ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 98 din 14 decembrie 2017privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1004 din 18 decembrie 2017  Având în vedere:– că absorbția fondurilor structurale conform Acordului de parteneriat, în valoare de aproximativ 43 de miliarde de euro, reprezintă un interes public prioritar, dată fiind importanța acestora în ansamblul economiei naționale și efectele absorbției fondurilor structurale asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale;– faptul că Acordul de parteneriat al României pentru perioada de programare financiară 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 5.515 din 6 august 2014, stabilește condiționalitățile orizontale ex ante care trebuie îndeplinite de Guvernul României în legătură cu utilizarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare financiară 2014-2020;– importanța domeniului achizițiilor publice, reflectată în condiționalitățile ex ante stabilite prin Acordul de parteneriat, precum și faptul că una dintre aceste condiționalități vizează reforma controlului ex ante;– că reforma controlului ex ante era prevăzută a fi realizată până la data de 31 decembrie 2016, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 901/2015 privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice în perioada 2015-2020, și ținând cont de observațiile Comisiei Europene referitoare la neîndeplinirea condiționalităților ex ante în acest sens, așa cum rezultă din scrisoare acesteia nr. Ares (2017)3866477-02/08/2017;– faptul că, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5) și art. 142 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, nefinalizarea unor acțiuni menite să ducă la îndeplinirea unei condiționalități ex ante constituie un motiv de suspendare a plăților pentru unele priorități ale programelor în cauză care sunt afectate;– că orice întârziere în adoptarea cadrului legal aferent reformei controlului ex ante, cu efect în neîndeplinirea condiționalităților ex ante, conduce la apariția riscului de dezangajare a unor sume importante din fondurile structurale și de investiții alocate României prin Acordul de parteneriat și, implicit, pierderea acestei surse de finanțare, deoarece sumele respective se realocă țărilor membre UE, având în vedere prevederile Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;– faptul că necesitatea implementării acestei reforme, pentru a evita consecințele menționate în paragrafele anterioare, are caracter de situație extraordinară, fiind menită a conduce la evitarea unei atingeri grave și iminente a interesului public legat de absorbția fondurilor structurale,este necesară emiterea în condiții de urgență a actului normativ primar necesar pentru reformarea funcției de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanța de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Obiect, scop, definiții și termene  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență reglementează modul de realizare a controlului ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii și, respectiv, a modificărilor acestor contracte/acorduri-cadru.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) aspecte de calitate - aspecte care vizează dispoziții legale din domeniul achizițiilor/concesiunilor care suferă o interpretare extensivă sau restrictivă în contextul specific al unei proceduri de atribuire deoarece trebuie adaptate particularităților sectorului economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului și/sau practicilor pieței de profil relevante în care activează constant operatorii economici potențiali ofertanți/ candidați la respectiva procedura de atribuire;b) aspecte de regularitate - aspecte care vizează dispoziții legale din domeniul achizițiilor/concesiunilor pentru care se poate face o interpretare literală sau pentru care au fost emise de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, interpretări oficiale ale modului de aplicare în practică, inclusiv prin ordine sau instrucțiuni ale președintelui ANAP și care, de regulă, se aplică, ca atare, în cazul tuturor procedurilor de atribuire, indiferent de sectorul economic/de activitate în care se încadrează obiectul contractului și/sau practicile pieței de profil relevante în care activează constant operatorii economici potențiali ofertanți/candidați;c) autoritate contractantă - oricare dintre următoarele:– autoritatea contractantă, astfel cum este definită la art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;– entitatea contractantă, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;– autoritatea contractantă sau entitatea contractantă, astfel cum sunt definite la art. 9 și 10 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;d) Consiliu - Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel cum este definit la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;e) contract - oricare dintre următoarele:– contractul de achiziție publică, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;– contractul sectorial, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016;– acordul-cadru, astfel cum este definit la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016;– contractul de concesiune de lucrări sau contractul de concesiune de servicii, astfel cum este definit la art. 5 alin. (1) lit. g) și h) din Legea nr. 100/2016;f) listele de verificare - liste de verificare ale procedurilor de atribuire și ale intențiilor de modificări contractuale, stabilite prin proceduri operaționale ale ANAP care înglobează atât aspecte de calitate, cât și de regularitate, detalierea elementelor ce vor face obiectul acestor două categorii realizându-se prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență;g) procedura de atribuire - oricare dintre procedurile de atribuire reglementate prin Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 99/2016 și prin Legea nr. 100/2016.h) control ex ante voluntar - control privind aspectele de calitate și aspectele de regularitate, așa cum sunt definite de prezenta ordonanță de urgență, efectuat la solicitarea autorității contractante. (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 2 , Sectiunea 1 , Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Termenii și expresiile definite la alin. (1) se completează în mod corespunzător cu termenii și expresiile definite în legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale, respectiv legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.  +  Articolul 3(1) Termenele prevăzute în cuprinsul prezentei ordonanțe de urgență se calculează după cum urmează:a) când termenul se socotește pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;b) când termenul se socotește pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește;c) când termenul se socotește pe săptămâni, luni sau ani, el se împlinește în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an; dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlinește în ultima zi a acestei luni.(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.(3) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul respectiv.  +  Articolul 4(1) Autoritățile contractante stabilesc termenele pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, potrivit dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016, cu luarea în considerare și respectarea termenelor necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice de aplicare a acesteia.(2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice aferente nu sunt incluse în termenele prevăzute pentru stabilirea ofertei câștigătoare de către autoritățile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016 și Legii nr. 100/2016.  +  Secţiunea a 2-a Autoritatea competentă și domeniul de aplicare  +  Articolul 5(1) ANAP este instituția publică responsabilă pentru îndeplinirea funcției de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor și, respectiv, a modificărilor acestor contracte.(2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desfășoară la solicitarea autorității contractante pe bază de liste de verificare și vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularității și calității. (la 15-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de ARTICOL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 12 martie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 15 martie 2019 ) (3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, cu încadrarea în procentul prevăzut la art. 7 alin (3), pe baza unei metodologii de selecție. (la 29-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 5 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Articolul 6(1) În îndeplinirea funcției de control ex ante, ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate asupra:a) procesului de atribuire a contractelor, după încărcarea documentelor procedurii în SEAP/transmiterea invitației de participare aferente procedurii de negociere fără publicare prealabilă și până la momentul în care comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au rămas definitive;b) modificărilor contractelor incluse în verificare potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Controlul de calitate și regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) lit. a), presupune:a) verificarea documentației de atribuire, împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, conform dispozițiilor legale, a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, inclusiv a anunțului de tip erată, a propunerilor de răspuns ale autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire; face excepție de la verificare studiul de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;b) verificarea deciziilor luate în procesul de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractului.(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) pentru care autoritatea contractantă a formulat la momentul inițierii o solicitare de introducere în programul de verificare al ANAP. Prin excepție, procedurile de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (5) lit. c)-d) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d), g), h), i) și j) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, nu pot face obiectul controlului ex ante. (la 29-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (4) Controlul de calitate și regularitate ex ante al modificărilor contractuale, prevăzut la alin. (1) lit. b), presupune doar verificarea argumentelor prezentate de autoritățile contractante pentru a demonstra încadrarea în circumstanțele prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, ce permit efectuarea respectivelor modificări. (la 04-06-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Capitolul II Activitatea de control ex ante  +  Secţiunea 1 Metodologia de selecție  +  Articolul 7(1) Metodologia de selecție prevăzută la art. 5 alin. (3) este bazată pe aplicarea unor criterii referitoare la istoricul autorității contractante în ceea ce privește performanța în realizarea achizițiilor și la aspecte aferente strategiei de contractare ce însoțește fiecare procedură de atribuire, respectiv valoarea și complexitatea unei modificări contractuale ce se intenționează a fi realizată. Metodologia de selecție urmărește următoarele principii:a) rezultatul selecției să nu fie predictibil pentru autoritățile contractante;b) să fie flexibilă, și anume parțial bazată pe alegerea aleatorie a procedurilor de atribuire ce vor face obiectul verificării, parțial pe indicatori de risc definiți prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.(2) Criteriile prevăzute la alin. (1), filtrele și categoriile de risc ce stau la baza întocmirii programului de verificare sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, iar aspectele procedurale aferente aplicării metodologiei de selecție se aprobă de către președintele ANAP. (3) Metodologia de selecție trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de 5% din totalul procedurilor de atribuire inițiate în conformitate cu prevederile legislației prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g) de către autoritățile contractante într-un an calendaristic prin publicarea în SEAP a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de această legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, așa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția procedurilor de negociere fără publicare prealabilă reglementate la art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 117 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 99/2016. (la 29-12-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (3^1) Modul în care se realizează aplicarea metodologiei de selecție și introducerea în programul de verificare al ANAP a procedurilor de atribuire a contractelor supuse controlului ex ante, alături de țintele care trebuie atinse anual prin raportare la procentul prevăzut la alin. (3) se stabilesc prin ordin al președintelui ANAP. (la 29-12-2018, Alineatul (3^1) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (4) Toate procedurile de atribuire a contractelor selectate și incluse în programul de verificare sunt supuse controlului asupra documentației de atribuire și modului în care se realizează evaluarea ofertelor și atribuirea respectivelor contracte.(5) În vederea realizării controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se vor selecta modificările contractuale ce vor face obiectul controlului ex ante în baza metodologiei de selecție. (6) ANAP verifică, în cadrul controlului ex ante, măsurile de remediere adoptate de către autoritatea contractantă după comunicarea la ANAP a avertismentului de integritate/notificării emis(e) de către Agenția Națională de Integritate, până la semnarea contractului, în vederea eliminării situațiilor ce pot fi încadrate în prevederile capitolului II, secțiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv capitolului III, secțiunea a 4-a din Legea nr. 99/2016, indiferent dacă procedurile de atribuire a contractelor în cauză au fost incluse sau nu în programul de verificare prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 8Abrogat. (la 29-12-2018, Articolul 8 din Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Inițierea controlului ex ante  +  Articolul 9(1) Autoritatea contractantă solicitantă a controlului ex ante va formula cererea de introducere a procedurii în programul de verificare ex ante al ANAP odată cu încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a realiza o negociere fără publicare prealabilă și va fi înștiințată în termen de 2 zile lucrătoare de la acest moment cu privire la acceptarea sau neacceptarea respectivei cereri. (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Abrogat. (la 29-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Articolul 10(1) Autoritatea contractantă solicitantă a controlului ex ante are obligația de a pune la dispoziția ANAP următoarele informații și/sau documente: (la 29-12-2018, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 10 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) a) documentația de atribuire sau secțiunile acesteia, strategia de contractare, celelalte documente ce însoțesc documentația de atribuire conform dispozițiilor legale, cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu este solicitat potrivit lit. i) a prezentului articol, în situația în care acestea nu sunt disponibile în SEAP, în termen de o zi lucrătoare de la primirea informării referitoare la selectarea în vederea realizării controlului ex ante;b) solicitările de clarificări cu privire la documentația de atribuire adresate de operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire, propunerea de răspuns formulată de autoritatea contractantă în relație cu acestea, precum și orice informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire, înainte de a fi aduse la cunoștința acestora;c) completările și/sau informațiile suplimentare la documentația de atribuire pe care autoritatea contractantă dorește să le aducă la cunoștința potențialilor candidați/ofertanți, înainte de a fi publicate în SEAP sau transmise acestora;d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora, dar înainte de a se comunica candidaților/ofertanților;e) copii ale documentelor depuse de ofertanți/candidați sau extrase din acestea, inclusiv ale solicitărilor de clarificări transmise acestora de comisia de evaluare/autoritatea contractantă, după caz, în termen de o zi lucrătoare de la solicitarea acestora de către personalul ANAP, în situația în care obligațiile prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) nu au fost îndeplinite;f) raportul procedurii de atribuire și rapoartele intermediare întocmite în cazul procedurilor de atribuire ce se desfășoară în mai multe etape, înainte de a fi aprobate de către conducătorul autorității contractante, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea respectivelor documente;g) copii ale contestațiilor/plângerilor depuse în cadrul respectivelor proceduri de atribuire potrivit Legii nr. 101/2016, precum și punctul de vedere emis de autoritatea contractantă în legătură cu acestea, în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea contestațiilor/plângerilor, respectiv de la elaborarea punctului de vedere;h) înștiințarea privind semnarea contractului, după caz, cu ofertantul/ofertanții declarat/declarați câștigător/câștigători, în termen de 3 zile lucrătoare de la data semnării;i) orice alte informații/documente suplimentare considerate necesare în contextul verificării ex ante, în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitarea acestora. (2) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ANAP cu privire la următoarele:a) calendarul de derulare a procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor și orice modificări aduse acestuia, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea/modificarea acestuia; în cazul în care este necesară discutarea anumitor aspecte punctuale aferente deciziilor luate de comisia de evaluare, cu ocazia finalizării fazelor evaluării prevăzute la art. 12 alin. (1), autoritatea contractantă are obligația de a asigura accesul personalului ANAP la sediul său și întrunirea a cel puțin 2/3 din membrii comisiei de evaluare în cauză, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării ANAP, după cum se precizează în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență; dacă din motive obiective autoritatea contractantă nu poate asigura întrunirea a cel puțin 2/3 din membrii comisiei de evaluare în termenul menționat, termenele pentru emiterea avizului conform se prelungesc corespunzător pentru a ține cont de data derulării ședinței cu reprezentanții comisiei de evaluare; b) modificările operate în documentele verificate de către ANAP cu privire la alte aspecte decât cele dispuse de către ANAP, prealabil comunicării acestora către operatorii economici, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data efectuării respectivelor modificări, solicitând totodată efectuarea controlului ex ante asupra legalității acestora;c) măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora.  +  Secţiunea a 3-a Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs, a anunțului de tip erată și a solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare  +  Articolul 11(1) În desfășurarea activității de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate a:a) documentației de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, inclusiv a caietului de sarcini/documentației descriptive și a clauzelor contractuale, înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs;b) anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs și a anunțului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către autoritatea contractantă spre publicare în SEAP;c) propunerii de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări adresate de către operatorii economici în legătură cu documentația de atribuire și/sau a oricăror completări/informații suplimentare pe care autoritatea contractantă dorește să le formuleze în legătură cu documentația de atribuire în cauză. (2) În cazul în care, în urma realizării controlului prevăzut la alin. (1) lit. b), ANAP emite aviz conform necondiționat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a), operatorul SEAP are obligația de a transmite anunțul spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și de a publica respectivul anunț în SEAP, în termenele prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor art. 142 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 151 din Legea nr. 99/2016 și, respectiv, ale art. 62 din Legea nr. 100/2016. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b), operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunțul transmis de autoritatea contractantă sau de a transmite respectivul anunț spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene fără obținerea acceptului de publicare emis de către ANAP.  +  Secţiunea a 4-a Desfășurarea activității de control al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și de atribuire a contractului  +  Articolul 12(1) În desfășurarea activității de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate a concluziilor fazelor critice ale acestui proces, astfel:a) componența comisiei de evaluare și concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea condițiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor și a criteriilor de calificare/ selecție de către ofertanți/candidați;b) concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor tehnice și a conformității acestora;c) concluziile comisiei de evaluare privind evaluarea propunerilor financiare și a conformității acestora;d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție prezentate de către candidații ce urmează a fi selectați conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapă de preselecție, respectiv de ofertantul/ofertanții ce urmează a fi declarat/ declarați câștigător/câștigători în urma aplicării criteriului de atribuire, precum și concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire.(2) Pentru procedurile de atribuire a contractelor ce fac obiectul controlului ex ante în legătură cu aspectele prevăzute la art. 7 alin. (6), controlul ex ante se referă la măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării.  +  Articolul 13(1) În desfășurarea activității de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare a ofertelor/ candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce privește aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători, înainte de comunicarea acestora de către autoritatea contractantă operatorilor economici.(2) Prin ordin al președintelui ANAP se stabilesc modelele de formulare prin care autoritatea contractantă formalizează modul în care este realizată evaluarea ofertelor/candidaturilor și se adoptă deciziile comisiei de evaluare.  +  Secţiunea a 5-a Avizul conform al ANAP  +  Articolul 14(1) Constatările rezultate din activitatea de control ex ante și măsurile dispuse de ANAP fac obiectul unui aviz conform, care poate fi: a) necondiționat, atunci când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare; saub) condiționat, atunci când se constată că există abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau de regularitate cuprinse în listele de verificare.(2) Avizele conforme necondiționate emise pe parcursul verificării unei proceduri de atribuire supuse controlului ex ante se publică de către autoritatea contractantă în SEAP sau se aduc la cunoștința operatorilor economici interesați de către aceasta, în situația în care obligațiile prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) nu au fost îndeplinite, împreună cu actele administrative la care se referă, respectiv:a) documentația de atribuire;b) anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs și anunțul de tip erată, dacă este cazul;c) răspunsul/răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici în ceea ce privește documentația de atribuire și orice completări/informații suplimentare publicate/comunicate de autoritatea în cauză în relație cu documentația de atribuire;d) comunicările transmise de comisia de evaluare/autoritatea contractantă ca urmare a finalizării fazelor prevăzute la art. 12 alin. (1) și/sau adoptării măsurilor de remediere prevăzute la art. 12 alin. (2), inclusiv cele de la art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 228 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 92 din Legea nr. 100/2016, după caz.(3) În cazul în care decide să continue derularea procedurii de atribuire fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiționat, autoritatea contractantă publică respectivul aviz în SEAP sau îl aduce la cunoștința operatorilor economici interesați, în situația în care obligațiile prevăzute la art. 24 alin. (2) și (3) nu au fost îndeplinite.(4) Autoritatea contractantă care decide continuarea derulării procedurii de atribuire, fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiționat emis, va transmite ANAP o solicitare sub forma unui înscris prin care își asumă responsabilitatea asupra conținutului actului său administrativ prevăzut la alin. (2) lit. a)-d); în acest caz, înscrisul autorității contractante se publică în SEAP sau se aduce la cunoștința operatorilor economici interesați, împreună cu avizul conform condiționat, potrivit prevederilor alin. (3). (5) În cazul controlului ex ante al procedurilor de atribuire derulate de entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 99/2016, în cadrul etapei de la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP va emite aviz conform necondiționat sau aviz conform condiționat numai cu privire la aspectele de regularitate care nu respectă prevederile legale în vigoare, urmând ca pentru aspectele de calitate să formuleze numai recomandări.(6) În cazul controlului ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă incluse în programul de verificare al ANAP, autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP, înainte de semnarea contractului, doar avizul conform condiționat, împreună cu un anunț de transparență cu privire la decizia de aplicare a unei asemenea proceduri de atribuire. (7) Avizul conform necondiționat și avizul conform condiționat se aprobă la nivel de structură de specialitate din cadrul ANAP responsabilă cu realizarea controlului ex ante.(8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile de la legislația aplicabilă constatate de ANAP, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (2), se constată de către instanța de judecată, aceasta urmând a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractantă în cauză pentru ignorarea celor reținute de ANAP prin respectivul avizul conform; prevederile cap. VI secțiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016 se aplică în mod corespunzător.(9) În cazul în care autoritatea contractantă își îndeplinește obligația de transparență prevăzută la alin. (6) și respectă termenele procedurale de așteptare prevăzute de Legea nr. 101/2016, ANAP nu solicită instanței competente să constate nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform condiționat. (9^1) În cazul în care Agenția Națională de Integritate a emis un avertisment de integritate, iar ANAP a luat cunoștință despre acesta, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică, constatările ANAP cu privire la măsurile de remediere dispuse de autoritatea contractantă, ca urmare a respectivului avertisment de integritate, se comunică Agenției Naționale de Integritate. În această situație, ANAP nu emite aviz conform. (la 04-06-2018, Articolul 14 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (9^2) În cazul efectuării controlului ex ante, în conformitate cu art. 12 alin. (2), ANAP emite aviz conform doar pentru aspectele pentru care a fost notificată de Agenția Națională de Integritate ca urmare a faptului că în respectivele situații aceasta din urmă nu are atribuții specifice în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) și art. 9 din Legea nr. 184/2016. Prevederile art. 14 alin. (8) și art. 25 alin. (1) sunt aplicabile numai după investigarea și stabilirea irevocabilă, în condițiile legii, a existenței unui conflict de interese, ANAP informând, în acest scop, instituțiile abilitate, după finalizarea activității de verificare. (la 04-06-2018, Articolul 14 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 ) (10) Procedura și termenele de emitere a avizului conform vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 15Procesul de control ex ante voluntar este limitat la aspectele verificate și constatate în baza listelor de verificare ale ANAP și nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. (la 29-12-2018, Articolul 15 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 )  +  Secţiunea a 6-a Procedura de conciliere  +  Articolul 16(1) În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la abaterile de la aspectele de calitate, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante voluntar al procesului de atribuire și/sau a măsurilor dispuse de ANAP pentru remedierea respectivelor abateri, se poate demara procedura de conciliere. (la 29-12-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (2) Procedura de conciliere poate fi declanșată de autoritatea contractantă numai cu privire la aspectele de calitate prevăzute în avizul conform condiționat emis de ANAP în legătură cu care autoritatea contractantă are obiecții, nefiind aplicabilă rezultatelor verificărilor aspectelor de calitate care au fost acceptate de autoritatea contractantă în cadrul controlului ex ante voluntar și rezultatelor verificărilor aspectelor de regularitate. (la 29-12-2018, Alineatul (2) din Articolul 16 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul 75, Capitolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1116 din 29 decembrie 2018 ) (3) Procedura de conciliere este facultativă pentru autoritatea contractantă.  +  Articolul 17Condițiile de inițiere și mecanismul derulării procedurii de conciliere între autoritatea contractantă și ANAP vor fi reglementate prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 18(1) Cererea de conciliere se soluționează de către un comitet decizional format la nivelul ANAP, pornind de la propunerile fundamentate elaborate de structura din cadrul ANAP responsabilă cu funcția de conciliere, modul de adoptare a rezoluțiilor având la bază organizarea unui mecanism ce va fi detaliat prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) În situația în care cererea de conciliere este soluționată fără a fi necesară o examinare pe fond a acesteia, decizia de conciliere va fi emisă în termen de 2 zile lucrătoare de la data primirii cererii de conciliere.(3) În situația în care decizia de conciliere este adoptată ca urmare a examinării pe fond a cererii de conciliere, aceasta trebuie să fie emisă într-o perioadă cuprinsă între: a) 10-20 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informații suplimentare de la autoritatea contractantă; b) 8-15 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informații suplimentare.  +  Articolul 19(1) Decizia de conciliere este finală în raport cu constatările controlului ex ante din avizul conform inițial, soluția prevăzută prin decizie urmând să fie reflectată în noul aviz conform emis de ANAP ulterior acesteia.(2) După adoptarea deciziei de conciliere de către ANAP: a) constatările controlului ex ante din avizul conform condiționat emis inițial sunt menținute, în cazul respingerii cererii de conciliere;b) constatările controlului ex ante vor fi modificate, parțial sau total, în conformitate cu soluția adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel inițial, în cazul admiterii cererii de conciliere.  +  Secţiunea a 7-a Controlul ex ante al procedurilor de negociere fără publicare prealabilă  +  Articolul 20(1) Atunci când autoritățile contractante intenționează demararea unei proceduri de negociere fără publicare prealabilă, în conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2)-(8) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 117 alin. (1) lit. a)-c) și e)-j) și alin. (2)-(6) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, acestea au obligația de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de data de demarare a negocierii, precum și de a pune la dispoziția ANAP informațiile și documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcției de control ex ante.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul inițierii unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, prevăzută la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care sunt incidente prevederile art. 236 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 253 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 116 alin. (4) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 04-06-2018, Articolul 20 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 45 din 24 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 04 iunie 2018 )  +  Secţiunea a 8-a Controlul ex ante al modificărilor contractului  +  Articolul 21(1) În cazul modificărilor contractuale operate în baza art. 221 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 237 și 238 din Legea nr. 99/2016, respectiv art. 102 și 103 din Legea nr. 100/2016, autoritățile contractante au obligația de a notifica ANAP, cu 5 zile lucrătoare înainte de realizarea etapelor de modificare a contractului, transmițând totodată și argumentele care justifică încadrarea în prevederea legală invocată, precum și de a pune la dispoziția ANAP informațiile și documentele solicitate în scopul îndeplinirii funcției de control ex ante.(2) În ceea ce privește conținutul informațiilor care trebuie incluse în notificarea către ANAP privind modificările contractuale, autoritățile contractante au obligația de a raporta respectivele informații în funcție de lista criteriilor și a subcriteriilor/indicatorilor aferenți metodologiei de selecție în baza căreia se elaborează programul de verificare a modificărilor contractuale, notificate conform alin. (1). (3) În cazul controlului ex ante al modificărilor contractuale, ANAP nu va emite aviz conform, urmând ca eventualele constatări ale controlului să fie transmise autorităților contractante sub formă de recomandări.  +  Capitolul III Alte dispoziții  +  Articolul 22Avizele conforme emise de ANAP pot fi atacate numai împreună cu actele administrative ale autorității contractante în legătură cu care au fost emise, așa cum acestea sunt prevăzute la art. 14 alin. (2), în baza prevederilor Legii nr. 101/2016.  +  Articolul 23Avizul conform al ANAP nu afectează caracterul obligatoriu al deciziilor pronunțate și al măsurilor dispuse de Consiliu/instanța competentă în legătură cu procedurile de atribuire conform prevederilor Legii nr. 101/2016.  +  Articolul 24(1) În exercitarea atribuțiilor sale de control ex ante, ANAP colaborează, pe bază de protocol, cu operatorul SEAP, cu Consiliul, cu autoritățile de management, precum și cu alte structuri de control ce au atribuții în sistemul achizițiilor publice.(2) Operatorul SEAP are obligația de a asigura ANAP accesul nelimitat la vizualizarea tuturor documentelor încărcate de autoritățile contractante și operatorii economici în SEAP în legătură cu procedurile de atribuire și modificările contractuale selectate pentru controlul ex ante.(3) Operatorul SEAP are obligația de a lua măsurile necesare pentru a adapta sistemul electronic pentru derularea achizițiilor publice în vederea implementării modificărilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 25(1) ANAP are obligația de a solicita în instanță, în termen de 3 luni de la data luării la cunoștință a semnării contractului, constatarea nulității absolute a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în cadrul căreia ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile de la legislația aplicabilă constatate de ANAP; ANAP are calitate procesuală activă în litigiile privind constatarea nulității absolute a acestor contracte. (2) În cazul în care Consiliul sau instanța de judecată competentă s-a pronunțat în mod definitiv în legătură cu acte ale autorității contractante care au făcut obiectul unui aviz conform condiționat al ANAP, iar din deciziile pronunțate rezultă invalidarea în tot a constatărilor din avizul conform condiționat respectiv, ANAP nu va ataca în instanță contractul încheiat în cadrul procedurii de atribuire ce a făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanței de judecată, acesta nefiind lovit de nulitate absolută pe motivul prevăzut la art. 14 alin. (8).(3) În cazul în care Consiliul sau instanța de judecată competentă s-a pronunțat în mod definitiv în legătură cu acte ale autorității contractante care au făcut obiectul unui aviz conform condiționat al ANAP, iar din deciziile pronunțate rezultă doar o invalidare parțială a constatărilor din avizul conform condiționat respectiv, ANAP are obligația de a ataca în instanță contractul încheiat în cadrul procedurii de atribuire ce a făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanței de judecată, acesta fiind lovit de nulitate absolută cu privire la constatările din avizul conform ce nu au fost invalidate sau nu au făcut obiectul deciziei definitive a Consiliului sau instanței de judecată. (4) ANAP va analiza decizia Consiliului sau a instanței de judecată pronunțată conform prevederilor alin. (2) și (3) și va decide dacă din considerentele acesteia rezultă o invalidare totală sau parțială a constatărilor din avizul conform condiționat emis, urmând a stabili dacă va ataca sau nu contractul potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (3).  +  Capitolul IV Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 26(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:a) încălcarea prevederilor art. 8, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;b) încălcarea prevederilor art. 10, după cum urmează:(i) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. a)-f), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;(ii) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. g) și i), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;(iii) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. h), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei;(iv) încălcarea prevederilor art. 10 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei;c) încălcarea prevederilor art. 20, cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei;d) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 7.000 lei.(2) Autoritatea contractantă poate achita, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), personalul ANAP făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(3) Personalul ANAP este împuternicit prin ordin al președintelui ANAP să constate contravenții și să aplice sancțiuni, urmărind ca sancțiunea aplicată să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite de autoritatea contractantă; în analiza efectuată, personalul ANAP identifică și are în vedere toate circumstanțele edificatoare ale fiecărui caz.(4) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care, în funcție de situația concretă, dispune luarea unor măsuri împotriva persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.  +  Articolul 27(1) Prevederile art. 26 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârșirii faptei, cu excepția contravențiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) lit. a), lit. b) pct. (iii) și (iv), lit. c) și d), pentru care termenul de prescripție este de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 28În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice, prin ANAP, va elabora normele metodologice de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 29(1) Fac obiectul controlului ex ante în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență procedurile de atribuire și modificările contractuale inițiate după data de 15 iunie 2018.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin procedură de atribuire sau modificare contractuală inițiată după data de 15 iunie 2018 se înțelege orice procedură de atribuire pentru care a fost încărcată în SEAP o documentație de atribuire, respectiv a fost transmisă o înștiințare la ANAP, în cazul procedurilor de negociere fără publicare/invitație prealabilă sau în cazul modificărilor contractuale.(3) Procedurile de atribuire și modificările contractuale inițiate anterior datei de 15 iunie 2018 sunt verificate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare în materia controlului ex ante la data când acestea au fost încărcate în SEAP, respectiv când a fost transmisă o înștiințare ANAP.(4) Toate instituțiile sau autoritățile vizate de prezenta ordonanță de urgență trebuie să ia măsurile necesare care le revin astfel încât noul sistem de control ex ante să fie operațional până la data de 15 iunie 2018. (la 13-03-2018, Articolul 29 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 1, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 30La data de 15 iunie 2018 se abrogă:a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative. (la 13-03-2018, Articolul 30 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 2, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )  +  Articolul 31Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 15 iunie 2018, cu excepția prevederilor art. 24 alin. (3) și art. 28-30, care intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 13-03-2018, Articolul 31 din Capitolul V a fost modificat de Punctul 3, Articolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 15 din 7 martie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 13 martie 2018 )
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Bogdan Pușcaș
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  p. Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Octav-Dan Paxino,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 98.
  ----