NORME nr. 6 din 13 august 1992privind supravegherea poziţiilor valutare ale societăţilor bancare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 13 august 1992    În temeiul prevederilor Legii nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 34 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,Banca Naţională a României emite următoarele norme:1. În vederea limitării riscurilor financiare ce pot apărea ca urmare a desfăşurării de operaţiuni valutare, societăţile bancare trebuie să posede: a) un sistem de evidenţă, care să permită atît înregistrarea imediată a operaţiunilor valutare, cît şi determinarea poziţiilor valutare individuale şi a poziţiei valutare totale; b) un sistem de supraveghere şi gestiune a riscurilor valutare, care va cuprinde regulamente aprobate de consiliul de administraţie, ce vor preciza limite fixe pentru poziţiile de risc; c) un sistem de control permanent pentru verificarea respectării procedurilor interne necesare îndeplinirii dispoziţiilor precedente.2. Poziţia valutară totală a unei societăţi bancare nu va putea depăşi 10% din capitalul sau la sfîrşitul fiecărei zile lucrătoare.De asemenea, fiecare societate bancară va menţine în cursul zilei poziţia valutară totală în limite prudente.3. În sensul prezentelor norme, prin capitalul unei societăţi bancare se înţelege capitalul vărsat, plus fondurile de rezervă, din care se vor deduce participatiile la alte bănci.4. În sensul prezentelor norme, poziţia valutară deschisă netă a unei societăţi bancare într-o anumită monedă reprezintă diferenţa dintre total creanţe şi total angajamente.Pentru aplicarea prevederilor prezentelor norme, prin total creanţe se înţelege suma soldurilor în valută din activul bilanţului, plus creanţele ce au rezultat din tranzacţii valutare la vedere şi la termen, iar prin total angajamente, suma soldurilor în valută din pasivul bilanţului, plus angajamentele ce au rezultat din tranzacţii valutare la vedere şi/sau la termen.5. O poziţie valutară deschisă netă este definită ca poziţie lungă atunci cînd totalul creanţelor depăşeşte totalul angajamentelor; ea este calificată drept scurtă atunci cînd totalul angajamentelor depăşeşte totalul creanţelor.6. Poziţia valutară totală a unei societăţi bancare reprezintă suma în valori absolute a poziţiilor sale scurte, fie a poziţiilor sale lungi, exprimate în echivalent lei. Conversia în lei a creanţelor şi angajamentelor, definite la pct. 4 de mai sus, exprimate în moneda străină, se va efectua utilizîndu-se cursurile valutare comunicate de Banca Naţională a României în ziua întocmirii raportării.7. Societăţile bancare vor raporta Băncii Naţionale a României - Direcţia de reglementare şi supraveghere bancară - nivelul expunerii lor valutare, prin intermediul unui formular intitulat "Supravegherea poziţiilor valutare", al cărui model este prevăzut în anexa la prezentele norme. Acest formular va fi înaintat Băncii Naţionale a României în prima zi a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.8. Încălcarea prevederilor prezentelor norme atrage sancţiunile prevăzute de legile în vigoare.9. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.10. Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme se abrogă orice alte dispoziţii contrare.Preşedintele Consiliuluide administraţie al Băncii Naţionalea României,Mugur Isărescu  +  Anexa     BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI Numele instituţiei .....................    DIRECŢIA DE REGLEMENTARE Data raportării ........................    ŞI SUPRAVEGHERE BANCARĂ Nivel capital (la data raportării).....                         SUPRAVEGHEREA POZIŢIILOR VALUTARE ┌──────┬───────────────────────────────┬───────┬─────────────────┬────────┐ │Devize│ Elemente luate în calcul │ Curs │Echivalent în lei│Pondere │ │ ├──────┬──────┬───────────┬─────┤valutar├───────┬─────────┤faţă de │ │ │Active│Pasive│ Elemente │Total│ │Poziţie│Poziţie │capital │ │ │ (+) │ (-) │în afară de│(+/-)│ │ lungă │scurtă │ │ │ │ │ │ bilanţ │ │ │ (+) │ (-) │ │ │ │ │ │ (+/-) │ │ │(1+2+3)│(1+2+3) │ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼──────┼───────────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────┴──────┴──────┴───────────┴─────┼───────┼───────┴─────────┼────────┤                                        │Total │(+) .............│ │                                        │ │(-) .............│ │                                        ├───────┼─────────────────┼────────┤                                        │Poziţie│(+) .............│ │                                        │lungă │(-) .............│ │                                        │sau │─────────────────│ │                                        │scurtă │ Zero │ │                                        │(lei) │ │ │                                        ├───────┼─────────────────┼────────┤                                        │Poziţie│ │PT x 100│                                        │totală │ ───────────── │────────│                                        │(PT) │ │ C │                                        │ │ │ │                                        │ │ │......% │                                        └───────┴─────────────────┴────────┘-------