ORDIN nr. 252 din 27 februarie 2019privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 28 februarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. MSSM 619 din 27.02.2019,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul II, articolul 21 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) ca urmare a actualizării Catalogului național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) prin completarea/modificarea Listei de medicamente - denumiri comerciale; lista se elaborează în termen de 15 zile de la actualizarea Canamed și intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost elaborată; prin excepție, lista elaborată în cursul lunii martie 2019 de Casa Națională de Asigurări de Sănătate intră în vigoare începând cu 11 martie 2019.2. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru ianuarie - februarie 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative
  pentru trimestrul I al anului 2019
  - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament trimestrul I an 2019 Credite bugetare trimestrul I an 2019
  Programul național de oncologie, din care:458.620,00519.910,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)**400.370,00455.364,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET - CT7.934,009.228,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare90,00111,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemie acută prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 738,00733,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)49.478,0054.470,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți10,004,00
  Programul național de diabet zaharat321.184,00393.232,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană13.607,0014.823,00
  Programul național de tratament pentru boli rare**67.465,00112.295,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice42.796,0070.740,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 39.966,0064.165,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)4.767,0010.624,00
  Programul național de boli endocrine614,00727,00
  Programul național de ortopedie22.195,0036.840,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice133,00197,00
  Programul național de boli cardiovasculare39.711,0064.423,00
  Programul național de sănătate mintală490,00617,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:5.542,007.690,00
  Subprogramul de radiologie intervențională4.115,006.698,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 1.118,00336,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil101,00211,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular208,00445,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică270.141,00270.141,00
  Total1.287.231,001.566.424,00
  Cost volum172.321,00206.555,00
  Total general1.459.552,001.772.979,00
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Adriana Cotel
  București, 27 februarie 2019.Nr. 252.----