HOTĂRÂRE nr. 177 din 23 martie 2016privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 28 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (31) și art. 37 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 23 și art. 231-236 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, denumită în continuare ANES, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, care promovează principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile și programele naționale, și care exercită funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniul violenței în familie, cu atribuții în elaborarea, coordonarea și aplicarea strategiilor și politicilor Guvernului în domeniul violenței în familie.(2) Sediul ANES este în municipiul București, intrarea Camil Petrescu nr. 5, sectorul 1. (la 01-03-2019, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 109 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 01 februarie 2019 )  +  Articolul 2(1) ANES este finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.(2) ANES poate beneficia de donații și sponsorizări în condițiile legii.(3) Pentru finanțarea activității ANES pot fi utilizate și fonduri externe rambursabile și nerambursabile.  +  Articolul 3(1) ANES exercită următoarele funcții în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați:a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și în domeniul violenței în familie;b) de armonizare cu reglementările Uniunii Europene a cadrului legislativ din domeniul său de activitate de reglementare, în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați și în domeniul violenței în familie, inclusiv în ceea ce privește armonizarea cu reglementările Uniunii Europene;c) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea armonizării legislației interne în domeniile specifice de activitate cu normele și principiile prevăzute de tratatele și convențiile internaționale la care România este parte;d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile sale de activitate;e) de autoritate, prin care se asigură integrarea activă și vizibilă a perspectivei de gen în toate politicile și programele naționale, controlul aplicării și respectării reglementărilor din domeniile sale specifice de activitate.(2) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale, ANES poate solicita informații de la autorități ale administrației publice centrale și locale, alte instituții și autorități publice, societăți la care statul este acționar sau asociat, organizații patronale și sindicale reprezentative la nivel național, acestea având obligația de a furniza datele solicitate.  +  Articolul 4(1) ANES îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați:a) coordonează aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați;b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naționale de acțiune pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și asigură aplicarea acestora;c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative, inițiate de alte autorități, în vederea integrării și respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;d) colectează date statistice în conformitate cu prevederile Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, elaborează rapoarte, studii, analize și prognoze privind aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, în toate domeniile de activitate;e) elaborează, fundamentează, propune și dezvoltă programe și proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;f) coordonează implementarea și, după caz, implementează programele Uniunii Europene privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;g) participă ca membru în structurile de coordonare sau gestionare a fondurilor ori a programelor derulate în România de către instituțiile Uniunii Europene, în vederea respectării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați la alocarea resurselor;h) reprezintă Guvernul României în organismele europene și internaționale din domeniu și colaborează cu structuri similare din alte țări;i) cooperează cu autorități centrale și locale, cu instituții de învățământ și de cercetare, cu organizații neguvernamentale;j) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea și implementarea politicilor publice, în vederea realizării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;k) sprijină, în condițiile legii, activitățile de formare a salariaților instituțiilor sau organismelor publice ori private în domeniul aplicării principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;l) elaborează, tipărește și difuzează, în țară și în străinătate, materiale de informare privind politicile guvernamentale în domeniu, precum și materiale publicitare ori publicații periodice din domeniu;m) asigură comunicarea informațiilor din sfera guvernamentală necesare Comisiei Europene în vederea redactării raportului de implementare a directivelor europene în domeniul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați;n) urmărește, împreună cu instituțiile și autoritățile publice responsabile, aplicarea și respectarea prevederilor tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte, în domeniul drepturilor omului și al egalității de șanse. ANES contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a progreselor în aplicarea documentelor juridice internaționale;o) asigură respectarea și exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;p) elaborează, propune, implementează, finanțează sau, după caz, cofinanțează proiecte specifice și proiecte din cadrul programelor de interes național în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați,q) primește reclamații/plângeri privind încălcarea dispozițiilor normative referitoare la principiul egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați și al nediscriminării după criteriul de sex, de la persoane fizice, persoane juridice, instituții publice și private, și le transmite instituțiilor competente în vederea soluționării și aplicării sancțiunii și asigură consilierea victimelor în condițiile legii.(2) ANES îndeplinește următoarele atribuții specifice în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor:a) elaborează, coordonează și aplică strategiile și politicilor Guvernului în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;b) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice proiecte de acte normative, planuri naționale de acțiune în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor și asigură aplicarea acestora;c) propune Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități, în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;d) colectează date statistice în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, elaborează rapoarte, studii, analize și prognoze privind domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;e) elaborează, fundamentează, propune și dezvoltă programe și proiecte, aprobate potrivit legii, în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;f) coordonează implementarea și, după caz, implementează programele Uniunii Europene în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;g) cooperează cu autorități centrale și locale, cu instituții de învățământ și de cercetare, cu organizații neguvernamentale;h) colaborează cu partenerii sociali, inclusiv cu organizațiile neguvernamentale implicate în domeniu, la elaborarea și implementarea politicilor publice;i) urmărește, împreună cu instituțiile și autoritățile publice responsabile, aplicarea și respectarea prevederilor tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte, în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;j) întreprinde măsurile necesare sau, după caz, propune autorităților ori instituțiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile și normele tratatelor internaționale în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor la care România este parte;k) elaborează standarde minime de calitate, norme metodologice și proceduri de lucru pentru serviciile din domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor și pentru cele destinate agresorilor;l) coordonează și îndrumă metodologic activitățile direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și ale serviciilor publice de asistență socială în legătură cu aplicarea prevederilor legale incidente în domeniul violenței în familie;m) stabilește procedurile și criteriile de evaluare a nevoilor sociale în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor și elaborează metodologia de intervenție în aceste cazuri;n) elaborează, propune, implementează, finanțează sau, după caz, cofinanțează proiecte specifice și proiecte din cadrul programelor de interes național în domeniul violenței în familie și violenței împotriva femeilor;o) propune și fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanțării adecvate a serviciilor destinate prevenirii și combaterii în familie și violenței împotriva femeilor;p) asigură respectarea și exercită controlul asupra aplicării prevederilor Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) ANES este condusă de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.(2) Secretarul de stat este ordonator terțiar de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul de stat emite decizii și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Secretarul de stat reprezintă ANES în raporturile cu ministerele, organele jurisdicționale, cu alte autorități ale administrației publice, cu organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române sau străine.(5) În îndeplinirea atribuțiilor sale, secretarul de stat al ANES poate consulta experți/experte în domeniul egalității de șanse și de tratament, cu recunoaștere la nivel național și internațional.  +  Articolul 6(1) Secretarul de stat este ajutat în activitatea de conducere de un secretar general.(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare ANES.  +  Articolul 7(1) Structura organizatorică a ANES este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) În cadrul direcțiilor de specialitate din structura organizatorică a ANES, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(3) Regulamentul de organizare și funcționare ANES, precum și statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, la propunerea secretarului de stat al ANES.(4) Numărul maxim de posturi al ANES este de 50, exclusiv demnitarul.(5) Personalul ANES este compus din funcționari publici și din personal contractual.  +  Articolul 8Încadrarea în numărul maxim de posturi și în structura organizatorică se aprobă prin decizie a secretarului de stat, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea termenelor și condițiilor prevăzute pentru fiecare categorie de personal, în condițiile legii.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 250/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 7 aprilie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Gabriel Lungu,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu
  Ministrul finanțelor publice,
  Anca Dana Dragu
  București, 23 martie 2016.Nr. 177.  +  AnexăSTRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenției Naționale pentru Egalitatede Șanse între Femei și Bărbați Numărul maxim de posturi: 50, exclusiv demnitarul ┌────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐ │ SECRETAR DE STAT ├────┤CABINET SECRETAR DE STAT│ └────────────┬───────────┘ └────────────────────────┘ ┌─────────────────┼────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ ┌──────────┴──────────┐ │ ┌───────────┴──────────────┐ │AUDIT PUBLIC INTERN*)│ │ │COMPARTIMENT COMUNICARE ȘI│ └─────────────────────┘ │ │ RELAȚII PUBLICE │ │ └──────────────────────────┘ ┌───────────┴──────────┐ ┌----------------------┤ SECRETAR GENERAL ├-------------------------┐ | └─┬──────────────────┬─┘ | | │ │ | | │ │ |┌─────────────┴───────────┐ ┌──────┴─────┐ ┌─────────┴─────────┐ ┌─────────────┴───────────┐│ DIRECȚIA STRATEGII, │ │COMPARTIMENT│ │SERVICIUL ECONOMIC,│ │ DIRECȚIA PREVENIREA ȘI ││ POLITICI, PROGRAME ȘI │ │ JURIDIC- │ │ RESURSE UMANE ȘI │ │ COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN ││ MONITORIZARE PENTRU │ │ CONTENCIOS │ │ ADMINISTRATIV │ │ FAMILIE ││ EGALITATE DE ȘANSE │ │ │ │ │ │ │└─────────────┬───────────┘ └────────────┘ └───────────────────┘ └─────────────┬───────────┘ │ │┌─────────────┴───────────────┐ ┌─────────────┴───────────────┐│SERVICIUL STRATEGII, POLITICI│ │SERVICIUL STRATEGII, POLITICI││ PROGRAME ȘI MONITORIZARE │ │ PROGRAME ȘI MONITORIZARE ││ PENTRU EGALITATE DE ȘANSE │ │ PENTRU PREVENIREA ȘI │└─────────────────────────────┘ │ COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN │ │ FAMILIE │ └─────────────────────────────┘ Notă
  *) Se organizează la nivel de compartiment