STANDARDE MINIME din 3 ianuarie 2019de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 bis din 15 februarie 2019  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 29 din 3 ianuarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 15 februarie 2019.
   +  Secţiunea 1 Standarde minime de calitate  +  MODUL I - ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-3)  +  M.I.-STANDARD 1 INFORMARE Centrul rezidențial realizează informarea potențialilor beneficiari și a publicului cu privire la scopul său/funcțiile sale și serviciile oferite Rezultate așteptate: Potențialii beneficiari au acces la informații referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului rezidențial, scopul/funcțiile acestuia, condițiile de admitere și oferta de servicii, drepturile și obligațiile persoanelor beneficiare.M.I.-S1.1. Centrul deține și pune la dispoziția publicului materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite. Materialele informative trebuie să cuprindă, cel puțin: o scurtă descriere a centrului și a serviciilor oferite, o prezentare a spațiilor de cazare individuale și a spațiilor comune, numărul de locuri din centru, alte servicii și facilități oferite, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii și, după caz, modul de calcul al contribuției beneficiarului. Materialele informative pot fi pe suport de hârtie și/sau pe suport electronic (postări pe site-ul centrului sau, după caz, al furnizorului, materiale video și foto de informare sau publicitare etc.). Imaginea beneficiarilor și datele cu caracter personal pot deveni publice în materialele informative doar cu acordul scris al acestora. În cazul persoanelor cu dizabilități, materialele informative se prezintă în forme adaptate (easy to read, Braille, CD video/audio etc.) pentru a fi accesibile beneficiarilor.M.I-Im^1S1.1: Materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.I.-Im^2S1.1: Cel puțin una din formele de prezentare a materialelor informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului.M.I.-S1.2. Centrul elaborează și utilizează un Ghid al beneficiarului pentru informarea acestuia cu privire la serviciile și facilitățile oferite. Ghidul beneficiarului cuprinde date referitoare la regulamentul de organizare și funcționare a centrului, serviciile și facilitățile oferite, un rezumat al drepturilor și obligațiilor beneficiarilor, perioada maximă de rezidență în centru. În cazul beneficiarilor cu dizabilități, Ghidul beneficiarului se prezintă și în forme adaptate pentru a fi accesibil acestora - easy to read, Braille, CD video/audio etc. Ghidul beneficiarului este oferit și explicat acestuia odată cu încheierea contractului de furnizare servicii, iar data efectuării informării și semnătura beneficiarului se consemnează în scris, într-un registru de evidență privind informarea beneficiarilor. În registrul de evidență privind informareabeneficiarilor se menționează: data la care s-a efectuat informarea, numele beneficiarului, numele persoanei care a realizat informarea, materialele informative prezentate sau tema informării, semnătura persoanei care a realizat informarea și semnătura beneficiarului.M.I.-Im^1S1.2: Ghidul beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.I.-Im^1S1.2: Ghidul beneficiarului, pe suport de hârtie, este disponibil permanent la sediul centrului.M.I.-S1.3. Centrul realizează informarea continuă a beneficiarilor asupra activităților/serviciilor derulate, procedurilor utilizate, precum și a oricăror aspecte considerate utile. În registrul de evidență privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale și data acestora.M.I-Im^1S1.3: Anual se organizează cel puțin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului.M.I.-Im^2S1.3: În registrul de evidență privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale și data acestora, precum și data efectuării informării beneficiarilor admiși în regim de urgență  +  M.I.-STANDARD 2 - ADMITERE Centrul rezidențial realizează admiterea beneficiarilor în condițiile legii. Rezultate așteptate: Beneficiarii cunosc și acceptă condițiile de admitere în centrul rezidențial.M.I.-S2.1. Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de admitere. Centrul elaborează și aplică propria procedură de admitere care precizează, cel puțin: condițiile de admitere ale beneficiarilor, cine ia decizia de admitere/respingere, modalitatea de încheiere a contractului de furnizare servicii, perioada de rezidență în centru, actele necesare.M.I.-Im^1S2.1: Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.I.-Im^2S2.1: Procedura de admitere este afișată în loc vizibil la sediul centruluiM.I.-S2.2. Centrul asigură evidența admiterii beneficiarilor. Centrul ține evidența beneficiarilor admiși într-un registru special de evidență a beneficiarilor în care consemnează: data și ora primirii, numele și prenumele beneficiarului, seria și nr. cărții de identitate dacă o are, o declarație pe proprie răspundere privind datele personale, ultima adresă de rezidență, stare civilă, loc de muncă și, după caz, organizația/instituția care l-a referit centrului. M.I.-ImS2.2: Registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.M.I.-S2.3. Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. În termen de maxim 7 zile de la înregistrarea în registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor, centrul/furnizorul acestuia încheie cu beneficiarul (persoană sigură sau reprezentantul familiei) un contract de furnizare servicii. Perioada de ședere este determinată, de până la 2 ani, în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și în raport cu nevoile individuale ale acestuia. Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioadă 1 an, cu posibilitate de prelungire de până la 1 an prin act adițional. Formatul și conținutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale. Contractul de furnizare servicii este redactat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.M.I.-Im^1S2.3: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.I.-Im^2S2.3: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul beneficiarului.M.I.-S2.4. Centrul întocmește, pentru fiecare beneficiar, dosarul personal al beneficiarului. Centrul întocmește dosarul personal al beneficiarului care conține, cel puțin, următoarele documente:– cererea de admitere, semnată de beneficiar/reprezentantul familiei, în original,– decizia de admitere, aprobată/avizată de conducătorul centrului/reprezentantul furnizorului, în original;– cartea de identitate a beneficiarului, precum și, dacă este cazul, cărțile de identitate ale copiilor, în copie; în cazul în care beneficiarul nu are act de identitate, personalul centrului face verificări în vederea identificării ultimei adrese de domiciliu;– contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original; M.I.-ImS2.4: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului și sunt depozitate în condiții care să permită păstrarea confidențialității datelor.M.I.-S2.5. Centrul asigură arhivarea dosarelor personale ale beneficiarilor. Dosarul personal al beneficiarului este arhivat la sediul centrului pentru o perioadă prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale. La solicitarea scrisă a beneficiarului/organelor abilitate, o copie a dosarului personal, se pune la dispoziția acestuia/acestora. Centrul ține evidența dosarelor personale ale beneficiarilor arhivate, pe suport de hârtie sau electronic (se consemnează numele și prenumele beneficiarului, nr. contractului de furnizare servicii și data arhivării). ImS2.5: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, iar Registrul de evidență a acestora este disponibil la sediul centrului.  +  M.I.-STANDARD 3 SUSPENDARE/ ÎNCETARE SERVICII Suspendarea/încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt găzduiți și primesc servicii în centrul rezidențial pe perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă, cu excepția situațiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieșire sau în contractul de furnizare servicii.M.I.-S3.1. Centrul stabilește și aduce la cunoștința beneficiarilor condițiile de suspendare/încetare a serviciilor acordate. Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de suspendare/încetare a serviciilor. Principalele situații în care centrul suspendă/încetează acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp pot fi:– în cazul părăsirii centrului de către beneficiar prin proprie voință;– în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicale;– în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată;– în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului etc.) centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);– în caz de deces al beneficiarului;– în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul centrului;– când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.M.I.-Im^1S3.1: Procedura privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiar este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.I.-Im^2S3.1: Procedura privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibilă la sediul centrului.M.I.-S3.2. Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistență socială cu privire la beneficiarii care au părăsit centrul. În situația în care beneficiarul care a părăsit centrul s-a reîntors în stradă, centrul notifică serviciul public de asistență socială pe a cărui rază teritorială se presupune că se va afla beneficiarul, în vederea monitorizării situației acestuia. Centrul deține un registru de evidență a ieșirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, motivele încetării serviciilor, datele de transmitere a notificărilor către serviciile publice de asistență socială (după caz, transmiterea dosarului personal), destinatarii notificărilor (denumire, adresă, telefon, e-mail). M.I.-ImS3.2: Dovada transmiterii către serviciul public de asistență socială a informațiilor referitoare la beneficiar.M.I.-S3.3. Beneficiarii beneficiază de continuitate în acordarea serviciilor sociale și sunt protejați de riscul de neglijare și abuz în situația în care se impune transferul spre alte servicii sociale.M.I.-Im^1S3.3: Furnizorul de servicii sociale, elaborează și aprobă prin decizie planul de urgență în caz de retragere a licenței de funcționare/desființare serviciu social.M.I.-Im^2S3.3: Planul de urgență este disponibil la sediul centrului.M.I.-Im^3S3.3: Planul de urgență este adus la cunoștința beneficiarilor.  +  MODUL II - EVALUARE PLANIFICARE (Standarde 1-2)  +  M.II.-STANDARD 1 EVALUARE Asistarea și găzduirea beneficiarilor în centrul rezidențial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale și situației personale a fiecărui beneficiar. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt găzduiți în centre rezidențiale care asigură condiții de viață adecvate și activități/servicii care promovează integrarea/reintegrarea socială a acestora.M.II.-S1.1. Fiecare beneficiar este găzduit și primește sprijin pentru integrare/reintegrare socială în baza unei evaluări a nevoilor individuale. Beneficiarul admis în centru este evaluat în primele 72 de ore de la admitere din punct de vedere al situației socio-economice și relațiilor familiale și, în funcție de nevoile individuale identificate, se stabilește perioada maximă de rezidență recomandată, precum și serviciile recomandate. Pentru evaluare se utilizează fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului, al cărui model se stabilește de centru. Fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului este semnată atât de beneficiar/reprezentantul său legal/convențional, cât și de persoana care a efectuat evaluarea/reevaluarea. În fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se consemnează rezultatele evaluării/reevaluării, nevoile identificate, data fiecărei evaluări/reevaluări. Beneficiarului i se aduce la cunoștință necesitatea de a se implica activ în activitatea de evaluare și de a furniza informații reale evaluatorului/evaluatorilor. Odată cu încetarea serviciilor, fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului se arhivează în dosarul personal al beneficiarului. În cazul familiilor cu copii, se realizează evaluarea nevoilor familiei.M.II.-Im^1S1.1: Modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.II.-Im^2S1.1: Modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul centrului.M.II.-Im^3S1.1: Fișele de evaluare/reevaluare completate conform condițiilor standardului și semnate de beneficiari/reprezentanți legali/convenționali, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarele personale ale beneficiarilor.M.II.-S1.2. Centrul are capacitatea de a realiza evaluarea nevoilor beneficiarilor. Evaluarea se realizează de un asistent social. În anumite cazuri, dacă asistentul social o solicită, se efectuează o evaluare psihologică și/sau a stării de sănătate. M.II.-ImS1.2: Evaluarea se realizează de un asistent social, iar pentru celelalte servicii furnizorul poate încheia convenții de colaborare cu cabinete de specialitate, sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverși specialiști.M.II.-S1.3. Centrul efectuează reevaluarea nevoilor beneficiarilor conform unui calendar prestabilit. Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum și atunci când situația o impune, respectiv dacă apar modificări semnificative ale stării de sănătate și ale statusului funcțional fizic și/sau psihic al beneficiarului. Rezultatele reevaluării se înscriu în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului. M.II.-ImS1.3: Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum și atunci când situația o impune, iar rezultatele acesteia se înscriu în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului.  +  M.II.-STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂȚI/SERVICII Centrul rezidențial stabilește pentru fiecare beneficiar un plan de intervenție. Rezultate așteptate: Fiecare beneficiar primește serviciile necesare, în funcție de nevoile individuale.M.II.-S2.1. Centrul desfășoară activități/acordă servicii în baza unui plan de intervenție. Planul de intervenție se elaborează în baza evaluării/reevaluării nevoilor beneficiarului, și cuprinde informații privind:– numele și vârsta beneficiarului;– activitățile derulate/serviciile acordate;– programarea activităților/serviciilor: zilnică, săptămânală sau lunară;– monitorizarea situației beneficiarului;– numele și profesia/ocupația persoanei/persoanelor care au elaborat planul și semnătura acesteia/acestora;– numele și semnătura responsabilului de caz care monitorizează acordarea serviciilor/derularea activităților și situația beneficiarului;– semnătura beneficiarului. Fiecare centru își stabilește modelul propriu pentru întocmirea planului de intervenție, aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale. Odată cu încetarea serviciilor, planul de intervenție se arhivează în dosarul personal al beneficiarului.M.II.-Im^1S2.1: Modelul planului de intervenție este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.II.-Im^2S2.1: Modelul planului de intervenție pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.M.II.-Im^3S2.1: Planurile de intervenție ale beneficiarilor, completate conform condicilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al beneficiarului.M.II.-S2.2. Centrul are capacitatea de a realiza și aplica planul de intervenție al beneficiarului. M.II.-ImS2.2: Centrul dispune de personal de specialitate și/sau are încheiate contracte de prestări servicii sau convenții de parteneriat cu instituții al căror personal este capabil să elaboreze planul individualizat de intervenție, să-l comunice beneficiarului și să-l aplice.M.II.-S2.3. Planul de intervenție al beneficiarului se întocmește cu consultarea acestuia. La întocmirea planului de intervenție al beneficiarului, acesta participă activ și este încurajat să-și exprime preferințele/dorințele. Planul de intervenție cuprinde rubrici în care se menționează data revizuirii, semnăturile personalului de specialitate, responsabilului de caz și beneficiarului. Revizuirea planului individualizat de intervenție se regizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.M.II.-Im^1S2.3: Planul individualizat de intervenție conține o rubrică destinată semnăturii beneficiarului prin care se atestă luarea la cunoștință acceptul acestuia.M.II.-Im^2S2.3: Revizuirea planului individualizat de intervenție se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.M.II.-S2.4. Centrul asigură monitorizarea situației beneficiarului și a aplicării planului de intervenție al beneficiarului. Monitorizarea situației beneficiarului și a realizării serviciilor/activităților prevăzute în planul de intervenție se realizează de un responsabil de caz, numit de conducătorul centrului sau de coordonatorul de specialitate al acestuia. Centrul stabilește numărul de beneficiari care revine unui responsabil de caz, în funcție de complexitatea nevoilor acestora și dificultatea cazurilor. Pentru monitorizarea situației beneficiarului și a aplicării planului de intervenție centrul întocmește dosarul de servicii al beneficiarului care cuprinde fișa de evaluare/reevaluare și planul de intervenție. Dosarul de servicii al beneficiarului se păstrează la responsabilul de caz.M.II.-Im^1S2.4: Modelul fișei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.M.II.-Im^2S2.4: Fișele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul de servicii al beneficiarului.M.II.-S2.5. Centrul asigură păstrarea datelor personale și informațiilor cuprinse în documentele componente ale dosarelor de servicii ale beneficiarilor în regim de confidențialitate, cu respectarea prevederilor legale. Dosarele de servicii ale beneficiarilor pot fi consultate de beneficiari. M.II.-ImS2.5: Dosarele de servicii ale beneficiarilor și dosarele personale se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens pentru protejarea confidențialității asupra datelor personale ale beneficiarilor.  +  MODUL III - ACTIVITĂȚI DERULATE/SERVICII ACORDATE (Standarde 1-2)  +  M.III.-STANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ Centrul rezidențial facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt sprijiniți să se integreze/reintegreze în familie, comunitate și în societate în general.M.III.-S1.1. Centrul elaborează și aplică programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar. Centrul elaborează programe de integrare/reintegrare socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activități și servicii specifice nevoilor acestora, care sunt revizuite periodic și sunt semnate de beneficiar. Principalele activități/servicii acordate pot fi următoarele:a) informare și consiliere privind drepturile sociale, promovarea inserției/reinserției familiale, reluarea contactelor sociale;b) consiliere psihologică și, după caz, terapii de specialitate;c) educație extracurriculară privind un stil de viață sănătos, pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, prevenirea bolilor transmisibile, pentru dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă, educație civică, educație sexuală;d) consiliere/orientare vocațională, facilitarea, accesului la cursuri de formare/reconversie profesională, facilitarea accesului la un loc de muncă;e) facilitarea accesului la servicii medicale;f) suport pentru procurarea actelor de identitate, dacă este cazul;g) alte activități care contribuie la reinserția în familie și în comunitate a beneficiarilor. Activitățile și serviciile recomandate se consemnează în planul individualizat de intervenție al beneficiarului.M.III.-Im^1S1.1: Planurile individualizate de intervenție și fișele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate și urmate de beneficiari.M.III.-Im^2S1.1: Planurile individualizate de intervenție sunt revizuite periodic și sunt semnate de beneficiar.M.III.-S1.2. Centrul are capacitatea de a acorda serviciile/activitățile de integrare/reintegrare socială. Centrul dispune de personal calificat care acordă serviciile/realizează activitățile de integrare/reintegrare socială a beneficiarilor, poate încheia convenții de parteneriat cu instituții/organizații care oferă astfel de servicii ori încheie contracte de prestări servicii cu diverși specialiști. Centrul poate beneficia de aportul unor specialiști angajați ai furnizorului care pot să-și desfășoare activitatea un număr de ore pe săptămână/lună la sediul centrului. Centrul angajează propriul personal de specialitate pentru acordarea serviciilor care au drept scop integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor doar dacă există un număr mediu de cel puțin 10 beneficiari/zi/cabinet de specialitate. M.III.-ImS1.2: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate și realizate de personal de specialitate.M.III.-S1.3. Centrul dispune de spații amenajate și dotate corespunzător desfășurării activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială. M.III.-ImS1.3: Centrul dispune de cel puțin un cabinet pentru servicii de asistență socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spații special destinate derulării activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială și le dotează cu mobilierul, materialele și echipamentele adecvate.M.III.-S1.4. Centrul promovează buna conviețuire a beneficiarilor. Personalul centrului încurajează și sprijină beneficiarii în vederea participării la activitățile cotidiene din centru și elaborează, împreună cu beneficiarii, un set de reguli interne, denumite Regulile casei. Centrul încurajează beneficiarii să se implice în activitățile gospodărești (curățenie, aprovizionare, prepararea hranei etc.)M.III-Im^1S1.4: Regulile casei sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii socialeM.III.-Im^2S1.4: La sediul centrului sunt disponibile, pe suport de hârtie, Regulile casei, ce trebuie urmate de beneficiari pentru o conviețuire în bune condiții (socializare în spații comune, program de curățenie și spălat, prepararea hranei și servirea meselor, program de vizite etc.).M.III.-S1.5. Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale. Centrul poate amenaja un cabinet medical dotat cu mobilierul și echipamentele minim necesare, precum și cu aparat de urgență, deservit de o asistentă medicală/un asistent medical, cu un program de maxim 8 ore/zi. Personalul care deservește cabinetul medical are responsabilitatea ținerii evidenței medicamentelor și materialelor sanitare din aparatul de urgență într-o condică specială, precum și consemnarea medicamentelor acordate beneficiarilor într-un registru de consultații. M.III.-ImS1.5: Centrul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, de medicii specialiști din ambulatorii și spitale.M.III.-S1.6. Centrul încurajează și sprijină beneficiarii pentru a menține relații cu rude și prieteni. Beneficiarii pot primi vizite în spațiul special amenajat pentru socializare. Programul vizitelor și modalitatea de desfășurare a acestora se consemnează în Regulile casei.M.III-Im^1S1.6: Programul de vizită este afișat la intrarea în centru.M.III.-Im^2S1.6: Centrul pune la dispoziția beneficiarilor mijloace de comunicare la distanță (telefon, calculator sau laptop cu acces la internet, facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă).  +  M.III.-STANDARD 2 FACILITARE ACCES LA O LOCUINȚĂ Centrul rezidențial desfășoară activități în vederea facilitării accesului la o locuință pentru beneficiarii proprii. Rezultate așteptate: Beneficiarii găzduiți pe perioadă determinată primesc sprijin pentru locuire.M.III.-S2.1. Perioada de găzduire în centru se stabilește în funcție de situația particulară a fiecărui beneficiar și obligația de a urma programul de integrare/reintegrare socială. Centrul decide asupra perioadei în care un beneficiar este găzduit în centru în raport de nevoile individuale ale acestuia, cât și în funcție de interesul și implicarea acestuia în activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate. M.III.-ImS2.1: Planurile de intervenție consemnează participarea beneficiarilor la activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate.M.III.-S2.2. Centrul desfășoară activități de sprijin în vederea facilitării accesului beneficiarilor la o locuință. Centrul realizează o comunicare permanentă cu serviciile publice de asistență socială în vederea identificării locuințelor sociale și a locuințelor disponibile pentru închiriere, precum și pentru stabilirea măsurilor de suport ulterioare ieșirii beneficiarilor din centru. După caz, centrul comunică și mediază relația cu familia în vederea primirii beneficiarilor într-un spațiu locativ deținut de rude. M.III.-ImS2.2: Centrul constituie un dosar special pentru facilitarea locuirii în care arhivează toată corespondența cu instituțiile publice (comunicări, adrese, notificări transmise, răspunsuri primite), disponibil la sediul centrului.  +  MODUL IV - MEDIUL DE VIAȚĂ (Standarde 1-5)  +  M.IV.-STANDARD 1 CAZARE Centrul rezidențial asigură fiecărui beneficiar spațiu de cazare. Rezultate așteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deține facilitățile necesare vieții de zi cu zi.M.IV.-S1.1. Centrul dispune de un plan de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant. Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant are în vedere crearea unui mediu de viață cât mai prietenos și confortabil. Planul poate avea în vedere de exemplu: lucrări pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare, amenajarea spațiilor interioare - zugrăvit, amenajarea spațiilor exterioare (bănci, foișoare, spații verzi), dotări cu mijloace de transport proprii etc.M.IV.-Im^1S1.1: Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.IV.-Im^2S1.1: Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.M.IV.-S1.2. Centrul alocă fiecărui beneficiar un spațiu de cazare într-un dormitor.M.IV.-Im^1S1.2: În fiecare dormitor se alocă un spațiu de 6 mp/beneficiar, acesta fiind destinat cazării a maxim 6 persoane.M.IV.-Im^2S1.2: Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu cazarmament complet, o noptieră, o masă, scaune, un dulap suficient de spațios pentru păstrarea hainelor și a lenjeriei personale, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat.M.IV.-Im^3S1.2: Dormitoarele sunt separate pe sexe dar se poate utiliza și de un cuplu căsătorit cu copii.M.IV.-S1.3. Centrul pune la dispoziția beneficiarilor spații speciale pentru păstrarea obiectelor de valoare și actelor personale. Pe cât posibil, spațiul de depozitare este amplasat într-una din piesele de mobilier din dormitor sau într-un fișet separat. M.IV.-ImS1.3: Valorile și obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiții de siguranță, în baza unui proces verbal încheiat între beneficiar și conducătorul centrului, în prezența asistentului social. Centrul pune la dispoziția fiecărui beneficiar un spațiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fișet închis la conducătorul centrului.M.IV.-S1.4. Dormitoarele sunt amenajate astfel încât să prevină riscul de accidente. M.IV.-Im S1.4: Dormitoarele sunt amenajate și dotate pentru a oferi condiții de viață sigure., asigurându-se astfel:– securizarea ferestrelor, securizarea instalațiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obișnuit etc.– securizarea ușilor cu sisteme de închidere accesibile beneficiarilor, dar și personalului, în caz de urgență.M.IV.-S1.5. Dormitoarele dispun de echipamente și instalații care asigură lumină și ventilație naturală, precum și o temperatură optimă în orice sezon.M.IV.-Im^1S1.5: Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul și ventilația naturală.M.IV.-Im^2S1.5: Dormitoarele dispun de instalațiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.M.IV.-S1.6. Dormitoarele se mențin curate și după caz, igienizate. M.IV.-ImS1.6: Dormitoarele fac obiectul unui program de curățenie și de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul casei, precum și în programul de curățenie și igienizare al centrului.M.IV.-S1.7. Centrul asigură obiecte de cazarmament adecvate și păstrate în stare corespunzătoare (curate, neuzate etc.). M.IV.-ImS1.7: Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături și alte obiecte de cazarmament, curate și în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort și condiții de igienă.  +  M.IV.-STANDARD 2 SPAȚII COMUNE Centrul rezidențial deține spații comune suficiente și adaptate pentru realizarea activităților zilnice. Rezultate așteptate: Beneficiarii au acces la spații comune suficiente, sigure, accesibile, funcționale și confortabile.M.IV.-S2.1. Spațiile comune sigură condiții minime de confort.Im^1S2.1: Spațiile comune dețin mijloace de iluminat natural și artificial, ventilație naturală și aparate de aer condiționat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.M.IV.-Im^2S2.1: Centrul are amenajată cel puțin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio etc.).M.IV.-S2.2. Spațiile comune se mențin curate și igienizate. M.IV.-ImS2.2: Spațiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curățenie zilnică.  +  M.IV.-STANDARD 3 SPAȚII IGIENICO-SANITARE Centrul rezidențial dispune de spații igienico-sanitare suficiente și funcționale. Rezultate așteptate: Beneficiarii au acces la spații igienico-sanitare adecvate.M.IV.-S3.1. Centrul deține grupuri sanitare suficiente și accesibile.M.IV.-Im^1S3.1: Grupurile sanitare sunt separate pe sexe și au acces direct din dormitoare, camera personală sau sunt plasate în imediata lor apropiere.M.IV.-Im^2S3.1: Centrul deține un grup sanitar la cel mult 8 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete și instalații de apă caldă și rece, hârtie igienică și săpun.M.IV.-S3.2. Centrul deține spații igienico-sanitare suficiente pentru realizarea toaletei personale a beneficiarilor. M.IV.-ImS3.2: Centrul este dotat cu minim un duș la cel mult 8 beneficiari și cel puțin o baie cu cadă-centru. Baia și dușurile sunt alimentate cu apă caldă și rece.M.IV.-S3.3. Spațiile igienico-sanitare sunt astfel amenajate încât să fie evitată producerea de accidente și să permită întreținerea și igienizarea curentă. M.IV.-ImS3.3: Spațiile igienico-sanitare sunt suficient de spațioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum și materiale sau covorașe antiderapante, dețin instalații electrice bine izolate și funcționale etc.M.IV.-S3.4. Centrul deține grupuri sanitare separate pentru personal. M.IV.-ImS3.4: Centrul deține grupuri sanitare separate pentru personal, minim cel puțin un grup sanitar pentru femei și unul pentru bărbați, dotate cu chiuvete și instalații de apă caldă și rece, vas de wc, hârtie igienică și săpun.M.IV.-S3.5. Centrul asigură igienizarea lenjeriei de pat și a altor materiale și echipamente textile, precum și a lenjeriei personale și hainelor beneficiarilor. M.IV.-ImS3.5: Lenjeria de pat și alte obiecte de cazarmament, sunt spălate periodic într-o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau prin achiziționare de astfel de servicii. Centrul pune la dispoziția beneficiarilor o mașină de spălat și detergent, pentru spălarea hainelor și lenjeriei personale a beneficiarilor.  +  M.IV.-STANDARD 4 IGIENA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR Centrul rezidențial aplică măsurile de prevenire și control al infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt protejați contra riscului infecțiilor.M.IV.-S4.1. Toate spațiile, utilitățile, dotările, echipamentele și materialele centrului sunt curate, igienizate, ferite de orice sursă de contaminare. M.IV.-ImS4.1: Toate spațiile centrului (camere personale, spații comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare), precum și materialele și echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanență, centrul elaborând și aplicând un program propriu de curățenie (igienizare și dezinfecție).M.IV.-S4.2. Centrul deține un spațiu special pentru depozitarea materialelor igienico-sanitare. M.IV.-ImS4.2: Centrul depozitează materialele igienico-sanitare și de dezinfecție în spații speciale, la care au acces personalul de curățenie și cel care asigură aprovizionarea.M.IV.-S4.3. Centrul realizează colectarea și depozitarea deșeurilor conform prevederilor legale în vigoare. M.IV.-ImS4.3: Centrul dispune de containere pentru deșeuri și spații speciale de depozitare a acestora.  +  M.IV.-STANDARD 5 ALIMENTAȚIE Centrul rezidențial asigură condițiile necesare pentru prepararea hranei și servirea meselor. Rezultate așteptate: Beneficiarii primesc alimentația necesară corespunzător nevoilor și, pe cât posibil, preferințelor lor.M.IV.-S5.1. Centrul deține spații special destinate preparării și păstrării alimentelor. Centrul deține spații cu destinația de bucătărie, oficiu, cămară sau beci, dotate cu instalații și aparatură specifice cum ar fi: chiuvete cu apă curentă caldă și rece, instalații pentru gătit, frigider, congelator, hotă, mașină de spălat vase și altele. Centrul încurajează beneficiarii să-și prepare singuri hrana zilnică. M.IV.-ImS5.1: Păstrarea și prepararea alimentelor se efectuează în spații special destinate activităților respective.M.IV.-S5.2. Centrul asigură servirea meselor pentru beneficiari în spații adecvate. Mesele se servesc, de regulă, în bucătărie. În funcție de capacitate, centrul deține o sală de mese, amenajată și dotată cu materiale ușor de igienizat, cu mobilier suficient, funcțional și confortabil, este bine iluminată, cu o ambianță plăcută. Vesela și tacâmurile sunt suficiente, adaptate nevoilor, după caz. M.IV.-ImS5.2: Beneficiarii iau masa în condiții de siguranță și confort.M.IV.-S5.3. Centrul utilizează produsele obținute din gospodăriile anexă proprii exclusiv pentru creșterea calității alimentației oferite beneficiarilor. Centrul poate să înființeze gospodării anexă cu profil agro-alimentar și zootehnic: grădină de legume, livadă de pomi fructiferi, crescătorie de păsări și animale etc., produsele acestora fiind utilizate exclusiv în folosul beneficiarilor. Beneficiarii sunt încurajați să participe activ la activitățile derulate în gospodăriile anexă. Gospodăriile anexă sunt deservite de beneficiari, de personalul centrului, precum și de voluntari. M.IV.-ImS5.3: Centrul dezvoltă gospodării anexă ale căror produse pot contribui la creșterea calității vieții beneficiarilor.M.IV.-S5.4. Centrul asigură sau facilitează aprovizionarea beneficiarilor cu produse alimentare astfel încât fiecare beneficiar să poată avea 3 mese/zi. Centrele pot asigura sau facilita aprovizionarea beneficiarilor cu produse alimentare pentru ca aceștia să-și prepare singuri masa. În funcție de nevoi, centrul poate încheia contracte de prestări servicii de catering pentru maxim 2 mese calde/zi. Centrul poate amenaja o bucătărie deservită de personal angajat doar dacă capacitatea acestuia demonstrează eficiența exigenței unui astfel de serviciu (ex: raportat la numărul de beneficiari fără venituri și care sunt eligibili pentru masă la cantina socială, dacă se prepară hrană caldă care se distribuie și altor centre sau beneficiari etc). Alimentația zilnică a beneficiarilor conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon. Se evită servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri și alte tipuri de carne procesată etc.). Deserturile asigurate beneficiarilor sunt preparate, de preferință, în bucătăria centrului. Centrul dispune de cantități suficiente de apă și alimente pentru asigurarea alimentației fiecărui beneficiar timp de 48 de ore. Stabilirea modelelor meniului de alimentație zilnică se efectuează pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician, ținând cont de prevederile prezentului standard.M.IV.-Im^1S5.4: Beneficiarii primesc o alimentație adecvată nevoilor și echilibrată caloric, pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician, ținând cont de prevederile prezentului standard.M.IV.-Im^2S5.4: Alimentația zilnică a beneficiarilor conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon.M.IV.-Im^3S5.4: Se evită servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri și alte tipuri de carne procesată etc.).M.IV.-Im^4S5.4: De cel puțin 3 ori/săptămână, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în bucătăria centrului.  +  MODUL V - DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI ETICĂ (Standard: 1-3)  +  M.V.-STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ȘI A ETICII PROFESIONALE Centrul rezidențial respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege. Rezultate așteptate: Drepturile beneficiarilor sunt cunoscute și respectate de personal.M.V.-S1.1. Centrul elaborează și aplică o Cartă a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor. Carta drepturilor beneficiarilor, denumită în continuare Carta, are în vedere următoarele drepturi și obligații:1. dreptul de a fi informați asupra drepturilor și obligațiilor lor în calitate de beneficiari ai centrului și de a fi consultați cu privire la toate deciziile care îi privesc;2. dreptul de a-și desfășura activitățile zilnice într-un mediu fizic accesibil, sigur și funcțional;3. dreptul de a decide și a-și asuma riscurile în mod direct, în toate aspectele vieții lor și de a-și exprima liber opiniile;4. dreptul de a consimți asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;5. dreptul de a beneficia de serviciile menționate în contractul de furnizare servicii;6. dreptul de a li se asigura confidențialitatea asupra datelor personale;7. dreptul de a nu fi abuzați, neglijați, pedepsiți, hărțuiți sau exploatați;8. dreptul de a face sugestii și reclamații fără teamă de consecințe;9. dreptul de a nu fi exploatați economic privind banii, proprietățile sau să le fie pretinse sume bănești ce depășesc taxele convenite pentru servicii;10. dreptul de a nu li se impune restricții de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum și a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;11. dreptul de a fi tratați și de a avea acces la servicii, fără discriminare;12. dreptul de a beneficia de un spațiu personal de cazare;13. dreptul de a-și manifesta și exercita liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;14. dreptul de a-și utiliza așa cum doresc lucrurile personale;15. dreptul de a-și gestiona așa cum doresc resursele financiare;16. dreptul de a practica cultul religios dorit;17. dreptul de a nu desfășură activități lucrative, aducătoare de venituri pentru centru, împotriva voinței lor;18. dreptul de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;19. dreptul de a fi informați despre procedurile aplicate în centru;20. dreptul de a fi tratați individualizat, pentru o valorizare maximală a potențialului personal.21. obligația de a achita contribuția lunară de întreținere (pentru beneficiarii cu venituri proprii), în funcție de veniturile personale lunare, fără a se depăși nivelul contribuției lunare de întreținere aprobată pentru centrul rezidențial, conform actelor normative și administrative în vigoare;22. obligația de a participa activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individual de intervenție;23. obligația de a furniza informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;24. obligația de a respecta termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de intervenție;25. obligația de a anunța orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;26. obligația de a respecta regulamentul de organizare și funcționare și normele interne de funcționare, procedurile de lucru ale furnizorului de servicii sociale.Im^1S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor elaborată conform standardului este aprobată prin decizia furnizorului de servicii socialeIm^2S1.1 Carta drepturilor beneficiarilor elaborată conform standardului este disponibilă, pe suport de hârtie și în format accesibil pentru persoanele cu dizabilități (easy to read, Braille, CD video/audio etc.), la sediul adăpostului de noapteM.V.-S1.2. Centrul informează beneficiarii asupra drepturilor lor. Centrul asigură informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă, odată cu încheierea contractului de furnizare servicii. M.V.-ImS1.2: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în Registrul de evidență pentru informarea beneficiarilorM.V.-S1.3. Centrul măsoară gradul de satisfacție a beneficiarilor cu privire la activitatea desfășurată. În scopul autoevaluării calității activității proprii, furnizorul centrului aplică o procedură proprie de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor, în care se precizează metodologia și instrumentele utilizate. Se pot utiliza chestionare. Modelul chestionarului este stabilit de conducerea centrului.M.V.-Im^1S1.3:Procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.V.-Im^2S1.3: Modelul chestionarului este stabilit de conducătorul centrului și este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.V.-Im^3S1.3: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor este disponibil/ă, pe suport de hârtie la sediul centrului.M.V.-Im^4S1.3: Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manieră care să respecte confidențialitatea.M.V.-Im^5S1.3: Rezultatele chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt păstrate de către furnizorul de servicii sociale și vor fi puse la dispoziția organelor de control.M.V.-S1.4. Centrul își desfășoară activitatea în baza unui Cod de etică. Centrul deține și aplică un Cod propriu de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc, în principal, asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, acordarea serviciilor exclusiv în interesul beneficiarilor și pentru protecția acestora, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii. M.V.-ImS1.4: Codul de etică aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale este disponibil pe suport de hârtie, la sediul centrului.M.V.-S1.5. Centrul se asigură că personalul cunoaște și aplică Codul de etică, drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum și metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum și ale prevederilor Codului de etică. M.V.-ImS1.5: Sesiunile de instruire a personalului privind metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho-comportamentale ale acestora, respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum și ale prevederilor Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului.  +  M.V.-STANDARDUL 2 - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI NEGLIJĂRII Centrul rezidențial ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.M.V.-S2.1. Centrul utilizează o procedură proprie pentru identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență în rândurile propriilor beneficiari. Centrul elaborează și aplică propria procedură privind identificarea și sesizarea cazurilor de abuz și neglijență, precum și soluționarea acestora. Se ia în considerare oricare formă de abuz (fizic, psihic, economic) și orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul centrului, alți beneficiari, eventual de membri de familie și membrii comunității. Centrul înregistrează incidentele deosebite care afectează integritatea fizică și psihică a beneficiarului (îmbolnăviri, accidente, agresiuni etc.) sau alte incidente în care acesta a fost implicat (plecare neautorizată din centru, furt, comportament imoral etc.) în caietul de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite. În caiet se consemnează data producerii incidentului, natura acestuia, consecințele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume și vârstă, data notificării familiei și/sau a instituțiilor competente ce trebuie informate conform legii, măsuri luate.M.V.-Im^1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.V.-Im^2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență este disponibilă, pe suport de hârtie, și în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilități (easy to read, Braille, CD video/audio etc. la sediul centrului.M.V.-Im^3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență cuprinde elemente de prevenire a diverselor situații de abuz și este adusă la cunoștința întregului personal al centrului.M.V.-S2.2. Centrul încurajează și sprijină beneficiarii pentru a sesiza orice formă de abuz, neglijare sau tratament degradant la care sunt supuși de persoanele cu care vin în contact, atât în centru, cât și în comunitate. M.V.-ImS2.2: Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant. Aceste sesiuni se înscriu în registrul de evidență privind informarea beneficiarilor.M.V.-S2.3. Centrul organizează sesiuni de instruire a personalului propriu privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare. Centrul instruiește personalul cu privire la: prevenirea și combaterea oricărei forme de abuz în relația cu beneficiarii pe parcursul derulării activităților din centru, modalitățile de sesizare a eventualelor forme de abuz la care pot fi supuși beneficiarii în comunitate. M.V.-ImS2.3: Sesiunile de instruire a personalului privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare se înscriu în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului.M.V.-S2.4. Centrul aplică prevederile legale cu privire la semnalarea, către organismele/instituțiile competente, a oricărei situații de abuz și neglijare identificată și ia toate măsurile de remediere, în regim de urgență. Conducătorul centrului ține un registru de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite în care se menționează cazurile de abuz identificate, instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.M.V.-Im^1S2.4: La sediul centrului este disponibil un registru de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite în care menționează cazurile de abuz identificate, instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.M.V.-Im^2S2.4: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului de îndată, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.M.V.-S2.5. Centrul informează rudele beneficiarului și instituțiile abilitate cu privire la incidentele deosebite care afectează sau implică beneficiarul. Centrul notifică telefonic, în scris sau prin e-mail rudele beneficiarului (dacă are date furnizate de beneficiari) cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau în care acesta a fost implicat. În caz de îmbolnăvire gravă a beneficiarului, notificarea se comunică/transmite în maxim 48 de ore de la producerea acesteia. Pentru celelalte tipuri de incidente și dacă se impune intervenția sau suportul rudelor beneficiarului, notificarea se efectuează în maxim 72 de ore de la producerea incidentului. În situații deosebite, când s-a produs o vătămare corporală importantă ori accident, a apărut un focar de boli transmisibile, au fost constatate fapte care pot constitui contravenții sau infracțiuni, s-au semnalat orice alte evenimente care afectează calitatea vieții beneficiarilor, centrul informează organele competente prevăzute de lege (procuratură, poliție, direcție de sănătate publică etc.) în maxim 24 de ore de la producerea incidentului. M.V.-ImS2.5: Notificările către rude se consemnează în registrul de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite.  +  M.V.-STANDARD 3 - SESIZĂRI/RECLAMAȚII Centrul rezidențial încurajează beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului. Rezultate așteptate: Aspectele și situațiile care nemulțumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp util.M.V.-S3.1. Centrul asigură condițiile necesare pentru exprimarea opiniei beneficiarilor cu privire la serviciile primite. Centrul pune la dispoziția beneficiarilor un recipient de tip cutie poștală, în care aceștia pot depune sesizări/reclamații scrise cu privire la aspectele negative constatate, dar și propuneri privind îmbunătățirea activității centrului. Conținutul cutiei se verifică lunar de conducătorul centrului, în prezența a doi beneficiari.M.V.-Im^1S3.1: Cutia pentru sesizări și reclamații este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.M.V.-Im^2S3.1: Sesizările și reclamațiile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprezentantului legal al beneficiarului.M.V.-S3.2. Centrul asigură înregistrarea și arhivarea sesizărilor și reclamațiilor. Sesizările/reclamațiile depuse în recipientul cu această destinație se înregistrează într-un registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, cu dată și număr. M.V.-Im S3.2: Registrul de evidență a sesizărilor/reclamațiilor beneficiarilor și dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare.  +  MODUL VI - MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE (Standarde 1-2)  +  M.VI.-STANDARD 1 - ADMINISTRARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Centrul rezidențial respectă prevederile legale privind organizarea și funcționarea sa. Rezultate așteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcționează în condițiile legii.M.VI.-S1.1. Centrul este administrat și coordonat de personal de conducere competent.M.VI.-Im^1S1.1: Conducerea centrului se află în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu personalitate juridică sau unui șef de centru, în cazul celor fără personalitate juridică.M.VI.-Im^2S1.1: Conducătorul centrului este absolvent de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă.M.VI.-S1.2. Centrul funcționează conform prevederilor regulamentului propriu de organizare și funcționare. Centrul deține și aplică un regulament propriu de organizare și funcționare, elaborat cu respectarea prevederilor regulamentului cadru de organizare și funcționare în vigoare. M.VI.-ImS1.2: Regulamentul propriu de organizare și funcționare, pe suport de hârtie și organigrama centrului sunt disponibile la sediul adăpostului.M.VI.-S1.3. Centrul asigură instruirea personalului în vederea cunoașterii procedurilor utilizate în centru. Centrul consemnează în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului toate sesiunile de instruire referitoare la cunoașterea în detaliu a procedurilor utilizate în centru. M.VI.-ImS1.3: Instruirea personalului privind cunoașterea procedurilor utilizate în centru se consemnează în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului.M.VI.-S1.4. Centrul facilitează participarea personalului și a beneficiarilor la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare, în vederea creșterii calității serviciilor. Centrul încurajează și creează condițiile de implicare activă a personalului și a beneficiarilor în elaborarea unui plan propriu de dezvoltare care are în vedere îmbunătățirea activității și creșterea calității vieții beneficiarilor. Planul propriu de dezvoltare include și planul de amenajare și adaptare a mediului ambiant.M.VI.-Im^1S1.4: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.M.VI.-Im^2S1.4: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.M.VI.-S1.5. Conducerea centrului cunoaște și aplică normele legale privind gestionarea și administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale centrului. Coordonatorul centrului este evaluat periodic de autoritatea/organizația/instituția care îl coordonează metodologic și/sau îl finanțează, conform unui set de indicatori care privesc eficiența administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum și eficacitatea și performanța activității desfășurate. Auditul intern trebuie realizat cel puțin odată la 5 ani. Conducerea centrului respectă prevederile legale privind administrarea și gestionarea resurselor materiale și financiare și deține (sau după caz, poate prezenta) documentele financiar-contabile, precum și rapoartele de control ale organismelor prevăzute de lege (ex: Curte de Conturi, Inspecția Muncii ș.a.). Rapoartele de evaluare/audit intern sunt obligatorii pentru reacreditarea centrului.M.VI.-Im^1S1.5: Indicatorii și rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul centrului, pe suport de hârtie, precum și documentele financiar-contabile și rapoartele de inspecție sau control.M.VI.-Im^2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de către furnizorul de servicii sociale.M.VI.-S1.6. Centrul se asigură că beneficiarii și orice persoană interesată, precum și instituțiile publice cu responsabilități în domeniul protecției sociale, cunosc activitatea și performanțele sale. Conducătorul centrului elaborează anual un raport de activitate. Raportul de activitate poate fi publicat pe site-ul furnizorului și/sau al primăriei pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul. Raportul de activitate se finalizează în luna februarie a anului curent pentru anul anterior.M.VL-Im^1S1.6: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului și este public.M.VI.-Im^2S1.6: Raportul de activitate este postat pe internet, pe site-ul de prezentare al adăpostului.M.VI.-S1.7. Conducerea centrului asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor. Centrul promovează relațiile de colaborare cu serviciile publice de asistență socială, precum și cu alți furnizori publici și privați de servicii sociale, pentru soluționarea situațiilor de dificultate în care se află beneficiarul, precum și pentru a face cunoscută activitatea desfășurată. Centrul transmite trimestrial serviciului public de asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul, lista beneficiarilor (inclusiv copiii acestora găzduiți în centru), cu nume, prenume, vârsta, numărul și seria cărții de identitate. Centrul participă la evenimente și programe comune cu alte servicii sociale din comunitate.M.VI.-Im^1S1.7: Centrul consemnează și păstrează corespondența cu orice autoritate publică sau instituție publică, cu organizații ale societății civile, culte etc., sau orice alte documente care evidențiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea. Listele beneficiarilor raportate trimestrial sunt disponibile, pe suport de hârtie sau electronic, la sediul centrului.M.VI.-Im^2S1.7: Numărul de acțiuni întreprinse de centru și furnizorul de servicii sociale în comunitate, în vederea implicării beneficiarilor și promovării unei imagini pozitive a acestora.  +  M.VI.-STANDARD 2 - RESURSE UMANE Centrul rezidențial dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt asistați de personal suficient și competent.M.VI.-S2.1. Structura de personal a centrului corespunde din punct de vedere al calificării cu serviciile acordate. Centrul angajează personal calificat, achiziționează serviciile unor specialiști și/sau încheie contracte de voluntariat cu aceștia pentru realizarea activităților/serviciilor acordate. Pe lângă angajații proprii și/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt contractate, centrul încurajează implicarea voluntarilor sau a internilor, atât ca personal de specialitate, cât și auxiliar, și încheie cu aceștia contracte de voluntariat, respectiv de internship, conform legii. Personalul de specialitate reprezintă 80% din totalul resurselor umane ale centrului.M.VI.-Im^1S2.1: Pentru activitatea curentă, centrul dispune de un asistent social și personal de curățenie.M.VI.-Im^2S2.1: Pentru serviciile/activitățile de integrare/reintegrare socială centrul angajează personal calificat sau achiziționează serviciile unor specialiști și/sau poate încheia contracte de voluntariat, respectiv internship pentru realizarea unor activități de suport.M.VI.-Im^3S2.1: Personalul de specialitate reprezintă 80% din totalul resurselor umane ale centrului.M.VI.-S2.2. Conducerea centrului respectă dispozițiile legale privind angajarea personalului. Personalul este angajat cu respectarea condițiilor prevăzute în Codul muncii. Pe lângă angajații proprii și/sau personalul de specialitate ale căror servicii sunt achiziționate, centrul încurajează folosirea voluntarilor și încheie cu aceștia contracte de voluntariat, conform legii. M.VI.-ImS2.2: Statul de funcții aprobat, contractele de muncă contractele de prestări servicii și/sau contractele de voluntariat, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angajații sunt înregistrați în REVISAL.M.VI.-S2.3. Conducerea centrului întocmește fișa postului pentru fiecare persoană angajată. În fișele de post se înscriu atribuțiile concrete ale angajatului, relațiile de subordonare și de colaborare. Fiecare fișă de post este semnată de persoana care a întocmit-o și de angajat. Fișele de post se revizuiesc anual în luna decembrie, precum și ori de câte ori atribuțiile angajatului se modifică. M.VI.-ImS2.3: Fișele de post ale personalului sunt disponibile (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.M.VI.-S2.4. Conducerea centrului realizează anual evaluarea personalului. Fișele de evaluare descriu atribuțiile persoanei și notează gradul de îndeplinire și performanțele acesteia, pe o scală de la 1 la 5. Fiecare fișă de evaluare este semnată de persoana care a întocmit-o și de către persoana evaluată. Fișele de evaluare se întocmesc cel târziu până la 31 ianuarie, pentru anul anterior. M.VI.-ImS2.4: Fișele de evaluare ale personalului sunt disponibile la sediul centrului.M.VI.-S2.5. Centrul asigură toate informațiile necesare privind activitatea desfășurată zilnic. Centrul afișează numele și programul zilnic de lucru al personalului de conducere și al personalului de specialitate care funcționează în cabinetele de specialitate. M.VI.-ImS2.5: Programul zilnic de lucru este afișat la loc vizibil la birouri/oficii și cabinetele de specialitate.M.VI.-S2.6. Centrul se asigură că personalul propriu are create oportunitățile și condițiile necesare creșterii performanțelor profesionale. Centrul elaborează și aplică un plan de instruire și formare profesională pentru angajații proprii. Pentru înregistrarea sesiunilor de instruire a personalului, centrul deține și utilizează un registru de evidență privind perfecționarea continuă a personalului, în care consemnează numele persoanelor instruite, data sesiunii de instruire, tema instruirii, numele persoanei care a realizat instruirea, semnătura persoanei instruite și cea a instructorului. M.VI.-ImS2.6: Planul de instruire și formare profesională este disponibil la sediul centrului, precum și copii după atestatele, certificatele, diplomele obținute de personalul centrului.  +  Secţiunea a 2-a Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe o perioadă determinată organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost Pentru a obține licența de funcționare, centrul rezidențial pentru persoanele fără, trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 80%-100% din totalul de 115 puncte. Fișa de autoevaluare pentru un centru rezidențial pentru persoanele fără adăpost se completează după modelul prevăzut în anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, după cum urmează:
  MODEL FIȘĂ DE AUTOEVALUARE
  Punctaj maxim al standardelor minime de calitatePunctaj rezultat în urma autoevaluării îndeplinirii standardelor minime de calitateObservații
  MODUL 1 ACCESAREA SERVICIULUI (Standarde 1-3)19
  M.I.-STANDARD I INFORMARE Centrul rezidențial realizează informarea potențialilor beneficiari și a publicului cu privire la scopul său/funcțiile sale și serviciile oferiteRezultate așteptate: Potențialii beneficiari au acces la informații referitoare la modul de organizare și funcționare a centrului rezidențial, scopul/funcțiile acestuia, condițiile de admitere și oferta de servicii, drepturile și obligațiile persoanelor beneficiare.6
  M.I.-Im^1S1.1: Materialele informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.I.-Im^2S1.1: Cel puțin una din formele de prezentare a materialelor informative privind activitățile desfășurate și serviciile oferite în cadrul centrului este disponibilă/poate fi accesată la sediul centrului.1
  M.I.-Im^1S1.2: Ghidul beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.I-Im^1S1.2: Ghidul beneficiarului, pe suport de hârtie, este disponibil permanent la sediul centrului.1
  M.I.-Im^1S1.3: Anual se organizează cel puțin o sesiune de informare a beneficiarilor cu privire la activitatea curentă a centrului.1
  M.I.-Im^2S1.3: În registrul de evidență privind informarea beneficiarilor se consemnează inclusiv tema informărilor anuale și data acestora, precum și data efectuării informării beneficiarilor admiși în regim de urgență1
  M.I.-STANDARD 2 - ADMITERE Centrul rezidențial realizeaza admiterea beneficiarilor în condițiile legii si numai dacă poate acorda serviciile minim necesare pentru a răspunde nevoilor beneficiarilor. Rezultate așteptate: Beneficiarii cunosc și acceptă condițiile de admitere în centrul rezidențial.7
  M.I.-Im^1S2.1: Procedura de admitere este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.I.-Im^2S2.1: Procedura de admitere este afișată în loc vizibil la sediul centrului.1
  M.I.-ImS2.2: Registrul de evidență privind admiterea beneficiarilor este disponibil la sediul centrului.1
  M.I.-Im^1S2.3: Modelul contractului de furnizare servicii este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.I.-Im^2S2.3: Contractele încheiate cu beneficiarii sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul beneficiarului.1
  M.I.-ImS2.4: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt disponibile la sediul centrului și sunt depozitate în condiții care să permită păstrarea confidențialității datelor1
  M.I.-ImS2.5: Dosarele personale ale beneficiarilor sunt arhivate pe perioada prevăzută în nomenclatorul arhivistic al furnizorului, confirmat de Comisia de Selecționare din cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale, iar Registrul de evidență a acestora este disponibil la sediul centrului.1
  M.I.-STANDARD 3 SUSPENDARE/ÎNCETARE SERVICII Suspendarea/încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarilor, precum și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia.Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt găzduiți și primesc servicii în centrul rezidențial pe perioada pe care o doresc, cu încadrare în perioada maxim admisă, cu excepția situațiilor speciale prevăzute de lege sau a celor stipulate în procedura de ieșire sau în con tractul de furnizare servicii.6
  M.I.-Im^1S3.1: Procedura privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiar este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.I.-Im^2S3.1: Procedura privind suspendarea/încetarea acordării serviciilor către beneficiar, pe suport de hârtie, este disponibilă la sediul centrului.1
  M.I.-ImS3.2: Dovada transmiterii către serviciul public de asistență socială a informațiilor referitoare la beneficiar.1
  M.I.-Im^1S3.3: Furnizorul de servicii sociale elaborează și aprobă prin decizie planul de urgență în caz de retragere a licenței de funcționare/desființare serviciu social.1
  M.I.-Im^2S3.3: Planul de urgență este disponibil la sediul centrului.1
  M.I.-Im^3S3.3: Planul de urgență este adus la cunoștința beneficiarilor.1
  MODUL II EVALUARE ȘI PLANIFICARE (Standarde 1-2)14
  M.II.-STANDARD 1 EVALUARE Asistarea și găzduirea beneficiarilor în centrul rezidențial se realizează în baza evaluării nevoilor individuale și situației personale a fiecărui beneficiar.Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt găzduiți în centre rezidențiale care asigură condiții de viață adecvate și activități/servicii care promovează integrarea/reintegrarea socială a acestora.5
  M.II.-Im^1S1.1: Modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este aprobat prin decizia furnizorului de scrvicii sociale.1
  M.II.-Im^2S1.1: Modelul fișei de evaluare/reevaluare a beneficiarului este disponibil la sediul centrului.1
  M.II.-Im^3S1.1: Fișele de evaluare/reevaluare completate conform condițiilor standardului și semnate de beneficiari/reprezentanți legali/convenționali, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarele personale ale beneficiarilor.1
  M.II.-ImS1.2: Evaluarea se realizează de un asistent social, iar pentru celelalte servicii furnizorul poate încheia convenții de colaborare cu cabinete de specialitate, sau poate încheia contracte de prestări servicii cu diverși specialiști.1
  M.II.-ImS1.3: Reevaluarea beneficiarului se realizează semestrial, precum și atunci când situația o impune, iar rezultatele acesteia se înscriu în fișa de evaluare/reevaluare a beneficiarului.1
  M.II.-STANDARD 2 PLANIFICARE ACTIVITĂȚI/SERVICII Centrul rezidențial stabilește pentru fiecare beneficiar un plan de intervenție.Rezultate așteptate: Fiecare beneficiar primește serviciile necesare, în funcție de nevoile individuale.9
  M.II.-Im^1S2.1: Modelul planului de intervenție este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.II.-Im^2S2.1.Modelul planului de intervenție pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.1
  M.II.-Im^3S2.1: Planurile de intervenție ale beneficiarilor, completate conform condițiilor standardului, sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul personal al beneficiarului.1
  M.II.-Im S2.2: Centrul dispune de personal de specialitate și/sau are încheiate contracte de prestări servicii sau convenții de parteneriat cu instituții al căror personal este capabil să elaboreze planul individualizat de intervenție, să-l comunice beneficiarului și să-l aplice.1
  M.II.-Im^1S2.3: Planul individualizat de intervenție conține o rubrică destinată semnăturii beneficiarului prin care se atestă luarea la cunoștință și acceptul acestuia.1
  M.II.-Im^2S2.3: Revizuirea planului individualizat de intervenție se realizează în termen de maxim 3 zile de la finalizarea reevaluării.1
  M.II.-Im^1S2.4: Modelul fișei de monitorizare servicii aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului.1
  M.II.-Im^2S2.4: Fișele de monitorizare servicii completate sunt disponibile la sediul centrului, în dosarul de servicii al beneficiarului.1
  M.II.-ImS2.5: Dosarele de servicii ale beneficiarilor și dosarele personale se păstrează în fișete/dulapuri închise, accesibile doar personalului de conducere și angajaților cu atribuții stabilite în acest sens pentru protejarea confidențialității asupra datelor personale ale beneficiarilor.1
  MODUL III ACTIVITĂȚI DERULATE/SERVICII ACORDATE (Standarde 1-2)11
  M.III.-STANDARD 1 INTEGRARE/REINTEGRARE SOCIALĂ Centrul rezidențial facilitează integrarea/reintegrarea socială a beneficiarilor.Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt sprijiniți să se integreze/reintegreze în familie, comunitate și în societate în general.9
  M.III.-Im^1S1.1: Planurile individualizate de intervenție și fișele de monitorizare servicii ale beneficiarilor detaliază serviciile/terapiile de integrare/reintegrare socială recomandate și urmate de beneficiari.1
  M.III.-Im^2S1.1: Planurile individualizate de intervenție sunt revizuite periodic și sunt semnate de beneficiar.1
  M.III.-ImS1.2: Programele de integrare/reintegrare socială sunt coordonate și realizate de personal de specialitate1
  M.III.-ImS1.3: Centrul dispune de cel puțin un cabinet pentru servicii de asistență socială. În cazul în care acordă servicii de integrare/reintegrare socială la sediul propriu, amenajează spații special destinate derulării activităților/terapiilor de integrare/reintegrare socială și le dotează cu mobilierul, materialele și echipamentele adecvate.1
  M.III.-Im^1S1.4: Regulile casei sunt aprobate prin decizia furnizorului de servicii sociale1
  M.III.-Im^2S1.4: La sediul centrului sunt disponibile, pe suport de hârtie, Regulile casei, ce trebuie urmate de beneficiari pentru o conviețuire în bune condiții (socializare în spații comune, program de curățenie și spălat, prepararea hranei și servirea meselor, program de vizite etc.).1
  M.III.-ImS1.5: Centrul facilitează înscrierea beneficiarilor în sistemul de asigurări sociale de sănătate și îi sprijină în caz de nevoie pentru a accesa serviciile acordate de medicii de familie, de medicii specialiști din ambulatorii și spitale.1
  M.III.-Im^1S1.6: Programul de vizită este afișat la intrarea în centru.1
  M.III.-Im^2S1.6: Centrul pune la dispoziția beneficiarilor mijloace de comunicare la distanță (telefon, calculator sau laptop cu acces la internet, facilitarea trimiterii și primirii corespondenței prin poștă).1
  M.III.-STANDARD 2 FACILITARE ACCES LA O LOCUINȚĂ Centrul rezidențial desfășoară activități în vederea facilitării accesului la o locuință pentru beneficiarii proprii.Rezultate așteptate: Beneficiarii găzduiți pe perioadă determinată primesc sprijin pentru locuire.2
  M.III.-ImS2.1: Planurile dc intervenție consemnează participarea beneficiarilor la activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate.1
  M.III.-ImS2.2: Centrul constituie un dosar special pentru facilitarea locuirii în care arhivează toată corespondența cu instituțiile publice (comunicări, adrese, notificări transmise, răspunsuri primite), disponibil la sediul centrului.1
  MODULUL IV MEDIUL DE VIAȚĂ (Standarde 1-5)30
  M.IV.-STANDARD 1 CAZARECentrul rezidențial asigură fiecăruibeneficiar spațiu de cazare.Rezultate așteptate: Fiecare beneficiar este găzduit într-un centru care deține facilitățile necesare vieții de zi cu zi.11
  M.IV.-Im^1S1.1: Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.i
  M.IV.-Im^2S1.1: Planul de îmbunătățire și adaptare a mediului ambiant este disponibil la sediul centrului.1
  M.IV.-Im^1S1.2: În fiecare dormitor se alocă un spațiu de 6 mp/beneficiar, acesta fiind destinat cazării a maxim 6 persoane.1
  M.IV.-Im^2S1.2: Dormitorul permite amplasarea unui mobilier minim, respectiv: un pat cu cazarmament complet, o noptieră, o masă, scaune, un dulap suficient de spațios pentru păstrarea hainelor și a lenjeriei personale, cuier, oglindă, lampă de iluminat pentru fiecare pat.1
  M.IV.-Im^3S1.2: Dormitoarele sunt separate pe sexe dar se poate utiliza și de un cuplu căsătorit cu copii.1
  M.IV.-ImS1.3: Valorile și obiectele personale ale beneficiarilor sunt păstrate în condiții de siguranță, în baza unui proces verbal încheiat între beneficiar și conducătorul centrului, în prezența asistentului social. Centrul pune la dispoziția fiecărui beneficiar un spațiu de depozitare (pentru medicamente, bani sau alte valori, acte personale) care se închide cu cheie, aflată în posesia beneficiarului. O dublură a cheii se păstrează în fișet închis la conducătorul centrului.1
  M.IV.-Im S1.4: Dormitoarele sunt amenajate și dotate pentru a oferi condiții de viață sigure., asigurându-se astfel:-securizarea ferestrelor, securizarea instalațiilor electrice, utilizarea de materiale antiderapante pentru pardoseală, fixarea cablurilor în afara drumului de acces obișnuit etc. -securizarea ușilor cu sisteme dc închidere accesibile beneficiarilor, dar și personalului, în caz de urgență.1
  M.IV.-Im^1S1.5: Ferestrele dormitoarelor sunt astfel dimensionate încât să permită iluminatul și ventilația naturală.1
  M.IV.-Im^2S1.5: Dormitoarele dispun de instalațiile/echipamentele adecvate pentru asigurarea încălzirii acestora în sezonul rece.1
  M.IV.-ImS1.6: Dormitoarele fac obiectul unui program de curățenie și de igienizare stabilit de beneficiari, prevăzut în Regulamentul casei, precum și în programul de curățenie și igienizare al centrului.1
  M.IV.-ImS1.7: Fiecare beneficiar dispune de lenjerie de pat, pături și alte obiecte de cazarmament, curate și în stare bună, astfel încât să se asigure un minim de confort și condiții de igienă.1
  M.IV.-STANDARD 2 SPAȚII COMUNE Centrul rezidențial deține spații comune suficiente și adaptate pentru realizarea activităților zilnice.Rezultate așteptate: Benenciaii au acces la spații comune suficiente, sigure, accesibile, funcționale și confortabile.3
  M.I V.-Im^1S2.1: Spațiile comune dețin mijloace de iluminat natural și artificial, ventilație naturală și aparate de aer condiționat, echipamente de încălzire pentru confort termic, mobilier adecvat.1
  M.IV.-Im^2S2.1: Centrul are amenajată cel puțin o cameră de odihnă/socializare pe timp de zi (dotată cu fotolii, canapea, tv, radio etc.).1
  M.IV.-ImS2.2: Spațiile comune intens frecventate fac obiectul unui program de curățenie zilnică.1
  M.IV.-STANDARD 3 SPAȚII IGIENICO- SANITARECcntrul rezidențial dispune de spații igienico-sanitare suficiente ți funcționale. Rezultate așteptate: Beneficiarii au acces la spații igienico-sanitare adecvate.6
  M.IV.-Im^1S3.1 Grupurile sanitare sunt separate pe sexe și au acces direct din dormitoare, camera personală sau sunt plasate în imediata lor apropiere.1
  M.IV.-Im^2S3.1 Centrul deține un grup sanitar la cel mult 8 beneficiari. Grupurile sanitare sunt dotate cu scaun de wc cu capac, chiuvete și instalații de apă caldă și rece, hârtie igienică și săpun.1
  M.IV.-ImS3.2 Centrul este dotat cu minim un duș la cel mult 8 beneficiari și cel puțin o baie cu cadă/centru. Baia și dușurile sunt alimentate cu apă caldă și rece.1
  M.IV.-ImS3.3 Spațiile igienico-sanitare sunt suficient de spațioase pentru a evita riscul de lovire sau cădere, utilizează materiale care permit o igienizare adecvată, precum și materiale sau covorașe antiderapante, dețin instalații electrice bine izolate și funcționale etc.1
  M.IV.-ImS3.4 Centrul deține grupuri sanitare separate pentru personal, minim cel puțin un grup sanitar pentru femei și unul pentru bărbați, dotate cu chiuvete și instalații de apă caldă și rece, vas de wc, hâriii igienică și săpun.1
  M.IV.-ImS3.5 Lenjeria de pat și alte obiecte de cazarmament, sunt spălate periodic într-o spălătorie-uscătorie, amenajată conform normelor igienico-sanitare în vigoare sau prin achiziționare de astfel de servicii. Centrul pune la dispoziția beneficiarilor o mașină de spălat și detergent, pentru spălarea hainelor și lenjeriei personale a beneficiarilor.1
  M.IV.-STANDARD 4 IGIENA ȘI CONTROLUL INFECȚIILOR Centrul rezidențial aplică măsurile de prevenire și control al infecțiilor, în conformitate cu legislația în vigoare. Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt protejați contra riscului infecțiilor.3
  M.IV.-ImS4.1 Toate spațiile centrului (camere personale, spații comune, cabinete, birouri, grupuri igienico-sanitare), precum și materialele și echipamentele din dotare sunt păstrate curate în permanență, centrul elaborând și aplicând un program propriu de curățenie (igienizare și dezinfecție).1
  M.IV.-ImS4.2 Centrul depozitează materialele igienico-sanitare și de dezinfecție în spații speciale, la care au acces personalul de curățenie și cel care asigură aprovizionarea.1
  M.lV.-ImS4.3 Centrul dispune de containere pentru deșeuri și spații speciale de depozitare a acestora.1
  M.IV.-STANDARD 5 ALIMENTAȚIE Centrul rezidențial asigură condițiile necesare pentru prepararea hranei și servirea meselor.Rezultate așteptate: Beneficiarii primesc alimentația necesară corespunzător nevoilor și, pe cât posibil, preferințelor lor.7
  M.IV.-ImS5.1 Păstrarea și prepararea alimentelor se efectuează în spații special destinate activităților respective.1
  M.IV.-ImS5.2 Beneficiarii iau masa în condiții de siguranță și confort.1
  M.IV.-ImS5.3: Centrul dezvoltă gospodării anexă ale căror produse pot contribui la creșterea calității vieții beneficiarilor1
  M.IV.-Im^1S5.4 Beneficiarii primesc o alimentație adecvată nevoilor și , echilibrată caloric, pe baza recomandărilor medicului nutriționist sau ale asistentului dietetician, ținând cont de prevederile prezentului standard.1
  M.IV.-Im^2S5.4 Alimentația zilnică a beneficiarilor conține fructe și legume proaspete, specifice fiecărui sezon.1
  M.IV.-Im^3S5.4 Se evită servirea produselor alimentare procesate (semi-preparate congelate cu mult sodiu, chipsuri, napolitane, mezeluri și alte tipuri de carne procesată etc.).1
  M.IV.-Im^4S5.4 De cel puțin 3 ori/săptămână, deserturile asigurate beneficiarilor vor fi preparate în bucătăria centrului.1
  MODULUL V DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI ETICĂ (Standarde 1-3)21
  M.V.-STANDARD 1 RESPECTAREA DREPTURILOR BENEFICIARILOR ȘI A ETICII PROFESIONALE Centrul rezidențial respectă drepturile beneficiarilor prevăzute de lege.Rezultate așteptate: Drepturile beneficiarilor sunI cunoscute și respectate de personal.10
  M.V.-Im^1S1.1: Carta drepturilor beneficiarilor elaborată conform standardului este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale1
  M.V.-Im^2S1.1 Carta drepturilor beneficiarilor elaborată conform standardului este disponibilă, pe suport de hârtie și în format accesibil pentru persoanele cu dizabilități (casy to read, Braille, CD video/audio etc.), sediul adăpostului dc noapte1
  M.V.-ImS1.2: Informarea beneficiarilor cu privire la drepturile înscrise în Cartă se consemnează în Registrul de evidență pentru informarea beneficiarilor.1
  M.V.-Im^1S1.3: Procedura de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.V.-Im^2S1.3: Modelul chestionarului este stabilit de conducătorul centrului și este aprobat prin decizia furnizorului de servini sociale.1
  M.V.-Im^3S1.3: Procedura (chestionarul) de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor este disponibil/ă, pe suport de hârtie, la sediul centrului.1
  M.V.-Im^4S1.3: Chestionarul de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor se aplică de către reprezentantul furnizorului de servicii sociale, într-o manieră care să respecte confidențialitatea.1
  M.V.-Im^5S1.3: Rezultatele chestionarului de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor și modul în care a fost îmbunătățită acordarea serviciilor, atunci când este cazul, sunt păstrate de către furnizorul de servicii sociale și vor fi puse la dispoziția organelor de control.1
  M.V.-ImS1.4: Codul de ctică aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale este disponibil pe suport de hârtie, la sediul centrului.1
  M.V.-ImS1.5: Sesiunile de instruire a personalului privind metodele de abordare, comunicare și relaționare cu beneficiarii, în funcție de particularitățile psiho- comportamentale ale acestora, respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă, precum și ale prevederilor Codului de etică sunt consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului.1
  M.V.-STANDARDUL 2 PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ȘI NEGLIJĂRIICcntrul rezidențial ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor.Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt protejați împotriva abuzurilor, neglijării, discriminării sau tratamentului degradant sau inuman.8
  M.V.-Im^1S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență este aprobată prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.V.-Im^2S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență este disponibilă, pe suport de hârtie, și în orice alt format accesibil persoanelor cu dizabilități (easy to read, Braille, CD video/audio etc. la sediul centrului.1
  M.V.-Im^3S2.1: Procedura privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijență cuprinde elemente de prevenire a diverselor situații de abuz și este adusă la cunoștința întregului personal al centrului.1
  M.V.-ImS2.2: Centrul organizează sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant. Aceste sesiuni se înscriu în registrul de evidență privind informarea beneficiarilor1
  M.V.-ImS2.3: Sesiunile de instruire a personalului privind cunoașterea și combaterea formelor de abuz și neglijare se înscriu în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului.1
  M.V.-Im^1S2.4: La sediul centrului este disponibil un registru de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite în care menționează cazurile de abuz identificate, instituțiile sesizate și, după caz, măsurile întreprinse.1
  M.V.-Im^2S2.4: Orice caz de abuz sesizat în centru este adus la cunoștința furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprentantului legal al beneficiarului de îndată, în termen de maxim 2 ore de la semnalarea acestuia.1
  M.V.-ImS2.5: Notificările către rude se consemnează în registrul de evidență a abuzurilor și incidentelor deosebite.1
  M.V.-STANDARD 3 SESIZĂRI/RECLAMAȚII Centrul rezidențial încurajează beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului.Rezultate așteptate Aspectele și situațiile care nemulțumesc beneficiarii sunt cunoscute astfel încât să poată fi remediate în timp util.
  M.V.-Im^1S3.1: Cutia pentru sesizări și reclamații este dispusă într-un loc accesibil tuturor beneficiarilor.1
  M.V.-Im^2S3.1: Sesizările și reclamațiile vor fi transmise furnizorului de servicii sociale și a membrilor familiei/reprentantului legal al beneficiarului.1
  M.V.-Im S3.2: Registrul de evidență a sesizărilor/reclamațiilor beneficiarilor și dosarul în care acestea sunt arhivate sunt disponibile la sediul centrului cel puțin 2 ani de la înregistrare.1
  MODUL VI MANAGEMENT ȘI RESURSE UMANE (Standarde 1-2)20
  M.VI.-STANDARD 1 ADMINISTRARE, ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE Centrul rezidențial respectă prevederile legale privind organizarea și funcționarea sa.Rezultate așteptate: Beneficiarii primesc servicii într-un centru care funcționează în condițiile legii.12
  M.VI.-Im^1S1.1 Conducerea centrului se află în sarcina unui director, pentru serviciile sociale cu personalitate juridică sau unui șef de centru, în cazul celor fară personalitate juridică.1
  M.VI.-Im^2S1.1 Conducătorul centrului este absolvent de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă.1
  M.VI.-ImS1.2 Regulamentul propriu de organizare și funcționare, pe suport de hârtie, și organigrama centrului sunt disponibile la sediul adăpostului.1
  M.VI.-ImS1.3 Instruirea personalului privind cunoașterea procedurilor utilizate în centru se consemnează în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului.1
  M.VI.-Im^1S1.4: Planul propriu de dezvoltare este aprobat prin decizia furnizorului de servicii sociale.1
  M.VI.-Im^2S1.4: Planul propriu de dezvoltare este disponibil, pe suport de hârtie, la sediul centrului.1
  M.VI.-Im^1S1.5: Indicatorii și rapoartele de audit intern/evaluare internă sunt disponibile la sediul centrului, pe suport de hârtie, precum și documentele financiar-contabile și rapoartele de inspecție sau control.1
  M.VI.-Im^2S1.5: Coordonatorul centrului este evaluat anual de către furnizorul de servicii sociale.1
  M.VI.-Im^1S1.6: Raportul de activitate, pe suport de hârtie, este disponibil la sediul centrului și este public.1
  M.VI.-Im^2S1.6: Raportul de activitate este postat pe internet, pe site-ul de prezentare al adăpostului.1
  M.VI.-Im^1 S1.7: Centrul consemnează și păstrează corespondența cu orice autoritate publică sau instituție publică, cu organizații ale societății civile, culte etc., sau orice alte documente care evidențiază colaborarea sau parteneriatul cu acestea. Listele beneficiarilor raportate trimestrial sunt disponibile, pe suport de hârtie sau electronic, la sediul centrului.1
  M.VI.-Im^2S1.7: Numărul de acțiuni întreprinse de centru și furnizorul de servicii sociale în comunitate, în vederea implicării beneficiarilor și promovării unei imagini pozitive a acestora.1
  M.VI.-STANDARD 2 RESURSE UMANE Centrul rezidențial dispune de o structură de personal capabil să asigure activitățile și serviciile acordate, în concordanță cu scopul/funcțiile centrului și cu nevoile beneficiarilor.Rezultate așteptate: Beneficiarii sunt asistați de personal suficient și competent.8
  M.VI.-Im^1S2.1: Pentru activitatea curentă, centrul dispune de un asistent social și personal de curățenie.1
  M.VI.-Im^2S2.1: Pentru serviciile/activitățile de integrare/reintegrare socială, centrul angajează personal calificat sau achiziționează serviciile unor specialiști și/sau poate încheia contracte de voluntariat, respectiv internship, pentru realizarea unor activități de suport.1
  M.VI.-Im^3S2.1: Personalul de specialitate reprezintă 80% din totalul resurselor umane ale centrului.1
  M.VI.-ImS2.2: Statul de funcții aprobat, contractele de muncă, contractele de prestări servicii și/sau contractele de voluntariat, în original, sunt disponibile la sediul furnizorului, iar angajații sunt înregistrați în REVISAL.1
  M.VI.-ImS2.3: Fișele de post ale personalului sunt disponibile (în original sau în copie) sunt disponibile la sediul centrului.1
  M.VI.-ImS2.4: Fișele de evaluare ale personalului sunt disponibile la sediul centrului.1
  M.VI.-ImS2.5: Programul zilnic de lucru este afișat la loc vizibil la birouri/oficii și cabinetele de specialitate.1
  M.VI.-ImS2.6: Planul de instruire și formare profesională este disponibil la sediul centrului, precum și copii după atestatele, certificatele, diplomele obținute de personalul centrului.1
  TOTAL PUNCTAJ:115
  -------