ORDIN nr. 426 din 20 februarie 2019privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 februarie 2019  Având în vedere prevederile referitoare la obligațiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 804.135 din 30.01.2019, în temeiul prevederilor art. 101 și art. 342 alin. (1) și (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 53 alin. (3) și art. 88 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“ se modifică și se completează după cum urmează:a) Pozițiile 52-56 se elimină. b) După poziția 76 „Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere“ se introduc două noi poziții, pozițiile 77 și 78, cu următorul cuprins:
  Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „77.Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioareArt. 53 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
  78.Taxa pe activele financiareArt. 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene“
  2. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, capitolul I "Depunerea declarației", punctul 1 „Termenul de depunere a declarației“ se completează după cum urmează:a) La subpunctul 1.1, după litera l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:m) taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.b) La subpunctul 1.2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) taxa pe activele financiare, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu excepția situației prevăzute la subpct. 1.3 lit. k).c) La subpunctul 1.3, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz, pentru obligația de plată reprezentând taxa pe activele financiare, în cazul contribuabililor care încetează să existe într-un trimestru.3. La anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs“, capitolul II „Completarea declarației“, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓 se modifică și se completează, după cum urmează:a) La subpunctul 3.1, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Tabelul de la pct. I «Impozite și taxe care se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 1-10, 12-24, 28, 72, 73 și 78 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.b) La subpunctul 3.1, după subpunctul 3.1.8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1.9, cu următorul cuprins: 3.1.9. Obligația prevăzută la poziția 78 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către instituțiile bancare, respectiv instituțiile de credit, persoane juridice române, definite astfel potrivit legii de organizare și funcționare, și sucursalele din România ale instituțiilor de credit ale persoanelor juridice străine, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.c) La subpunctul 3.2, primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71 și 74-77 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.d) La subpunctul 3.2.2, literele a) și b) de la Rândul 2 „Suma deductibilă“ se elimină.e) După subpunctul 3.2.7 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.2.8, cu următorul cuprins: 3.2.8. Obligația prevăzută la poziția 77 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, datorată la bugetul de stat, se declară de către organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2018.
   +  Articolul IIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mihaela Triculescu
  București, 20 februarie 2019.Nr. 426.-----