LEGE nr. 3 din 22 februarie 2000privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 24 februarie 2000  Parlamentul României adopta prezenta lege  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În România suveranitatea naţionala aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative şi prin referendum.  +  Articolul 2 (1) Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul de consultare directa şi de exprimare a voinţei suverane a poporului român cu privire la: a) revizuirea Constituţiei; b) demiterea Preşedintelui României; c) probleme de interes naţional. (2) În condiţiile prezentei legi se poate organiza şi desfăşura şi referendum local asupra unor probleme de interes deosebit pentru unităţile administrativ-teritoriale. (3) În cadrul referendumului populaţia poate fi consultata cu privire la una sau la mai multe probleme, precum şi cu privire la o problemă de interes naţional şi o problemă de interes local, pe buletine de vot separate.  +  Articolul 3Problemele care, potrivit art. 148 din Constituţie, nu pot fi supuse revizuirii nu pot face obiectul referendumului.  +  Articolul 4Au dreptul de a participa la referendum toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepţia debililor sau a alienatilor mintal puşi sub interdicţie, precum şi a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.  +  Articolul 5 (1) Referendumul naţional şi referendumul local se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Referendumul este valabil dacă la acesta participa cel puţin jumătate plus unul din numărul persoanelor înscrise în listele electorale.  +  Capitolul 2 Organizarea referendumului naţional  +  Secţiunea 1 Referendumul privind revizuirea Constituţiei  +  Articolul 6 (1) Iniţiativa şi procedura revizuirii Constituţiei sunt supuse normelor prevăzute la art. 146 şi 147 din Constituţie, iar organizarea şi desfăşurarea referendumului se stabilesc prin lege. (2) Organizarea şi desfăşurarea referendumului cu privire la revizuirea Constituţiei, precum şi rezultatul acestuia sunt obligatorii.  +  Articolul 7 (1) Cetăţenii care participa la referendum au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea intrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma aprobată de Parlament?" (2) Rezultatul referendumului se stabileşte în funcţie de majoritatea voturilor valabil exprimate pe întreaga ţara, astfel:  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                        Cifre absolute Procente ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum    b) Numărul participanţilor    c) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA"    d) Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU"    e) Numărul voturilor nule ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Secţiunea a 2-a Referendumul privind demiterea Preşedintelui României  +  Articolul 8Referendumul pentru demiterea Preşedintelui României este obligatoriu şi se stabileşte prin hotărâre a Parlamentului, în condiţiile prevăzute la art. 95 din Constituţie.  +  Articolul 9Cetăţenii care participa la referendum au dreptul să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarea intrebare înscrisă pe buletinul de vot: "Sunteţi de acord cu demiterea Preşedintelui României?"  +  Articolul 10Demiterea Preşedintelui României este aprobată, dacă a întrunit majoritatea voturilor cetăţenilor înscrişi în listele electorale.  +  Secţiunea a 3-a Referendumul cu privire la probleme de interes naţional  +  Articolul 11 (1) Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să îşi exprime voinţa prin referendum cu privire la probleme de interes naţional. (2) Problemele care se supun referendumului şi data desfăşurării acestuia se stabilesc de Preşedintele României, prin decret. (3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra referendumului initiat de Preşedintele României urmează să fie exprimat, printr-o hotărâre adoptată în şedinţa comuna a celor două Camere, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.  +  Articolul 12 (1) Sunt considerate probleme de interes naţional în sensul art. 11:A. Adoptarea unor măsuri privind reforma şi strategia economică a tariiB. Adoptarea unor decizii politice deosebite cu privire la: a) regimul general al proprietăţii publice şi private; b) organizarea administraţiei publice locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală; c) organizarea generală a învăţământului; d) structura sistemului naţional de apărare, organizarea armatei, participarea forţelor armate la unele operaţiuni internaţionale; e) încheierea, semnarea sau ratificarea unor acte internaţionale pe durata nedeterminată sau pe o perioadă mai mare de 10 ani; f) integrarea României în structurile europene şi euroatlantice; g) regimul general al cultelor. (2) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul tarii.  +  Capitolul 3 Referendumul local  +  Articolul 13 (1) Problemele de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor pot fi supuse, în condiţiile prezentei legi, aprobării locuitorilor, prin referendum local. (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comunele şi oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care sunt direct interesate. (3) Proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraşelor şi judeţelor se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.  +  Articolul 14 (1) Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean. (2) Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective.  +  Capitolul 4 Dispoziţii comune cu privire la desfăşurarea referendumului  +  Articolul 15 (1) Obiectul şi data referendumului naţional se stabilesc după cum urmează: a) prin lege, în cazul referendumului privind revizuirea Constituţiei, cu respectarea art. 147 alin. (3) din Constituţie; b) prin hotărâre a Parlamentului, în cazul referendumului privind demiterea Preşedintelui României, cu respectarea art. 95 alin. (3) din Constituţie; c) prin decret al Preşedintelui României, în cazul referendumului cu privire la probleme de interes naţional. (2) Aducerea la cunoştinţa publică a datei referendumului naţional se face prin Monitorul Oficial al României, Partea I, şi prin presa, radio şi televiziune.  +  Articolul 16 (1) Obiectul şi data referendumului local se stabilesc şi se aduc la cunoştinţa publică cu cel puţin 20 de zile înainte de ziua desfăşurării acestuia. (2) Referendumul local se poate organiza într-o singura zi, care poate fi numai duminica. (3) Aducerea la cunoştinţa publică a datei referendumului local se face prin orice mijloace de informare în masa.  +  Articolul 17 (1) Operaţiunile pentru desfăşurarea referendumului au loc în circumscripţiile electorale şi la secţiile de votare, organizate potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, respectiv ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările ulterioare, pe baza copiilor de pe listele electorale permanente, a listelor electorale speciale şi a celorlalte liste electorale prevăzute de lege. (2) Reactualizarea listelor electorale permanente se face de către primari, potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992, respectiv ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de cel mult 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului.  +  Articolul 18Afişarea listelor electorale, dacă legea prevede o asemenea operaţiune, delimitarea, numerotarea şi aducerea la cunoştinţa publică a secţiilor de votare şi a localurilor de vot se fac potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992 şi ale Legii nr. 70/1991, republicată, cu modificările ulterioare, în cel mult 48 de ore de la îndeplinirea termenului prevăzut la art. 17 alin. (2).  +  Articolul 19 (1) Cetăţenii au dreptul sa verifice înscrierea în listele electorale. Intampinarile împotriva omisiunilor, inscrierilor gresite şi oricăror erori din liste se fac la autorităţile publice care au întocmit listele, acestea fiind obligate să se pronunţe pe loc sau în cel mult 24 de ore de la înregistrare. (2) Contestaţiile îndreptate împotriva dispoziţiilor luate de autorităţile publice prevăzute la alin. (1) se soluţionează în cel mult 48 de ore de judecătoria în a carei raza teritorială domiciliază participantul la referendum sau, în cazul celor înscrişi în listele suplimentare, de către judecătoria în a carei raza teritorială se afla biroul electoral al secţiei de votare care a întocmit lista. Hotărârea judecătorească este irevocabilă şi executorie; ea se comunică persoanelor interesate în cel mult 24 de ore de la pronunţare.  +  Articolul 20 (1) Cetăţenii care locuiesc în alta localitate decât cea în care îşi au domiciliul pot solicita primarului din acea localitate înscrierea lor în liste electorale suplimentare. Cu 3 zile înainte de data referendumului nu se mai pot face înscrieri în aceste liste. (2) Organul care întocmeşte listele electorale prevăzute la alin. (1) este obligat sa ceara primăriei localităţii de domiciliu radierea persoanelor în cauza de pe listele electorale ale acelei localităţi.  +  Articolul 21Cetăţeanul care, în ziua referendumului naţional, se afla într-o alta localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să îşi exercite dreptul de vot în localitatea respectiva, la orice secţie de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverintei care tine loc de act de identitate.  +  Articolul 22 (1) Autorităţile publice care au întocmit listele electorale le vor inainta birourilor electorale ale secţiilor de votare cu doua zile înainte de data desfăşurării referendumului. (2) Orice modificare ulterioară se comunică de îndată birourilor electorale ale secţiilor de votare.  +  Articolul 23Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se înfiinţează, după caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare.  +  Articolul 24 (1) Biroul Electoral Central este alcătuit din 7 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie, dintre care unul va îndeplini funcţia de preşedinte, precum şi din câte un delegat al fiecărui partid politic reprezentat în Parlament. (2) Desemnarea celor 7 judecători se va face în cel mult 3 zile de la data stabilirii zilei referendumului de către preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, prin tragere la sorţi, de pe o lista cuprinzând toţi judecătorii în exerciţiu ai Curţii. (3) Preşedintele Biroului Electoral Central este ales prin vot secret de către membrii acestuia în cel mult 24 de ore de la desemnare.  +  Articolul 25 (1) Biroul Electoral Central veghează la reactualizarea listelor electorale permanente, la întocmirea copiilor de pe acestea şi la transmiterea lor la birourile electorale ale secţiilor de votare, supraveghează corecta desfăşurare a referendumului, centralizează la nivel naţional rezultatele acestuia, pe care le înaintează Curţii Constituţionale. (2) Biroul Electoral Central soluţionează contestaţiile care îi sunt adresate, cu excepţia celor care sunt date în competenţa altor birouri electorale sau a instanţelor judecătoreşti. (3) În cazul în care constata o frauda electorală la o secţie de votare sau într-o circumscripţie electorală, Biroul Electoral Central dispune anularea rezultatelor referendumului în cadrul acelei secţii de votare sau, după caz, în cadrul circumscripţiei electorale respective. (4) Biroul Electoral Central acreditează şi retrage acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de comunicare în masa.  +  Articolul 26 (1) Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi birourile electorale ale secţiilor de votare se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în Parlament, în cazul referendumului naţional, sau ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau judeţean, în cazul referendumului local. (2) Preşedinţii birourilor electorale sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi. (3) Tragerea la sorţi se face de pe o lista care va cuprinde, în următoarea ordine: judecătorii şi procurorii, precum şi alţi jurişti din judeţ sau din municipiul Bucureşti, care nu fac parte dintr-un partid politic. (4) Dacă numărul juristilor este insuficient, tragerea la sorţi se face de pe o alta lista care va cuprinde persoane de alta specialitate, cu o reputaţie nestirbita şi care nu fac parte din nici un partid politic. (5) Lista cuprinzând alţi jurişti decât judecătorii şi procurorii, precum şi lista cuprinzând persoanele prevăzute la alineatul precedent vor fi întocmite de prefect, la propunerea primarilor, şi vor fi transmise preşedintelui tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti în cel mult 48 de ore de la stabilirea zilei referendumului. (6) Stabilirea persoanelor prevăzute la alin. (3) şi (4) se va face ţinându-se seama şi de domiciliul acestora.  +  Articolul 27 (1) Desemnarea delegaţilor partidelor politice, potrivit art. 24 şi 26, este obligatorie şi se comunică în scris preşedintelui biroului electoral, în cel mult 5 zile de la stabilirea zilei referendumului. (2) În cazul în care partidele politice nu îşi pot desemna, de comun acord, reprezentanţii în birourile electorale, se va organiza tragerea la sorţi a acestora de către preşedintele biroului electoral respectiv, în prezenta delegaţilor partidelor. (3) Dacă birourile electorale nu se pot completa potrivit alineatului precedent, ele vor funcţiona cu numărul de membri existenţi.  +  Articolul 28 (1) Birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) fac publicaţiile şi afişările necesare; b) rezolva, de îndată sau în cel mult 24 de ore de la sesizare, intampinarile referitoare la propria activitate şi contestaţiile cu privire la operaţiunile birourilor electorale ale secţiilor de votare; c) totalizează rezultatele referendumului de la secţiile de votare din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti şi, în cel mult 24 de ore de la închiderea scrutinului, le înaintează Biroului Electoral Central, în cazul referendumului naţional, împreună cu documentele care stau la baza acestora. (2) În cazul referendumului local birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti îndeplinesc, în mod corespunzător, atribuţiile Biroului Electoral Central.  +  Articolul 29Birourile electorale lucrează în prezenta a jumătate plus unul din numărul total al membrilor lor şi iau hotărâri cu majoritatea membrilor prezenţi.  +  Articolul 30 (1) Campania pentru referendum începe la data aducerii la cunoştinţa publică a datei referendumului şi se încheie cu o zi înainte de data acestuia. (2) În campania pentru referendum partidele politice şi cetăţenii au dreptul să îşi exprime opiniile în mod liber şi fără nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice şi prin mijloace de informare în masa. (3) Mijloacele folosite în campania pentru referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept.  +  Articolul 31 (1) Fiecare secţie de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine, urne şi ştampile de votare. (2) Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se afla biroul preşedintelui. Cabinele, urnele şi stampilele se vor asigura de către primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti, împreună cu prefectii. (3) Modelul stampilelor care vor fi folosite la referendumul naţional trebuie să fie conform modelului celor aprobate prin Legea nr. 68/1992, iar pentru referendumul local este cel aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 270/1996. (4) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare trebuie să fie prezent la sediul secţiei de votare în ajunul zilei referendumului, la ora 18,00, şi este obligat sa ia măsurile necesare pentru pregătirea operaţiunilor de votare. (5) Preşedintele va dispune fixarea posturilor de paza în jurul localului de vot.  +  Articolul 32 (1) În ziua referendumului, la ora 7,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenta celorlalţi membri, verifica urnele, existenta listelor electorale, a buletinelor de vot şi a stampilelor, după care închide şi sigileaza urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare. (2) Preşedintele este obligat să asigure aplicarea ştampilei de control pe buletinele de vot, pe ultima pagina a acestuia, care va rămâne alba.  +  Articolul 33 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare este obligat sa ia măsurile necesare pentru ca desfăşurarea referendumului sa decurgă în bune condiţii. (2) Puterile preşedintelui, în aceasta privinta, se întind şi în afară localului de vot, în curtea acestuia, la intrările în curte, în jurul localului de vot, precum şi pe străzi şi în pieţe publice, până la o distanta de 500 de metri. (3) În afară de membrii biroului electoral al secţiei de votare şi de delegaţii acreditaţi de Biroul Electoral Central nici o altă persoană nu poate staţiona în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot peste timpul necesar pentru efectuarea operaţiunii de votare. (4) Pentru menţinerea ordinii preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va avea la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, asigurate de prefecţi, împreună cu Ministerul de Interne.  +  Articolul 34Scrutinul se va deschide la ora 8,00 şi se va încheia la ora 20,00.  +  Articolul 35Cetăţenii care participa la referendum vor primi un buletin de vot, ale cărui dimensiuni se vor stabili de Biroul Electoral Central, în cazul referendumului la nivel naţional, respectiv de biroul electoral de circumscripţie, în cazul referendumului local. Textul buletinului de vot se va tipari cu litere corp 24, române verzale drepte, de culoare neagra. Patratul cu menţiunea "DA" sau "NU" va avea latura de 4 cm. Modelele buletinelor de vot sunt prevăzute în anexele nr. 1A şi 1B.  +  Articolul 36Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului.  +  Articolul 37 (1) Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate sau adeverinta care tine loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară prevăzută la art. 21, va inmana participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea "Votat". (2) Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabina închisă, aplicând ştampila "Votat" numai în unul dintre cele doua patrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale. (3) După ce a votat participantul la referendum va indoi buletinul de vot, astfel ca pagina alba, care poarta ştampila de control, sa rămână în afară, după care îl va introduce în urna, având grija sa nu se deschidă. (4) Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, care va aplica pe cartea de alegator ştampila de control a secţiei de votare. (5) Preşedintele poate să ia măsuri ca staţionarea celui care votează în cabina de votare sa nu se prelungească nejustificat.  +  Articolul 38 (1) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. (2) Suspendarea nu poate depăşi o ora şi va fi anunţată prin afişare pe usa localului de vot. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi doua ore. (3) În timpul suspendării urnele de votare, stampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului electoral vor rămâne sub paza permanenta.  +  Articolul 39 (1) Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afară celei care votează este interzisă. (2) Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul sa cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.  +  Articolul 40Pentru persoanele netransportabile din cauza de boala sau invaliditate, la cererea celor aflaţi în aceasta situaţie sau la cererea organelor de conducere ale instituţiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se afla internati, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplaseaza cu o urna specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se afla cel în cauza, pentru a se efectua votarea.  +  Articolul 41 (1) După închiderea votării preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va proceda la anularea buletinelor de vot neintrebuintate şi la deschiderea urnelor, în prezenta membrilor biroului şi, după caz, a persoanelor acreditate sa asiste la referendum. (2) Preşedintele va citi cu voce tare, la deschiderea fiecărui buletin, răspunsul votat şi va arata buletinul de vot celor prezenţi. (3) Sunt nule buletinele de vot care nu poarta ştampila de control a secţiei de votare, buletinele de un alt model decât cel legal aprobat, cele pe care ştampila "Votat" a fost aplicată în ambele patrate sau nu a fost aplicată pe nici unul dintre ele. Dacă ştampila depăşeşte laturile patratului, însă opţiunea este evidenta, buletinul nu va fi socotit nul. (4) Buletinele nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. (5) După încheierea numararii voturilor se va încheia un proces-verbal care se semnează de preşedinte şi ceilalţi membri ai biroului şi se înaintează, în cel mult 24 de ore, biroului electoral de circumscripţie.  +  Articolul 42 (1) În timpul operaţiunilor de votare şi de deschidere a urnelor se pot face întâmpinări şi contestaţii cu privire la aceste operaţiuni. (2) Contestaţiile se formulează în scris şi se prezintă preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, care va elibera dovada de primire. (3) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare va hotărî de îndată asupra contestaţiilor a căror rezolvare nu suferă întârziere.  +  Articolul 43 (1) Pentru consemnarea rezultatelor referendumului naţional se întocmesc procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 2-4. (2) Rezultatul referendumului local se consemnează în procese-verbale ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 5 şi 6.  +  Articolul 44Rezultatele centralizate la nivel naţional de către Biroul Electoral Central, cuprinzând numărul voturilor valabil exprimate pentru fiecare răspuns de pe buletinul de vot şi numărul voturilor nule, se înaintează, cu paza militară, la Curtea Constituţională, în termen de 24 de ore de la încheierea centralizarii.  +  Articolul 45 (1) Curtea Constituţională prezintă Parlamentului un raport cu privire la respectarea procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional şi confirma rezultatele acestuia. (2) Legea de revizuire a Constituţiei sau, după caz, măsura demiterii din funcţie a Preşedintelui României intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Curţii Constituţionale de confirmare a rezultatelor referendumului. (3) Curtea Constituţională publică rezultatul referendumului în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în presa.  +  Articolul 46 (1) Prefectul va supraveghea organizarea şi desfăşurarea referendumului local, inclusiv respectarea termenelor pentru realizarea activităţilor prevăzute în prezenta lege. (2) În termen de 24 de ore de la primirea hotărârii consiliului local sau judeţean, prin care se stabileşte organizarea referendumului local, prefectul va informa Departamentul pentru Administraţie Publică Locală din cadrul Ministerului Funcţiei Publice.  +  Articolul 47Ministerul Funcţiei Publice va informa Guvernul despre rezultatul referendumului local.  +  Articolul 48Măsurile tehnico-organizatorice privitoare la referendumul naţional se stabilesc de Guvernul României în termen de 10 zile de la data la care a fost anuntat referendumul.  +  Capitolul 5 Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 49Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracţiuni, următoarele fapte: a) înscrierea, cu buna ştiinţa, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localităţii de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot; b) refuzul de a se conformă dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot şi în imprejurimi, potrivit dispoziţiilor art. 33 alin. (2) şi (3); c) refuzul nejustificat de a inmana buletinul de vot şi ştampila de votare persoanei înscrise în lista şi care prezintă act de identitate, precum şi înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act; d) părăsirea localului secţiei de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului şi de semnarea procesuluiverbal de către membrii biroului electoral al secţiei de votare; e) absenta nejustificată a preşedintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliţi potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora.  +  Articolul 50Contravenţiile prevăzute la art. 49 lit. a), b) şi c) se sancţionează cu închisoare contravenţională de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 300.000 lei la 1.200.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. d), cu amendă de la 100.000 lei la 300.000 lei, iar cea prevăzută la lit. e), cu amendă de la 40.000 lei la 100.000 lei.  +  Articolul 51 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 49 se face prin proces-verbal întocmit de: a) ofiţerii şi subofiterii de poliţie, pentru faptele prevăzute la lit. a), b) şi c); b) preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pentru fapta prevăzută la lit. d); c) preşedintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum şi preşedintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul preşedinţilor birourilor electorale ierarhic inferioare. (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 49 lit. d) şi e), o dată cu încheierea procesului-verbal agentul constatator va aplica şi amenda. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 49 le sunt aplicabile şi dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor. (4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor prevăzute la art. 49 lit. a), b) şi c) va fi înaintat judecătoriei în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia, care va aplica sancţiunea, ţinând seama şi de dispoziţiile Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 52 (1) Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În cazul în care prin fapta prevăzută la alin. (1) s-a pricinuit o vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care necesita pentru vindecare îngrijiri mai mult de 60 de zile sau care a produs vreuna dintre următoarele consecinţe: pierderea unui simt sau organ, încetarea funcţionarii acestora, o infirmitate permanenta fizica ori psihică, sluţirea, avortul ori punerea în primejdie a vieţii persoanei, pedeapsa este închisoarea de la 3 ani la 10 ani. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 53 (1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului de către membrii biroului electoral al secţiei de votare ori de către alte persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 54 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori de alte foloase în scopul de a determina alegatorul sa voteze sau sa nu voteze în cadrul referendumului se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Pedeapsa prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanei care votează fără a avea drept de vot ori alegătorului care votează de mai multe ori în ziua referendumului. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 55 (1) Tipărirea şi utilizarea de buletine de vot false, introducerea în urna a unui număr suplimentar de buletine decât cele votate de alegatori sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 56 (1) Atacul prin orice mijloace asupra localului secţiei de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 57 (1) Deschiderea urnei înainte de ora stabilită pentru încheierea votării se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 58Pentru toate infracţiunile săvârşite în legătură cu organizarea şi desfăşurarea referendumului acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu.  +  Articolul 59Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 49 sau a infracţiunilor prevăzute la art. 53-58 ori rezultate din comiterea acestora se confisca.  +  Articolul 60Anexele nr. 1A, 1B şi 2-6 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Capitolul 6 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 61Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului se suporta după cum urmează: a) din bugetul de stat, pentru referendumul naţional; b) din bugetul comunei, oraşului sau judeţului, după caz, pentru referendumul organizat la nivel local.  +  Articolul 62Prevederile cap. XII din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi ale cap. VI din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale se aplică în mod corespunzător, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.  +  Articolul 63 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe aceeaşi dată se abroga Decretul-lege nr. 29/1990 privind instituirea referendumului naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 17 ianuarie 1990, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 145 din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS  +  Anexa 1A                    ROMÂNIA                  BULETIN DE VOTpentru Referendumul naţional din data de ....... asupra .......
  DA
      Problema supusă referendumului ..........                                                        
  NU
   +  Anexa 1B                     ROMÂNIA                   BULETIN DE VOTpentru Referendumul local din data de ........ asupra .........                                                        
  DA
      Problema supusă referendumului ..........                                                        
  NU
   +  Anexa 2                                 Judeţul*) ................................                                 Comuna (oraşul, municipiul, sectorul muni-                                 cipiului Bucureşti) ......................                                 Secţia de votare nr. .....................                      PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului naţional asupra ...............  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ................  2. Numărul participanţilor**) .............................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ...........  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate ......................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ..................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ..................  7. Numărul voturilor nule .................................................  8. Numărul voturilor contestate ...........................................  9. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor primite ....................... 10. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor soluţionate ................... 11. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de      circumscripţie ......................................................... 12. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor .........................................................       Preşedintele Biroului electoral, Membri:   ........................................ ...............................  (numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnatura)            Data .............................------------ Notă *) Municipiul Bucureşti, în cazul în care secţia de votare face parte din acest municipiu. Notă **) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.  +  Anexa 3                                        Biroul electoral de circumscripţie                                        ...................................                        PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului naţional asupra ................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ................  2. Numărul participanţilor*) ..............................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ...........  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate ......................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ..................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ..................  7. Numărul voturilor nule .................................................  8. Numărul voturilor contestate ...........................................  9. Numărul total al intampinarilor şi contestaţiilor ...................... 10. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile      electorale ale secţiilor de votare ..................................... 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor de către birourile electorale ale secţiilor de votare      ........................................................................ 12. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor înaintate biroului electoral de      circumscripţie ............... 13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor de către biroul electoral de circumscripţie .............      Preşedintele Biroului electoral, Membri:    .................................... ..............................  (numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnatura)               Data ......................----------- Notă *) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.  +  Anexa 4                                          Biroul Electoral Central                                         ..........................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului naţional asupra .................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum .................  2. Numărul participanţilor*) ...............................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ............  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate .......................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ...................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ...................  7. Numărul voturilor nule ..................................................  8. Numărul voturilor contestate ............................................  9. Numărul total al intampinarilor şi contestaţiilor ....................... 10. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor soluţionate de către birourile      electorale de circumscripţie ............................................ 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor de către birourile electorale de circumscripţie .......... 12. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor înaintate Biroului Electoral     Central ................................................................. 13. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor de către Biroul Electoral Central ........................      Preşedintele Biroului Electoral Central, Membri:      ........................................ ..........................     (numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnatura)               Data .............................------------- Notă *) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.  +  Anexa 5                                  Judeţul*) ................................                                  Comuna (oraşul, municipiul, sectorul muni-                                  cipiului Bucureşti) ......................                                  Secţia de votare nr. .....................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului local asupra ....................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum .................  2. Numărul participanţilor**) ..............................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate ............  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate .......................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ...................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ...................  7. Numărul voturilor nule ..................................................  8. Numărul voturilor contestate ............................................  9. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor primite ........................ 10. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor soluţionate .................... 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor .................      Preşedintele Biroului electoral, Membri:     ................................. ...........................  (numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnatura)             Data .............................---------- Notă *) Municipiul Bucureşti, în cazul în care referendumul se organizează la nivelul acestuia. Notă **) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.  +  Anexa 6                                   Judeţul*) ...............................                                   Comuna (oraşul, municipiul, sectorul muni-                                   cipiului Bucureşti) .....................                                   Circumscripţia ..........................                   PROCES - VERBALprivind rezultatele referendumului local asupra ..................  1. Numărul persoanelor înscrise în lista pentru referendum ..............  2. Numărul participanţilor**) ...........................................  3. Numărul de buletine de vot primite pentru a fi întrebuinţate .........  4. Numărul de buletine de vot rămase neintrebuintate ....................  5. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "DA" ................  6. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul "NU" ................  7. Numărul voturilor nule ...............................................  8. Numărul voturilor contestate .........................................  9. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor primite ..................... 10. Numărul intampinarilor şi contestaţiilor soluţionate ................. 11. Expunerea pe scurt a modului de soluţionare a intampinarilor şi      contestaţiilor .......................   Preşedintele Biroului electoral, Membri:   ................................ ...............................  (numele, prenumele, semnatura şi ştampila) (numele, prenumele şi semnatura)            Data .............................-------------- Notă *) Municipiul Bucureşti, în cazul în care referendumul se organizează la nivelul acestuia. Notă **) Numărul participanţilor trebuie să fie egal cu suma ce rezultă din aditionarea cifrelor de la pct. 5, 6 şi 7.-------------