NORME din 17 iulie 2003de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 29 iulie 2003    Notă
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 859 din 17 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, indemnizația de merit se acordă personalitatilor române de prestigiu, pentru realizari deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului.(2) Indemnizația de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia naționala pentru acordarea indemnizației de merit, denumita în continuare Comisia naționala, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizației de merit prevăzute în prezentele norme de aplicare a legii.  +  Articolul 2Persoanele nominalizate de Comisia naționala au dreptul la plata indemnizației de merit începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost nominalizat de aceasta comisie.  +  Articolul 3(1) Academia Română, Ministerul Culturii și Cultelor, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Agenția Naționala pentru Sport vor prevedea în bugetele proprii fondurile de la bugetul de stat destinate acordării indemnizațiilor de merit.(2) Plata indemnizației de merit se face lunar prin casieriile instituțiilor prevăzute la alin. (1).(3) În cazul uniunilor de creație prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, fondurile vor fi distribuite beneficiarilor de către Ministerul Culturii și Cultelor, prin uniunile de creație respective.  +  Articolul 4(1) Indemnizația de merit se acordă, de regula, pe viața.(2) Comisia naționala poate revoca hotărârea de nominalizare pentru acordarea indemnizației de merit în cazuri temeinic motivate.  +  Articolul 5(1) Comisia naționala stabilește numărul de indemnizații de merit care se acordă pentru fiecare dintre domeniile prevăzute la art. 1 din lege.(2) Comisia naționala propune numărul de indemnizații de merit care se acordă anual în vederea stabilirii acestora prin legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din lege.  +  Articolul 6(1) În vederea acordării indemnizației de merit, potentialii beneficiari vor depune la registratura instituțiilor prevăzute la art. 3 din lege următoarele documente:a) curriculum vitae;b) documentele care atesta îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizației de merit;c) recomandarea instituțiilor prevăzute la art. 3 și/sau a uniunilor de creație prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare prezentelor norme. (la 20-08-2003, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 913 din 14 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 20 august 2003 )  +  Articolul 7(1) Documentele privind acordarea indemnizației de merit se transmit subcomisiilor de specialitate ale Comisiei naționale.(2) Subcomisiile de specialitate ale Comisiei naționale analizează documentele depuse și verifica îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentele norme.(3) Dacă se constată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute de prezentele norme, documentele se înaintează instituțiilor prevăzute la art. 3 din lege.(4) După primirea documentelor de la subcomisiile de specialitate, instituțiile prevăzute la art. 3 din lege înaintează propunerile Comisiei naționale, care decide.  +  Articolul 8(1) Indemnizația de merit se poate acorda persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate.  +  Capitolul II Criterii de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul științei  +  Articolul 9Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul științei sunt următoarele:a) să aibă o opera recunoscută de comunitatea științifică naționala și internationala;b) sa fi obținut premii în domeniul sau de specialitate (premiul Academiei Române sau alte premii acordate de instituții științifice recunoscute);c) să fie creator de școala (recunoscut ca atare), initiator și conducător de proiecte de interes național;d) sa fi colaborat la proiecte din cadrul Uniunii Europene sau inițiate de alte organisme internaționale.  +  Capitolul III Criterii de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul culturiiA. Domeniul creatiei muzicale  +  Articolul 10Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul creatiei muzicale sunt următoarele:a) compozitii muzicale prestigioase în genurile: opera, balet, opereta; muzica simfonica (simfonii, concerte); muzica de camera (cvartete, sonate, lieduri); muzica corala; muzica ușoară și jazz;b) creatii muzicologice de anvergura cu profil: bizantinologic, istoriografic, analiza creație, eseistica, lexicografie, folcloristica, cronica muzicala;c) premii naționale și internaționale;d) distincții, medalii, decorații, titluri;e) prezente internaționale;f) participari la concursuri, jurii, festivaluri;g) vechime în domeniul creatiei;h) discografie;i) lucrări tipărite;j) valoare public recunoscută.B. Domeniul creatiei interpretative  +  Articolul 11Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul creatiei interpretative sunt următoarele:a) prezenta prestigioasa pe podiumul de concert și scena lirica;b) repertoriu - titluri, roluri;c) premiere - prime auditii;d) turnee în țara și în străinătate;e) premii, titluri, distincții, decorații;f) vechime artistică;g) discografie;h) valoare public recunoscută.C. Domeniul cinematografiei  +  Articolul 12Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul cinematografiei sunt următoarele:a) numărul filmelor realizate din diferite genuri cinematografice;b) vechimea neîntreruptă în activitatea cinematografica;c) premii obținute la concursuri și festivaluri cinematografice interne;d) premii obținute la concursuri și festivaluri cinematografice internaționale;e) distincții naționale și internaționale;f) activitate publicistica și titluri științifice în domeniul de specialitate.D. Domeniul literar  +  Articolul 13Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul literar sunt următoarele:a) o opera literară de valoare public recunoscută;b) premii ale Academiei Române și ale Uniunii Scriitorilor din România;c) premii internaționale;d) traduceri în străinătate.E. Domeniul arhitecturii  +  Articolul 14Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul arhitecturii sunt următoarele:a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne și internaționale; premii ale Uniunii Arhitectilor din România;b) merite deosebite în domeniul conservării patrimoniului național construit;c) merite deosebite în creația de arhitectura și urbanism, confirmate de organizațiile profesionale locale.F. Domeniul artei plastice  +  Articolul 15Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul artei plastice sunt următoarele:a) sa fi obținut premii acordate de Uniunea Artiștilor Plastici sau de alte instituții naționale abilitate (Academia Română, Ministerul Culturii și Cultelor, fundații sau asociații naționale recunoscute);b) sa fi obținut premii internaționale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internaționale;c) sa fi obținut medalii, titluri naționale și internaționale;d) să aibă o activitate expozitionala recunoscută de critica de specialitate din țara și din străinătate;e) sa fi publicat materiale de specialitate (critica de arta, articole în reviste de specialitate).G. Domeniul teatrului  +  Articolul 16Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul teatral sunt următoarele:a) valoare artistică recunoscută public;b) vechime în activitatea teatrala și cinematografica;c) premii obținute în concursuri și festivaluri teatrale și cinematografice;d) distincții naționale și internaționale.H. Domeniul patrimoniului cultural național, mobil și imobil  +  Articolul 16^1Criteriile de atribuire a indemnizației de merit în domeniul patrimoniului cultural național, mobil și imobil, sunt următoarele:a) merite deosebite în domeniul cercetării, evidenței, conservării, restaurării și punerii în valoare a monumentelor istorice;b) merite deosebite în domeniul evidenței, protejării, cercetării, conservării, restaurării și punerii în valoare a bunurilor culturale mobile, în scopul cunoașterii, educării și recreării;c) publicarea de materiale de specialitate;d) titluri științifice în domeniul patrimoniului cultural național, mobil și imobil;e) distincții naționale și internaționale;f) premii obținute;g) vechimea neîntreruptă în activitatea de specialitate;h) invenții și inovații în domeniul de activitate. (la 04-01-2005, Capitolul III a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 2.265 din 9 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 4 din 04 ianuarie 2005 )  +  Capitolul IV Criterii de atribuire a indemnizației de merit pentru domeniul sportului  +  Articolul 17(1) În domeniul sportului indemnizația de merit se acordă persoanelor care au obținut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obținerea acestora și care fac parte din următoarele categorii:a) sportivi;b) antrenori;c) cadre medicale și cercetători;d) arbitri;e) alte personalități care au participat la acțiuni externe deosebite de promovare a imaginii României.(2) Documentele necesare nominalizarii, ce urmează a fi transmise subcomisiei de specialitate a Comisiei naționale, se depun la Agenția Naționala pentru Sport de către: federațiile sportive naționale, cluburi, direcțiile pentru sport județene, respectiv a municipiului București, complexurile sportive naționale, Institutul Național de Cercetare pentru Sport, Institutul Național de Medicina Sportiva București, precum și de persoanele care se considera îndreptățite sa beneficieze de indemnizație.  +  Articolul 18Criteriile de atribuire a indemnizației de merit sunt următoarele:A. în cazul sportivilor:a) sa nu beneficieze de renta viageră potrivit prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; nu se poate renunța la renta în favoarea indemnizației de merit;b) să se fi retras din activitatea sportiva;c) sa fi obținut cel puțin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel puțin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel puțin o medalie, pentru sporturile de echipa, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;d) să se afle într-o stare precara de sănătate sau să aibă o invaliditate permanenta, certificată potrivit legii. În situația unei stări de invaliditate permanenta dobandita în timpul activității sportive, certificată legal, să aibă cel puțin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;B. în cazul antrenorilor, sa îndeplinească una dintre condițiile prevăzute la lit. a)-d) și condiția prevăzută la lit. e):a) sa fi pregătit nemijlocit loturile naționale sau olimpice în calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit un număr de cel puțin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel puțin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel puțin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice;b) sa fi fost componenți ai colectivelor tehnice ale loturilor naționale și olimpice de seniori sau sa fi pregătit nemijlocit, pe o perioadă de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit cel puțin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, ori un număr de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive;c) sa fi desfășurat o activitate de antrenor de cel puțin 20 de ani în structuri sportive sau la loturile naționale și sa fi pregătit nemijlocit ori sa fi selecționat, pregătit și promovat la loturile naționale și olimpice un număr de cel puțin 15 sportivi care au fost medaliati la jocurile olimpice, campionate europene și campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel puțin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliati la aceleași competitii, plus cupe mondiale și cupe europene de seniori;d) după vârsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate îndelungată ca antrenor, au contribuit la obținerea unor rezultate de prestigiu de către sportivi și au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, cercetări, lucrări, funcții de conducere etc.;e) sa fi împlinit vârsta de 60 de ani sau să fie pensionați în urma dobândirii unei invaliditati permanente;C. în cazul cadrelor medicale și al cercetatorilor, după vârsta de pensionare, celor care au activat în colectivele tehnice ale loturilor naționale și olimpice o perioadă de cel puțin 20 de ani, perioada în care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel puțin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene și campionate mondiale de seniori sau cel puțin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene și campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;D. în cazul arbitrilor:a) sa fi împlinit vârsta legală de pensionare;b) sa fi activat cel puțin 20 de ani în domeniu și sa fi arbitrat cel puțin la o editie a jocurilor olimpice și a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 editii ale cupelor mondiale sau europene, în turneele finale ale acestora;E. în cazul altor personalități care au participat la acțiuni externe deosebite de promovare a imaginii României și de dezvoltare a sportului românesc în lume.  +  Articolul 19În cazul în care numărul persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentele norme este mai mare decât numărul de indemnizații alocate sportului, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului va inainta Comisiei naționale lista cu ordinea atribuirii acestora, în urma analizei făcute de subcomisia de specialitate, care va fi aprobată prin ordin al ministrului de resort.--------