ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 15 februarie 2019    Având în vedere:– Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 9 alin. (5) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– anexa nr. 9 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, cu modificările și completările ulterioare;în temeiul:– art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;– art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii și justiției sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte, după cum urmează:a) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centre de tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente, cod 8790 CR-PD-I și cod 8790 CR-PD-II, prevăzute în anexa nr. 1;b) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuințe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III, prevăzute în anexa nr. 2;c) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, aplicabile centrelor rezidențiale pentru tineri în dificultate, cod 8790 CRT-I și 8790 CR-II prevăzute în anexa nr. 3;d) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată, organizate ca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I, prevăzute în anexa nr. 4;e) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II, prevăzute în anexa nr. 5;f) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: centre de zi de asistență și recuperare, cod 8810 CZ-V-I, centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I și 8899 CZ-VTP-II, centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I și cod 8899 CZ-PFA-II, centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV, prevăzute în anexa nr. 6;g) standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: centre de suport pentru situații de urgență/ de criză, cod 8899 CZ-PN-II, centre de zi de consiliere și informare, cod 8899 CZ-PN-III, servicii de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, servicii de intervenție în stradă, cod 8899 SIS-I și 8899 SIS-II, servicii mobile de acordare a hranei-masă pe roți, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoane toxico-dependente pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire și cazare pentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă de protecție în România, cod 8899 CPCSA, centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I și cod 8710 CRMS-II, centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane, cod 8790 CR-VTP-I și 8790 CR-VTP-II, centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare - pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice: centre rezidențiale de reabilitare socială pentru adicții, cod 8720 CR-AD-I, și centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-II, prevăzute în anexa nr. 7;h) standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID-I, prevăzute în anexa nr. 8;i) standardele minime de calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I, prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 2În cazul centrelor multifuncționale de servicii sociale se aplică standardele minime de calitate specifice fiecărui tip/fiecărei categorii de servicii sociale care funcționează în cadrul centrului respectiv, cu excepția standardelor referitoare la management și resurse umane care sunt comune.  +  Articolul 3(1) Standardele minime de calitate prevăzute la art. 1 cuprind două secțiuni:(2) Secțiunea 1 - standardul minim de calitate este structurată după cum urmează:a) module: denumire și numerotare cu cifre romane;b) standarde: definire, rezultate așteptate și numerotare cu cifre arabe;c) condiții/criterii ale fiecărui standard: enunț, detaliere și numerotare compusă din litera S și cifre arabe corespunzătoare numărului standardului și numărului condiției/criteriului;d) indicatori de monitorizare (Im): documente și modalități de evidențiere a respectării standardului.(3) Secțiunea a 2-a cuprinde clarificări privind modalitatea de completare a fișei de autoevaluare - formular standard în care se înscriu de către solicitantul licenței de funcționare datele și punctajul estimat de acesta cu privire la gradul de îndeplinire a standardelor minime aferente procesului de acordare a serviciilor sociale.(4) Evaluarea în vederea acordării licenței serviciului social se realizează pe baza punctajului minim prevăzut în secțiunea a 2-a a fiecăreia dintre anexele nr. 1-9, a documentelor justificative și a vizitelor de evaluare în teren realizate de inspectorii sociali.  +  Articolul 4(1) Furnizorii publici și privați de servicii sociale au obligația de a respecta în integralitate standardele minime de calitate atât în vederea primirii licenței de funcționare, cât și ulterior acordării acesteia, pentru întreaga perioadă de funcționare a serviciilor sociale. (2) Indiferent de forma de organizare a serviciilor sociale licențiate, furnizorilor de servicii sociale publici și privați le revine obligația monitorizării respectării standardelor minime de calitate.  +  Articolul 5(1) Verificarea respectării standardelor minime de calitate revine inspectorilor sociali, potrivit prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.(2) Verificarea conformității și respectării normelor de igienă și sănătate publică, a normelor privind securitatea la incendiu, precum și a altor condiții/cerințe/norme pentru care au fost emise autorizații administrative prealabile de funcționare se realizează de personalul de specialitate desemnat de instituțiile care au emis autorizațiile de funcționare, respectiv, după caz: din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al sănătății și securității în muncă etc.(3) În realizarea vizitelor de evaluare în teren, inspectorii sociali au în vedere ansamblul de condiții și criterii aferente fiecărui standard, fără a se limita la indicatorii prevăzuți în fișa de autoevaluare, iar în situația în care apreciază încălcări ale unor cerințe care, potrivit legii, intră în competența instituțiilor menționate la alin. (2), în funcție de gravitatea constatărilor procedează după cum urmează:a) sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;b) recomandă neacordarea/suspendarea licenței de funcționare și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile;c) aplică prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare, și sesizează instituția/instituțiile responsabilă/responsabile.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-9 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2.126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 și 874 bis din 2 decembrie 2014.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul muncii și justiției sociale,
    Marius-Constantin Budăi
    București, 3 ianuarie 2019.Nr. 29.  +  ANEXA nr. 1STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale destinatepersoanelor vârstnice, aplicabile următoarelor categorii de servicii sociale prevăzuteîn Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015, cu modificărileși completările ulterioare: cămine pentru persoane vârstnice, cod 8730 CR-V-I, centrede tip respiro, centre de criză, cod 8730 CR-V-II, centre rezidențiale de îngrijire șiasistență persoane dependente, cod 8730 CR-PD-I și cod 8790 CR-PD-II  +  ANEXA nr. 2STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca locuințe protejate pentru persoanele vârstnice, cod 8730 CR-V-III  +  ANEXA nr. 3STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidențiale pentrutinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, aplicabile centrelor rezidențialepentru tinerii în dificultate, cod 8790 CRT-I și 8790 CR-II  +  ANEXA nr. 4STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale cu cazare pe perioadă determinată organizateca centre rezidențiale pentru persoanele fără adăpost, cod 8790 CR-PFA-I  +  ANEXA nr. 5STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca adăposturi de noapte, cod 8790 CR-PFA-II  +  ANEXA nr. 6STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre dezi destinate persoanelor adulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale:Centre de zi de asistență și recuperare, cod 8810 CZ-V-I, Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club), cod 8810 CZ-V-II, Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale, cod 8899 CZ-PN-I, Centre de zi pentru victimele traficului de persoane, cod 8899 CZ-VTP-I și 8899CZ-VTP-II, Centre de zi pentru persoanele fără adăpost, cod 8899 CZ-PFA-I și cod 8899 CZ-PFA-II,Centre de zi de integrare/reintegrare socială, cod 8899 CZ-PN-IV  +  ANEXA nr. 7STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate și pentru serviciile socialeacordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoaneloradulte, aplicabile pentru următoarele categorii de servicii sociale: Centre de suportpentru situații de urgență/de criză, cod 8899 CZ-PN-II, Centre de zi de consiliere șiinformare, cod 8899 CZ-PN-III, Servicii de asistență comunitară, cod 8899 CZ-PN-V, Serviciide intervenție în stradă, cod 8899 SIS-I și 8899 SIS-II, Servicii mobile de acordare ahranei-masa pe roți, cod 8899 CPDH-II, respectiv pentru: centre de zi pentru persoanetoxico-dependente pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțetoxice, etc., coduri de la 8899 CZ-AD-I la 8899 CZ-AD-IV, centre de primire și cazarepentru solicitanții de azil și persoane care au primit o formă protecție în România, cod8899 CPCSA, centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoanevârstnice, bolnavi cronici în fază terminală, cod 8710 CRMS-I și cod 8710 CRMS-II, centrerezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane,cod 8790 CR-VTP-I și 8790 CR-VTP-II, centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socialăși dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțetoxice; centre rezidențiale de reabilitare socială pentru adicții, cod 8720 CR-AD-I șicentre rezidențiale de tip comunitate terapeutică, cod 8720 CR-AD-1I  +  ANEXA nr. 8STANDARDE MINIMEde calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice, cod 8810ID - I  +  ANEXA nr. 9STANDARDE MINIMEde calitate pentru cantina socială, cod 8899 CPDH-I