ORDIN nr. 3.132 din 5 februarie 2019pentru completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2019



    În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) și ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 13 septembrie 2018, se completează după cum urmează: – La articolul 3, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins: (1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru admiterea la profilul teologic din cadrul unităților de învățământ teologice baptiste, catolice, greco-catolice, musulmane, reformate, unitariene, penticostale și adventiste, candidații susțin obligatoriu, în cadrul probelor de aptitudini, un interviu sau colocviu, evaluat cu calificativ admis/respins și, opțional, fiecare cult poate organiza și o probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase.(1^2) În situația în care la profilul teologic din cadrul unităților de învățământ prevăzute la alin. (1^1) nu se organizează probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase, admiterea candidaților care au obținut calificativul admis la interviu/colocviu se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, calculate conform punctului I al anexei nr. 2 la prezentul ordin.(1^3) În situația în care se organizează și probă scrisă de verificare a cunoștințelor religioase inclusiv pentru unitățile de învățământ baptiste și musulmane, se aplică prevederile specifice unităților de învățământ teologice catolice, greco-catolice, reformate, unitariene, penticostale și adventiste din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2015-2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIDirecția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția tehnologia informației și comunicației, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației naționale,
    Ecaterina Andronescu
    București, 5 februarie 2019.Nr. 3.132.------