LEGEA nr. 33 din 18 mai 1996 (*republicată*)privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019  *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 33/1996 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 23 mai 1996, și ulterior a mai fost modificată și completată prin:– Legea nr. 144/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 iulie 1997;– Legea nr. 229/2002 pentru modificarea art. 12 din Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 29 aprilie 2002;– Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 1Locuitorii Munților Apuseni se repun în unele drepturi economice pe care le-au avut în perioada interbelică și care au fost anulate în perioada regimului totalitar, asigurându-se astfel continuarea practicării unor meșteșuguri tradiționale și schimbul de produse din lemn cu produse necesare asigurării traiului.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 59 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru prelucrarea și valorificarea prin comerț ambulant, locuitorilor Munților Apuseni din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara, care își asigură mijloacele de subzistență din practicarea meseriei de prelucrare a lemnului în scândură, șindrilă, grinzi fasonate, bârne, butoaie, ciubere, donițe, araci de vie, furci de lemn, cozi de unelte, oiști de căruță și alte asemenea produse, li se acordă anual, pe bază de cerere de către consiliile locale, ocoalele silvice de regim și ocoalele silvice de stat din structura Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, câte 10 mc/an de lemn de lucru fasonat, dar nu mai mult de 15 mc/an/familie, contra cost și în limita posibilităților anuale stabilite prin amenajamentele silvice.(2) Prin familie, în sensul prezentei legi, se înțelege soț, soție și copiii lor necăsătoriți cu care gospodăresc în comun.(3) Comercializarea lemnului brut obținut în condițiile prevăzute la alin. (1) este interzisă.  +  Articolul 3(1) Practicarea meseriei de prelucrare a lemnului se va realiza conform prevederilor prezentei legi.(2) Forma și conținutul carnetului de moț, precum și lista localităților de domiciliu pentru beneficiarii prezentei legi din județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 4(1) Acordarea materialului lemnos prevăzut la art. 2 se face la cerere, iar aceasta se depune la primăria comunei/orașului în a cărei rază teritorială domiciliază solicitantul.(2) Primăria verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 2, după care avizează cererea.(3) Cererile avizate de primarul localității se supun aprobării prin hotărâre a consiliului local.(4) Cererile aprobate de consiliul local vor fi înaintate către ocoalele silvice private și de stat, care vor aloca cu prioritate volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual din fiecare unitate de producție silvică, potrivit prevederilor din prezenta lege.  +  Articolul 5(1) Titularii carnetului de moț pot valorifica produsele prelucrate din lemn la târguri, piețe ale administrației publice și piețe private, oboare, precum și în orice localitate din țară, fiind scutiți de orice taxă.(2) Când produsele sunt transportate pe calea ferată, titularii legitimației beneficiază pentru acestea de o reducere de 50% din tariful legal de transport, iar când produsele sunt transportate cu căruțele, beneficiază de dreptul de a pășuna animalele pe pășunile comunale întâlnite în drumul lor, dar nu mai mult de o zi pe raza unei localități, fiind obligați să respecte regulile de pășunat stabilite.(3) De înlesnirile prevăzute la alin. (2) titularii legitimațiilor beneficiază și la transportul spre domiciliu al produselor agricole obținute prin valorificarea produselor prelucrate din lemn.(4) Titularii carnetului de moț beneficiază de reducerea de 50% din costul biletului C.F.R. clasa a doua, atunci când fac dovada că se deplasează pentru valorificarea produselor expediate pe C.F.R. De această reducere beneficiază și posesorii carnetului de moț care prestează servicii cu materialul lemnos al beneficiarului, constând în confecții și reparații din lemn, atât la dus, cât și la întors pe calea ferată.  +  Articolul 6(1) Materialul lemnos cu grad mai mic de prelucrare în scândură, grinzi, bârne, araci de vie, care se transportă pentru comercializare, va fi însoțit de documentele legale de transport prevăzute de legislația în vigoare, la data efectuării transportului, eliberate de societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și persoanele fizice autorizate, care prestează serviciile de debitare-prelucrare masă lemnoasă ori de ocoale silvice, după caz.(2) Produsele cu grad superior de prelucrare, donițe, ciubere, cozi de unelte, butoaie, șindrilă și altele, vor fi însoțite de documentul de achiziționare masă lemnoasă din care provin.  +  Articolul 7(1) Tinerii căsătoriți, în vârstă de până la 35 de ani, care locuiesc în zona Munților Apuseni și cei care vin în această zonă să își întemeieze gospodării au dreptul la material lemnos pentru construcție, în cantitate de 50 mc de familie, o singură dată, pe bază de autorizație de construcție în vigoare. Procedura de achiziționare este cea prevăzută în prezenta lege.(2) Este interzisă revânzarea materialului lemnos brut obținut conform prevederilor alin. (1).(3) Pe baza carnetului de moț eliberat de primării, ocoalele silvice și unitățile administrativ-teritoriale vor acorda, la cerere, cantitatea de material lemnos necesar construirii ori reparării caselor de locuit și anexelor gospodărești.  +  Articolul 8Materialul lemnos la care au dreptul familiile din Munții Apuseni, conform prevederilor art. 2 și 7, pentru prelucrare, realizarea de construcții noi și repararea construcțiilor și anexelor gospodărești, se plătește la prețurile stabilite de către proprietari, ținând cont de prevederile legii care stabilește prețul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior la care se adaugă cheltuielile de exploatare, ori de către Regia Națională a Pădurilor - Romsilva, după caz.  +  Articolul 9Volumul de material lemnos care se acordă conform prevederilor art. 2 și 7 se stabilește în cadrul cotei anuale ce se poate recolta, conform prevederilor amenajamentelor silvice.  +  Articolul 10De prevederile prezentei legi nu beneficiază persoana care a săvârșit o infracțiune silvică prevăzută în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul anterior depunerii cererii pentru material lemnos.  +  Articolul 11Reducerile de 50% pe calea ferată de care beneficiază titularii carnetului de moț se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.  +  Articolul 12Ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, care sunt abilitate cu aplicarea prevederilor acestei legi, vor asigura de îndată respectarea întocmai a prevederilor acesteia în piețe, târguri și oboare, cu ocazia comercializării produselor rezultate din confecționarea și repararea materialului lemnos, sub sancțiunea acordării de daune.  +  ANEXĂ
  - model -
  CARNET DE MOȚ
  ROMÂNIAJudețul .........................Primăria .......................
  Foto
  Carnetul nr. ...................................Numele .........................................Prenumele ....................................Prenumele părinților.............................................................................L.S. Data și locul nașterii ................................................................................Domiciliul ...............…, comuna ........................, satul ............................nr. ...................., județul ...........................................................................
  Semnătura titularului,
  ..............................
  Data eliberării
  ..............................
  Primar,
  ..............................
  NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile art. II din Legea nr. 33/2019 pentru modificarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni care nu sunt incluse în forma republicată a Legii nr. 33/1996 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale actului modificator:  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul actualizează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 33/1996*) privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munților Apuseni, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 463/2003, cu cele aduse prin prezenta lege și în conformitate cu legislația silvică în vigoare.*) Legea nr. 33/2019 a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 21 ianuarie 2019.
  ----