ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 10 din 19 februarie 2019pentru stabilirea unor măsuri privind finanțarea investițiilor în turism și modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 25 februarie 2019  Având în vedere faptul că începând cu anul 2006 instituțiile publice cu atribuții în domeniul turismului au gestionat primul Program de investiții în infrastructura de turism în parteneriat public-public, asemănător programelor derulate de autoritățile publice centrale din țările vecine și din Europa în general, cu impact direct în dezvoltarea destinațiilor turistice,luând în considerare modificările aduse programului menționat anterior, prin elaborarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, prin care s-a urmărit dezvoltarea destinațiilor turistice, creșterea calității serviciilor în turismul intern și implicit a potențialului turistic românesc pe piața externă, promovarea turismului intern în vederea îmbunătățirii circulației turistice, în paralel cu conservarea patrimoniului natural și cultural,ținând cont de faptul că prin legea bugetului de stat creditele bugetare aprobate pentru finanțarea programului au caracter anual, ceea ce permite angajarea sumelor și efectuarea plăților exclusiv în cursul anului bugetar în curs, fără a fi posibilă angajarea acestora pe parcursul mai multor ani în vederea derulării programului multianual,neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență împiedică dezvoltarea formelor de turism prioritare pentru România, respectiv turismul de sănătate, turismul montan, în general, cu accent pe zona înaltă și a domeniului schiabil, turismul de agrement din stațiunile turistice, turismul de pe litoralul Mării Negre, inclusiv zona turistică a Dunării și Deltei Dunării, precum și a destinațiilor cu resurse turistice mari și foarte mari, a stațiunilor turistice de interes național și local, a stațiunilor balneare, balneoclimatice și climatice, a destinațiilor turistice incluse în programul național de dezvoltare „Schi în România“.În condițiile unei concurențe internaționale, din ce în ce mai acerbă, în primul rând la nivel regional, necesitatea dezvoltării de urgență a formelor prioritare de turism și a destinațiilor cu resurse turistice mari și foarte mari este prioritară. Din acest motiv, România este obligată să promoveze un program național de dezvoltare a investițiilor în turism echilibrat, coordonat și complementar, care să pună în valoare patrimoniul natural și antropic al țării noastre, în general, respectiv, în particular, la nivelul destinațiilor turistice. Prin adoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe de urgență, prin care se reglementează modul de finanțare a proiectelor de investiții în turism, decalajele dintre dezvoltarea turismului din țara noastră și din țările concurente la nivel european sau mondial se vor reduce, ca urmare a efectelor acestor investiții, respectiv creșterea circulației turistice, creșterea duratei medii a sejurului turiștilor, creșterea încasărilor din turism și, în mod special, prin coroborare cu acordarea voucherelor de vacanță în anii următori, creșterea circulației turistice interne.De asemenea, neadoptarea prezentului act normativ conduce, pe lângă apariția unor întârzieri în derularea proiectelor de investiții în turism, și la imposibilitatea angajării pe parcursul mai multor ani a creditelor de angajament sau bugetare aprobate prin legea bugetului de stat, și la anularea de drept și integrală a creditelor bugetare neutilizate la sfârșitul exercițiului bugetar, conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.Având în vedere prevederile legale conform cărora, în perioada 2019-2020, personalul din cadrul instituțiilor și autorităților publice beneficiază de indemnizația de hrană prevăzută la art. 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de prevederile în baza cărora, în cursul anului 2018, indemnizația de hrană nu a fost inclusă la stabilirea limitei de sporuri prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că, în situația în care indemnizația de hrană se include în procentul de 30% stabilit la nivel de ordonator principal/ordonator de credite, personalul nu poate beneficia de acest drept salarial întrucât se depășește prevederea legală conform căreia indemnizația de hrană se include în procentul de 30% stabilit la nivel de ordonator principal/ordonator de credite,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale, pentru finanțarea investițiilor în turism prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor în turism - Masterplanul investițiilor în turism - și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. (2) Începând cu anul 2019, prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Turismului încheie cu autoritățile administrației publice locale contracte de finanțare multianuale, pentru lucrările rămase de executat sau pentru lucrările executate și nedecontate din contractele de lucrări aflate în derulare, pentru finanțarea investițiilor în turism prevăzute la lit. A din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 558/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. (3) Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(4) În funcție de prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) și (2) poate fi prelungită până la maximum 2 ani.(5) Creditele bugetare aferente contractelor de finanțare încheiate conform alin. (1) și (2) se transferă beneficiarilor în limita bugetului anual al Ministerului Turismului aprobat cu această destinație, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate.(6) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2) decontează sumele aferente contribuției de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse legal constituite, aceștia au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Turismului, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate ulterior în buget cu această destinație.(7) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și (2), în baza contractelor de finanțare încheiate în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, cuprind în bugetul propriu credite bugetare estimate în funcție de graficele de execuție a livrării de bunuri, prestării de servicii, execuției de lucrări.  +  Articolul 2(1) În cazul în care beneficiarii utilizează sumele transferate cu nerespectarea prevederilor legale sau contractuale, Ministerul Turismului notifică beneficiarii cu privire la prevederile încălcate și solicită restituirea în termen de 30 de zile calendaristice a sumelor decontate necuvenit.(2) În situația în care beneficiarii nu restituie sumele decontate necuvenit în termenul stabilit, Ministerul Turismului solicită în scris direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii. Sistările alimentării cu cote defalcate din impozitul pe venit și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, instituite în baza altor acte normative, se mențin.(3) După recuperarea sumelor de la beneficiari, Ministerul Turismului comunică în scris acest lucru direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice în a căror rază teritorială se află beneficiarii respectivi, care dispun încetarea restricțiilor prevăzute la alin. (2).(4) La cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin care se angajează să achite sumele decontate necuvenit prevăzute la alin. (1) și în care se menționează Ministerul Turismului ca beneficiar al sumelor și detaliile privind plata, directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/directorul general al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București/șefii de administrație ai administrațiilor județene ale finanțelor publice alimentează conturile acestora atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, până la nivelul sumelor solicitate pentru restituirea către Ministerul Turismului a sumelor decontate necuvenit prevăzute la alin. (1).(5) În termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului documentele de plată prin care achită sumele decontate necuvenit, prevăzute la alin. (1), potrivit celor menționate în cerere.(6) În cazul în care ordonatorii de credite nu prezintă documentele de plată în termenul prevăzut la alin. (5) sau în cazul în care acestea nu sunt întocmite potrivit destinației prevăzute la alin. (4), unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să retragă din conturile bugetelor locale sumele aferente cotelor defalcate din impozitul pe venit, precum și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost alocate pe baza cererii, corespunzătoare documentelor de plată neprezentate sau întocmite eronat. Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului au obligația să comunice de îndată ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale sumele care au fost retrase și motivele pentru care au fost retrase.  +  Articolul 3(1) Beneficiarii răspund de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de bunuri/servicii/lucrări, în conformitate cu prevederile legale și cu obligațiile din contractele prevăzute la art. 1, precum și de modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat prin program potrivit destinației pentru care au fost alocate.(2) Beneficiarii au obligația să transmită Ministerului Turismului toate documentele necesare monitorizării și finanțării prin program a obiectivelor de investiții și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.  +  Articolul 4După alineatul (1) al articolului 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Cuantumul indemnizațiilor de hrană acordate conform alin. (1) personalului din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul turismului,
  Gheorghe Bogdan Tomoiagă,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, interimar,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 19 februarie 2019.Nr. 10.----