mai mari de timp, de cel puțin 7 zile, fără defecțiuni tehnice în sistemul național de transport, sisteme de transport import și dezechilibre în activitatea de înmagazinare a gazelor naturale*2) Temperatura minimă, mediată pe 7 zile consecutive, cu probabilitatea de revenire o dată la 20 de ani, este în România de -19,0725°C (sursă: Ministerul Mediului, Administrația Națională de Meteorologie)  +  cenariu 5: Sistarea furnizării de gaze naturale din Federația Rusă către UE– sistarea furnizării de gaze naturale din import nedeterminată de existența unor defecțiuni tehnice în sistemele de transport
  4. Informații referitoare la măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România În conformitate cu prevederile art. 61, pct. 12 din Ordonanța de Urgență nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, în perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili. În această perioadă, producătorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici, din producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare. Conform prevederilor art. 173, alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare: "Titularii de licențe de înmagazinare, transport, distribuție și furnizare a gazelor naturale și titularul licenței de operare a terminalului GNL au obligația să își desfășoare activitățile cu respectarea obligațiilor stipulate în licențele, respectiv autorizațiile emise de ANRE, privind siguranța, calitatea, continuitatea aprovizionării, eficiența energetică, cu respectarea normelor de securitate și sănătate a muncii și de protecție a mediului, precum și a prevederilor din contractele directe cu clienții." Totodată, conform prevederilor art. 143, alin. (1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare furnizorul de gaze naturale are următoarele obligații:– să încheie contracte de achiziție a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienții săi;– să respecte standardele de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;– să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.4.1. Definirea clientului protejat în legislația națională Conform Regulamentului (UE) nr. 1938/2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010, art. 6, alin. (1), fiecare stat membru stabilește definiția clienților protejați și informează Comisia cu privire la aceasta. În baza acestei prevederi, Ministerul Energiei a aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 692/2018 categoria "clienților protejați" care cuprinde toți clienții casnici racordați la o rețea de distribuție a gazelor naturale precum și următoarele categorii de clienți finali:a) întreprinderile mici și mijlocii, racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale;b) prestatorii de servicii sociale esențiale care au legătură cu asistența medicală, asistența socială esențială, de urgență, de securitate, cu educația sau cu administrația publică, racordate la rețelele de distribuție sau la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale;c) producătorii de energie termică, care nu pot funcționa cu alți combustibili decât gazele naturale și care furnizează energie termică clienților casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii și/sau prestatorilor de servicii de asistență medicală, asistență socială esențială, de urgență, de securitate sau prestatorii de servicii care au legătură cu educația sau cu administrația publică."4.2. Consumul de gaze naturale în România Consumul de gaze naturale în România se prezintă după cum urmează:
  AN Consum total/MWh
  2013132.603 24
  2014127.556.673
  2015121.726.749
  2016124.110.485
  2017129.861.126
  Sursa consumurilor: rapoartele ANRE lunare/anuale de monitorizare ale pieței de gaze; Raport activitate ANRE 2016, 2017
  Consumul de gaze naturale pe piața reglementată din România se prezintă după cum urmează:
  AN Consum total/MWh
  201350.863.980
  201443.785.650
  201532.321.865
  201635.185.322
  201730.954.355
  Sursa consumurilor pe piața reglementată: rapoartele ANRE lunare/anuale de monitorizare ale pieței de gaze; Raport activitate ANRE 2016, 2017
  Ponderea clienților protejați în total consum, în perioada 2016-2017, se prezintă după cum urmează:
  perioada Consum total [MWh] Consum casnici [%] Consum casnici [MWh] Consum servicii esențiale [%] Consum servicii esențiale [MWh] Consum. termici pt populație [%] Consum. termici pt populație [MWh]
  2016 124.110.485 28,35 35.185.322 10,81 13.418.374 14,45 17.935.617
  2017 129.861.126 23,83 30.954.355 3,62 4.705.200 9,97 12.958.437
  Sursa consumurilor pe piața reglementată: rapoartele ANRE lunare/anuale de monitorizare ale pieței de gaze; Raport activitate ANRE 2016-2017
  Ponderea clienților protejați în total consum aferentă categoriei IMM în total consum, în perioada 2016-2017, se prezintă după cum urmează:
  Categoria întreprinderilormici și mijlocii Pondere
  Consumatori comerciali 7,50%
  Alți client industriali 2,50%
  Alți clienți secundari 9,50%.
  Având în vedere faptul că:– începând cu sezonul rece 2018 - 2019, categoria "clientului protejat" cuprinde toți clienții casnici racordați la o rețea de distribuție a gazelor naturale precum și următoarele categorii de clienți finali:a) întreprinderile mici și mijlocii, racordate la rețelele de distribuție a gazelor naturale;b) prestatorii de servicii sociale esențiale care au legătură cu asistența medicală, asistența socială esențială, de urgență, de securitate, cu educația sau cu administrația publică, racordate la rețelele de distribuție sau la Sistemul Național de Transport al gazelor naturale;c) producătorii de energie termică, care nu pot funcționa cu alți combustibili decât gazele naturale și care furnizează energie termică clienților casnici, întreprinderilor mici sau mijlocii și/sau prestatorilor de servicii de asistență medicală, asistență socială esențială, de urgență, de securitate sau prestatorii de servicii care au legătură cu educația sau cu administrația publică."– în România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de gaze naturale au obligația să asigure continuitatea aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor,– în România, ponderea producției interne în total consum este de aproximativ 90%,– se adoptă, suplimentar, măsurile de la punctul 8 din prezentul Plan de Urgență, se poate considera că în România, furnizarea de gaze naturale pentru clienții protejați este asigurată.
  5. Rolul și responsabilitățile autorității competente, autorităților publice centrale, întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, inclusiv ale producătorilor de energie electrică și termică relevanți, premergătoare activării situației de urgență în cadrul nivelurilor de urgență
  Denumire Abreviere
  Premergător activării mecanismelor de alertă timpurie PAT
  Premergător activării mecanismelor de alertă PA
  Premergător activării mecanismelor de nivel de urgență PANU
  În etapa premergătoare activării situației de urgență și în cadrul nivelurilor de urgență, rolurile și responsabilitățile autorității competente, autorităților publice centrale, întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, inclusiv ale producătorilor de energie electrică și termică relevanți, se supun obligațiilor legale, inclusiv celor descrise în prezentul plan, după cum urmează:  +  Producători gaze naturale PAT - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările; PA - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării, sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață; PANU - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare, sau o întrerupere semnificativă a furnizării, sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.  +  Operatori înmagazinare PAT - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările; PA - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață; PANU - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.  +  Operator transport și de sistem PAT - va informa AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările; PA - va informa AC, ANRE și DEN asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață; PANU - va informa AC, ANRE și DEN asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.  +  Operatori sistem de distribuție PAT - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările; PA - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață; PANU - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor. Toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.  +  Producători de energie electrică și termică PAT - vor informa DEN, OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările; PA - vor informa DEN, OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață; PANU - vor informa DEN, OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor de gaze naturale deși toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, iar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.  +  Furnizori de gaze naturale PAT - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările; PA - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață; PANU - vor informa OTS, AC și ANRE asupra oricărei informații concrete și sigure, conform căreia se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor, deși toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, iar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită.  +  Autoritatea Competentă PAT– va centraliza informațiile concrete și sigure, conform cărora ar putea avea loc un eveniment care ar deteriora în mod semnificativ livrările;– va analiza împreună cu OTS și ANRE informațiile notificate referitoare la evenimentele care ar deteriora în mod semnificativ livrările– după caz, va declara nivelul de alertă timpurie PA– va centraliza informațiile concrete și sigure, conform cărora se înregistrează o întrerupere a aprovizionării sau dacă se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață– va analiza împreună cu OTS și ANRE informațiile notificate referitoare la evenimentele care determină înregistrarea unei întreruperi a aprovizionării sau se înregistrează o cerere excepțional de mare care afectează în mod semnificativ situația livrărilor, dar piața este încă în măsură să gestioneze situația respectivă fără a fi nevoie să se recurgă la măsuri care nu se bazează pe piață– după caz, va declara nivelul de alertă PANU– va centraliza informațiile concrete și sigure, conform cărora se înregistrează o cerere excepțional de mare sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor.– va analiza împreună cu OTS și ANRE informațiile notificate referitoare la evenimentele care determină înregistrarea unei cereri excepțional de mari sau o întrerupere semnificativă a furnizării sau al unei afectări semnificative a situației livrărilor.– dacă toate măsurile bazate pe mecanismele pieței au fost implementate, dar oferta de gaze este insuficientă pentru a satisface cererea rămasă neacoperită, va declara nivelul de urgență  +  Acțiuni în cadrul nivelului Alertă Timpurie:  +  Producători gaze naturale– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Operatori înmagazinare– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Operator transport și de sistem– va informa AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Operatori sistem de distribuție– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Producători de energie electrică și termică– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale, referitoare la gaze naturale, pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Furnizori de gaze naturale– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Autoritatea Competentă– va notifica CE cu privire la activarea mecanismului de alertă timpurie– va monitoriza, împreună și cu sprijinul OTS și ANRE, modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale care revin fiecărei întreprinderi din sectorul gazelor naturale– în baza informațiilor furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale și/sau autoritățile publice va declara, după caz, încetarea nivelului de alertă timpurie– în baza informațiilor furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale și/sau autoritățile publice poate declara, după caz, nivelul de alertă.  +  Acțiuni în cadrul nivelului de Alertă:  +  Producătorii de gaze naturale:– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă  +  Operatori înmagazinare– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă  +  Operator transport și de sistem– va informa AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Operatori sistem de distribuție– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă  +  Producători de energie electrică și termică– vor informa DEN, OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale, referitoare la gaze naturale, pe perioada nivelului de alertă timpurie  +  Furnizori de gaze naturale– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de alertă  +  Autoritatea Competentă– va monitoriza împreună cu OTS și ANRE modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale care revin fiecărei întreprinderi din sectorul gazelor naturale– va notifica CE cu privire la activarea mecanismului de alertă– în baza informațiilor furnizate de întreprinderile din sectorul gazelor naturale și/sau autoritățile publice poate declara, după caz, nivelul de urgență.  +  Acțiuni în cadrul nivelului de Urgență:  +  Producători gaze naturale– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de urgență  +  Operatori înmagazinare– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de urgență  +  Operator transport și de sistem– va informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de urgență  +  Operatori sistem de distribuție– vor informa OTS, Autoritatea Competentă și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de urgență  +  Producători de energie electrică și termică– vor informa DEN, OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale, referitoare la gaze naturale, pe perioada nivelului de urgență  +  Furnizori de gaze naturale– vor informa OTS, AC și ANRE cu privire la modul de realizare a obligațiilor legale și contractuale pe perioada nivelului de urgență  +  Autoritatea Competentă– va monitoriza împreună și cu sprijinul OTS și ANRE modul de îndeplinire a obligațiilor legale și contractuale cere revin fiecărei întreprinderi din sectorul gazelor naturale– va notifica CE cu privire la activarea nivelului de urgență– va dispune, în condițiile prevederilor legale, orice măsură necesară și utilă pentru gestionarea nivelului de urgență, respectiv a uneia sau mai multora dintre măsurile identificate la punctul 8 din prezentul plan– va notifica, în timp util, ANRE și OTS, precum și întreprinderile din sectorul gazelor naturale asupra oricărei măsuri dispuse pentru gestionarea nivelului de urgență– va solicita OTS, precum și întreprinderilor din sectorul gazelor naturale, să acționeze conform prevederilor legale și măsurilor din prezentul plan, dispuse pentru gestionarea nivelului de urgență– va notifica CE asupra oricărei măsuri dispuse pentru gestionarea nivelului de urgență Alte responsabilități ale întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale producătorilor de energie electrică și termică se regăsesc în Anexa II A - Rolul și responsabilitățile întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale producătorilor de energie electrică și termică.
  6. Managerul de criză Managerul de criză este Autoritatea Competentă care are atribuții în asigurarea securității în aprovizionarea cu gaze naturale, respectiv Ministerul Energiei. Date de contact Autoritate Competentă: adresă: Splaiul Independenței, nr. 202 E, sector 6, București e-mail: gas_supply@energie.gov.ro Autoritatea Competentă poate institui prin decizie o echipă de criză pentru gestionarea situațiilor de urgență. În echipa de criză, cu acordul prealabil al întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și autorităților publice centrale, pot face parte și câte un reprezentant desemnat al acestora.7. Măsuri reglementate de prevederi legale, necesare asigurării securității aprovizionării cu gaze naturale  +  Utilizarea contractelor de furnizare care pot fi întrerupte Prevedere legală: art. 100, pct. 30 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Clientul întreruptibil de siguranță reprezintă clientul final care prin reducerea consumului său până la oprire contribuie la menținerea securității în aprovizionarea cu gaze naturale într-o situație de urgență. Reglementarea regimului juridic aplicabil clientului întreruptibil de siguranță, se realizează prin hotărâre a Guvernului elaborată la propunerea ministerului de resort în calitate de autoritate competentă. Furnizorii au obligația să asigure cantitățile de gaze naturale necesare continuării aprovizionării prin acoperirea consumului clienților protejați în virtutea prevederilor legislației europene și legislației naționale din domeniu. Aceste contracte nu pot fi întrerupte. Restul cantităților de gaze naturale achiziționate de furnizori, rămase după acoperirea consumului clienților protejați, vor fi puse la dispoziția clienților finali care nu fac parte din categoria clienților protejați. Stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană  +  Prevedere legală: Ordinul ANRE nr. 35/2016, pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare de gaze naturale și pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale Decizia ANRE nr. 1.671/17.10.2018 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană pană la data de 31 octombrie 2018 Decizia ANRE nr. 730/10.05.2018 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularul licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale SNTGN TRANSGAZ SA Astfel:– titularii licențelor de furnizare de gaze naturale au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale, în fiecare an, până la data de 31 octombrie inclusiv;– titularul licenței de operare a sistemului de transport al gazelor naturale SNTGN TRANSGAZ SA are obligația să dețină în fiecare an un stoc minim în depozitele de înmagazinare gaze naturale, în vederea asigurării echilibrului fizic al sistemelor de transport al gazelor naturale în perioada sezonului rece. Pentru ciclul de înmagazinare 2018-2019, prin Decizia Președintelui ANRE nr. 1.671/17.10.2018 privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană pană la data de 31 octombrie 2018, a fost aprobat nivelul stocului minim de gaze naturale la nivel național pentru titularii licențelor de furnizare care asigură aprovizionarea cu gaze naturale a clienților finali, pentru ciclul de înmagazinare 2018-2019, la un nivel de 21.361.818,260 MWh, defalcat după cum urmează:a) stoc aferent categoriei de clienți finali casnici - 9.054.583,253 MWh;b) stoc aferent categoriei de clienți finali producători de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației - 3.538.781,329 MWh;c) stoc aferent categoriei de clienți finali noncasnici - 8.768.453,678 MWh. SNTGN TRANSGAZ are obligația să dețină în depozitele de înmagazinare subterană, până la data de 31 octombrie 2018, un stoc minim la un nivel de 245.726.235 MWh. Depozite comerciale - alocarea capacităților disponibile Prevedere legală: Decizia ANRE nr. 824/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale Alocarea capacităților de înmagazinare se face de către operatorii de înmagazinare, în baza unei metodologii, stabilite în conformitate cu prevederile Deciziei ANRE nr. 824/2004. Operatorii de înmagazinare acordă accesul solicitanților, după următoarele criterii:a) ordinea de prioritate:1. operatorului SNT - pentru cantitățile de gaze naturale necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;2. producătorilor - pentru cantitățile de gaze naturale necesare desfășurării proceselor tehnologice;3. furnizorilor - pentru cantitățile de gaze naturale necesare asigurării continuității în aprovizionarea cu gaze naturale a clienților;4. consumatorilor eligibili - pentru cantitățile de gaze naturale necesare asigurării consumului propriu, furnizorilor de pe piața angro, altor solicitanți;b) "primul venit - primul servit": în cadrul fiecărui nivel de prioritate prevăzut la lit. a) operatorii de înmagazinare vor realiza alocarea capacităților în ordinea înregistrării cererilor.  +  Furnizarea gazelor naturale la clienți finali Prevedere legală: Ordinul ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali Conform prevederilor Ordinul ANRE nr. 29/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali, părțile din contractele de furnizare a gazelor naturale și operatorii de sistem au obligația să ducă la îndeplinire prevederile ordinului, iar ANRE va urmări respectarea acestora. Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale la clienții finali stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activității de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali, respectiv relațiile dintre furnizori și clienții finali de gaze naturale, precum și relațiile conexe cu operatorii economici, titulari de licențe de operare, referitoare la derularea contractului de furnizare a gazelor naturale. Regulamentul se aplică clienților finali de gaze naturale, furnizorilor de gaze naturale și operatorilor economici, titulari de licență de operare, pentru asigurarea condițiilor necesare furnizării gazelor naturale la locurile de consum ale clienților finali. Furnizorul de gaze naturale este responsabil în relația cu clientul final pentru calitatea activității de furnizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare. Calitatea activității de furnizare cuprinde: calitatea comercială, calitatea gazelor naturale furnizate și continuitatea în furnizarea gazelor naturale contractate. Calitatea comercială reflectă relația dintre furnizorul de gaze naturale și clientul său final în legătură cu serviciile aferente furnizării gazelor naturale. Furnizorul de gaze naturale are obligația să asigure clientului final calitatea tuturor serviciilor pe care le efectuează în relația cu acesta. Furnizorul de gaze naturale are obligația de a asigura clienților finali continuitatea în furnizare gazelor naturale contractate, cu excepția clienților întreruptibili, conform prevederilor legale. Furnizorul de gaze naturale are obligația să asigure înmagazinarea gazelor naturale, conform reglementărilor ANRE, și să încheie contracte de achiziție a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului clienților săi. Conform prevederilor Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienți finali, întreruperile în furnizarea gazelor naturale pot fi:a) întreruperi planificate, situație în care furnizarea gazelor naturale la clienții finali este întreruptă temporar, ca urmare a necesității efectuării de către operatorul de sistem a unor lucrări de întreținere și/sau reparații conform unui program planificat, cu notificarea prealabilă a clienților finali;b) întreruperi neplanificate, situație în care furnizarea gazelor naturale la clienții finali este întreruptă temporar, ca urmare a unei situații de urgență sau altei cauze neplanificate;c) întreruperi pentru nerespectare de către client a obligațiilor sale.  +  Furnizarea de ultimă instanță a gazelor naturale Prevedere legală: art. 144 din Legea nr. 123 din 2012 Furnizorul de ultimă instanță are obligația de a asigura furnizarea gazelor naturale clienților finali, în conformitate cu reglementările ANRE, la prețuri reglementate de ANRE. Furnizorul de ultimă instanță are obligația de a furniza, conform reglementărilor emise de ANRE, gaze naturale clienților finali al căror furnizor se află în situația de a i se retrage licența de furnizare în cursul desfășurării activității sau în orice altă situație identificată de ANRE în care clienții finali nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.8. Măsuri care nu au la bază mecanismele pieței destinate asigurării securității aprovizionării cu gaze natural în situații de criză, nivelul de urgență - conform Anexei VIII a Regulamentului (UE) nr. 1938/2017– utilizarea obligatorie a stocurilor de produse petroliere (constituite în baza Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, cu modificările și completările ulterioare), de către producătorii de energie electrică și termică care pot trece pe combustibili alternativi;– utilizarea obligatorie a energiei electrice generate din alte surse decât gazele naturale;– creșterea obligatorie a nivelurilor de producție de gaz;– utilizarea obligatorie a contractelor care pot fi întrerupte în cazul în care nu sunt utilizate pe deplin ca parte a măsurilor de piață;– întreruperea obligatorie a consumului. În situația de criză, pe perioada nivelului de urgență, Autoritatea Competentă poate dispune următoarele măsuri:a) utilizarea combustibililor alternativi (inclusiv prin utilizarea stocurilor de produse petroliere constituite în baza Legii nr. 85/2018 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere de către producătorii de energie electrică și termică care pot utiliza astfel de combustibili, în concordanță cu prevederile H.G. nr. 773/2018 pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic național, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic național în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2018-31 martie 2019;b) furnizorii care nu au încheiate contracte cu clienți protejați vor pune la dispoziția furnizorilor care au în portofoliu clienți protejați și/sau clienților protejați cantitățile de gaze naturale necesare acoperirii consumului acestora;c) furnizorii care au încheiate contracte cu clienți protejați și care dispun de gaze naturale suplimentare consumului clienților protejați din portofoliul propriu vor pune la dispoziția altor furnizori care au în portofoliu clienți protejați și/sau clienților protejați cantitățile de gaze naturale necesare acoperirii consumului acestora;d) aplicarea măsurilor prevăzute în Anexa II B de la prezentul Plan de urgență - Măsuri privind identificarea clienților întreruptibili de siguranță și utilizarea acestora în situații de criză, nivel de urgență.9. Glosar de termeni AC - Autoritate Competentă - Ministerul Energiei, prin intermediul Serviciului Autoritatea Competentă Aprovizionare Gaze NaturaleRegulamentul (UE) nr. 1938/2017- Regulamentul (UE) nr. 1938/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 privind măsurile de garantare a siguranței furnizării de gaze și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010Regulamentul (UE) nr. 994/2010 -Regulamentul UE nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei nr. 2004/67/CE a Consiliului ME - Ministerul Energiei Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice și a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei ANRGN - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale SNTGN Transgaz - Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș SNT - Sistemul Național de Transport gaze naturale SD - sistem distribuție gaze naturale DEN - Dispeceratul Energetic Național CE - Comisia Europeană OTS - operatorul de sistem și de transport OSD - operator sistem de distribuție UR - utilizator rețea sistem de transport gaze naturale  +  Anexa II A
  Rolul și responsabilitățile
  întreprinderilor din sectorul gazelor naturale și ale producătorilor
  de energie electrică și termică, conform prevederilor legale în vigoare
  1. Producători de gaze naturale Prevedere legală: art. 124 alin. 1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Producătorii de gaze naturale au, în principal, obligația respectării următoarelor:a) să dețină autorizațiile pentru înființarea conductelor de alimentare din amonte aferente activității de producție a gazelor naturale și licența de operare a acestora;b) să asigure operarea conductelor de alimentare din amonte aferente producției de gaze naturale în condiții de siguranță, eficiență și de protecție a mediului;c) să asigure accesul terților la conductele de alimentare din amonte în condiții nediscriminatorii, conform reglementărilor specifice;d) să desfășoare activități conexe celei de operare a conductelor de alimentare din amonte, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele drepturilor conferite prin condițiile de valabilitate asociate licenței;d^1) să asigure livrările de gaze naturale, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;e) până la data de 31 martie 2017, să pună cu prioritate la dispoziția furnizorilor cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție, necesare acoperirii consumului clienților casnici, inclusiv cantitățile destinate producătorilor de energie termică, numai pentru cantitățile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, în conformitate cu reglementările ANRE și cu respectarea graficului de liberalizare a prețurilor și de asigurare a gazelor naturale pentru aceștia; furnizorii și clienții noncasnici care beneficiază de aceste cantități au obligația respectării destinației acestor cantități de gaze naturale; restul producției proprii realizate de producători, mai puțin cantitatea de gaze naturale aferentă consumului tehnologic definit la art. 100 pct. 35, va fi pus la dispoziția pieței concurențiale;e^1) să tranzacționeze prin ofertă publică, transparent și nediscriminatoriu pe piețele centralizate de gaze naturale, în conformitate cu prevederile art. 177 și reglementările ANRE;f) să asigure odorizarea gazelor naturale conform reglementărilor în vigoare, pentru gazele naturale predate în punctele de predare-preluare comercială a gazelor naturale către clienții racordați direct în conductele din amonte, precum și către sistemele de distribuție.(1^1) În perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizori și clienți finali eligibili. În această perioadă, producătorul are obligația să vândă cu prioritate către furnizori, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici, din producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare.(1^2) Producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la prețuri mai mari de 68 lei/MWh. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementarilor ANRE.(1^3) Prețul de achiziție plătit de furnizori pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților finali nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător.2. Operatori înmagazinare Prevedere legală: art. 142 alin. 1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Operatorii de înmagazinare au, în principal, obligația respectării următoarelor:a) să opereze, să întrețină, să reabiliteze și să modernizeze instalațiile tehnologice de suprafață aferente depozitelor de înmagazinare, în condiții de siguranță, de eficiență și de protecție a mediului;b) să asigure accesul terților la depozitele de înmagazinare, pe baza unor criterii obiective, transparente și nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE;c) să publice lista instalațiilor de înmagazinare sau a unor părți dintre acestea care sunt oferite spre acces terților;d) să furnizeze informații utilizatorilor sistemului de înmagazinare, necesare pentru un acces eficient la sistem;e) să elaboreze și să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem, și se avizează de ministerul de resort; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare;f) să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor privind serviciul public.3. Operator de transport și de sistem Prevedere legală: art. 130 alin. 1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Operatorul de transport și de sistem are, în principal, obligația respectării următoarelor:a) să opereze sistemul de transport și să asigure echilibrul fizic rezidual al acestuia, respectiv programarea, dispecerizarea și funcționarea sistemului de transport în condiții de siguranță;b) să întrețină, să reabiliteze, să modernizeze și să dezvolte sistemul de transport în condiții de siguranță, de eficiență și de protecție a mediului;c) să realizeze, să întrețină și să dezvolte un sistem informatic de monitorizare, comandă și achiziție de date, care să permită monitorizarea și conducerea operativă a funcționării sistemului de transport al gazelor naturale;d) să asigure accesul terților la sistemul de transport, conform unor reglementări specifice, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;d^1) să elaboreze și să transmită ANRE, în vederea aprobării și publicării acestora, metodologii utilizate pentru calcularea sau stabilirea clauzelor și a condițiilor privind accesul la infrastructurile transfrontaliere, inclusiv proceduri de alocare de capacitate și de gestionare a congestiilor;e) să asigure racordarea terților la sistemul de transport, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităților de transport și cu respectarea regimurilor tehnologice;e^1) să extindă, până în decembrie 2021, rețeaua de conducte, până la intrarea în localitățile atestate ca stațiuni turistice de interes național, respectiv local, când aceste localități se află la o distanță de maximum 25 km de punctele de racordare ale operatorilor de transport și de sistem;e^2) să acorde prioritate racordării la rețeaua de gaze naturale în cazul investițiilor noi, generatoare de locuri de muncă;f) să desfășoare activități conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice aprobate de ANRE, în limitele drepturilor conferite prin condițiile de valabilitate asociate licenței;g) să elaboreze și să aplice regimurile optime de transport și de livrare pentru cantitățile de gaze naturale notificate de utilizatorii de rețea, pentru o anumită perioadă, conform contractelor încheiate;h) să elaboreze și să actualizeze acordurile tehnice de exploatare în zona de graniță și să le transmită spre avizare ANRE, anterior intrării în vigoare;i) să întocmească și să urmărească bilanțul de gaze naturale intrate în sistem și, respectiv, ieșite din sistem, conform reglementărilor ANRE;j) să dețină în depozitele subterane sau să asigure achiziția de gaze, inclusiv din import, pentru cantitățile necesare operării și asigurării echilibrului fizic al sistemului de transport, conform reglementărilor specifice aprobate de ANRE;k) să asigure odorizarea gazelor naturale la ieșirea din SNT, corespunzător reglementărilor propuse de operatorul de transport și de sistem și aprobate de ANRE;l) să elaboreze la solicitarea ANRE și să transmită spre aprobare ANRE metodologiile de tarifare aferente desfășurării activității de furnizare de servicii de echilibrare;m) să realizeze schimbul de informații cu alți operatori de transport și de sistem interconectați, cu operatori de înmagazinare GNL și de distribuție și cu alți colaboratori în domeniul energetic, cu respectarea reglementarilor ENTSO-G privind protocoalele de schimb de informații, rapoartele, structura și procedurile de acces la bazele de date;n) să realizeze servicii de sistem necesare pentru accesul și exploatarea rețelelor de transport;o) să elaboreze reglementări specifice necesare pentru realizarea activității de conducere operativă, cu consultarea participanților la piața de gaze naturale, pe care le supune spre aprobare ANRE;p) să elaboreze studii, programe și lucrări privind dezvoltarea sistemului de transport al gazelor naturale;q) să asigure alocarea capacităților pe conductele de interconectare cu respectarea Regulamentului (CE) nr. 715/2009;r) să asigure aplicarea regulilor privind managementul congestiilor, inclusiv pe conductele de interconectare, precum și a normelor de atribuire a capacităților de pe aceste conducte;s) să organizeze și să administreze piața de echilibrare a gazelor naturale;ș) să asigure exploatarea stațiilor de preluare a gazelor naturale din conductele din amonte sau din sistemele de înmagazinare în sistemul de transport, precum și a stațiilor de predare a gazelor naturale către sistemele de distribuție, clienții finali sau sistemele de înmagazinare;t) să asigure mijloacele adecvate pentru îndeplinirea obligațiilor privind serviciul public;ț) să păstreze confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial pe care le-a obținut în cursul desfășurării activităților sale și împiedică dezvăluirea discriminatorie de informații referitoare la propriile activități care ar putea induce avantaje economice; în special, nu divulgă nicio informație sensibilă din punct de vedere comercial către celelalte părți ale operatorului economic decât în cazul în care acest lucru se impune în vederea încheierii unei tranzacții comerciale;u) să achiziționeze energia pe care o utilizează pentru realizarea activităților sale în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe reguli de piață.4. Operatori sistem de distribuție Prevedere legală: art. 138, alin. 1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Operatorul de sistem de distribuție are, în principal, obligația respectării următoarelor:a) să opereze, să întrețină, să repare, să modernizeze și să dezvolte sistemul de distribuție în condiții de siguranță, eficiență economică și de protecție a mediului, activitățile urmând a fi desfășurate în baza autorizațiilor specifice pentru proiectare și execuție a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, iar operarea urmând să se desfășoare în baza licenței de distribuție;b) să asigure odorizarea gazelor naturale corespunzător reglementărilor aprobate de ANRE, în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu operatorul din amonte, și, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în sistemul de distribuție;c) să realizeze interconectări cu alte sisteme, după caz, și să asigure capacitatea sistemului de distribuție pe termen lung;d) să asigure accesul terților la sistemele de distribuție, în condiții nediscriminatorii, în limitele capacităților de distribuție, cu respectarea regimurilor tehnologice, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE;d^1) să asigure racordarea terților la sistemul de distribuție, conform unor reglementări specifice, în limitele capacităților de distribuție și cu respectarea regimurilor tehnologice;e) să întocmească și să urmărească bilanțul de gaze naturale intrate și, respectiv, ieșite din sistemul propriu;f) să evite subvenția încrucișată între categoriile de clienți finali cu privire la repartizarea costurilor;g) să preia pentru o perioadă determinată, dar nu mai mult de 2 ani, la solicitarea și conform reglementărilor ANRE, operarea unui sistem de distribuție în cazul în care operatorului inițial i-a fost retrasă licența de distribuție sau a fost reziliat contractul de concesiune;h) să asigure echilibrul permanent al sistemului operat;i) să asigure condițiile de securitate în alimentarea cu gaze naturale;j) să desfășoare activități conexe celei de operare a sistemului, conform reglementărilor specifice elaborate de ANRE, în limitele stabilite prin condițiile de valabilitate asociate licenței;k) să elaboreze și să trimită ANRE pentru aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă, realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem și cu autoritățile locale din zona de licență; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare.5. Furnizori de gaze naturale Prevedere legală: art. 143, alin. 1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Furnizorul de gaze naturale are, în principal, obligația respectării următoarelor:a) să încheie contracte de achiziție a gazelor naturale, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienții săi;a^1) să achiziționeze gazele naturale pe care le furnizează clienților casnici, în condiții de minimizare a costului resurselor alocate, pe baza unor proceduri proprii care să asigure caracterul transparent al procesului de achiziție a gazelor naturale și, în același timp, tratamentul egal și nediscriminatoriu al persoanelor care participă la procedura de achiziție a gazelor naturale, în calitate de ofertanți;b) să plătească contravaloarea gazelor naturale achiziționate, conform contractelor încheiate;c) să desfășoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe bază de contracte comerciale încheiate conform reglementărilor ANRE;d) să respecte standardele de performanță pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;e) să pună prompt și în mod gratuit la dispoziția clienților finali datele relevante privind consumul, utilizând la cererea acestora formatul de prezentare ușor de înțeles, armonizat la nivel național, stabilit de către ANRE;f) să înființeze puncte unice de contact pentru informarea clienților finali cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. Punctul unic de contact este constituit dintr- un punct central care coordonează punctele de informare regională/locală, ce sunt ușor accesibile, iar în cazul clienților casnici acestea să fie situate la distanță de maximum 50 km de locul de consum și să ofere clienților finali informații în mod gratuit;g) să permită clienților, în mod gratuit, schimbarea efectivă a furnizorului de gaze naturale în termen de 21 de zile de la data solicitării și să transmită acestora un decont final de lichidare, în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului;h) să încheie cu clienții finali contracte care prevăd condiții contractuale echitabile și cel puțin informațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) lit. b) și să transmită gratuit clientului final o copie a contractului înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia. Atunci când contractul este încheiat prin intermediari, informațiile prevăzute la art. 145 alin. (4) lit. b) sunt oferite, de asemenea, înainte de încheierea contractului;i) să notifice clienții finali în mod corespunzător cu privire la orice intenție de modificare a clauzelor contractuale, precum și cu privire la orice majorare a prețului/tarifului practicat, după caz, în mod direct și în timp util, dar nu mai târziu de sfârșitul primei perioade normale de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-un mod transparent și ușor de înțeles;j) să informeze clienții finali, în momentul notificării prevăzute la lit. i), cu privire la dreptul de a denunța contractul, în cazul în care nu acceptă noile condiții notificate;k) să transmită clienților finali informații transparente privind prețurile/tarifele practicate, după caz, precum și privind condițiile generale de acces și de utilizare a serviciilor oferite de către acesta;l) să pună la dispoziția clienților finali o gamă largă de modalități de plată, care nu creează discriminări nejustificate între clienți. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil. Orice diferență în ceea ce privește clauzele și condițiile sistemelor de plată trebuie să reflecte costurile suportate cu aceste sisteme de plată diferite. Condițiile generale trebuie să fie echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, și nu includ bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu documentația contractuală excesivă;m) să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare;n) să ofere clienților finali un standard ridicat de servicii și de soluționare a plângerilor;o) să informeze clienții racordați la obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale cu privire la drepturile lor de a fi alimentați cu gaze naturale de o calitate specificată, la prețuri rezonabile, conform prevederilor legale în vigoare;p) să informeze corespunzător clienții finali cu privire la consumul lor efectiv de gaze naturale și la costurile reale aferente, suficient de frecvent astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să își ajusteze propriul consum de gaze naturale. Aceste informații se comunică la intervale de timp corespunzătoare, ținându-se cont de capacitatea echipamentelor de măsurare ale clientului final și de raportul cost-beneficiu al acestor măsuri, fără să se perceapă clienților finali costuri suplimentare pentru acest serviciu;q) să înmagazineze gaze naturale la nivelurile necesare pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;r) să nu denunțe unilateral contractele de furnizare de gaze naturale încheiate cu clienții finali. Prevedere legală: art. 144 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Furnizorul de gaze naturale de ultimă instanță are, în principal, obligația respectării următoarelor:a) de a asigura furnizarea gazelor naturale clienților finali, în conformitate cu reglementările ANRE, la prețuri reglementate de ANRE;b) de a furniza, conform reglementărilor emise de ANRE, gaze naturale clienților finali al căror furnizor se află în situația de a i se retrage licența de furnizare în cursul desfășurării activității sau în orice altă situație identificată de ANRE în care clienții finali nu au asigurată furnizarea de gaze naturale din nicio altă sursă.6. Producători de energie electrică și termică Prevedere legală: art. 28 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare Producătorul de energie electrică are, în principal, obligația respectării următoarelor:a) să asigure livrările de energie electrică și serviciile tehnologice de sistem, cu respectarea condițiilor impuse prin licențe, clauze contractuale și reglementări în vigoare;b) în cazul unităților dispecerizabile să oferteze întreaga putere electrică disponibilă pe piața de echilibrare, definită conform reglementărilor emise de autoritatea competentă;b^1) să livreze furnizorilor de ultimă instanță, în perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, energia electrică necesară asigurării consumului clienților casnici pentru care aplică tarife reglementate, în conformitate cu reglementările elaborate de ANRE;c) să oferteze public și nediscriminatoriu pe piața concurențială întreaga energie electrică rămasă disponibilă după îndeplinirea obligației prevăzute la lit. b^1).d) să oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;e) să nu transmită la operatorul de transport și de sistem notificări fizice în dezechilibru negativ față de contractele pe care le au încheiate, cu excepția producătorilor care beneficiază de scheme de sprijin, conform prevederilor prezentului titlu;f) să mențină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru asigurarea siguranței SEN și pentru îndeplinirea obligațiilor de producție și furnizare continuă a energiei electrice, care se remunerează conform cu reglementările în vigoare;g) să se conformeze, din punct de vedere operativ, cerințelor operatorului de transport și de sistem și să înființeze, după caz, trepte proprii de conducere operativă;h) să transmită autorității competente un raport anual de activitate, conform reglementărilor în vigoare, chiar în condițiile în care nu deține licența de producere sau capacitățile sunt transferate altui operator economic.
   +  Anexa II B
  Măsuri privind identificarea și activarea
  clienților întreruptibili de siguranță
  În conformitate cu definiția prevăzută în Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, clientul întreruptibil de siguranță este "clientul final care prin reducerea consumului său până la oprire contribuie la menținerea securității în aprovizionarea cu gaze naturale în situație de urgență. Reglementarea regimului juridic aplicabil clientului întreruptibil de siguranță, precum și orice alte măsuri de realizare a implementării Regulamentul UE nr. 994/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de abrogare a Directivei nr. 2004/67/CE a Consiliului se realizează prin hotărâre a Guvernului elaborată la propunerea ministerului de resort în calitate de autoritate competentă." Ministerul Energiei a organizat o serie de întâlniri cu furnizorii relevanți din sectorul gazier precum și cu Transgaz, operatorul SNT în vederea identificării potențialilor clienți întreruptibili, conform contractelor încheiate și a analizelor interne ale operatorilor privind profilul de consum al clienților din portofoliul propriu. Pragul de consum considerat relevant pentru întreruptibilitate a fost stabilit la nivelul de 10.000 mc/h. Având în vedere ponderea în piața internă de gaze naturale pe care o acoperă furnizorii E.ON, Engie România, Petrom și Romgaz, au fost considerate relevante valorile raportate de către aceștia privind atât consumul, cât și nominalizarea clienților finali potențial întreruptibili din portofoliul propriu, care au solicitat o cantitate medie zilnică de gaze naturale mai mare de 10.000 mc/h, pentru perioada noiembrie 2018-martie 2019. Au fost avute în vedere prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 1938/2017, pentru declararea unei situații de urgență, respectiv cele trei niveluri de criză principale încadrate în următoarele condiții de temperaturi extreme: pentru o perioadă de vârf de șapte zile, constatate statistic o dată la 20 de ani; o perioadă de cel puțin 30 de zile în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze în condiții de iarnă normale. Astfel, Ministerul Energiei a centralizat următoarea listă cu clienți întreruptibili de siguranță:– COLTERM CET Centru Timișoara– DACIA MIOVENI– CECC BRAZI, SPEE IERNUT (CET CUCI), S.C. AZOMUREȘ TÂRGU-MUREȘ, S.C.CHEMGAS SLOBOZIA. S.C. VIROMET VICTORIA– ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI, TERMOFICARE ORADEA, ELECTROCENTRALE CONSTANȚA, ELECTROCENTRALE GALAȚI Ordinea în care va fi limitată/sistată furnizarea/distribuirea/transportul gazelor naturale este următoarea:1. consumatorii industriali indicați supra;2. ceilalți consumatori, în limita combustibilului alternativ ce-l dețin în stoc sau care poate fi asigurat imediat; Declararea apariției și încetării nivelului de urgență al situației de urgență se realizează prin Ordin al Ministrului Energiei, care va fi publicat pe pagina de internet a instituției și pe paginile de internet ale furnizorilor, OTS și OSD. Pe perioada nivelului de urgență al situației de urgență, furnizorii, OTS și OSD au obligația ca la instrucțiunile AC să limiteze până la limita de avarie și/sau să sisteze furnizarea/distribuția/transportul gazelor naturale către clienții întreruptibili de siguranță. După intrarea în vigoare a Ordinului Ministrului Energiei privind declararea nivelului de urgență al situației de criză, furnizorii, OTS și OSD vor notifica fiecărui client întreruptibil de siguranță din portofoliul lor, în cel mult 12 ore, asupra declarării apariției nivelului de urgență al situației de urgență. Prin notificare, clienților întreruptibili de siguranță li se comunică și măsurile ce vor fi aplicate în această situație. Notificările transmise de către furnizori, OTS și OSD trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:– denumirea clientului întreruptibil de siguranță;– punctul de ieșire din SNT/SD la care va opera limitarea/oprirea;– locul de consum;– cantitatea de gaze naturale care va fi limitată/sistată;– ziua gazieră și ora la care limitarea/sistarea va deveni efectivă;– estimarea neangajantă a OTS și a OSD cu privire la data probabilă a încetării nivelului de urgență al situației de urgență. După primirea notificării, clienții întreruptibili de siguranță au obligația reconsiderării în consecință a cererilor de consum către furnizorii lor. OTS și OSD vor monitoriza consumurile pe perioada nivelului de urgență al situației de urgență și vor informa operativ AC asupra situației curente. În termen de maximum 12 de ore de la încetarea nivelului de urgență al situației de criză, OTS/OSD va informa furnizorii și clienții întreruptibili de siguranță cu privire la momentul reluării prestării serviciului de transport/distribuție în condiții normale, cu respectarea procedurilor și a termenelor de nominalizare, renominalizare, transmitere a programului de transport și alocare prevăzute în Codul rețelei.
  Schema de utilizare a Clientului întreruptibil de siguranță, în situație de criză, la nivel de urgență
  1. OST acționează în conformitate cu prevederile Codului Rețelei, în privința echilibrării SNT2. OST prognozează dezechilibrul și notifică UR2 aflați în dezechlibru3. Transgaz notifică UR1 cu privire la necesitatea punerii pe piață a volumului întreruptibil, pe platforma de echilibrare sau pe PZU sau Intra-day4. UR2 au obligația de a achiziționa volumele întreruptibile puse la dispoziția pieței de UR1 Clientul întreruptibil de siguranță este notificat de UR1 (la solicitarea OST) pentru a trece pe combustibil alternativ, atunci când este posibil5. UR2 are obligația de a identifica și de a achiziționa volumele necesare echilibrării sale, altele decât cele din sursa întreruptibilă, în max. 24 de ore6. Dacă UR2 nu se conformează, disponibilul de volume întreruptibile vor fi achiziționate de OST de la UR1, în vederea echilibrării, în conformitate cu prevederile Codului Rețelei Ulterior, OST notifică UR1 privind reluarea furnizării către Clientul întreruptibil de siguranță Premergător procedurii de mai sus, UR1 are obligația să încheie un contract de furnizare cu Clientul întreruptibil de siguranță, care să conțină clauzele de întreruptibilitate și formula de remunerare a întreruptibilității (funcție de recuperarea costurilor aferente achiziției de gaze de către Clientul întreruptibil de siguranță, la care se adiționează costul de achiziție a combustibilului alternativ, dacă este cazul și a eventualelor costuri suplimentare cauzate Clientului întreruptibil de siguranță prin limitarea/sistarea furnizării de gaze naturale către acesta.) UR1 se va asigura că prețul de valorificare a volumelor întreruptibile va corespunde cel puțin valorii remunerării Clientul întreruptibil de siguranță.
  -----