LEGE Nr. 7 din 5 februarie 1992privind acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 şi preluarea de către stat şi băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 şi 1990 de agenţii economici cu capital de stat, precum şi a creditelor bancare neperformante
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 17 din 11 februarie 1992  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă acoperirea financiară a obligaţiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 cu regiile autonome, societăţile comerciale şi alte unităţi economice cu capital de stat, în limita sumei de 92,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă preluarea de către stat şi de către băncile comerciale, în limita sumei de 173,3 miliarde lei, a pierderilor înregistrate de agenţii economici cu capital de stat în anii 1989 şi 1990, rămase neacoperite, a creditelor bancare neperformante acordate în anii anteriori pentru investiţii, precum şi a creditelor bancare acordate pentru exporturile şi lucrările de construcţii montaj efectuate în anii anteriori în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale şi de cooperare ale României cu alte tari. Băncile comerciale finanţatoare vor prelua 10% din suma prevăzută la alineatul precedent, proporţional cu creditele bancare aferente acesteia, cu titlu de discount, care se va acoperi dintr-un fond special constituit în conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 2 la Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit. Diferenţa, pînă la limita sumei de 155,8 miliarde lei, se preia de către stat, constituindu-se contul datoriei publice pentru asanarea pierderilor şi a creditelor bancare neperformante din anii anteriori.  +  Articolul 3Preluarea pierderilor de la agenţii economici cu capital de stat se va face în decurs de 30 de zile de la publicarea prezentei legi. Pierderile care se preiau vor fi degrevate cu acea parte ce se acoperă de fiecare agent economic din: a) sumele rezultate ca influente favorabile din reevaluarea stocurilor de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite etc., determinate şi reţinute în acest scop potrivit reglementărilor legale; b) partea de profit din anul 1991 care, potrivit legii, este destinată acoperirii pierderilor din anii precedenti; c) disponibilităţile la fondul de dezvoltare neangajate în acoperirea cheltuielilor de investiţii pe anul 1991; d) fondul de rezerva constituit potrivit legii; e) fondul de asigurare constituit în anul 1990 în agricultura de stat; f) sumele puse la dispoziţia agenţilor economici din disponibilităţile de fonduri ale fostelor centrale, blocate la desfiinţarea acestora; g) sumele puse la dispoziţia agenţilor economici din fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei naţionale din influentele favorabile rezultate din reevaluarea stocurilor. Pierderile înregistrate de agenţii economici cu capital de stat din activitatea anilor 1989 şi 1990, potrivit datelor de bilanţ de la 31 decembrie 1990, precum şi pierderile care se vor prelua de către stat şi de către băncile comerciale, în limita sumei de 84,1 miliarde lei, sînt redate în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Preluarea de către stat şi de către băncile comerciale a creditelor bancare acordate agenţilor economici cu capital de stat pentru investiţii în anii anteriori, devenite neperformante, care insumeaza 51,1 miliarde lei, potrivit anexei nr. 3, precum şi a creditelor bancare în lei acordate întreprinderilor de comerţ exterior pentru exporturile şi lucrările de construcţii-montaj executate în anii anteriori, în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale şi de cooperare ale României cu alte tari, care insumeaza 33,7 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4, se va face, de asemenea, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi.  +  Articolul 5Se constituie în rezerva naţionala, asimilată rezervelor geologice cu continuturi de metale neferoase şi rămase în custodia unităţilor care le deţin, pînă la lichidarea lor, stocurile de concentrate zinco-plumboase, de minereuri de mangan sarace şi de subproduse metalurgice, neprelucrabile prin tehnologiile şi capacitatile existente în prezent în ţara. Creditele aferente stocurilor respective, în limita sumei de 4.436,7 milioane lei, din care 2.951,7 milioane lei la Societatea Comercială "Sometra" - S.A. Copsa Mica şi 1.485 milioane lei la Regia Autonomă a Plumbului şi Zincului Baia Mare, se vor prelua de către stat în contul datoriei publice şi de băncile comerciale în condiţiile prezentei legi. Cu sumele realizate din valorificarea stocurilor constituite în rezerva naţionala, potrivit prevederilor prezentei legi, se va rambursa datoria publică respectiva.  +  Articolul 6În aplicarea prevederilor art. 3 şi 4 din prezenta lege, se constituie comisii formate din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Finanţelor, Băncii Naţionale a României şi, după caz, ai Ministerului Comerţului şi Turismului, Băncii Comerciale Române - S.A., Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., Băncii Agricole - S.A., Băncii Române pentru Comerţ Exterior - S.A., care vor analiza, verifica şi aviza, pe baza bilanţurilor contabile, pierderile şi creditele bancare neperformante de la regiile autonome, societăţile comerciale şi celelalte unităţi economice cu capital de stat. Preluarea pierderilor, precum şi a creditelor bancare neperformante se va face pe bază de procese-verbale, întocmite între comisiile constituite potrivit alineatului precedent şi consiliile de administraţie ale agenţilor economici. Dobinzile datorate de agenţii economici pentru creditele bancare aferente pierderilor, precum şi cele datorate pentru creditele neperformante, calculate şi neîncasate de băncile comerciale pînă în momentul preluării pierderilor şi a creditelor bancare neperformante, se anulează. În mod corespunzător se anulează dobinzile calculate de Banca Naţionala a României pentru refinantare.  +  Articolul 7Creditele bancare pentru investiţiile preluate vor fi evidentiate, în continuare, de către agenţii economici care le-au primit şi de către băncile comerciale care le-au acordat în conturi în afară bilanţurilor şi vor fi urmărite de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, precum şi de către băncile comerciale respective, în vederea reactivarii şi rambursarii lor, în funcţie de posibilităţile financiare ale agenţilor economici în cauza, din resursele fondului de dezvoltare.  +  Articolul 8Creditele bancare pentru exporturi şi lucrări de construcţii-montaj executate în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale şi de cooperare preluate vor fi, de asemenea, evidentiate, în continuare, de către agenţii economici care le-au primit şi de către băncile comerciale care le-au acordat, în conturi în afară bilanţurilor, şi vor fi urmărite pînă la încasare sau soluţionare, potrivit prevederilor contractelor externe şi acordurilor de credit. Ministerul Comerţului şi Turismului - Departamentul Comerţului Exterior, în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Naţionala a României, băncile comerciale şi, după caz, alte ministere vor acţiona pentru recuperarea creanţelor externe prin încasarea cash a acestora sau aducerea în ţara de produse prevăzute în balantele materiale, precum şi a altor mărfuri pentru piaţa interna sau pentru valorificarea pe terţe pieţe, putind recurge şi la alte mecanisme uzuale pe pieţele externe, de încasare a creanţelor, cum sînt: importuri indirecte prin intermediul unor operaţiuni de swich, cesionarea sau vînzarea creanţelor, inclusiv prin licitarea acestora, potrivit reglementărilor legale. Valuta obţinută din încasarea creanţelor externe şi a dobinzilor aferente va fi cedata la fondul valutar al statului, la cursul de schimb din data efectuării operaţiunilor.  +  Articolul 9Pentru urmărirea şi încasarea sumelor rezultate din reactivarea creditelor bancare pentru investiţii şi din recuperarea creanţelor externe preluate, băncile comerciale vor incasa, din valoarea în lei a creanţelor recuperate, un comision, care se va negocia cu Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 10Datoria publică interna constituită potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv dobinda aferentă împrumuturilor bancare contractate în contul acestei datorii publice, se va rambursa, respectiv plati, din următoarele resurse: a) sumele nete obţinute din reactivarea şi rambursarea obligaţiilor agenţilor economici, reprezentind credite bancare pentru investiţii preluate în contul datoriei publice; b) sumele nete în lei obţinute din recuperarea creanţelor externe în contul datoriei publice, reprezentind contravaloarea în lei, la cursul oficial, a valutei cedate la fondul valutar al statului şi contravaloarea produselor sau mărfurilor aduse în ţara în contul creanţelor respective; c) disponibilităţile de la fondul extrabugetar constituit la nivelul economiei naţionale pe seama influentelor din reevaluarea stocurilor rămase după acoperirea financiară a obligaţiilor statului neregularizate la 31 decembrie 1990 şi a altor cheltuieli legal aprobate din acest fond extrabugetar; d) sumele stabilite şi aprobate anual, cu aceasta destinaţie, prin lege, din vînzarea acţiunilor pe care le deţine statul la societăţile comerciale; e) alte surse stabilite potrivit legii.  +  Articolul 11Datoria publică constituită potrivit prevederilor prezentei legi va fi acoperită, pînă la lichidare, prin împrumuturi bancare, negociate, în numele statului, în contul şi cu acordul Ministerului Economiei şi Finanţelor, de către Banca Naţionala a României. Se autoriza Banca Naţionala a României să asigure refinantarea băncilor comerciale printr-o facilitate specială, cu o dobinda concesionata. Aceasta facilitate va acoperi două treimi din creditul acordat de băncile comerciale pentru datoria publică constituită potrivit prezentei legi. Dobinda aferentă împrumuturilor bancare se calculează şi se plăteşte, trimestrial, la împrumutul rămas.  +  Articolul 12Pierderile de orice natura ale regiilor autonome, societăţilor comerciale şi altor unităţi economice cu capital de stat, înregistrate după datele prevăzute la art. 2, vor declansa procedura de faliment. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 23 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN  +  Anexa 1 SITUAŢIAobligaţiilor statului neregularizate financiar la 31 decembrie 1990 şi acoperirea financiară a acestora
             
        - milioane lei -
      Obligaţii neregularizateacoperite din:
    influenţele favorabile din reevaluarea auruluifondul extrabugetar*)
      TOTAL:92.805,539.952,752.852,8
      din care:      
    -Diferenţe nefavorabile la importurile de materii prime în perioada 1 ianuarie-31 octombrie 199025.243,8**)-25.243,8**)
    -Diferenţe nefavorabile la importurile de materii prime în perioada 1 noiembrie-31 decembrie 1990155,0-155,0
    -Diferenţe nefavorabile la exporturile efectuate în perioada 1 noiembrie-31 decembrie 19909.803,9-9.803,9
    -Subvenţii şi diferenţe de preţ şi tarif nedecontate de la buget în anul 19908.170,9-8.170,9
    -Investiţii şi alte cheltuieli nedecontate de la buget în anul 19909.479,2-9.479,2
    -Completarea capitalului vărsat de către stat pentru constituirea capitalului subscris la băncile comerciale36.143,736.143,7-
    -Deficitul bugetului de stat la finele anului 19903.809,03.809,0-
  Notă *) pe măsura ce se constituie fondurile din reevaluarea stocurilor şi vînzarea locuinţelor din fondul locativ de stat. Notă **) inclusiv dobinzile aferente creditelor bancare utilizate temporar pentru acoperirea diferenţelor nefavorabile la importuri, pînă la regularizarea acestora din fonduri publice.
   +  Anexa 2 SITUAŢIApierderilor înregistrate de agenţii economici cu capital de stat în anii 1989 şi 1990, rămase neacoperite financiar la finele anului 1990, a surselor de acoperire şi a pierderilor care se preiau de către stat şi băncile comerciale
      - milioane lei -
      Suma
    - Pierderi din activitatea anului 198994.088,0
    - Pierderi din activitatea anului 199039.698,1
    - Pierderi din calamităţi3.147,6
    TOTAL PIERDERI:136.933,7
    din care:  
    1. Pierderi acoperite financiar52.818,6
    2. Pierderi preluate de către stat şi băncile comerciale84.115.1
   +  Anexa 3 SITUAŢIAcreditelor bancare acordate agenţilor economici cu capital de stat pentru investiţii în anii anteriori, devenite neperformante
      - milioane lei -
    Ministerul/DepartamentulSuma
    TOTAL ECONOMIE:51.064,9
    Ministerul Industriei8.480,7
    din care:  
    - Regia Autonomă de Electricitate "Renel" Bucureşti2.930,5
    - Departamentul Industriei Lemnului613,0
    - Departamentul Industriei Construcţiilor de Maşini150,0
    - Departamentul Industriei Chimice şi Petrochimice948,0
    - Departamentul Industriei Metalurgice3.545,4
    - Departamentul Industriei Electrotehnice5,2
    - Departamentul Industriei Materialelor de Construcţii288,6
    Ministerul Comerţului şi Turismului205,3
    din care:  
    - Departamentul Comerţului Interior12,1
    - Departamentul Comerţului Exterior104,8
    - Departamentul Turismului88,4
    Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului1.167,8
    din care:  
    - Departamentul Construcţiilor şi Lucrărilor Publice1.167,8
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei22.715,3
    din care:  
    - Departamentul Agriculturii de Stat14.596,8
    - Departamentul Alimentaţiei3.031,6
    - Direcţia Mecanizării Agriculturii1.170,0
    - Departamentul Îmbunătăţirii Funciare1.195,4
    - Unităţi direct subordonate2.721,5
    Ministerul Mediului1.319.5
    din care:  
    - Departamentul Apelor1.287,5
    - "Romsilva" - R.A.32,0
    Judeţe şi municipiul Bucureşti221,7
    Credite neperformante, stabilite pe judeţe de organele financiare şi bancare, care se vor prelua sub controlul şi pe baza listelor nominale transmise de Ministerul Economiei şi Finanţelor16.954,6
   +  Anexa 4 SITUAŢIAcreditelor bancare în lei acordate întreprinderilor de comerţ exterior pentru exporturile şi lucrările de construcţii-montaj executate în anii anteriori, în cadrul acordurilor guvernamentale, comerciale şi de cooperare cu alte tari
      - milioane lei -
    Ministerul/DepartamentulSuma
    TOTAL ECONOMIE:33.710,7
    Ministerul Industriei20.053,6
    din care:  
    - Departamentul Industriei Construcţiilor de Maşini10.802,7
    - Departamentul Industriei Electrotehnice1.779,5
    - Departamentul Industriei Lemnului1.043,0
    - Departamentul Industriei Chimice şi Petrochimice621,4
    - Departamentul Industriei Textile şi Pielăriei3.699,7
    - Departamentul Industriei Metalurgice650,6
    - Departamentul Petrolului637,3
    - "Romelectro"591,3
    - Departamentul Minelor228,1
    Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei464,9
    Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului3.807,3
    Ministerul Apărării Naţionale9.384,9
  -----------------