HOTĂRÂRE nr. 48 din 28 ianuarie 2015privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 5 februarie 2015  Având în vedere prevederile:– Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor;– Regulamentului (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului;– Regulamentului (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei nr. 574/2007/CE;– Regulamentului (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului;– Regulamentului delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit;– Hotărârii Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorității responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Obiectul de reglementare(1) Prin prezenta hotărâre se stabilește sistemul de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, pentru cofinanțarea programelor naționale, respectiv:a) Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014;b) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, care cuprinde instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, instituit de Regulamentul (UE) nr. 513/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor și de abrogare a Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, și instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere și vize, instituit de Regulamentul (UE) nr. 515/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire, în cadrul Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize și de abrogare a Deciziei 574/2007/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014.(2) Sistemul de management și control definește competențele cu privire la asigurarea corectitudinii și regularității cheltuielilor declarate în cadrul programelor naționale, identificarea și definirea funcțiilor îndeplinite de autoritățile implicate în gestionarea FAMI și FSI, denumite în continuare fondurile din domeniul afacerilor interne, activități privind punerea în aplicare a sarcinilor delegate, raportare și monitorizare a neregulilor și de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat, controale la fața locului, în vederea asigurării existenței unei piste de audit suficiente.  +  Articolul 2Definiții(1) Termenii "program național", "acțiune", "proiect", "beneficiar", "autorități competente", "SFC 2014", "autoritate responsabilă" și "autoritate delegată" au înțelesurile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentarul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 150 din 20 mai 2014, și în Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014 al Comisiei din 25 iulie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 514/2014 cu privire la desemnarea și la responsabilitățile de gestionare și control ale autorităților responsabile și cu privire la statutul și la obligațiile autorităților de audit, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 289 din 3 octombrie 2014.(2) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) regulamentele specifice - actele normative emise sau care vor fi emise de instituțiile Uniunii Europene pentru implementarea fondurilor din domeniul afacerilor interne;b) ofițer responsabil de program - persoana din cadrul administrației publice centrale care conduce structura Ministerului Afacerilor Interne desemnată ca autoritate responsabilă, având întreaga responsabilitate a managementului fondurilor din domeniul afacerilor interne;c) cheltuieli eligibile - cheltuieli realizate de către un beneficiar, aferente acțiunilor finanțate în cadrul programelor naționale, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară UE, cât și din contribuția națională, conform regulamentelor specifice și reglementărilor naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;d) cheltuieli neeligibile - cheltuielile ocazionate și necesare pentru implementarea proiectelor și programelor naționale care nu pot fi finanțate din contribuția financiară UE și nici din contribuția națională, conform regulamentelor specifice și reglementărilor naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor, precum și cheltuielile declarate și neautorizate în urma unor controale ale autorităților competente naționale sau europene;e) cofinanțare publică națională - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile din sumele aprobate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-g) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetul de stat sau din bugetele locale;f) cofinanțare privată - orice contribuție a beneficiarului de drept privat la finanțarea cheltuielilor eligibile, aferentă proiectelor finanțate prin intermediul fondurilor din domeniul afacerilor interne;g) contribuția financiară UE - sumele alocate României de către Uniunea Europeană pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin programele naționale;h) contribuția națională - cofinanțarea publică națională și cofinanțarea privată;i) contribuția financiară nerambursabilă - contribuția financiară UE și cofinanțarea acordată de la bugetul de stat pentru alți beneficiari decât cei finanțați integral din bugetul de stat sau din bugetele locale;j) debite față de bugetul Uniunii Europene - sumele datorate bugetului Uniunii Europene ca urmare a neregulilor identificate în cadrul proiectelor și săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor contractuale, a legislației europene relevante sau a altor documente încheiate ori convenite între Comisia Europeană și Guvernul României și care au cauzat un prejudiciu bugetului din care au fost finanțate;k) cerere de fonduri - documentul întocmit de către beneficiar prin care solicită autorității delegate sau autorității responsabile transferul sumelor reprezentând contribuția financiară nerambursabilă, cu titlul de prefinanțare sau rambursare;l) cerere de transfer de fonduri - documentul întocmit de către autoritățile competente prin care solicită de la autoritatea responsabilă transferul sumelor reprezentând contribuția financiară UE, cu titlul de prefinanțare sau rambursare, aferentă proiectelor de grant acordate ori actelor de finanțare încheiate;m) act de finanțare - un acord, un contract, o decizie administrativă sau un alt instrument juridic în baza căruia autoritatea responsabilă ori autoritatea delegată FAMI acordă finanțare nerambursabilă beneficiarului în vederea punerii în aplicare a unui proiect;n) proiect de monopol - proiect aprobat direct pentru finanțare de către autoritatea responsabilă sau în baza unei cereri restrânse de propuneri, din cauza competențelor administrative sau a expertizei tehnice ori din cauza faptului că nu există alte opțiuni de punere în aplicare având în vedere caracteristicile proiectului, precum un monopol de drept sau din rațiuni de securitate;o) proiect de grant - proiect aprobat pentru finanțare în baza unei cereri deschise de propuneri.p) autoritate publică - instituțiile definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare; (la 06-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) q) contribuție financiară nerambursabilă cuvenită - sumele autorizate de autoritatea responsabilă sau autoritatea delegată FAMI, după caz, și cuvenite a fi acordate unui beneficiar. (la 06-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )  +  Articolul 3Suport decizional și coordonare(1) În vederea asigurării suportului decizional și coordonării necesare pentru implementarea programelor naționale și pentru gestionarea fondurilor din domeniul afacerilor interne, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne se constituie următoarele structuri fără personalitate juridică:a) Comitetul director;b) Comitetul de monitorizare a programelor naționale;c) Comitetul tehnic.(2) Comitetul director este compus din reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Interne și îndeplinește atribuții circumscrise aprobării și implementării programelor naționale.(3) Comitetul de monitorizare a programelor naționale este compus din reprezentanți la nivel decizional ai autorității responsabile și ai autorităților delegate și îndeplinește atribuții circumscrise analizării stadiului proiectelor și acțiunilor finanțate din fondurile din domeniul afacerilor interne și stabilirii măsurilor necesare pentru implementarea corespunzătoare a proiectelor și a acțiunilor cuprinse în programele naționale.(4) Comitetul tehnic se compune din reprezentanți la nivel de expert ai autorității responsabile, ai autorităților delegate și ai beneficiarilor proiectelor de monopol și îndeplinește atribuții circumscrise analizării stadiului proiectelor și acțiunilor finanțate din fondurile din domeniul afacerilor interne și fundamentării măsurilor necesare pentru implementarea programelor naționale.  +  Articolul 4Autoritatea responsabilă(1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin regulamentele specifice, structura Ministerului Afacerilor Interne desemnată ca autoritate responsabilă prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2014 privind desemnarea autorității responsabile pentru Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne, realizează în mod direct următoarele activități:a) organizează procedurile de evaluare și selectare a proiectelor de monopol și de asistență tehnică, aprobă acordarea finanțării și semnează actele de finanțare aferente proiectelor de monopol și de asistență tehnică, potrivit procedurilor proprii, elaborate în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și ale regulamentelor specifice; (la 06-03-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) b) elaborează, împreună cu beneficiarii, propunerea de program național FSI și revizuirile ulterioare ale acestuia, coordonează procesul de elaborare și de revizuire a programului național FAMI și le supune aprobării Comitetului director;c) elaborează, împreună cu autoritățile delegate, proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor;d) organizează ședințele comitetului de monitorizare și asigură buna funcționare a acestuia;e) înaintează Comisiei Europene propuneri de programe naționale și eventualele revizuiri ulterioare, utilizând SFC 2014;f) organizează, în conformitate cu normele și practicile naționale în vigoare, consultări cu autoritățile și organismele implicate în aplicarea programului național FSI și furnizează consultanță și sprijin beneficiarilor în elaborarea propunerilor de proiecte;g) monitorizează obținerea rezultatelor generale și a impactului, astfel cum acestea au fost definite prin programele naționale;h) efectuează, individual sau împreună cu autoritățile delegate, controale administrative sistematice și controale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de monopol și de asistență tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840 al Comisiei din 29 mai 2015 privind controalele efectuate de autoritățile responsabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 134 din 30 mai 2015, precum și regulamentelor specifice; (la 06-03-2019, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) i) Abrogată. (la 06-03-2019, Litera i) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) j) verifică și autorizează cererile de fonduri depuse de beneficiarii proiectelor de monopol și de asistență tehnică, precum și cererile de transfer de fonduri întocmite de autoritatea delegată FAMI și le transmite autorității delegate financiare;k) asigură coerența și complementaritatea dintre cofinanțarea în temeiul regulamentelor specifice și alte instrumente ale Uniunii Europene și naționale relevante;l) monitorizează proiectele de monopol și de asistență tehnică și verifică dacă cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv și dacă sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene și cele naționale;m) monitorizează îndeplinirea atribuțiilor autorităților delegate;n) desfășoară activități de identificare și organizează echipele de control pentru constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, în calitatea de autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuțiilor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile în care autoritățile delegate și beneficiarii proiectelor de monopol finanțate din FAMI pot fi stabiliți ca debitori;o) participă la verificarea sesizărilor interne sau externe, a aspectelor de natură administrativă, fizică și tehnică a proiectelor, precum și a alertelor la neregulă sau fraudă primite de către autoritatea responsabilă ori autoritatea delegată, pentru proiectele de monopol finanțate din FSI, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;p) raportează Comisiei Europene orice neregulă și progresele semnificative în desfășurarea procedurilor administrative și judiciare aferente;q) reprezintă punct unic de contact răspunzător de schimbul de informații cu unitățile angajate în folosirea fondurilor și de menținere a contactului cu reprezentanții Comisiei Europene;r) se asigură că activitatea de evaluare a programelor naționale este efectuată în conformitate cu Regulamentul nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;s) se asigură că autoritatea de audit primește, în scopul desfășurării misiunilor de audit, toate informațiile necesare privind procedurile de gestionare utilizate și privind proiectele și acțiunile cofinanțate din FAMI și FSI;ș) elaborează și prezintă Comisiei Europene rapoartele anuale și finale privind punerea în aplicare a programelor naționale și cererile de plată a soldului, conform prevederilor regulamentelor specifice;t) desfășoară activități de informare și publicitate și difuzează rezultatele programului;ț) aprobă documentele privind publicitatea și vizibilitatea programelor naționale, a proiectelor de monopol și a acțiunilor finanțate;u) asigură, împreună cu autoritatea delegată financiară, implementarea componentelor de asistență tehnică, în care autoritatea de audit are calitatea de beneficiar;v) implementează, împreună cu autoritățile delegate sau alte structuri abilitate, activitățile aferente asistenței tehnice, în calitate de beneficiar de asistență tehnică. (la 06-03-2019, Litera v) din Alineatul (1) , Articolul 4 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (2) Autoritatea responsabilă încheie cu fiecare autoritate delegată acorduri de delegare, potrivit art. 5 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.042/2014.(3) Ofițerul responsabil de program emite instrucțiuni cu caracter obligatoriu pentru toate autoritățile delegate și pentru beneficiari, care se vor publica pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. (la 06-03-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (4) Ofițerul responsabil de program are următoarele atribuții principale:a) gestionează programele naționale;b) organizează activitățile de programare, monitorizare și evaluare a proiectelor finanțate prin fondurile din domeniul Afaceri interne și urmărește implementarea acestora;c) reprezintă autoritatea responsabilă în relația cu celelalte autorități din cadrul sistemului de management și control, precum și cu alte organizații/comitete/grupuri de lucru/organisme cu obiect de activitate specific din cadrul instituțiilor naționale/europene. (la 06-03-2019, Articolul 4 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )  +  Articolul 5Autoritatea delegată financiară(1) Structura de specialitate din Direcția generală financiară a Ministerului Afacerilor Interne îndeplinește funcția de autoritate delegată financiară pentru gestionarea asistenței europene acordate României prin fondurile din domeniul afacerilor interne.(2) Autoritatea delegată financiară are următoarele atribuții:a) asigură managementul financiar-contabil și bugetar al programelor naționale;b) gestionează sumele primite de la Comisia Europeană, precum și eventualele sume de plătit Comisiei Europene;c) deschide și utilizează conturi bancare și de trezorerie pentru derularea operațiunilor financiare la nivelul programelor naționale;d) organizează evidența contabilă, la nivel de program, a angajamentelor bugetare și legale privind proiectele de monopol și de asistență tehnică;e) avizează și/sau acordă viza de control financiar preventiv propriu și propune spre aprobare ordonatorului principal de credite angajamentele legale la nivel de program și documentele specifice angajării și ordonanțării cheltuielilor la nivel de program privind proiectele de monopol și asistență tehnică;f) transferă sumele cuvenite beneficiarilor de proiecte de monopol și de asistență tehnică, în conformitate cu prevederile actelor de finanțare;g) transferă sumele solicitate de autoritatea delegată FAMI, în baza cererilor de transfer de fonduri depuse și aprobate potrivit prevederilor acordului de delegare;h) solicită finanțarea și implementează activitățile aferente asistenței tehnice prevăzute în programele naționale, în calitate de beneficiar de asistență tehnică;i) asigură funcția de structură financiar-contabilă a autorității responsabile;j) efectuează, individual sau împreună cu autoritatea responsabilă și/sau autoritatea delegată FSI, controale administrative sistematice și controale financiare la fața locului, pe bază de eșantion, privind respectarea reglementărilor în domeniul financiar-contabil, pentru proiectele de monopol și de asistență tehnică, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014 și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum și regulamentelor specifice; (la 06-03-2019, Litera j) din Alineatul (2) , Articolul 5 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) k) elaborează situațiile și raportările financiare solicitate de Comisia Europeană, precum și cererile de plată transmise Comisiei Europene, în baza cheltuielilor declarate și autorizate de autoritatea responsabilă;l) elaborează și transmite situațiile și raportările financiare solicitate de Ministerul Finanțelor Publice sau de alte autorități naționale cu competențe în domeniu;m) avizează acordurile de delegare încheiate de autoritatea responsabilă;n) emite instrucțiuni privind managementul financiar-bugetar al proiectelor, obligatorii pentru toți beneficiarii și celelalte autorități delegate, cu informarea prealabilă a autorității responsabile;o) participă în echipele de control pentru constatarea neregulilor și stabilirea creanțelor bugetare, dacă celelalte autorități delegate sau beneficiarii proiectelor de monopol finanțate din FAMI pot fi stabiliți ca debitori;p) recuperează creanțele bugetare rezultate din nereguli aferente proiectelor de monopol și de asistență tehnică, prin modalitățile prevăzute la art. 38 lit. a)-c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;q) transmite și/sau pune la dispoziția celorlalte autorități competente toate informațiile și documentele solicitate privind îndeplinirea atribuțiilor ce i-au fost delegate.  +  Articolul 6Autoritatea delegată FSI(1) Direcția generală mecanisme și instrumente financiare nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene îndeplinește funcția de autoritate delegată FSI.(2) Autoritatea delegată FSI are următoarele atribuții:a) îndeplinește funcția de structură de control pentru FSI, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;b) efectuează, la solicitarea autorității responsabile, controale administrative sistematice și controale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de monopol finanțate din FSI, pentru evaluarea conformității cheltuielilor cu reglementările naționale privind achizițiile publice și cu prevederile contractuale, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum și regulamentelor specifice; (la 06-03-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 6 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) c) solicită finanțare și implementează activitățile aferente asistenței tehnice prevăzute în programul național FSI, în calitate de beneficiar de asistență tehnică;d) transmite și/sau pune la dispoziția celorlalte autorități competente toate informațiile și documentele solicitate privind îndeplinirea atribuțiilor ce i-au fost delegate;e) emite instrucțiuni privind atribuțiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FSI, cu avizul prealabil al autorității responsabile.  +  Articolul 7Autoritatea delegată FAMI(1) Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne îndeplinește funcția de autoritate delegată FAMI.(2) Autoritatea delegată FAMI are următoarele atribuții:a) organizează, în conformitate cu normele și practicile naționale în vigoare, consultări în parteneriat cu autoritățile și organismele implicate în aplicarea programului național FAMI;b) elaborează propunerea de program național FAMI și propunerile de modificare a acestuia;c) organizează și publică anunțurile privind cererile deschise de propuneri, organizează și asigură publicitatea ulterioară, selectarea și atribuirea proiectelor de grant;d) elaborează proiectul de ordin al ministrului afacerilor interne privind procedura de evaluare și selecție a proiectelor de grant, cu informarea prealabilă a autorității responsabile;e) verifică și validează eligibilitatea cheltuielilor și autorizează plata sumelor cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant;f) elaborează cereri de transfer de fonduri prin care solicită autorității responsabile transferarea sumelor din contribuția financiară UE aferentă proiectelor de grant atribuite sau care urmează să fie atribuite;g) transferă sumele cuvenite beneficiarilor proiectelor de grant, în baza cererilor de fonduri depuse și aprobate conform prevederilor actului de finanțare;h) deschide și utilizează conturi bancare și de trezorerie pentru derularea operațiunilor financiare aferente proiectelor de grant;i) asigură managementul financiar-contabil și bugetar și organizează evidența contabilă, la nivel de program, a angajamentelor bugetare și legale aferente proiectelor de grant;j) monitorizează proiectele de grant și verifică dacă cheltuielile declarate pentru aceste proiecte au fost suportate efectiv și dacă sunt în conformitate cu normele Uniunii Europene și cele naționale;k) efectuează controale administrative și controale financiare și operaționale la fața locului, pe bază de eșantion, pentru proiectele de grant, conform Regulamentului (UE) nr. 514/2014, Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/840, precum și regulamentelor specifice; (la 06-03-2019, Litera k) din Alineatul (2) , Articolul 7 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) l) solicită finanțare și implementează activitățile aferente asistenței tehnice prevăzute în programul național FAMI, în calitate de beneficiar de asistență tehnică;m) asigură activitatea de prevenire, constatare și sancționare a neregulilor, inclusiv recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli, în calitatea de autoritate cu competențe în gestionarea fondurilor europene, conform atribuțiilor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele de grant;n) desfășoară activități de informare și consultare în scopul întăririi capacității potențialilor beneficiari și a colaboratorilor acestora și a promovării programului național FAMI, precum și a activităților finanțate și rezultatelor obținute în cadrul acestuia;o) transmite și/sau pune la dispoziția celorlalte autorități competente toate informațiile și documentele solicitate privind îndeplinirea atribuțiilor ce i-au fost delegate;p) aprobă documentele privind publicitatea și vizibilitatea proiectelor de grant și a acțiunilor finanțate;q) emite instrucțiuni privind atribuțiile delegate, obligatorii pentru beneficiarii FAMI, cu avizul prealabil al autorității responsabile.  +  Articolul 8Autoritatea de audit(1) Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României este abilitată să îndeplinească funcția de autoritate de audit pentru fondurile din domeniul afacerilor interne.(2) Atribuțiile autorității de audit pentru fondurile din domeniul afacerilor interne sunt prevăzute la art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentele de implementare ale Comisiei Europene și art. 14 din Regulamentul delegat UE nr. 1.042/2014 al Comisiei.(3) Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României este abilitată să îndeplinească funcția organismului de audit prevăzut la art. 26 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 514/2014.  +  Articolul 9Managementul financiar al fondurilor(1) Sumele primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanțare inițială, prefinanțări anuale, plăți ale soldului anual și plăți ale soldului final, precum și eventualele sume de plătit Comisiei Europene se gestionează prin conturile în euro și în lei deschise de către autoritatea delegată financiară la Trezoreria Statului sau la bănci comerciale, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Echivalentul în lei al sumelor primite se gestionează de către autoritatea delegată financiară prin conturi de disponibil deschise la Trezoreria Statului, distinct pentru asistență tehnică și pentru fiecare program național.(3) Pentru implementarea proiectelor și asistenței tehnice se pot aplica următoarele modele de finanțare:a) modelul prefinanțării, caz în care beneficiarii pot primi cu titlu de avans maximum 90% din contribuția financiară nerambursabilă, iar soldul dintre contribuția financiară nerambursabilă cuvenită și prefinanțarea primită va fi rambursat sau restituit, după caz; (la 06-03-2019, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 9 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) b) modelul rambursării integrale, caz în care beneficiarii efectuează cheltuielile din bugetul propriu, urmând a fi solicitate autorității responsabile la rambursare.(3^1) Sumele solicitate cu titlu de prefinanțare pot fi plătite în una sau mai multe tranșe, în perioada de implementare a proiectului. (la 06-03-2019, Articolul 9 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (3^2) În cadrul ambelor modele de finanțare prevăzute la alin. (3), sumele cuvenite beneficiarilor, reprezentând rambursare intermediară/finală/sold, pot fi solicitate și plătite în una sau mai multe tranșe, în perioada de implementare a proiectului sau după finalizarea proiectului, după caz. (la 06-03-2019, Articolul 9 a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (4) Procentul aferent contribuției financiare nerambursabile și modelul de finanțare a proiectelor și activităților aferente asistenței tehnice se stabilesc prin actele de finanțare, în funcție de sumele disponibile în conturile menționate la alin. (1) și de sumele prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale beneficiarilor de drept public sau autorităților competente, după caz.(5) Autoritatea delegată financiară efectuează transferuri de fonduri cu titlul de prefinanțare sau rambursare către:a) autoritatea delegată FAMI, în baza cererilor de transfer de fonduri depuse și aprobate potrivit acordului de delegare;b) beneficiarii proiectelor de monopol și de asistență tehnică, în baza cererilor de fonduri depuse și aprobate potrivit actelor de finanțare.(6) Autoritatea delegată FAMI efectuează transferuri de fonduri cu titlul de prefinanțare sau rambursare către beneficiarii proiectelor de grant, în baza cererilor de fonduri depuse și aprobate în conformitate cu prevederile actelor de finanțare.(7) În cazul proiectelor de grant, contribuția financiară nerambursabilă este de maximum 95% din valoarea totală eligibilă a proiectului.(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), în funcție de importanța pe care obiectivele proiectului de grant o reprezintă pentru politica de azil și migrație a României, înainte de demararea procedurii de selecție, ministrul afacerilor interne poate aproba majorarea contribuției financiare nerambursabile la maximum 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului. Criteriile în funcție de care se stabilește importanța pe care obiectivele proiectului de grant o reprezintă pentru politica de azil și migrație a României, procentele și modalitatea lor de aplicare se vor stabili ulterior, prin ordin al ministrului afacerilor interne.(9) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea responsabilă, sumele reprezentând contribuția financiară UE cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de monopol sau beneficiarilor de asistență tehnică, conform actelor de finanțare încheiate, se virează de autoritatea delegată financiară în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele sau activitățile respective sau în conturile de disponibil ale liderilor de parteneriat, în cazul proiectelor implementate în parteneriat. (la 06-03-2019, Alineatul (9) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (10) După autorizarea cheltuielilor de către autoritatea delegată FAMI, sumele reprezentând contribuția financiară nerambursabilă cuvenite a fi rambursate beneficiarilor proiectelor de grant, conform actelor de finanțare încheiate, se virează de autoritatea delegată FAMI în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanțate proiectele sau activitățile respective sau în conturile beneficiarilor proiectelor de grant. (la 06-03-2019, Alineatul (10) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (11) Sumele cu titlu de prefinanțare aprobate autorității delegate FAMI se virează de autoritatea delegată financiară în conturile de disponibil ale autorității delegate FAMI. (la 06-03-2019, Alineatul (11) din Articolul 9 a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )  +  Articolul 10Programarea bugetară a fondurilor(1) În bugetul de stat, la pozițiile distincte de la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», Ministerul Afacerilor Interne cuprinde, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, credite bugetare și credite de angajament aferente: (la 06-03-2019, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 10 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) a) sumelor reprezentând contribuția financiară UE neacoperită de prefinanțările primite pentru proiectele menționate la art. 9 alin. (7) și (8);b) sumelor reprezentând cofinanțarea publică națională pentru proiectele menționate la art. 9 alin. (7) și (8);c) sumelor aferente achitării debitelor față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv, dar fără a se limita la dobânzi de întârziere, creanțe și corecții rezultate din nereguli;d) sumelor necesare finanțării cheltuielilor neeligibile la nivel de program.e) sumelor reprezentând contribuția financiară UE cuvenită beneficiarilor proiectelor de monopol cu titlu de rambursare a cheltuielilor efectuate, în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene. (la 06-03-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost completat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (2) În bugetul de stat, la pozițiile distincte de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, inclusiv beneficiarii de asistență tehnică, cuprind, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, credite bugetare și credite de angajament aferente:a) sumelor reprezentând valoarea totală a proiectelor sau activităților, dacă se aplică modelul rambursării integrale;b) sumelor reprezentând cofinanțarea publică națională și contribuția financiară UE neacoperită de prefinanțările primite, dacă se aplică modelul prefinanțării; (la 06-03-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 10 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) c) sumelor necesare finanțării cheltuielilor neeligibile la nivel de proiect;d) sumelor aferente achitării debitelor față de bugetul Uniunii Europene, inclusiv, dar fără a se limita la dobânzi de întârziere, creanțe și corecții rezultate din nereguli.(3) În bugetul fondurilor externe nerambursabile, la pozițiile distincte de la titlul 58 «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat cuprind sumele aferente contribuției financiare UE pentru proiectele sau activitățile de asistență tehnică finanțate prin modelul prefinanțării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-03-2019, Alineatul (3) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (4) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programelor naționale se reflectă în anexele specifice la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate națională responsabilă de managementul fondurilor din domeniul afacerilor interne.(5) Disponibilitățile din contribuția financiară UE rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar în conturile autorităților competente, precum și sumele primite de beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat potrivit alin. (3) rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație. (la 06-03-2019, Alineatul (5) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (6) În vederea parcurgerii fazelor de lichidare, ordonanțare și plată, în prima lună a anului bugetar, Ministerul Afacerilor Interne rezervă în totalitate creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în calitate de autoritate responsabilă, completând un angajament bugetar global conform modelului prevăzut în anexa nr. 1. Dacă valoarea creditelor bugetare se modifică pe parcursul anului bugetar, angajamentul bugetar global se modifică în mod corespunzător în luna în care a intervenit modificarea respectivă. (la 06-03-2019, Articolul 10 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (7) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat se restituie de către unitățile Trezoreriei Statului din conturile în care au fost încasate, la cererea scrisă a ordonatorului de credite plătitor sau beneficiar, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2. Răspunderea privind sumele ce se restituie din conturile de venituri ale bugetului de stat în care s-a efectuat plata eronată revine exclusiv instituției publice care solicită restituirea. (la 06-03-2019, Articolul 10 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (8) Dobânzile aferente sumelor primite de la UE se utilizează pentru continuarea finanțării programelor naționale. (la 06-03-2019, Articolul 10 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (9) Autoritatea delegată financiară va regulariza sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) și e) cu sumele primite de la Comisia Europeană. (la 06-03-2019, Articolul 10 a fost completat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )  +  Articolul 11Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la nivelul programelor naționale(1) Valoarea totală a proiectelor se exprimă în lei, calculată la cursul InforEuro valabil la data semnării actelor de finanțare.(2) Actele de finanțare sunt angajamentele legale la nivel de program. Acestea se semnează de către ordonatorul de credite al autorității publice care acordă finanțarea și de către reprezentantul legal al beneficiarului.(3) Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor la nivelul programelor naționale se efectuează în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare prevăzute la art. 10 alin. (1) și (4). (la 06-03-2019, Alineatul (3) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 ) (4) Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor la nivelul programelor naționale se propun de către compartimentele sau structurile de specialitate cu atribuții privind elaborarea propunerilor de programe naționale.(5) Controlul financiar preventiv la nivelul programelor naționale se exercită la nivelul autorității delegate financiare și la nivelul autorității delegate FAMI, în conformitate cu legislația în vigoare.  +  Articolul 12BeneficiariiPrin actele de finanțare se are în vedere ca obligațiile stabilite în sarcina beneficiarilor să asigure cel puțin următoarele:a) angajarea răspunderii beneficiarilor, împreună cu autoritatea responsabilă și autoritățile delegate, pentru respectarea măsurilor din programele naționale aprobate și pentru eligibilitatea operațiunilor finanțate, precum și aplicarea de către aceștia a unui management financiar și tehnic riguros și transparent;b) implementarea proiectului cu toată atenția, eficiența, transparența și diligența necesare, în concordanță cu regulile bunei practici din domeniul de activitate vizat și în conformitate cu prevederile actului de finanțare încheiat, cu respectarea legislației naționale și europene în vigoare, precum și conform instrucțiunilor emise de către ofițerul responsabil de program și de autoritățile delegate;c) accesul la bunurile achiziționate și punerea la dispoziția autorităților și organismelor naționale și europene cu competențe de verificare, control, audit sau evaluare a fondurilor din domeniul afacerilor interne a tuturor informațiilor și documentelor solicitate legate de implementarea proiectului, pe toată perioada de implementare și după finalizarea acestuia;d) restituirea sau suportarea tuturor sumelor solicitate de autoritățile competente, cum ar fi sume plătite nejustificat, debite față de bugetul Uniunii Europene, creanțe bugetare rezultate din nereguli sau corecții financiare.  +  Articolul 12^1Proiecte implementate în parteneriat(1) Proiectele finanțate din FAMI și FSI pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din două sau mai multe entități cu personalitate juridică.(2) Autoritățile publice pot stabili parteneriate cu entități din sectorul privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selecție a acestora, care respectă, cel puțin, principiile transparenței, tratamentului egal, nediscriminării și utilizării eficiente a fondurilor publice.(3) Responsabilitățile în implementarea proiectului, cofinanțarea operațiunilor și alte drepturi și obligații ale partenerilor se stabilesc prin acordul/declarația de parteneriat derulate, cu respectarea legislației naționale privind achizițiile publice. (la 06-03-2019, Actul a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )  +  Articolul 13Acte subsecvente(1) Regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.(2) Procedura de evaluare și selecție pentru finanțarea proiectelor de grant se stabilește prin ordin al ministrului afacerilor interne.(3) Organizarea și atribuțiile structurilor fără personalitate juridică prevăzute la art. 3 se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.  +  Articolul 14Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 06-03-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoș,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  București, 28 ianuarie 2015.Nr. 48.  +  Anexa nr. 1Ministerul ...........................Compartimentul de specialitate .................... Nr. ............. Data emiterii ..................................
  ANGAJAMENT BUGETAR GLOBAL
  (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la
  bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate responsabilă)
  Finanțare UE, din care:..................................
  Fondul pentru azil, migrație și integrare..................................
  Fondul pentru securitate internă..................................
  Spațiu rezervat CFPP - Viza - Refuz de viză Nr. ..................................- Înregistrare individualăData .......................Semnătura Data .......................
  Spațiu rezervat CFPD - Viza - Intenția de refuz viză - Refuz viză Nr. ..................................- Înregistrare individualăData ....................... Semnătura Data .......................

  Ordonator principal de credite,
  ..................................
  Data:
  ...............
  Semnătura:
  ............ L.S.
  (la 06-03-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  CERERE DE RESTITUIRE
  a sumelor virate eronat în conturile de venituri
  ale bugetului de stat pentru programele naționale de sprijin din Fondul pentru azil,
  migrație și integrare și Fondul de securitate internă
  Nr. .................... din data de ..................Către .......................^1)Prin prezenta cerere, ......................^2), cu sediul în localitatea ................., str. ................... nr. ....., județul/sectorul ..................., având CIF ..............., în temeiul prevederilor ............................^3) solicităm restituirea sumei de ......................^4),virată eronat în contul de venituri ale bugetului de stat nr. ..........., codificat cu CIF ....................., cod IBAN ............., reprezentând ................., achitată cu Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. ................... din data de ........................ .Restituirea va fi efectuată în contul nr. ...................^5), CIF ............, cod IBAN ............., deschis la Trezoreria ....................... .
  Ordonator de credite,
  ...........................
  Semnătura
  ............................. L.S.
  ^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care este deschis contul de venituri ale bugetului de stat în care a fost virată eronat suma.^2) Denumirea solicitantului instituție publică.^3) Actul normativ în temeiul căruia se solicită restituirea sumei.^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.^5) Contul din care a fost dispusă plata eronat sau alt cont în care se va restitui suma, după caz. (la 06-03-2019, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 116 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 06 martie 2019 )
  ------