HOTĂRÂRE nr. 90 din 15 februarie 2019privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 20 februarie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Scopul schemei de ajutor de stat îl reprezintă sprijinirea culturii de film și producției de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și în filme și seriale de televiziune, precum și orice alte producții audiovizuale astfel cum sunt definite în Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, inclusiv prin atragerea de producții străine.2. La articolul 2, literele c), h) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil. În sensul prezentei scheme, data acordării ajutorului este considerată data emiterii ordinului președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru aprobarea Certificatului de solicitant și a Acordului de finanțare în baza hotărârii transmise de Comisia de Film în România;(...)h) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor și a altor taxe, inclusiv TVA;i) obligație de teritorializare a cheltuielilor -obligația impusă beneficiarilor de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză de a cheltui o sumă minimă și/sau de a desfășura un nivel minim de activitate de producție pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (4) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014.3. La articolul 2, după litera i) se introduc cinci noi litere, literele j)-n), cuurmătorulcuprins:j) începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă - primul angajament ferm, prin care realizarea proiectului în România este irevocabilă; prospecțiunile preliminare pentru determinarea locației de realizare a proiectului, obținerea permiselor și realizarea studiilor nu sunt considerate drept începerea lucrului;k) miniserie de televiziune - opera audiovizuală care înfățișează fapte de viață sau spune o poveste într-un număr de maximum 8 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 60 de minute;l) serial de televiziune - opera audiovizuală, alta decât sitcomul și telenovela, destinată a fi difuzată prin satelit, cablu sau internet pe parcursul mai multor sezoane. Un sezon va conține între 8 și 13 episoade, fiecare episod având o durată de maximum 45 de minute;m) sitcom - operă audiovizuală realizată în proporție de 80% într-un platou de filmare în fața unei audiențe live sau înregistrate și a unor decoruri limitate ca număr, multicameră, respectiv filmare simultană cu maximum 3 camere, cu o durată de cel mult 30 de minute, al cărei scenariu nu are fir epic ce se dezvoltă pe mai multe episoade și care înfățișează situații comice ale unor personaje cu tipare predefinite neevolutive și pentru care producția unui episod nu necesită mai mult de 2 zile de filmare;n) telenovelă - operă audiovizuală destinată a fi difuzată pe un canal de televiziune cu o frecvență de cel puțin 3 ori pe săptămână, cu o durată de cel mult 60 de minute, care înfățișează fapte de viață și relațiile sufletești ale unui număr mare de personaje, în mod esențial melodramatic, al cărei scenariu prezintă un fir epic continuu, fără finalitate, care se desfășoară pe parcursul mai multor episoade (minimum 80). Un sezon va conține până la 20 de episoade și perioada de timp dintre începutul unui sezon și începutul următorului să fie de minimum 12 luni.4. La articolul 3, după alineatul (5) se introductrei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:(5^1) Bugetul maxim anual al schemei care poate fi angajat cuprinde pe lângă bugetul prevăzut la alin. (2) și sumele stabilite cu această destinație, dar neutilizate în anii anteriori, în limita bugetului maxim al schemei și în limita creditelor bugetare și de angajament aprobate prin legile bugetare anuale.(5^2) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, cererile de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat în bugetul anual alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, sunt analizate de Comisia de Film în România, urmând să fie finanțate din bugetul anului următor, în cazul în care sunt aprobate.(5^3) Ordinele președintelui Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză pentru aprobarea certificatelor de solicitant și a acordurilor de finanțare se emit în ordinea în care au fost emise hotărârile Comisiei de Film în România, după suplimentarea bugetului anual alocat schemei în anul în curs sau în limita bugetului alocat în anul următor, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, în limita bugetului maxim al schemei.5. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Alocările prevăzute la alin. (1) se acordă în condițiile în care minimum 20% din bugetul total al proiectului se realizează pe teritoriul României.6. La articolul 6 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) dețin calitatea de producător, coproducător și/sau de prestator de servicii de producție și produc filme de ficțiune de scurt, mediu și lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuției direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animație, parțial sau în întregime pe teritoriul României;7. La articolul 6 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) fac dovada contribuției financiare proprii sau a cofinanțatorilor la finanțarea proiectului în cazul producătorilor/coproducătorilor, iar în cazul prestatorilor de servicii fac dovada contribuției proprii a producătorului străin. Contribuția financiară trebuie să acopere cel puțin bugetul total al producției, exclusiv TVA, mai puțin ajutorul de stat solicitat în baza prezentei scheme, cu respectarea prevederilor art. 15.8. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În condițiile prezentei hotărâri, ajutorul de stat se acordă pentru producția de filme indiferent de mediul prin care sunt exploatate, precum filme de ficțiune de scurt, mediu și lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuției direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animație.9. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) orice cheltuieli realizate anterior datei înregistrării cererii de finanțare în conformitate cu prevederile schemei;10. La articolul 10, alineatele (2) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Comisia Națională de Strategie și Prognoză va publica, pe site-ul său, invitația de a depune formulare de cerere pentru prezenta schemă de ajutor de stat în fiecare an, până la data de 31 decembrie, pentru anul următor.(...)(5) Înainte de semnarea acordului de finanțare, furnizorul verifică respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă, pentru fiecare aplicant în parte, pe baza hotărârilor pentru aprobarea certificatelor de solicitant emise de către Comisia de Film în România.11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Ulterior finalizării proiectului de film și cheltuirii bugetului aferent proiectului eligibil, dar nu mai târziu de 2 ani de la emiterea Acordului de finanțare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre, solicitantul va depune la Comisia Națională de Strategie și Prognoză o cerere de plată însoțită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu Acordul de finanțare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre și cu prevederile prezentei hotărâri.12. La articolul 12, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Totodată, ulterior primirii raportului de audit, Comisia de Film în România va emite hotărâri care vor reprezenta certificarea cuantumului cheltuielilor eligibile care urmează să fie plătite beneficiarilor. În niciun caz nu se va putea hotărî plata unei sume care să depășească suma menționată în Acordul de finanțare al măsurii de sprijin prevăzute de prezenta hotărâre și cu prevederile prezentei scheme.13. La articolul 15 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleași costuri eligibile, care se suprapun parțial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depășirea intensității maxime prevăzute de art. 54 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014.14. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleași costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care o depășește pe cea prevăzută în art. 54 alin. (6) al Regulamentului (UE) nr. 651/2014.15. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1 Revocarea acordului de finanțareAcordul de finanțare se revocă și ajutorul de stat plătit se recuperează în mod corespunzător, după caz, în oricare din următoarele situații:a) se dovedește că beneficiarul a început lucrul la proiectul sau la activitatea respectivă înainte de înregistrarea unei cereri de finanțare cu respectarea prevederilor prezentei scheme;b) în urma implementării proiectului nu rezultă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. b);c) se dovedește că beneficiarul a dat declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta schemă.  +  Articolul IICererile de acord pentru finanțare depuse și nesoluționate până la finalul anului pentru care a fost deschisă o sesiune de înregistrare, inclusiv cele aferente anului 2018, vor fi analizate si soluționate în anul următor în limitele creditelor de angajament și bugetare stabilite în condițiile legii cu respectarea bugetului maxim anual și a bugetului maxim aferent schemei.  +  Articolul IIIPrevederile prezentei hotărâri se aplică proiectelor cinematografice depuse pentru sesiunea anului 2019, care începe de la data comunicată de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză pe site-ul său.  +  Articolul IVÎn termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se vor modifica, în mod corespunzător, ordinele emise de președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Toni Greblă
  Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,
  Ion Ghizdeanu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 15 februarie 2019.Nr. 90.-----