DECRET nr. 138 din 17 aprilie 1984privind retribuirea în acord global a personalului care executa lucrări de construcţii-montaj în străinătate
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 34 din 19 aprilie 1984    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Întreaga activitate de construcţii, proiectare şi asistenţa tehnica pentru construcţii în străinătate se organizează şi se desfăşoară pe baza principiului autogestiunii economico-financiare şi valutare.Unităţile care executa lucrări de construcţii-montaj în străinătate îşi finanţează întreaga activitate din încasările valutare stabilite în contracte fundamentate pe baza devizelor pe obiective, asigurându-se realizarea aportului valutar planificat.  +  Articolul 2Personalul muncitor care lucrează în activitatea de construcţii-montaj în străinătate va fi retribuit în acord global prin preluarea lucrărilor în antrepriza, primind pentru realizarea întregului obiectiv o sumă globală stabilită după norme, cu încadrarea stricta în devizul lucrării şi nota de fundamentare aprobată.  +  Articolul 3Colectivul de oameni ai muncii, preluand în antrepriza şi acord global executarea unui obiectiv, va repartiza fiecărui membru partea ce-i revine ca retributie în raport cu încadrarea tarifara stabilită potrivit legii.Conform principiului nelimitarii veniturilor rezultate din munca, întregul colectiv va putea obţine venituri mai mari dacă realizează obiectivul de investiţii într-o durată mai scurta decât cea stabilită sau cu un număr mai mic de personal; prin prelungirea duratei de execuţie sau folosirea unui număr mai mare de personal muncitor veniturile vor scădea în mod corespunzător.Durata de execuţie pentru fiecare obiectiv se stabileşte potrivit normelor tehnice, avându-se în vedere timpul de muncă normat şi numărul de personal necesar.  +  Articolul 4Sumele stabilite în contractul de acord global pentru plata manoperei sînt ferme şi se plătesc integral la terminarea lucrărilor contractate.Pe parcursul executării lucrărilor se acordă avansuri de pînă la 80 la suta din suma cuvenită în valută pentru manopera, corespunzător stadiilor fizice realizate.Suma stabilită prin contractul de acord global se plăteşte numai dacă lucrările executate sînt de calitatea prevăzută în proiecte şi caiete de sarcini, cu încadrarea stricta în consumurile normate de materiale, combustibili şi energie.  +  Capitolul 2 Organizarea unităţilor de construcţii-montaj în străinătate  +  Articolul 5Unitatea organizatorică de baza în sistemul de lucru în antrepriza este brigada complexa de antrepriza.Brigada complexa contractează în acord global şi executa în întregime unu sau mai multe obiecte sau părţi de obiecte complexe.  +  Articolul 6Brigada complexa este alcătuită din muncitori de diferite meserii şi specialităţi, maiştri şi tehnicieni, ingineri şi alt personal - corespunzător gradului de complexitate al lucrărilor contractate - şi este condusă de către antreprenor-şef de brigada. În brigada vor fi cuprinşi şi conducătorii de utilaje.La alcătuirea brigazii se va avea în vedere cuprindera muncitorilor policalificati cu meserii înrudite, astfel încît aceştia să-şi folosească integral timpul de lucru şi să fie în măsura să execute cat mai multe categorii de lucrări.  +  Articolul 7Brigada complexa răspunde de realizarea integrală a lucrărilor, la termenele contractate, de calitatea corespunzătoare a acestora şi de încadrarea în consumurile normate de materiale, combustibil şi energie.  +  Articolul 8Brigada complexa primeşte în dotare, pentru folosinţă, uneltele şi utilajele necesare executării lucrărilor, răspunde de întreţinerea şi repararea acestora, de folosirea lor raţională pe toată durata normata de utilizare, fiind obligată să se încadreze în durata de execuţie prevăzută în deviz şi să asigure, în acest fel, plata cotelor de amortizare.  +  Articolul 9Pentru executarea unor lucrări mici şi dispersate, unde nu se justifica organizarea de brigazi complexe, se organizează echipe conduse de maiştri, tehnicieni, subingineri sau ingineri, care vor prelua în antrepriza, prin contract de acord global, executarea lucrărilor respective.  +  Articolul 10Pentru coordonarea mai multor brigazi care executa lucrări într-o anumită zona teritorială sau pentru executarea unor obiective cu volum mai mare de lucrări şi de complexitate tehnica deosebită sa constituie antreprize.  +  Articolul 11Antrepriza îndeplineşte, de regula, atribuţiile antreprenorului general în relaţiile cu beneficiarul extern şi răspunde de realizarea integrală a lucrărilor de construcţii-montaj la obiectivele contractate, în care scop: a) asigura proiectele şi toate celelalte documentaţii tehnice avizate de beneficiar sau reprezentanţii acestuia; b) asigura în mod centralizat aprovizionarea tehnico-materială, prelucrarea şi realizarea unor confecţii semifabricate, gospodărirea utilajelor şi mijloacelor fixe din dotare, care se folosesc de toate brigazile complexe; c) ia măsuri pentru încadrarea consumurilor de materiale, combustibili şi energie în normele stabilite, utilizarea raţională şi intensiva a utilajelor din dotarea brigazilor pentru încadrarea în duratele de folosinţă stabilite prin deviz, încadrarea tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele prevăzute în nota de fundamentare; d) urmăreşte realizarea lucrărilor de calitate corespunzătoare în stricta concordanta cu prevederile proiectelor, efectuand toate probele de laborator prevăzute în caietele de sarcini; e) urmăreşte respectarea, de către personalul român, atît a legislaţiei locale, cat şi a legislaţiei Republicii Socialiste România, şi asigura o disciplina ferma atît la locurile de muncă, cat şi în timpul liber.  +  Articolul 12Antrepriza se organizează în funcţie de volumul de activitate şi de complexitatea lucrărilor, întregul personal muncitor fiind retribuit în acord global prin cota procentuală din valoarea lucrărilor contractate şi executate. Cotele procentuale se stabilesc în limitele prevăzute de prezentul decret.Suma cuvenită în acord global personalului muncitor al antreprizei se acordă integral la terminarea şi receptionarea lucrărilor contractate. Lunar se acordă avansuri în limita a 80 la suta din suma cuvenită în valută, calculată în raport cu stadiile fizice şi valoarea lucrărilor realizate.Atît avansurile, cat şi întreaga suma globală, se repartizează personalului din antrepriza în raport cu contribuţia fiecăruia, încadrarea tarifara şi timpul efectiv lucrat.  +  Articolul 13În cazul în care volumul lucrărilor nu justifica constituirea unei antreprize, atribuţiile acesteia vor fi îndeplinite de brigada, personalul acesteia fiind dimensionat strict în raport de volumul activităţilor.În acest caz, la suma globală contractată pentru executarea lucrărilor se adauga cota procentuală pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile antreprizei.  +  Capitolul 3 Contractarea în acord global prin preluarea în antrepriza a executării lucrărilor de construcţii-montaj în străinătate  +  Articolul 14Încheierea contractelor externe se face de către unităţile contractante de construcţii-montaj, în conformitate cu autorizaţia de export şi nota de fundamentare a eficientei economice aprobate, potrivit legii, pentru fiecare acţiune în parte.  +  Articolul 15La încheierea contractelor pentru realizarea unor obiective în străinătate se va asigura cuprinderea, în mod distinct, în calculatia de preţ, a valorii materialelor, utilajelor şi instalaţiilor, a celorlalte cheltuieli cu privire la transporturi şi organizare de şantier, precum şi a tuturor cheltuielilor legate de manopera necesară executării şi conducerii lucrărilor.Calculatia care sta la baza preţului extern va asigura, în ceea ce priveşte volumul manoperei, retributia în valută a personalului muncitor, contribuţia la fondul pentru pregătirea cadrelor, indemnizaţia pentru familia rămasă în ţara şi o sumă la dispoziţia întreprinderii trimitatoare pentru acoperirea altor cheltuieli legate de manopera.Nivelurile minime de manopera în valută, care se prevăd în calculatia preţului de contractare, stabilite diferenţiat pe categorii de calificare pentru muncitori şi funcţii - pentru maiştri, tehnicieni, ingineri, economişti şi cadre de conducere -, sînt cele prevăzute în anexa nr. 1*).  +  Articolul 16La încheierea contractelor pentru realizarea unor obiective în străinătate unităţile contractante sînt obligate să asigure: a) exportul de materiale, echipamente, dotări, tehnologii, proiecte şi servici româneşti; b) preţuri şi condiţii de plată avantajoase; c) clauze de majorare a preţurilor şi tarifelor la materiale, carburanţi, energie, manopera, alimente şi sevicii, corespunzător creşterii preţurilor pe piaţa; d) clauze şi mijloace de garantare a drepturilor părţii române folosite în practica relaţiilor economice internaţionale; e) acoperirea cheltuielilor de transport, de asistenţa medicală şi a altor cheltuieli specifice unor zone geografice; f) plata de către beneficiar a cheltuielilor pentru recuperarea fizica a capacităţii de muncă a personalului muncitor, gratuităţi de hrana, echipament de lucru şi altele asemenea, pentru tarifele de manopera, în cazul executării de lucrări în condiţii de clima sau de muncă deosebite; g) eficienta economică şi aport valutar corespunzător.Indicatorii de eficienta prevăzuţi în nota de fundamentare se determina pe baza devizelor pe obiecte sau lucrări cuprinse în oferta, întocmite conform prevederilor caietului de sarcini.La alcătuirea preţurilor de ofertare se au în vedere preţurile externe practicate pe piaţa respectiva de către firme locale sau internaţionale, acoperirea integrală a cheltuielilor şi asigurarea unui beneficiu corespunzător.Devizul cheltuielilor în lei şi în valută se întocmeşte în condiţii de stricta economicitate, pe baza preţurilor legal aprobate pentru toată furnitura din ţara, stabilindu-se consumuri maximale exprimate fizic şi valoric pentru: materiale, manopera, utilaje, transport, organizare de şantier, cheltuieli generale şi altele.  +  Articolul 17După încheierea contractelor externe, unitatea contractantă cu profil de construcţii-montaj în străinătate încheie contracte de acord global cu antreprize, cu brigazi sau echipe, după caz.  +  Articolul 18Contractele de acord global încheiate cu antreprize cuprind: a) proiectele de construcţii şi instalaţii tehnologice avizate de beneficiari; b) valoarea maxima a lucrărilor de construcţii-montaj prevăzută în contractul extern; c) durata şi etapele de realizare a lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi stadiile fizice intermediare; d) termenele de predare a utilajelor, instalaţiilor tehnologice, aparatajelor şi a materialelor necesare execuţiei lucrărilor; e) numărul maxim de personal; f) normele tehnice de consum exprimate prin consumuri maximale de materiale, combustibili şi energie; g) suma pentru retribuirea personalului muncitor al antreprizei, determinata prin cote stabilite în condiţiile prezentului decret, şi suma pentru retribuirea personalului muncitor din brigazi şi celelalte subunitati, în limita manoperei prevăzute în nota de fundamentare; h) nivelul cheltuielilor maxime de producţie (bugetul de cheltuieli); i) condiţii generale şi speciale impuse de specificul lucrărilor ce fac obiectul contractului.  +  Articolul 19Prin contractul de acord global, unitatea contractantă cu profil de construcţii-montaj se obliga să asigure - la termenele stabilite - amplasamentele, proiectele de execuţie de construcţii şi instalaţii tehnologice avizate de beneficiar, utilajele de construcţii, baza tehnico-materială, furnitura tehnologică şi forta de muncă necesară.Antrepriza sau brigada, după caz, se obliga să execute lucrările contractate, la termenele prevăzute şi condiţiile de calitate înscrise în caietele de sarcini, să se încadreze în normele de consum de materiale, combustibili şi energie, în nivelul maxim de cheltuieli prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli şi să asigure încasarea şi transferul în ţara al aportului valutar realizat.Lucrările de calitate necorespunzătoare se refac de către brigada cu suportarea contravalorii materialelor consumate suplimentar pentru remedieri.Valoarea materialelor distruse, precum şi a celor consumate peste prevederile normelor, din vina brigazii, se suporta de membrii acesteia, potrivit legii.  +  Capitolul 4 Retribuirea în acord global a personalului muncitor care executa lucrări de construcţii-montaj în străinătate  +  Articolul 20Suma globală în valută şi în lei care se prevede în contractele de acord global încheiate între unităţile contractante şi antreprize, brigazi sau echipe, după caz, se stabileşte în raport de natura, complexitatea şi volumul lucrărilor, pe baza normelor şi normativelor de muncă, a tarifelor şi indemnizaţiilor, diferenţiate pe categorii de calificare şi funcţii, şi se compune din:- o sumă în valută, reprezentând retributia lunară determinata în raport de duratele normate ale lucrărilor, numărul de personal muncitor şi structura acestuia;- o sumă în lei, reprezentând indemnizaţia lunară pentru întreţinerea familiei.Retribuţiile tarifare în valută şi indemnizaţia în lei pentru întreţinerea familiei sînt prevăzute în anexele nr. 2*) şi 3*).Sumele stabilite în contractul de acord global pentru plata manoperei în valută şi în lei sînt ferme şi se plătesc integral la terminarea şi receptionarea lucrărilor.Pe parcursul executării lucrărilor contractate în acord global, brigazile complexe primesc avansuri lunare de pînă la 80 la suta din sumele convenite în valută, corespunzător stadiilor fizice realizate.Indemnizaţiile lunare în lei se plătesc integral în condiţiile realizării stadiilor fizice planificate.Avansurile şi indemnizaţiile se repartizează de şeful brigazii, cu acordul membrilor acesteia, în raport de contribuţia fiecăruia la realizarea lucrărilor, retributia tarifara în valută şi indemnizaţia în lei şi timpul efectiv lucrat.La terminarea şi receptionarea lucrărilor la obiectul contractat, după verificarea condiţiilor de calitate, suma totală pe obiect - în valută şi în lei - se repartizează pe membrii brigazii în condiţiile alineatului de mai sus; din sumele individuale astfel determinate se scad avansurile plătite lunar.  +  Articolul 21Suma pentru retribuirea personalului muncitor al antreprizei se stabileşte prin aplicarea cotelor procentuale de manopera aprobate în valută şi în lei, potrivit anexei nr. 4*).Pe parcursul execuţiei lucrărilor contractate în acord global, suma cuvenită personalului muncitor al antreprizei se stabileşte prin aplicarea cotelor procentuale de manopera la valoarea lucrărilor realizate de brigazile şi celelalte unităţi din subordine.Lunar se acordă avansuri în limita a 80 la suta, care se repartizează personalului muncitor în raport cu retributia tarifara în valută şi timpul efectiv lucrat. Indemnizaţia în lei se plăteşte integral în condiţiile realizării stadiilor fizice stabilite.La terminarea şi receptionarea lucrărilor la obiectele contractate, odată cu acordarea sumelor totale pe obiecte, cuvenite personalului din brigazi, se acordă şi diferenţa cuvenită în valută şi în lei personalului muncitor al antreprizei.  +  Articolul 22În cazul scurtarii duratei de execuţie sau realizării lucrărilor cu un număr mai mic de personal, veniturile individuale cuvenite în plus peste retributia tarifara aferentă timpului efectiv lucrat se repartizează 50 la suta în valută şi 50 la suta în lei.  +  Capitolul 5 Alte drepturi ale personalului muncitor român trimis în străinătate  +  Articolul 23Personalul muncitor român beneficiază, în condiţiile prezentului decret, pe perioada trimiterii în străinătate pentru executarea de lucrări, de următoarele drepturi: a) cazare gratuita; b) masa contra cost, la cantinele organizate de unităţile trimitatoare; c) transport gratuit pentru deplasarea din ţara în străinătate şi pentru vizitarea familiei, în concediul legal de odihnă; d) transport gratuit, pe distanta dintre spaţiile de cazare în locul de muncă, dacă aceasta este mai mare de 1,5 km; e) echipament de protecţie corespunzător condiţiilor specifice din ţara respectiva; f) gratuitatile suportate de către beneficiar, peste tarifele de manopera, conform art. 16 lit. f); g) asistenţa medicală gratuita, potrivit normelor specifice stabilite de Ministerul Sănătăţii; h) alocaţia de stat pentru copii, calculată, în condiţiile legii, corespunzător încadrării tarifare în luna anterioară plecării în străinătate; i) compensaţie potrivit decretelor nr. 283/1982 şi nr. 46/1982; j) participare la beneficii, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 24În caz de boala sau de accident, pe perioade scurte de incapacitate de muncă, inclusiv pe timpul spitalizarii, personalul muncitor român trimis în străinătate beneficiază de drepturile ce se acordă în ţara, potrivit legii, calculate la retributia tarifara avută în lei, de retributia tarifara în valută stabilită conform anexei nr. 3, precum şi de celelalte drepturi ce se acordă în străinătate.  +  Capitolul 6 Obligaţiile unităţilor trimitatoare şi ale personalului muncitor român  +  Articolul 25În scopul creşterii eficientei economico-financiare şi valutare prin reducerea la strictul necesar a tuturor cheltuielilor care se fac în legătură cu consumul de manopera pentru realizarea contractelor, unităţile cu activitate de construcţii-montaj în străinătate vor lua măsuri ferme pentru: a) întărirea ordinii şi disciplinei pe santierele din străinătate; b) realizarea programelor de creştere a productivitatii muncii şi reducerea consumului de manopera; c) simplificarea sistemului de evidenta şi reducerea personalului de administraţie; d) respectarea calităţii impuse prin caietul de sarcini, normele şi normativele în vigoare pentru lucrările executate, eliminarea oricăror remedieri şi refaceri de lucrări cerute la recepţie; e) reducerea cheltuielilor generale ale unităţii;  +  Articolul 26În situaţia în care cazarea nu se asigura de partenerii externi, aceasta se organizează pentru întregul personal muncitor român, inclusiv personalul de conducere şi delegaţii care se deplaseaza temporar din ţara, potrivit normelor de spaţiu specifice condiţiilor de şantier din ţara şi dotărilor prevăzute în devizul de cheltuieli.  +  Articolul 27Unităţile trimitatoare sînt obligate sa organizeze cantine şi să asigure condiţii pentru servirea mesei. Cheltuielile ocazionate de organizarea şi funcţionarea cantinelor, inclusiv drepturile ce se acordă personalului care deserveşte cantinele, se suporta de către unităţile trimitatoare în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie în documentele aprobate, potrivit legii, pentru fiecare contract în parte.Unităţile bancare pot acorda, în condiţiile legii, credite în lei pentru dotarea cantinelor cu echipamente care se procura din ţara.Aprovizionarea cu alimente a cantinelor se va face din ţara în toate situaţiile în care aceasta este posibil şi se justifica din punct de vedere economic.Echipele de control al oamenilor muncii din fiecare colectiv de muncă vor verifica permanent activitatea personalului cantinelor, pentru ca asigurarea mesei să se realizeze în condiţii cat mai bune.  +  Articolul 28Unităţile trimitatoare suporta pentru personalul muncitor român trimis în străinătate contravaloarea transportului de la domiciliu pînă la locul de muncă din străinătate şi pentru înapoierea în ţara la încheierea misiunii, precum şi pentru vizitarea familiei, o dată într-un an calendaristic, în cadrul concediului de odihnă, după îndeplinirea unei activităţi de minimum 6 luni în străinătate. De acest drept beneficiază şi sotia (soţul) aflat în ţara, în situaţia în care sarcinile nu permit absenta de la locul de muncă a titularului dreptului; în perioada vizitei se va acorda sotiei (soţului) cazare gratuita pentru cel mult 30 de zile, în condiţiile organizate de unităţile trimitatoare.  +  Articolul 29Personalul muncitor căruia i s-a aprobat venirea în concediu de odihnă înainte de 11 luni lucrate în străinătate şi care nu se întoarce la lucru după expirarea concediului de odihnă, precum şi personalul care nu lucrează în străinătate din vina sa întreaga perioadă prevăzută în angajament, vor suporta în lei cota-parte din cheltuielile în lei şi valuta efectuate de unitate pentru trimiterea la lucru.Personalul muncitor român trimis în ţara ca urmare a săvîrşirii unor abateri disciplinare va suporta, în valută, costul transportului la înapoierea în ţara, precum şi, în lei şi în valută, celelalte cheltuieli efectuate în ţara şi în străinătate pentru trimiterea sa în străinătate de unitatea trimitatoare.  +  Articolul 30Personalul muncitor, pe perioada cat lucrează în străinătate, în condiţiile prezentului decret, se considera detasate. Unităţile socialiste de la care provine acest personal vor putea încadra pe postul devenit vacant o altă persoană şi au obligaţia ca la terminarea misiunii în străinătate să asigure încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii a personalului revenit în ţara. Unităţile trimitatoare sînt obligate sa încunoştinţeze unitatea de la care provine personalul muncitor trimis în străinătate despre încetarea misiunii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru întoarcerea în ţara.  +  Articolul 31Unităţile contractante sînt obligate sa acţioneze ca în contractele ce se încheie cu partenerii externi să se prevadă clauze care să asigure plata manoperei în valută convertibilă şi transferul în ţara al sumelor reprezentând economiile în valută ale personalului muncitor.Banca Naţionala a Republicii Socialiste România şi Banca Română de Comerţ Exterior pot deschide în evidenta lor conturi colective în valută pentru unităţile trimitatoare cu un număr mare de dobanditori legali de valuta.  +  Articolul 32Pentru personalul trimis în ţările cu care nu sînt încheiate acorduri sau convenţii ori dacă acordurile încheiate prevăd ca unităţile trimitatoare să depună contribuţia pentru asigurările sociale în valută, conform legislaţiei acestor tari, unităţile vor plati din fondurile lor de contribuţie de asigurări sociale de 10 la suta în lei pentru pensie, calculată asupra retributiei realizate, precum şi alte drepturi de asigurări sociale ce s-ar cuveni acestui personal.Pentru personalul muncitor trimis în condiţiile prezentului decret cu care sînt încheiate acorduri sau convenţii în domeniul asigurărilor sociale, în alte condiţii decât cele prevăzute la alineatul precedent, unităţile trimitatoare vor plati în lei contribuţia de asigurări sociale în cuantum de 15 la suta, calculată asupra retributiei realizate.Contribuţia pentru pensia suplimentară de 2 la suta sau de 4 la suta se calculează la retributia tarifara avută în luna anterioară plecării în străinătate, inclusiv la sporul de vechime.  +  Articolul 33Unităţile trimitatoare sînt obligate sa încheie cu personalul muncitor român angajamente scrise, ca acte adiţionale la contractul de muncă, din care să rezulte drepturile şi obligaţiile ce revin acestuia din prezentul decret din actele de încadrare în funcţie şi din alte reglementări, precum şi răspunderea sa disciplinară, materială sau penală, după caz.  +  Capitolul 7 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 35Prezentul decret intră în vigoare la data de 1 iunie 1984. Pe aceeaşi dată se abroga Decretul nr. 162/1978 privind drepturile şi obligaţiile personalului muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări şi asistenţa tehnica, contractate de unităţile economice româneşti, modificat prin Decretul nr. 277/1980.----------- Notă *) Anexele se comunică instituţiilor interesateNICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România--------