METODOLOGIE din 3 noiembrie 2015 de admitere în Corpul experților electorali
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 832 din 6 noiembrie 2015  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 3 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 832 din 6 noiembrie 2015.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1În sensul prezentei metodologii, prin Corpul experților electorali se înțelege evidența permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de către Autoritatea Electorală Permanentă.  +  Articolul 2(1) Poate face parte din Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:a) are cetățenia română;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are drept de vot;d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;e) nu face parte dintr-un partid politic;f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.(2) Decizia Autorității Electorale Permanente privind admiterea în Corpul experților electorali a persoanei care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) se adoptă astfel:a) pe baza avizului favorabil emis de către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente, conform prezentei metodologii;b) pe baza propunerilor privind persoanele care au promovat examenul organizat conform prezentei metodologii, formulate de către compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente;c) pe baza propunerilor formulate de Ministerul Afacerilor Externe privind persoanele care vor face parte din Corpul experților electorali din străinătate. (la 21-10-2016, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) (2^1) Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorității Electorale Permanente propunerile privind persoanele care vor face parte din Corpul experților electorali din străinătate, însoțite de declarațiile acestora privind înscrierea în Corpul experților electorali în străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta metodologie. (la 21-10-2016, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) (3) Persoana care face parte din Corpul experților electorali este exclusă din Corpul experților electorali, prin decizie a Autorității Electorale Permanente, în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile, precum și în cazul săvârșirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.(4) Decizia Autorității Electorale Permanente de excludere a unei persoane din Corpul experților electorali se adoptă la propunerea compartimentului de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente. (la 21-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 2^1(1) Calitatea de expert electoral încetează în următoarele cazuri:a) deces;b) neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile prevăzute de art. 2 alin. (1);c) retragerea din Corpul experților electorali.(2) Retragerea din Corpul experților electorali se realizează numai pe baza unei cereri scrise, datate și semnate olograf, însoțită de o copie a actului de identitate, transmise Autorității Electorale Permanente prin poștă, fax sau e-mail.(3) Încetarea calității de expert electoral se constată prin decizie a Autorității Electorale Permanente, la propunerea compartimentului de specialitate competent. (la 21-10-2016, Capitolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Capitolul II Procedura de avizare a persoanelor care au îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia  +  Articolul 3(1) Compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente emite aviz favorabil pentru admiterea în Corpul experților electorali în cazul persoanei care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are drept de vot;d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;e) nu face parte dintr-un partid politic;f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;h) a exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia la cel puțin un scrutin care a avut loc înaintea datei intrării în vigoare a Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;i) nu a săvârșit contravenții în legătură cu alegerile sau cu un referendum pe durata îndeplinirii funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;j) nu a săvârșit erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale prevăzute de legislația în vigoare;k) nu a fost exclusă din Corpul experților electorali;l) nu s-a retras din Corpul experților electorali;m) a depus în scris, la primari sau prefecți ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, până cel mai târziu cu 45 de zile înaintea datei alegerilor, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 1 sau 2, după caz, o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.(2) Orice modificare a datelor prevăzute la alin. (1) se comunică de îndată Autorității Electorale Permanente, însoțită, după caz, de copia actului de identitate sau a actului de studii.(3) La desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora vor fi luate în considerare exclusiv domiciliul și/sau reședința valabile la data desemnării. (la 21-10-2016, Articolul 3 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 4(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-g) se realizează prin analiza declarației, a copiei actului de identitate, a copiei actului de studii prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. m), precum și a datelor și informațiilor din Registrul electoral. (la 21-10-2016, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) (2) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 lit. h) se realizează prin analiza evidențelor deținute de către Autoritatea Electorală Permanentă.(3) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 lit. i) se realizează prin analiza corespondenței primite de către Autoritatea Electorală Permanentă de la organismele electorale, precum și de la alte autorități și instituții publice, privind constatarea de către acestea a contravențiilor în domeniul electoral.(4) Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. j) se realizează, de regulă, prin analiza proceselor-verbale de consemnare a rezultatelor votării, întocmite și semnate de către persoana care a solicitat aviz favorabil. (la 21-10-2016, Alineatul (4) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) (5) Birourile electorale și oficiile electorale comunică Autorității Electorale Permanente cazurile în care au constatat erori grave în operațiunile de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale, în termen de cel mult 48 de ore de la data constatării. (la 21-10-2016, Alineatul (5) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 5Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul Autorității Electorale Permanente emite aviz nefavorabil în cazul persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 4, care stă la baza deciziei Autorității Electorale Permanente privind respingerea cererii de admitere în Corpul experților electorali.  +  Capitolul III Organizarea și desfășurarea examenului pentru admiterea în Corpul experților electorali  +  Articolul 6(1) Examenul de admitere în Corpul experților electorali are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:a) cunoașterea legislației în materia exercitării dreptului de vot și a modului de aplicare a acesteia;b) planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;c) consemnarea rezultatelor votării.(2) Examenul de admitere în Corpul experților electorali poate avea una din următoarele forme:a) examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum și la sediile Autorității Electorale Permanente, ale filialelor și birourilor acesteia;b) examen în sistem online.  +  Articolul 7(1) La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali poate participa persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are cetățenia română;b) cunoaște limba română, scris și vorbit;c) are drept de vot;d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;e) nu face parte dintr-un partid politic;f) a absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu;g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal;h) nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;i) a depus în scris, la primari sau prefecți, ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, o cerere scrisă, datată și semnată, conținând numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul, reședința, ocupația, profesia, telefonul și adresa de e-mail, însoțită de o declarație privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la lit. a)-g), conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii. (la 21-04-2016, Lit. i) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 20 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016. ) (2) La examenul pentru admiterea în Corpul experților electorali pot participa și următoarele categorii de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de alin. (1):a) persoanele care au fost excluse din Corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;b) persoanele care s-au retras din Corpul experților electorali, sub condiția ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.  +  Articolul 8(1) Înscrierea la examenul de admitere în Corpul experților electorali se poate realiza în oricare din următoarele forme:a) programare online la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a), în secțiunea special destinată acestui scop din site-ul Autorității Electorale Permanente;b) cerere scrisă, datată și semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, depusă personal la Autoritatea Electorală Permanentă, primar, prefect sau misiunea diplomatică;c) cerere scrisă, datată și semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, transmisă prin poștă Autorității Electorale Permanente, primarului, prefectului sau misiunii diplomatice.(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), la data examenului scris, persoana care a solicitat programarea online trebuie să predea evaluatorilor Autorității Electorale Permanente cererea scrisă, datată și semnată olograf, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3 sau 4, după caz, precum și copiile actului de identitate și actului de studii.(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), programarea la examenul scris organizat conform art. 6 alin. (2) lit. a) se realizează prin contactarea candidatului de către evaluatorii Autorității Electorale Permanente.(4) Înscrierea la examenul în sistem online se realizează numai în formele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).(5) Cererile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor fi însoțite de copiile actelor de identitate și actelor de studii ale solicitanților.(5^1) Neîndeplinirea condiției prevăzute la alin. (5) în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii atrage respingerea acesteia. (la 18-03-2019, Articolul 8 din Capitolul III a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 ) (6) Primarii, prefecții și misiunile diplomatice redirecționează, prin mijloace electronice, cererile depuse conform alin. (1) lit. b) și c) către Autoritatea Electorală Permanentă în 48 de ore de la data înregistrării. (la 21-04-2016, Alin. (6) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 20 din 20 aprilie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 21 aprilie 2016. )  +  Articolul 8^1Examenul se susține în cel mult 6 luni de la data depunerii cererii. (la 18-03-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )  +  Articolul 9(1) Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor prevăzute la art. 6 alin. (1) format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns. Numai o variantă de răspuns este corectă.(2) Tematica examenului de admitere constă din prevederile legale care reglementează activitatea birourilor electorale ale secțiilor de votare. (la 18-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 ) (3) Compartimentul de specialitate competent din cadrul Autorității Electorale Permanente elaborează 20 de seturi de teste-grilă, repartizarea acestora pentru fiecare sesiune de examinare făcându-se în mod aleatoriu și conform unei proceduri care să asigure confidențialitatea. (la 21-10-2016, Alineatul (3) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 ) (4) Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.  +  Articolul 10(1) Înainte de începerea probei scrise, la locul desfășurării acesteia, dacă este cazul, se afișează repartizarea pe săli a candidaților.(2) Înainte de începerea probei scrise se face apelul nominal al candidaților, în vederea îndeplinirii formalităților prealabile, respectiv verificarea identității, pe baza actului de identitate.(3) Candidații care nu sunt prezenți la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identității prin prezentarea actului de identitate sunt considerați absenți.(4) După verificarea identității candidaților, ieșirea din sală a acestora înaintea predării lucrărilor atrage eliminarea din examen.(5) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților nu le este permisă folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță.(6) Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Evaluatorul Autorității Electorale Permanente, constatând încălcarea acestor dispoziții, elimină candidatul din sală, înscrie mențiunea "Anulat" pe lucrare și consemnează cele întâmplate în raportul final al examenului.(7) Fiecare candidat primește testul-grilă, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele.(8) Din momentul deschiderii plicului în care se află testul-grilă niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia.(9) La finalizarea lucrărilor, respectiv la expirarea timpului acordat, fiecare candidat predă lucrarea, sub semnătură.(10) Corectarea lucrării scrise se realizează de îndată ce a fost predată, în prezența candidatului.(11) Lucrările se notează cu "Admis" sau "Respins", în funcție de punctajul obținut de candidat. Sunt declarați admiși la această probă candidații care răspund corect la 10 întrebări din cele 15 întrebări ale testului-grilă.(12) Rezultatul probei scrise se comunică verbal candidaților și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 11(1) Candidații la examenul de admitere în Corpul experților electorali care se desfășoară în sistem online se identifică în aplicația gestionată de Autoritatea Electorală Permanentă în baza adresei de internet, a numelui de utilizator și a parolei primite pe adresa de e-mail din cererea de înscriere.(2) Rezultatul probei online se comunică automat candidatului și se afișează pe pagina de internet a Autorității Electorale Permanente.  +  Articolul 12Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere scris sau în sistem online, după caz, pe baza unei programări telefonice sau online, fără a mai îndeplini alte formalități.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 13Autoritățile și organismele din care fac parte persoanele care au constatat săvârșirea de către președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare și de către locțiitori ai acestora a unor contravenții prevăzute de legislația electorală au obligația de a comunica Autorității Electorale Permanente, în cel mult 30 de zile de la data constatării, datele de identificare ale contravenienților, contravențiile constatate și sancțiunile aplicate.  +  Articolul 14Abrogat. (la 21-10-2016, Articolul 14 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 40 din 19 octombrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 21 octombrie 2016 )  +  Articolul 15Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea de către toate persoanele implicate a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor). (la 18-03-2019, Articolul 15 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie. (la 18-03-2019, Articolul 16 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )  +  Articolul 17Dispozițiile prezentei metodologii privind programarea online și examenul în sistem online intră în vigoare de la data de 1 ianuarie 2016.  +  Anexa nr. 1la metodologieModelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din țară pe bază de aviz favorabil
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro, e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din țară pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de: ○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice; ○ studii universitare de licență în alte domenii; ○ învățământ general obligatoriu; • am îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare/locțiitor la alegerile/referendumul (se înscrie tipul acestora) ...................................................................................................................... din data de ................................................;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare din țară sau locțiitor al acestuia în:○ județul de domiciliu;○ județul de reședință;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  (la 18-03-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 2la metodologieModelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de aviz favorabil
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro, e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din străinătate pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice; ○ studii universitare de licență în alte domenii; ○ învățământ general obligatoriu;• am îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare/locțiitor la alegerile/referendumul (se înscrie tipul acestora) .................................................................................................................. din data de ................................................;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare în statul ..........................................................;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în străinătate, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  (la 18-03-2019, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 3la metodologieModelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din țară pe bază de examen
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din țară pe baza examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;○ studii universitare de licență în alte domenii;○ învățământ general obligatoriu;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare din țară sau locțiitor al acestuia în:○ județul de domiciliu;○ județul de reședință;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor prefectului, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  (la 18-03-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 4la metodologieModelul cererii de admitere în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de examen
  CERERE DE ADMITERE
  în Corpul experților electorali din străinătate pe bază de examen
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, solicit admiterea în Corpul experților electorali din străinătate pe baza examenului organizat de Autoritatea Electorală Permanentă.Declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;○ studii universitare de licență în alte domenii;○ învățământ general obligatoriu;• doresc să fiu desemnat președinte al biroului electoral al secției de votare în statul ………………………………;• voi păstra deplina confidențialitate asupra informațiilor pe care le voi primi, nu le voi utiliza decât în scopul stabilit de lege și nu voi divulga aceste informații niciunei terțe părți neautorizate;• voi păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o voi efectua în condițiile legii, în virtutea atribuțiilor primite, inclusiv după încetarea activităților de prelucrare a acestor date;• voi notifica Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în străinătate, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor de aducere la cunoștință a componenței birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  (la 18-03-2019, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 5la metodologieModelul declarației privind înscrierea în Corpul experților electorali din străinătate a persoanelor propuse de Ministerul Afacerilor Externe
  DECLARAȚIE
  privind înscrierea în Corpul experților electorali din străinătate
  Autoritatea Electorală Permanentă, str. Stavropoleos nr. 6, București, sectorul 3, 030084, www.roaep.ro e-mail: expert@roaep.roSubsemnatul, ............................................, CNP ............................, domiciliat în ....................................................................., cu reședința în (dacă este cazul) ................................................................................, telefon ......................, e-mail .........................., având ocupația de ...................................................................................................., de profesie ........................................................, declar, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, următoarele:• sunt cetățean român cu drept de vot;• cunosc limba română, scris și vorbit;• sunt apt fizic și psihic pentru exercitarea funcției de președinte al biroului electoral al secției de votare și/sau de operator de calculator al biroului electoral al unei secții de votare din străinătate;• nu sunt membru al unui partid politic;• nu sunt urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal;• sunt absolvent de:○ studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;○ studii universitare de licență în alte domenii;○ învățământ general obligatoriu;• am luat cunoștință de atribuțiile care îmi vor reveni, potrivit legii, precum și de obligația de a-mi îndeplini funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare și/sau de operator de calculator al biroului electoral al unei secții de votare din străinătate în cazul în care voi fi desemnat.Sunt de acord cu preluarea copiei actului de identitate și actului de studii și cu prelucrarea datelor înscrise în acestea de către Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale ale României în străinătate.Mă angajez să notific Autoritatea Electorală Permanentă de îndată ce datele de contact menționate se modifică sau în situația apariției unei incompatibilități.Anexez o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  Notă de informare privind protecția datelor personale:Autoritatea Electorală Permanentă, cu sediul în str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3, București, cod poștal 030084, telefon/fax: 021.310.13.86, e-mail: office.sg@roaep.ro, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul organizării procedurilor de actualizare a evidenței permanente a experților electorali, precum și a procedurii de constituire a birourilor electorale. Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale conform art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD), temeiul legal al prelucrării fiind prevederile art. 16 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare.Datele vor fi dezvăluite Ministerului Afacerilor Externe, misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României în străinătate, birourilor și oficiilor electorale, iar dacă este cazul, organelor de poliție, organelor de urmărire penală și instanțelor judecătorești. De asemenea numele dumneavoastră va fi dezvăluit publicului în cadrul procedurilor legale de aducere la cunoștință a componenței Corpului experților electorali și a birourilor electorale, respectiv de publicare pe internet a proceselor-verbale privind rezultatele votării.Pe viitor, datele privind numele și prenumele, domiciliul, codul numeric personal, telefonul, e-mailul, ocupația și profesia, copia actului de identitate, precum și a actului de studii ne permit să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul/din afara Uniunii Europene.Menționăm că responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Autorității Electorale Permanente poate fi contactat la dpo@roaep.ro.Conform RGPD, beneficiați de dreptul de acces (art. 15 din RGPD), dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD) și dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD).Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată olograf, care va conține în mod obligatoriu codul numeric personal. Cererea poate fi depusă la registratura Autorității Electorale Permanente, poate fi transmisă prin poștă, prin fax sau prin e-mail (scanată).În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
  Data ..............................
  Semnătura ............................
  (la 18-03-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 8 din 13 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 18 martie 2019 )