ORDIN nr. 169 din 30 ianuarie 2019privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 27 februarie 2019  Având în vedere art. 7 și 91 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 322 alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și Avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 781.152 din 28.01.2019, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale dispozițiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularelor: a) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“, precum și instrucțiunile de completare, prevăzute în anexa nr. 2;b) „Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România“, prevăzută în anexa nr. 3;c) „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România“, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor de la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Structurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și organele fiscale centrale din subordine vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 2 iunie 2009.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 30 ianuarie 2019.Nr. 169.  +  Anexa nr. 1 PROCEDURAde actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuride taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscalăși care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România  +  Anexa nr. 2*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale
  pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic
  ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România“
  Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România“ se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.Formularul (092) „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România“ se depune la organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:– un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;– un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Declarația se poate depune și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii.Completarea formularului se face astfel:Secțiunea I. „Date de identificare a persoanei impozabile“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Denumire/Nume, prenume“ se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală a reprezentării (denumirea persoanei impozabile stabilite în străinătate).Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului „Decont de taxă pe valoarea adăugată“.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta „Domiciliul fiscal“ se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate, care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta „Domiciliul fiscal“ se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.Secțiunea II. „Date de identificare a reprezentantului fiscal“Caseta „Denumire/Nume, prenume“ se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate și înregistrată în scopuri de TVA în România.Caseta „Cod de identificare fiscală“ se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal, pentru activitatea proprie.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Secțiunea III se completează cu luna și anul în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziției intracomunitare de bunuri.De asemenea se completează data de întâi a lunii începând cu care se schimbă perioada fiscală, respectiv se utilizează luna calendaristică ca perioadă fiscală pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată.Astfel, perioada fiscală devine luna calendaristică începând cu:a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în această primă lună a respectivului trimestru;b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a doua lună a respectivului trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligația depunerii unui decont de taxă conform art. 323 alin. (1) din Codul fiscal;c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei aferente achiziției intracomunitare de bunuri intervine în a treia lună a unui trimestru calendaristic.
   +  Anexa nr. 3
  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAdresa: ……………................................Tel.: …………………...............................Fax: …………........................................E-mail: …………....................................Direcția generală regională a finanțelor publice a .............................................../Direcția generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ........................................................................................................Nr. ........................................../data .....................................................................
  NOTIFICARE
  privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor
  din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic
  ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ..............................................................Domiciliul fiscal:Localitatea ................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ......, județul/sectorul .......................................Cod de identificare fiscală ..........................................................................................În temeiul dispozițiilor art. 322 alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.În acest scop, vă rugăm să depuneți la sediul nostru, în termen de 5 zile de la primirea prezentei, declarația de mențiuni, formular 092, prin care solicitați schimbarea perioadei fiscale.În situația în care nu depuneți declarația de mențiuni, organul fiscal va proceda la stabilirea din oficiu a datei de luare în evidență ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA cu perioadă fiscală lunară.Pentru informații suplimentare în legătură cu această scrisoare, persoana care poate fi contactată este doamna/domnul .........................., la sediul nostru sau la numărul de telefon …………......, între orele ………… .În speranța că veți da curs solicitării noastre, vă mulțumim.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele ..............
  Semnătura și ștampila unității .................
  www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 4
  SiglaD.G.R.F.P./D.G.A.M.C
  MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICEAGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂAdresa: ……………................................Tel.: …………………...............................Fax: …………........................................E-mail: …………....................................Direcția generală regională a finanțelor publice a .............................................../Direcția generală de administrare a marilor contribuabiliUnitatea fiscală ........................................................................................................Nr. ........................................../data .....................................................................
  DECIZIE
  privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile
  care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală
  și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România
  Către: Denumirea/Numele și prenumele ......................................................................Domiciliul fiscal:Localitatea ................., str. ..................... nr. ......, bl. ....., ap. ....., et. ......, județul/sectorul .................................... .Cod de identificare fiscală .................................................................................În baza prevederilor art. 322 alin. (7) și (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România, perioada fiscală devine luna calendaristică.Față de aceste prevederi legale și având în vedere decontul de TVA înregistrat cu nr. ............. din data de ............./raportul de inspecție fiscală înregistrat cu nr. ……..... din data de ……...…........./informațiile comunicate de compartimentul …….............., vă comunicăm că, începând cu data de ……......................, perioada fiscală pe care trebuie să o utilizați pentru declararea și plata taxei pe valoarea adăugată, ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, este luna calendaristică.Potrivit prevederilor aceluiași articol, persoana impozabilă, în cazul căreia perioada fiscală a devenit luna, va utiliza această perioadă fiscală pentru anul curent și pentru anul următor. Dacă în cursul anului următor nu efectuează nicio achiziție intracomunitară de bunuri, persoana respectivă va reveni la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală. În acest sens va trebui să depună declarația de mențiuni prevăzută la alin. (6) al art. 322 din Codul fiscal, respectiv „Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)“.Alte mențiuni ..........................................................................................................................................................................Împotriva prezentului înscris se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ.
  Conducătorul unității fiscale
  Numele și prenumele …..............................
  Semnătura și ștampila unității …................
  www.anaf.ro
   +  Anexa nr. 5
  CARACTERISTICILE
  de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de arhivare a formularelor
  1. „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“1.1. Denumire: „Declarație de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România (092)“1.2. Format: A4/t11.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.1.4. U.M.: set (două file)1.5. Se difuzează gratuit.1.6. Se utilizează la schimbarea perioadei fiscale utilizate la TVA, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România.1.7. Se întocmește: - în două exemplare;– de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/ reprezentantul legal.1.8. Circulă: - originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.1.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.2. „Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România“2.1. Denumire „Notificare privind nedepunerea declarației de mențiuni, în vederea actualizării datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România“2.2. Format: A4/t12.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.2.4. U/M: set (două file)2.5. Se difuzează gratuit.2.6. Se utilizează pentru notificarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală, care au declarat achiziții intracomunitare de bunuri în „Decontul de taxă pe valoarea adăugată“, dar care nu au depus declarația de mențiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.2.7. Se întocmește: - în două exemplare;– de organul fiscal competent.2.8. Circulă: - originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.2.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3. „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România“3.1. Denumire: „Decizie privind actualizarea datelor din Registrul contribuabililor, pentru persoanele impozabile care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri taxabile în România“3.2. Format: A4/t13.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.3.4. U/M: set (două file)3.5. Se difuzează gratuit.3.6. Se utilizează pentru schimbarea din oficiu a perioadei fiscale pentru TVA din trimestrul calendaristic în lună calendaristică, pentru persoanele impozabile care efectuează achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depus declarația de mențiuni în vederea schimbării perioadei fiscale.3.7. Se întocmește: - în două exemplare;– de organul fiscal competent.3.8. Circulă: - originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.3.9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
  -----