LEGE nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 2 aprilie 2001   +  Capitolul I Organizarea și funcționarea Guvernului  +  Secţiunea 1 Rolul și funcțiile Guvernului  +  Articolul 1(1) Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice.(2) Guvernul are rolul de a asigura funcționarea echilibrată și dezvoltarea sistemului național economic și social, precum și racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condițiile promovării intereselor naționale.(3) Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la baza Programul de guvernare acceptat de Parlament.(4) Numirea Guvernului se face de Președintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament.(5) Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercită următoarele funcții:a) funcția de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare;b) funcția de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor strategice;c) funcția de administrare a proprietății statului, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;d) funcția de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern și extern;e) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, precum și în domeniile economic și social și al funcționarii instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.  +  Secţiunea a 2-a Componența Guvernului  +  Articolul 2Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-03-2004, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 23 din 3 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 martie 2004. )  +  Articolul 3(1) Guvernul este alcătuit din primul-ministru și miniștri.(2) Din Guvern pot face parte: viceprim-miniștri, miniștri de stat, precum și miniștri delegați, cu însărcinări speciale pe lângă prim-ministru, prevăzuți în lista Guvernului prezentată Parlamentului pentru acordarea votului de încredere. (la 01-04-2013, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013 care modifică pct. X al art. 33, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. ) (3) Abrogat. (la 22-12-2012, Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. 34, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012. ) (4) Abrogat. (la 22-07-2012, Alin. (4) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu pct. 2. ) (5) Abrogat. (la 29-12-2017, Alineatul (5) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 ) (6) Abrogat. (la 22-07-2012, Alin. (6) al art. 3 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 132 din 18 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 19 iulie 2012, care completează art. VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 16 din 8 mai 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 314 din 10 mai 2012, cu pct. 2. )  +  Articolul 4(1) Abrogat. (la 21-04-2003, Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de art. 117, Cap. VII, Titlul IV, Cartea I din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. ) (2) Constatarea stării de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune măsurile necesare pentru încetarea acesteia.  +  Articolul 5Funcția de membru al Guvernului încetează în urma demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, a stării de incompatibilitate, a decesului și a demiterii în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (2).  +  Articolul 6Demisia din funcția de membru al Guvernului se anunța public, se prezintă în scris primului-ministru și devine irevocabilă din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.  +  Articolul 7(1) Revocarea din funcția de membru al Guvernului se face de Președintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru.(2) Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentală.  +  Articolul 8(1) În cazul în care încetarea calității de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilității, a decesului și în alte situații prevăzute de lege, Președintele României, la propunerea primului-ministru, ia act de aceasta și declară vacantă funcția de membru al Guvernului.(2) În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotărâre judecătorească definitiva sau averea sa a fost declarată, în tot sau în parte, ca fiind dobândită în mod ilicit, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, el este demis de Președintele României, la propunerea primului-ministru.  +  Articolul 9(1) Dacă primul-ministru se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 5 sau este în imposibilitate de a-și exercita atribuțiile, Președintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuțiile primului-ministru, până la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilității exercitării atribuțiilor, încetează dacă primul-ministru își reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și celorlalți membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va iniția procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.  +  Articolul 10Numirea în funcția de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a postului, se face de Președintele României, la propunerea primului-ministru.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile Guvernului  +  Articolul 11În realizarea funcțiilor sale Guvernul îndeplinește următoarele atribuții principale:a) exercită conducerea generală a administrației publice;b) inițiază proiecte de lege și le supune spre adoptare Parlamentului;b^1) emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, inițiate cu respectarea Constituției, și le transmite Parlamentului, în termen de 60 de zile de la data solicitării. Nerespectarea acestui termen echivalează cu susținerea implicită a formei inițiatorului; (la 30-06-2006, Lit. b^1) a art. 11 a fost introdusă de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) c) emite hotărâri pentru organizarea executării legilor, ordonanțe în temeiul unei legi speciale de abilitare și ordonanțe de urgență potrivit Constituției;d) asigură executarea de către autoritățile administrației publice a legilor și a celorlalte dispoziții normative date în aplicarea acestora;e) elaborează proiectele de lege a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat și le supune spre adoptare Parlamentului;f) aprobă strategiile, metodologiile, precum și programele de dezvoltare economică a țării, pe ramuri și domenii de activitate; (la 11-06-2017, Litera f) din Articolul 11 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) g) asigură realizarea politicii în domeniul social potrivit Programului de guvernare;h) asigură apărarea ordinii de drept, a liniștii publice și siguranței cetățeanului, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor, în condițiile prevăzute de lege;i) aduce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea țării, scop în care organizează și înzestrează forțele armate;j) asigură realizarea politicii externe a țării și, în acest cadru, integrarea României în structurile europene și internaționale;k) negociază tratatele, acordurile și convențiile internaționale care angajează statul român; negociază și încheie, în condițiile legii, convenții și alte înțelegeri internaționale la nivel guvernamental;l) conduce și controlează activitatea ministerelor și a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;m) asigură administrarea proprietății publice și private a statului;n) abrogată; (la 14-09-2007, Lit. n) a art. 11 a fost abrogată de art. IV din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 87 din 5 septembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 14 septembrie 2007. ) o) înființează, cu avizul Curții de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;p) cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuțiilor sale;r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau care decurg din rolul și funcțiile Guvernului.  +  Articolul 12(1) Pentru rezolvarea unor probleme din competența sa Guvernul poate constitui organisme cu caracter consultativ.(2) În scopul elaborării, integrării, corelării și monitorizării de politici Guvernul poate constitui consilii, comisii și comitete interministeriale.(3) Modul de organizare și funcționare a structurilor prevăzute la alin. (1) și (2) și a serviciilor acestora se stabilește prin hotărâre a Guvernului, în limita bugetului aprobat.  +  Secţiunea a 4-a Primul-ministru  +  Articolul 13Primul-ministru conduce Guvernul și coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuțiilor legale care le revin. Primul-ministru reprezintă Guvernul în relațiile acestuia cu Parlamentul, Președintele României, Curtea Supremă de Justiție, Curtea Constituțională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorități și instituții publice, partidele și alianțele politice, sindicatele, cu alte organizații neguvernamentale, precum și în relațiile internaționale.  +  Articolul 14Primul-ministru este vicepreședintele Consiliului Suprem de Apărare a Țării și exercită toate atribuțiile care derivă din această calitate.  +  Articolul 15Primul-ministru numește și eliberează din funcție:a) conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepția persoanelor care au calitatea de membru al Guvernului, conform art. 3 alin. (1);b) secretarul general și secretarii generali adjuncți ai Guvernului, în cazul utilizării acestor funcții;c) secretarii de stat și consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului; (la 11-06-2017, Litera c) din Articolul 15 , Sectiunea a 4-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 6, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 129 din 31 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 08 iunie 2017 ) d) secretarii de stat și subsecretarii de stat; (la 01-04-2013, Lit. d) a art. 15 a fost modificată de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 71 din 28 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 29 martie 2013 care completează pct. X al art. 33, Cap. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, cu lit. b). ) e) alte persoane care îndeplinesc funcții publice, în cazurile prevăzute de lege.  +  Articolul 16(1) Primul-ministru prezintă Camerei Deputaților și Senatului rapoarte și declarații cu privire la politica Guvernului și răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputați sau senatori.(2) Primul-ministru poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările și interpelările adresate Guvernului de către deputați sau senatori, în funcție de domeniul de activitate ce formează obiectul interpelării.  +  Articolul 17Primul-ministru contrasemnează decretele emise de Președintele României, în cazul în care Constituția prevede obligativitatea contrasemnării acestora.  +  Articolul 18(1) În scopul rezolvării unor probleme operative primul-ministru poate constitui, prin decizie, consilii, comisii și comitete interministeriale.(2) Primul-ministru îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în Constituție și de lege sau care decurg din rolul și funcțiile Guvernului.  +  Articolul 19(1) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin primul-ministru emite decizii, în condițiile legii.(2) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistența deciziilor. (la 12-05-2005, Alin. (2) al art. 19 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 117 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 9 mai 2005. )  +  Secţiunea a 5-a Organizarea aparatului de lucru al Guvernului  +  Articolul 20Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din Cancelaria Prim-Ministrului, aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului. (la 01-03-2019, Articolul 20 din Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 01 martie 2019 )  +  Articolul 21(1) Cancelaria Prim-Ministrului este o structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.(2) Cancelaria Prim-Ministrului este condusă de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, care are rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(3) Atribuțiile, organizarea și funcționarea Cancelariei PrimMinistrului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(4) În cadrul Cancelariei Prim-Ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, precum și directorul de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. (la 01-03-2019, Articolul 21 din Sectiunea a 5-a , Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 11 din 27 februarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 01 martie 2019 )  +  Articolul 21^1Aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului este structură fără personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru; în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție, prin decizie a prim-ministrului, la propunerea viceprim-ministrului. (la 29-12-2017, Sectiunea a 5-a din Capitolul I a fost completata de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 115 din 28 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1043 din 29 decembrie 2017 )  +  Articolul 22(1) Guvernul are un Secretariat General condus de secretarul general al Guvernului, care poate avea rang de ministru, ajutat de unul sau mai mulți secretari generali adjuncți, care pot avea rang de secretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.(2) Secretariatul General face parte din aparatul de lucru al Guvernului și asigură derularea operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice și tehnice ale activității Guvernului, precum și reprezentarea Guvernului în fața instanțelor judecătorești.(3) Organizarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(4) Guvernul aprobă proiectul bugetului propriu, care se include în bugetul de stat. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului. Secretariatul General al Guvernului are drept de inițiativă legislativă pe domeniile aflate sub incidența atribuțiilor sale și ale autorităților și instituțiilor publice aflate în subordinea sa ori a Guvernului. (la 09-03-2009, Alin. (4) al art. 22 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 4 martie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009. ) (5) Secretariatul general al Guvernului asigură, prin aparatul propriu, continuitatea derulării operațiunilor tehnice aferente actelor de guvernare, constituind elementul de legătura și stabilitate al guvernării.  +  Articolul 23(1) Departamentul este o structură organizatorică fără personalitate juridică și fără unități în subordine, subordonat primului-ministru, având rolul de coordonare și sinteză în domenii de interes general, în conformitate cu atribuțiile Guvernului.(2) Departamentul este condus de un demnitar.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin conducătorul departamentului emite ordine cu caracter individual.(4) Înființarea, modul de organizare și funcționare, precum și atribuțiile departamentului se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 6-a Funcționarea Guvernului  +  Articolul 24(1) Ședințele Guvernului se convoacă și sunt conduse de primul-ministru.(2) Președintele României poate lua parte la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului-ministru, în alte situații.(3) Președintele României prezidează ședințele Guvernului la care participă.  +  Articolul 25(1) Guvernul se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie.(2) În cadrul ședințelor Guvernului se dezbat probleme ale politicii interne și externe a țării, precum și aspecte privind conducerea generală a administrației publice, adoptându-se măsurile corespunzătoare.(3) La ședințele Guvernului pot participa, în calitate de invitați, conducători ai unor organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ai unor autorități administrative autonome, precum și orice alte persoane a căror prezență se apreciază a fi utilă, la solicitarea primului-ministru.(4) Dezbaterile din ședințele Guvernului și modul de adoptare a actelor acestuia, precum și a oricăror alte masuri stabilite se înregistrează pe bandă magnetică și se consemnează în scris în stenograma ședinței, certificată de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și păstrată, conform legii, în cadrul Secretariatului General al Guvernului. (la 18-03-2005, Alin. (4) al art. 25 a fost modificat de art. 15 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005. )  +  Articolul 26(1) În exercitarea atribuțiilor sale Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare sau, în cazuri excepționale, ordonanțe de urgență, potrivit art. 114 alin. (4) din Constituție.(2) Membrii Guvernului pot propune proiecte de hotărâri și de ordonanțe; de asemenea, pot propune Guvernului proiecte de lege, în vederea exercitării dreptului de inițiativă legislativă a acestuia. Metodologia de elaborare și înaintare la Guvern a acestor proiecte de acte normative se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(3) În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continua să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege.----------Alin. (3) al art. 26 a revenit la forma anterioară ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr. 76 din 12 iulie 2005, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005, prin respingerea acestui act normativ de către LEGEA nr. 250 din 9 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 734 din 12 august 2005.(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, Guvernul poate iniția proiecte de lege pentru ratificarea unor tratate internaționale, proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și proiectul de lege privind responsabilitatea fiscală. (la 06-12-2009, Alin. (4) al art. 26 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 376 din 3 decembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 3 decembrie 2009. )  +  Articolul 27(1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe în prezența majorității membrilor săi. Hotărârile și ordonanțele se adoptă prin consens. Dacă nu se realizează consensul, hotărăște primul-ministru.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul documentelor și al altor măsuri dezbătute în Guvern.(3) Hotărârile și ordonanțele Guvernului se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au obligația punerii lor în executare și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Nepublicarea atrage inexistenta hotărârii sau a ordonanței. Hotărârile care au caracter militar se comunică numai instituțiilor interesate.  +  Articolul 28(1) În realizarea funcției sale de conducere generală a administrației publice Guvernul exercită controlul ierarhic asupra ministerelor, organelor de specialitate din subordinea sa, precum și asupra prefecților.(2) În exercitarea controlului ierarhic Guvernul are dreptul să anuleze actele administrative ilegale sau inoportune emise de autoritățile administrației publice din subordinea sa, precum și ale prefecților.  +  Articolul 29Guvernul se află în raporturi de colaborare cu autoritățile administrative autonome.  +  Articolul 30(1) Guvernul numește câte un prefect în fiecare județ și în municipiul București.(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. În această calitate prefectul răspunde de aplicarea politicii Guvernului în unitățile administrativ-teritoriale, având obligația de a asigura executarea actelor Guvernului, precum și pe cele ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor.(3) Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale și exercită controlul asupra legalității actelor administrative ale consiliului local, ale primarului, ale consiliului județean și ale președintelui consiliului județean.  +  Articolul 31Guvernul răspunde politic numai în fața Parlamentului pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Guvernului răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru activitatea Guvernului și pentru actele acestuia.  +  Articolul 32Răspunderea penală a membrilor Guvernului este reglementată printr-o lege privind responsabilitatea ministerială.  +  Articolul 33(1) Guvernul organizează, prin Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și prin Regia Autonomă "Locato", administrarea bunurilor proprietate publică și privată a statului, destinate unor acțiuni de reprezentare și protocol ale Camerei Deputaților, Senatului, Președintelui României și Guvernului.(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile de minister de resort față de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și față de Regia Autonomă «Monitorul Oficial (la 02-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 33 , Sectiunea a 6-a , Capitolul I a fost modificat de Articolul I din ORDONANȚA nr. 18 din 30 august 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 30 august 2017 ) (3) Secretariatului General al Guvernului îi pot fi date în coordonare sau trecute în subordine organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu excepția ministerelor.(4) Normativele de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale Guvernului se aprobă prin hotărâre a acestuia.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea ministerelor  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 34Ministerele sunt organe de specialitate ale administrației publice centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale acestora.  +  Articolul 35(1) Ministerele se organizează și funcționează numai în subordinea Guvernului, potrivit prevederilor Constituției și prezentei legi.(2) Ministerele sau alte organe de specialitate organizate în subordinea Guvernului sunt conduse de miniștri, în urma acordării votului de încredere de către Parlament.(3) Miniștrii răspund de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, precum și, în calitate de membri ai Guvernului, în fața Parlamentului.  +  Articolul 36Ministerele și miniștrii se aprobă de către Parlament, prin acordarea votului de încredere asupra Programului de guvernare și întregii liste a Guvernului, la investitură.  +  Articolul 37(1) Primul-ministru poate cere Parlamentului modificarea structurii Guvernului prin înființarea, desființarea sau, după caz, divizarea ori comasarea unor ministere. În astfel de situații prevederile art. 36 se aplică în mod corespunzător.(2) Primul-ministru poate solicita Parlamentului ca unii dintre miniștri să aibă și calitatea de ministru de stat pentru coordonarea activității unor ministere. Ministerele care se află în coordonarea fiecărui ministru de stat se stabilesc de primul-ministru. (la 06-03-2004, Alin. (2) al art. 37 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 23 din 3 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 martie 2004. )  +  Articolul 38În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanță a funcției Președintele României, la propunerea primului-ministru, revocă și numește miniștrii, cu respectarea prevederilor art. 7-10.  +  Articolul 39Ministerele au personalitate juridică și au sediul în municipiul București.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea ministerelor  +  Articolul 40(1) Rolul, funcțiile, atribuțiile, structura organizatorică și numărul de posturi ale ministerelor se stabilesc în raport cu importanța, volumul, complexitatea și specificul activității desfășurate și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(2) În fiecare minister se va organiza cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcționarului public.  +  Articolul 41(1) În funcție de natura atribuțiilor unele ministere pot avea în domeniul lor de activitate compartimente în străinătate, stabilite prin hotărâre a Guvernului.(2) Înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se aprobă de Președintele României, la propunerea Guvernului.  +  Articolul 42Ministerele pot înființa în subordinea lor organe de specialitate, cu avizul Curții de Conturi.  +  Articolul 43Ministerele pot avea în subordinea lor servicii publice, care funcționează în unitățile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 44(1) Înființarea sau desființarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, obiectul de activitate, structura organizatorică, numărul și încadrarea personalului, criteriile de constituire a compartimentelor și funcțiile de conducere ale acestora se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv al conducătorului organului de specialitate în subordinea căruia aceste servicii sau organe își desfășoară activitatea.(2) Ministrul numește și eliberează din funcție conducătorii organelor de specialitate din subordinea ministerului.(3) Conducătorii serviciilor publice descentralizate se numesc și se eliberează din funcție de către ministru, cu avizul consultativ al prefectului.  +  Articolul 45Atribuțiile compartimentelor ministerelor se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea ministerelor  +  Articolul 46(1) Conducerea ministerelor se exercită de miniștri.(2) Ministrul reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin ministrul emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.  +  Articolul 47(1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul este ajutat de unul sau mai mulți secretari de stat, potrivit hotărârii Guvernului de organizare și funcționare a ministerului.(2) În cadrul ministerelor, instituțiilor publice și altor organe de specialitate ale administrației publice centrale poate fi utilizată și funcția de subsecretar de stat, potrivit hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea acestora. (la 29-06-2003, Alin. (2) al art. 47 a fost introdus de lit. b) a pct. 4 al art. 23 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 28 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003. )  +  Articolul 48Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de către ministru.  +  Articolul 49(1) Secretarul general al ministerului este funcționar public de carieră, numit prin concurs sau examen, pe criterii de profesionalism. Acesta asigură stabilitatea funcționarii ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.(2) Principalele atribuții și responsabilități ale secretarului general sunt următoarele:a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministru și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și unitățile subordonate;b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, precum și cu secretarii județelor și cu directorii generali de prefectura, în probleme de interes comun;c) primește și transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative inițiate de minister și asigură avizarea actelor normative primite de la alți inițiatori;d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative inițiate de minister, pentru a fi discutate în ședința Guvernului;e) urmărește și asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;f) monitorizează și controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;g) coordonează întregul personal al ministerului, activitatea de elaborare a politicilor de personal și principiile directoare pentru managementul de personal din cadrul compartimentelor.(3) Secretarul general al ministerului poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.  +  Articolul 50(1) În realizarea atribuțiilor ce îi revin secretarul general poate fi ajutat de unul sau doi adjuncți.(2) Secretarii generali adjuncți sunt funcționari publici de carieră, numiți prin concurs sau examen.  +  Articolul 51În cazul în care ministrul, din diferite motive, nu își poate exercită atribuțiile curente, va desemna secretarul de stat care exercită aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.  +  Articolul 52(1) Pe lângă ministru funcționează, ca organ consultativ, colegiul ministerului.(2) Componența și regulamentul de funcționare a colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului.(3) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea și sub președinția ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea ministerului.  +  Secţiunea a 4-a Atribuțiile generale ale miniștrilor  +  Articolul 53(1) Miniștrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate următoarele atribuții generale:a) organizează, coordonează și controlează aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, a ordinelor și instrucțiunilor emise potrivit legii, cu respectarea limitelor de autoritate și a principiului autonomiei locale a instituțiilor publice și a agenților economici;b) elaborează și avizează proiecte de lege, ordonanțe, hotărâri ale Guvernului, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată de Guvern; (la 30-06-2006, Lit. b) a alin. (1) al art. 53 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 250 din 22 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iunie 2006. ) c) acționează pentru aplicarea strategiei proprii a ministerului, integrata celei de dezvoltare economico-socială a Guvernului;d) fundamentează și elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Guvernului;e) urmăresc proiectarea și realizarea investițiilor din sistemul ministerului, în baza bugetului aprobat;f) reprezintă interesele statului în diferite organe și organisme internaționale, în conformitate cu acordurile și convențiile la care România este parte și cu alte înțelegeri stabilite în acest scop, și dezvolta relații de colaborare cu organe și organizații similare din alte state și cu organizații internaționale ce interesează domeniul lor de activitate;g) inițiază și negociază, din împuternicirea Președintelui României sau a Guvernului, în condițiile legii, încheierea de convenții, acorduri și alte înțelegeri internaționale sau propun întocmirea formelor de aderare la cele existente;h) urmăresc și controlează aplicarea convențiilor și acordurilor internaționale la care România este parte și iau măsuri pentru realizarea condițiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internaționale;i) coordonează și urmăresc elaborarea și implementarea de politici și strategii în domeniile de activitate ale ministerului, potrivit strategiei generale a Guvernului;j) avizează, în condițiile legii, înființarea organismelor neguvernamentale și cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;k) colaborează cu instituțiile de specialitate pentru formarea și perfecționarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul lor;l) aprobă, după caz, editarea publicațiilor de specialitate și informare.(2) Miniștrii îndeplinesc în domeniul lor de activitate și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative.(3) Miniștrii își îndeplinesc atribuțiile ce le revin folosind aparatul propriu al ministerelor, precum și prin instituțiile aflate în subordonarea, coordonarea sau autoritatea ministerelor.(4) Miniștrii de stat coordonează, sub conducerea nemijlocită a primului-ministru, realizarea programului de guvernare acceptat de Parlament într-un domeniu de activitate, scop în care conlucrează cu miniștrii care răspund de îndeplinirea acestui program în cadrul ministerelor pe care le conduc. (la 06-03-2004, Alin. (4) al art. 53 a fost introdus de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 23 din 3 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 3 martie 2004. )  +  Articolul 54Ministrul conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin hotărâre a Guvernului, numește și eliberează din funcție personalul acestuia.  +  Articolul 55(1) Statele de funcții ale ministerelor se aprobă de miniștri, în limita numărului de posturi aprobate prin hotărâre a Guvernului.(2) Guvernul poate aprobă modificările ulterioare în structura ministerelor, a organelor de specialitate, a serviciilor publice descentralizate și a instituțiilor subordonate acestora numai în limita alocațiilor bugetare.  +  Articolul 56Guvernul poate dispune prin hotărâre modificări în organizarea și funcționarea ministerelor, precum și transferul unor activități de la un minister la altul ori la organe de specialitate din subordinea Guvernului.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 57Personalul din aparatul de lucru al Guvernului, din aparatul propriu al ministerelor și al celorlalte organe centrale de specialitate, care are calitatea de funcționar public, se bucură de toate drepturile și obligațiile prevăzute în legea privind statutul funcționarului public.  +  Articolul 58Salarizarea personalului din aparatul de lucru al Guvernului și din aparatul propriu al ministerelor se face potrivit legii.  +  Articolul 59Organizarea și funcționarea ministerelor privind apărarea națională și ordinea publică sunt reglementate prin legi speciale.  +  Articolul 60Dispozițiile prezentei legi, prin care se reglementează organizarea și funcționarea Guvernului și ministerelor, se aplică în mod corespunzător și celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepția unor instituții de interes public a căror organizare și funcționare sunt reglementate prin legi speciale.  +  Articolul 61Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 37/1990 pentru organizarea și funcționarea Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  VALENTIN ZOLTAN PUSKAS
  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 1 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  ------