NORMĂ nr. 36 din 23 decembrie 2015privind Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 29 decembrie 2015



    (la 15-03-2019, Titlul normei a fost modificat de pct. 1 al art. I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 ) În baza dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b) și d), art. 3 lit. b), art. 5 lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea și supravegherea intermediarilor în asigurări și reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 23 decembrie 2015,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Reglementările contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, conform anexei care face parte integrantă din prezenta normă.(2) Reglementările contabile prevăzute la alin. (1) se aplică companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție de contracte de asigurare și de reasigurare ca intermediar principal pe teritoriul României, în baza unei autorizații sau în baza dreptului de stabilire, conform prevederilor legale definite la art. 3 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări.(3) Companiile de brokeraj, subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin companiilor de brokeraj persoane juridice cu sediul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie în conformitate cu reglementările din anexă, ale dispozițiilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor dispoziții legale aplicabile. (la 15-03-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 )  +  Articolul 2(1) Companiile de brokeraj întocmesc și publică situațiile financiare anuale individuale, situațiile financiare interimare și situațiile financiare consolidate în moneda națională și în limba română, în conformitate cu reglementările contabile din anexă.(2) Administratorii aprobă politicile contabile pentru întreaga activitate a companiilor de brokeraj, în conformitate cu reglementările contabile din anexă. (la 15-03-2019, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 )  +  Articolul 3(1) Situațiile financiare anuale întocmite de companiile de brokeraj sunt auditate în funcție de criteriile de mărime stabilite, astfel: a) totalul activelor: 3.650.000 EUR; b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR; c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50. (la 15-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 ) (2) Companiile de brokeraj care la data bilanțului nu depășesc limitele a două dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) au obligația verificării situațiilor financiare anuale de către cenzori, potrivit legii. (la 15-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 ) (3) Companiile de brokeraj care au auditat situațiile financiare anuale vor asigura verificarea situațiilor financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive nu depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). (la 15-03-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 ) (4) Companiile de brokeraj care au verificat situațiile financiare anuale conform prevederilor alin. (2) vor audita situațiile financiare anuale numai dacă în două exerciții financiare consecutive depășesc limitele a două dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). (la 15-03-2019, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 ) (5) Abrogat. (la 15-03-2019, Alineatul (5) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din NORMA nr. 5 din 28 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 15 martie 2019 )  +  Articolul 4(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.(2) La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă prevederile aplicabile brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare prevăzute de Reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.187 și 1.187 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Mișu Negrițoiu
    București, 23 decembrie 2015.Nr. 36.  +  ANEXĂREGLEMENTĂRI CONTABILEprivind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidateale brokerilor de asigurare și/sau de reasigurare