REGULAMENTUL din 17 iulie 2003de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 29 iulie 2003    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 859 din 17 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Comisia naționala pentru acordarea indemnizației de merit, denumită în continuare Comisia națională, înființată prin Legea privind instituirea indemnizației de merit nr. 118/2002, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, este compusă din:a) președintele Academiei Române;b) președintele Comisiei pentru cultură, culte, artă și mijloace de informare în masă a Senatului;c) președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială a Senatului;d) președintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților;e) președintele Comisiei pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților;f) ministrul culturii și cultelor;g) ministrul educației, cercetării și tineretului;h) președintele Agenției Naționale pentru Sport;i) președinții uniunilor de creatori care fac parte din Alianta Naționala a Uniunilor de Creatori din România. (la 20-08-2003, Litera i) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 913 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2003 )  +  Articolul 2(1) Comisia națională nominalizează personalitatile românești de prestigiu ale științei, culturii și sportului pentru acordarea indemnizației de merit, pe baza propunerilor întocmite și înaintate de către instituțiile prevăzute la art. 3 din lege și a criteriilor de atribuire a indemnizației de merit.(2) Hotărârile prin care Comisia națională nominalizează personalitatile românești de prestigiu ale științei, culturii și sportului pentru acordarea indemnizației de merit se înaintează de către secretariatul Comisiei naționale la Secretariatul General al Guvernului, pentru a fi luate în considerare la elaborarea legii anuale a bugetului de stat.(3) Comisia națională analizează și soluționează contestațiile privind nominalizările, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora la secretariatul Comisiei naționale.  +  Capitolul II Ședințele Comisiei naționale  +  Articolul 3(1) În vederea nominalizarii personalitatilor românești pentru acordarea indemnizației de merit, Comisia națională se întrunește lunar, în ședințe ordinare, și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la solicitarea președintelui Academiei Române.(2) Convocarea ședințelor Comisiei naționale se face de către secretariatul acesteia, cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței.(3) Ședințele Comisiei naționale se desfășoară lunar la sediul Academiei Române.  +  Articolul 4(1) La ședințele Comisiei naționale participă, în calitate de invitat, și un reprezentant, la nivel de secretar de stat, al Secretariatului General al Guvernului.(2) La ședințele Comisiei naționale, la propunerea membrilor Comisiei naționale, pot fi invitate și alte persoane a căror participare este utilă pentru adoptarea hotărârilor de nominalizare a personalitatilor românești pentru acordarea indemnizației de merit.  +  Articolul 5(1) Ședințele Comisiei naționale pot avea loc în prezența a cel puțin 2/3 din membrii săi.(2) Membrii Comisiei naționale care, din motive obiective, nu pot participa la ședință pot fi reprezentați de o persoană anume împuternicită în acest scop.  +  Articolul 6(1) Ședințele Comisiei naționale sunt conduse de președintele Academiei Române. În lipsa președintelui Academiei Române, ședințele Comisiei naționale sunt conduse de următorul membru al acesteia, în ordinea prevăzută la art. 1.(2) Hotărârile de nominalizare a personalitatilor românești sunt adoptate de Comisia națională prin unanimitatea de voturi a membrilor și reprezentanților prezenți la ședințele Comisiei naționale.  +  Articolul 7Procesele-verbale ale ședințelor Comisiei naționale se redactează de secretariatul acesteia într-un registru special deschis în acest scop și se semnează de persoana care a condus lucrările ședinței.  +  Capitolul III Activitatea executivă și de secretariat a Comisiei naționale  +  Articolul 8(1) În subordinea Comisiei naționale funcționează subcomisii de specialitate pe cele 3 domenii: știință, cultură și sport. Acestea își pot constitui grupuri de lucru pe domenii de specialitate. Pentru domeniul artelor, grupurile de lucru sunt formate din reprezentanții uniunilor de creație.(2) Subcomisiile de specialitate funcționează pe lângă instituțiile prevăzute la art. 3 lit. b)-d) din lege și au rolul de a analiza dosarele cu documentele depuse pentru acordarea indemnizației de merit.(3) Subcomisiile de specialitate sau grupurile de lucru analizează dosarele cu documentele depuse pentru acordarea indemnizației de merit și verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentele norme.  +  Articolul 9(1) Activitatea executivă și de secretariat, precum și logistica necesară desfășurării activității Comisiei naționale sunt asigurate de Academia Română.(2) Persoanele care vor asigura activitatea executivă și de secretariat a Comisiei naționale și care constituie secretariatul acesteia sunt desemnate de președintele Academiei Române.  +  Articolul 10(1) Secretariatul Comisiei naționale îndeplinește următoarele atribuții principale:a) centralizează și difuzează membrilor Comisiei naționale, pentru a fi supuse dezbaterii în cadrul ședințelor, propunerile de nominalizare pentru atribuirea indemnizației de merit;b) transmite membrilor Comisiei naționale convocările pentru ședințele ordinare și extraordinare, precum și ordinea de zi a acestora și materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii;c) întocmește și tine evidenta proceselor-verbale ale ședințelor într-un registru special deschis în acest scop;d) redactează hotărârile Comisiei naționale;e) înaintează Secretariatului General al Guvernului hotărârile de nominalizare adoptate de Comisia naționala;f) primește și asigura rezolvarea corespondentei adresate Comisiei naționale, inclusiv a contestațiilor.(2) Secretariatul Comisiei naționale îndeplinește orice alte sarcini necesare bunei desfășurări a activității Comisiei naționale.-------------