ORDIN nr. 1.527/339/52/20/2019privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 1.527 din 20 decembrie 2018
 • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 339 din 6 februarie 2019
 • MINISTERUL MEDIULUI Nr. 52 din 22 ianuarie 2019
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR Nr. 20 din 12 februarie 2019
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 122 din 15 februarie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. 243.389 din 11 decembrie 2018 al Direcției generale politici agricole,în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea,având în vedere prevederile Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, al art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6^6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, viceprim-ministrul, ministrul mediului, ministrul apelor și pădurilor și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 26 mai 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) APIA este autoritatea responsabilă de coordonarea activității de control privind respectarea normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, precum și de supravegherea modului în care organismele cu atribuții de control și supracontrol pentru cerințele legale în materie de gestionare privind siguranța alimentară (SMR 4 și 5), identificarea și înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9), produsele de protecție a plantelor (SMR 10) și bunăstarea animalelor (SMR 11-13) din anexă își îndeplinesc sarcinile prevăzute în acordurile de delegare.2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Informarea fermierilor cu privire la normele de ecocondiționalitate intră în responsabilitatea următoarelor instituții: APIA, AFIR, ANF, ANSVSA, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, precum și alte structuri de specialitate care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.3. În anexă, la domeniul „Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor“ secțiunea „Apă“, GAEC 3 va avea următorul cuprins:
  Specificare SMR/GAECCerințe obligatorii pentru fermieri
  „GAEC 3 - Protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase enumerate în anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea acesteia aflată în vigoare în ultima zi a valabilității saleEste interzisă evacuarea directă în apele subterane a substanțelor periculoase enumerate în lista I și lista II din anexa la Directiva 80/68/CEE în versiunea aflată în vigoare în ultima zi a valabilității sale, astfel cum sunt menționate mai jos, care sunt utilizate în agricultură, și se iau măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor periculoase utilizate în agricultură.Definiții:- ape subterane înseamnă toate apele care se află sub suprafața solului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau subsolul;- evacuare directă înseamnă introducerea în apele subterane a substanțelor din listele I și II fără filtrare prin sol sau subsol;- evacuare indirectă înseamnă introducerea în apele subterane a substanțelor din listele I și II după filtrare prin sol sau subsol;- poluare înseamnă evacuarea în mod direct sau indirect de substanțe în apele subterane, cu consecințe de natură să pună în pericol sănătatea umană sau alimentarea cu apă, resursele vii și ecosistemul acvatic, precum și alte utilizări legitime ale apei.Familii și grupe de substanțe periculoase:Lista I - substanțele individuale care aparțin familiilor și grupelor de substanțe cu risc crescut de toxicitate, persistență și bioacumulare, precum:- compuși organohalogenați și substanțe care pot da naștere unor astfel de compuși în mediul acvatic;- compuși organofosforici; compuși organostanici;- substanțe cu proprietăți cancerigene, mutagene sau teratogene în sau prin intermediul mediului acvatic;- mercur și compușii săi; cadmiu și compușii săi;- uleiuri minerale și hidrocarburi; cianuri.Lista II - substanțele individuale și categorii de substanțe care aparțin familiilor și grupelor de substanțe enumerate mai jos și care pot avea efecte nocive asupra apelor subterane, precum:- metaloide și metale și compușii acestora (zinc, cupru, nichel, crom, plumb, seleniu, arsenic, antimoniu, molibden, titan, staniu, bariu, beriliu, bor, uraniu, vanadiu, cobalt, taliu, telur, argint);- biocide și derivații acestora care nu apar în lista I;- substanțe care au un efect nociv asupra gustului și/sau a mirosului apelor subterane, precum și compușii care pot da naștere unor astfel de substanțe în apă, făcându-le improprii pentru consumul uman;- compuși organici toxici sau persistenți ai siliconului și substanțe care pot da naștere unor astfel de compuși în apă, cu excepția celor inofensivi din punct de vedere biologic sau care se transformă rapid în substanțe inofensive în apă;- compuși anorganici ai fosforului și fosfor elementar;- fluoruri; amoniac și nitriți.Măsuri de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor periculoase utilizate în agricultură, precum:- respectarea condițiilor de depozitare, manipulare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în exploatațiile agricole, conform Codului de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 297/2017;- respectarea normelor tehnice privind depozitarea, manipularea și aplicarea îngrășămintelor chimice și organice de origine animală în exploatațiile agricole, conform Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, cu modificările și completările ulterioare;- fermierii care, potrivit legislației în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor, au obligația obținerii actelor de reglementare pentru activitățile pe care le desfășoară (avize, acorduri, autorizații), trebuie să dețină aceste documente și să respecte condițiile stabilite de acestea cu privire la protecția apelor subterane împotriva poluării cu substanțe periculoase utilizate în agricultură.Respectarea interdicției privind evacuarea directă a produselor de protecție a plantelor, regulatori de creștere, azotați, azotiți și fosfați din îngrășăminte se verifică la nivelul parcelei agricole.Respectarea interdicției privind evacuarea directă de biocide, produse de uz veterinar, produse petroliere, alte produse utilizate pentru dezinfecție, dezinsecție, deratizare și decontaminare în fermă se verifică la nivelul exploatației agricole.Respectarea măsurilor de prevenire a poluării apelor subterane prin evacuarea indirectă a substanțelor periculoase utilizate în agricultură se verifică la nivelul exploatației agricole.“
  4. În anexă, la domeniul „Mediu, schimbări climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor“ secțiunea „Peisaj, nivelul minim de întreținere“, GAEC 7 va avea următorul cuprins:
  Specificare SMR/GAECCerințe obligatorii pentru fermieri
  „GAEC 7 - Menținerea particularităților peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele existente pe terenul agricol, inclusiv interzicerea tăierii gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, luând măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol1. Se mențin particularitățile peisajelor, incluzând arborii în aliniament, în grup sau izolați și terasele existente pe terenul agricol.2. Se iau măsuri pentru evitarea instalării și extinderii speciilor de plante invazive pe terenul agricol.3. Este interzisă tăierea gardurilor vii și a arborilor în perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice.Plante invazive pe terenul agricol înseamnă plante cu capacitate mare de extindere, având efect dăunător asupra culturilor agricole, fără a aduce atingere definiției «specii invazive» prevăzute la art. 4 pct. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.Tăierea gardurilor vii și a arborilor înseamnă orice tip de tăiere sau intervenție asupra gardurilor vii și a arborilor, care ar duce la deteriorarea sau distrugerea locurilor de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice, precum și la perturbarea intenționată a acestora.Perioada de reproducere și creștere a păsărilor sălbatice înseamnă perioada în care o specie de păsări depune ouă, le clocește și își crește puii până când aceștia sunt capabili să zboare. Fără a aduce atingere restricțiilor din planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate, perioada de reproducere și creștere pentru speciile de păsări este 15 martie-30 iunie, atât în perimetrul ariilor naturale protejate (SCI, SPA), cât și în afara acestora.Respectarea cerințelor GAEC 7 se verifică la nivelul parcelei agricole.“
  5. În anexă, domeniul „Sănătate publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor“, secțiunea „Siguranța alimentară“, la SMR 4, coloana „Specificare SMR/GAEC“, reglementările vor avea următorul cuprins:
  Specificare SMR/GAEC
   „Reglementări:- Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare: art. 14 și 15, art. 17 alin. (1)(*) și art. 18-20;- Legea nr. 150/2004 privind siguranța alimentelor și a hranei pentru animale, republicată, art. 15-22;- Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările și completările ulterioare: art. 1,art. 5-10,art. 12 alin. (4),art. 14 alin. (2), art. 15 și 22, art. 25 alin. (5), art. 28 alin. (1) și (2), art. 34 alin. (9), art. 37 și 38, anexele nr. 1 și 9;- Norma sanitară veterinară privind interzicerea utilizării în creșterea animalelor de fermă a unor substanțe cu acțiune hormonală sau tireostatică și a celor betaagoniste, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările și completările ulterioare, referitor la Registrul de consultații și tratamente: art. 1-6;- Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2005: art. 1-6 și art. 9 și 10 din anexa nr. 1;- Norma sanitară veterinară privind protecția animalelor de fermă, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 75/2005: pct. 5 și 6 din anexă;- Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind măsurile de supraveghere și control al unor substanțe și al reziduurilor acestora la animalele vii și la produsele de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 95/2007: art. 9 și 10 și lit. A și B din anexa nr. 1;- Norma sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din conținutul sau de pe suprafața produselor alimentare de origine animală, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 23/2007, cu modificările și completările ulterioare: art. 1 și 3, anexele nr. 1 și 2;- Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 44/2017, cu modificările și completările ulterioare: cap. II, cap. III și anexele nr. 1 și 2.(*) Astfel cum s-a pus în aplicare, în special prin:- art. 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010;- Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare: art. 4 (1) și anexa I partea A - II 4 (g, h, j), 5 (f, h), 6 și III 8 (a, b, d, e), 9 (a-c) și 10;- Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală: art. 3 alin. (1) și anexa III secțiunea IX cap. 1 [I-1 b, c, d, e; I-2 a (i, ii, iii), b (i, ii), c; I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1 (a, d), 2, 4 (a, b)], anexa III secțiunea X cap. 1 pct. 1;- Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman: anexa IV, cap. I și II;- Regulamentul (CE) nr. 183/2005: art. 5 alin. (1) și anexa I partea A (I-4 e, g; II-2 a, b, e), art. 5 alin. (5) și anexa III (secțiunea «Hrănirea», pct. 1 «Depozitarea», prima și ultima teză și pct. 2 «Distribuirea hranei pentru animale», a treia teză), art. 5 alin. (6); și- Regulamentul (CE) nr. 396/2005: art. 18.“
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Laurențiu Adrian Neculaescu,
  secretar de stat
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Ioan Deneș
  p. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Traian Constantin Petcu
  -----