ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2019privind modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 1 martie 2019  Îmbunătățirea și perfecționarea continuă a activității administrației publice centrale este o preocupare constantă a Guvernului și reprezintă un obiectiv al Programului de guvernare.Creșterea eficienței ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și a structurilor fără personalitate juridică este esențială pentru aplicarea cu succes a măsurilor adoptate de Guvern în toate domeniile de activitate.Crearea unor structuri cu sau fără personalitate juridică la nivelul administrației publice centrale, care să fie caracterizate prin flexibilitate, inovativitate, interconectivitate cu alte instituții publice și aplicarea în timp real a măsurilor dispuse de Guvern constituie un demers obligatoriu al actului de guvernare.În lipsa adoptării acestor măsuri, se perpetuează stări de lucruri care contribuie la ineficiență și la întârzieri în aplicarea măsurilor atât de necesare la nivel național, în toate domeniile vieții economico-sociale.Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Prim-Ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Cancelaria Prim-Ministrului este o structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care are rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei PrimMinistrului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(4) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) Cancelaria Prim-Ministrului, structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului; în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a primministrului;2. La articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei PrimMinistrului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 1^1Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale coordonate de prim-ministru, prin Cancelaria PrimMinistrului.  +  Articolul IIIOrdonanța Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: prim-ministrul, viceprim-ministrul, ministrul de stat, ministrul, ministrul delegat, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, secretarul general al Guvernului, secretarul general adjunct al Guvernului, consilierul de stat, secretarul de stat și asimilatul acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului și din cadrul ministerelor, precum și conducătorul organelor de specialitate ale administrației publice centrale, cu rang de secretar de stat.2. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi din cabinetul șefului Cancelariei Prim-Ministrului, respectiv al secretarului general al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de ministru, iar numărul maxim de posturi din cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului este cel stabilit potrivit anexei nr. 1, pentru funcția de secretar de stat.3. La anexa nr. 1, numărul curent 4 va avea următorul cuprins:4. Ministru, ministru delegat, șeful Cancelariei PrimMinistrului, secretarul general al Guvernului.  +  Articolul IVLa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 30 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 27 februarie 2019.Nr. 11.-----